Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/188

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


strzeni ma posiadłość większa roli ornej 1156, łąk i ogrod. 86, pastwisk 3 morgi austr.; posia- dłoć mniejsza roli ornej 889, łilk i ogrodów 102, pastwisk 227 morgo WieH ta lezy w naj- urodzajniejszcj okolicy galicyjskiego Podola. LudnoHć rzym. kat. 226, gr. kat. 596, irel. lin, razem 959. Naley do rzymsko kat. pa- rafii w Chomiakówcc, gr. kat. parafiiI ma w lniejscu, do ktÓrej należą wsie: Rydoduby z 423, Kalinowszczyzna 441 i Siemakowce l!H parafian; cała parafia ma 1651 dusz i należy do dekanatu czortkowskiego; ma szko- łę etatowiI. Właściciel większej posiadłości Kalikst Belocki. 2.) D., przysiołek wsi Sie- miakowiec. B. R. Diałohrodzie, lUko, w 2-im okręgu admini- str. pow. dziHnieńskiego, własność Lop,1cińskie- go. }[ieszkallców ob. płci 42. Odległe od Wilna w. 226, od Dzisny w. 70. Diałobrzeg, okolica nad rz. Omulew, pow. ostrołęcki, gm. Nakły, par. Ostrołęka; w obr. jej mieszczą się dwie wsie szlacheckie: B. bliż- szy inaczej Keble zwany, ma 446 m. obszaru; w 1827 r. miał 18 dm. i 100 mk.; B. dalszy, zwany Sopot y, ma 676 morg.; w 1827 r. było tu 25 dm i 141mk., obecnie 183 mk. Jestto gniazdo Białobrzeskich, wspominane juz w a- ktach z 1393 r. Bl'. Ch. Białobl'zeg, wf" pow. bobrujski, nad Bere- zyną, przystań wtórorzędna. Białobrzegi, 1.) 08. miejska, nad rz. Pilicą, p. radomki, gm. i par. Białobrzegi. Leży przy trakcie bitym z Warszawy do Radomia. 00.1. od Radomia 29 w., od Warszawy 67 w. B. były do roku 1868 miasteczkiem. Obecnie znajduje tu się kościół pal'. drewniany z XVI w., szkła lJOCzątkowa, sąd gminny okr. III, urząd gminny, stacya pocztowa. -...V 1827 r. B. miały 61 dm. i 543 mk.; w 1859 r. 60 dm. i 1023 mk.; obecnie zaś 63 dm. i 1299 mk., tu- dzież 920 morgo ziemi. Par. B. dek. radom- skiego, 1500 dusz. B. gmina ma 3670 mk. 14,1:>16 morg obszaru: istnieją w niej: 1 browar, 1 gorzelnia, młyn wodny i 4 wiatraki, i obej- muje 22 wsi następujilcych: 08. Białobrzegi, Su- cha szlachecka, Kamiml, Mikówka, Turzno, Suski Młynek, Redlin, Kożuchów, Kożuchow- ska Wola, Korzeń, Klamy-Korzenckie. Witalin. Jeruzal, Stawiszyn, Dilbrowa, Borki Stawi- skie, Jakubów, Branica, Dibnia.k, Jionlla. Klamy-J asińskie, Borki Jasińskie i Chruś<:ie- chów. 2.) D.. wś i folw, dOllacya, na wynio- słości panujilcej nad doliną Wisły, pow. iłżecki. gm. i par. Chotcza, o 8 W. na półn. od Solca. Tu się urodził }!arcin liałobrzeski, słynny ka- znodzieja. W 1827 r. było tu 22 dm. i 158 mk. Obszar ogólny ziemi dworskiej 2141, wł03ciańskiej 389 m. 3.) B., wś, folw., pow. opoczyilsld, g'm. Unewel, par. t. n. Posiada kościół paraf: murowany z XV wieku. W 1827 r. było tu 23 dm. i 276 mk.; par. B. dek. opo- czyńskiego ma 2052 dusz. 4.) B., folw., pow. warszawski, gm. i par. Nieporęt, na piaszczytej i mokrej nizinie na lewym brzegu Narwi, na krawędzi puszczy nieporęckiej, na prawo od drogi bitej z Jabłonny do Serocka. 5.) B., wś, nad Bugiem, z lew. brzegu, pow. sokołowski, gm. Sterdyń, par. Sokołów. Na wzg'órzu śród niziny nadbuznej, przy ujściu rzeczki Ciołyni a na przeciw ujścia Nurca. W 1827 r. było tu 29 dm. i 238 mk., obecnic 306 lIlk. 6.) B., wś i folw., pow. łukowski, gm. t. n., par. Kock, na prawo ode drogi z Łysobyk do Ko- cka, śród mokradli. Posiadają sąd gminny, urząd gminny, szkołę gminną, cegielnię, tar- tak. W 1827 r. było tu 88 dm., 561 mk.; obe- (mie 612 mk., 9582 m. obszaru. Gmina B. należy do s. gm. okr. VI., do st. p. w Kocku; od Lukowa 34 wiorst odległa, ludno 3814. 7.) B., wś,pow.zamojski, g.Tereszpol,par.Nie- lisz, n;]. półn.-zach. od Zamościa, na wzgórzu nad błotnistą doliną rz. Łabuńki, na lewo ode drog'i z Zamościa do Krasnegostawu. Była tu poprzednio gmina, lecz została przeniesioną do Tereszpola. 8.) D., wś, pow. augustowski, gm. Kolnica, ma szkołę elementarną. Bl'. Cit. Diałobl'zegi, 1.) wś, pow. łańcucki, nad Wisłokiem, o 10 kil. od Łańcuta, ma 2485 m. rozl., 95 dom., 370 mieszk., parafią łac. w Ko- sinie. Obszar dworski należy do ordynac-yi przeworskiej ks. Ijubomirskich. 2.) B" wf;, pow. łańcucki, o 10 kil. od Łańcuta, rozl. 24;80 m., 337 dom.. 1820 mieszk., par. łaciń. w Zo- łyni, szkoła ludowa jednoklasowa, kasa po- życzkowa gminna, g'orzelnia. 3.) B., wś, pow. krośniCllski, rozl. 1088 morg., 212 dom., 1188 mk. Par. łaci n ska w Krośnie. :Miejscowość ta stanowi prawie przedmieście :Krosna od stro- ny zachod.; ma kasę pożyczkową gminną. lU. M. Białobrzegi, niem. Biallebl'zegi, leśnictwo, pow. jallsborski, niedaleko Jańsborka. Jłiałobrzeskie, wś, w dawnej ziemi bielskiej, gub. grodzieńskiej. Jłiałocerkiew, ob. Bialt1<:ukiew. Diałocerkiewka, u ludu Biłocel'kowka, urzę- downie BielocerJ.:old:a. mko, pow. choroiski. gub. pułtawska, st. p.. 3455 mk., gimn. realne. Białocho'o, Bllrg-Belcltau od r. 1873, in. Bialadwu:o, dobra rycerskie w pow. grudzią- skim. rozl. 5800 mÓrg', 285 mieszkańców, prze- ważnie katolickich. Dawnicj istniał w B. :.la- mek obronny; leżał on na pograniczu Pomeza- nii. ;1'00 niedostępnego, wodą i lasami otoczo- nego miej8Ca, tuz nad rzek1 Ossą, na sb'omem wzgórzu. Zdobywcy bardzo się ubiegali o bia- łochowski zamek, ponieważ panował nad całil okolicą. Bolesław Chrobry, który bił słupy graniczne w rzece Ossie, zapewne go zdobył. 'V następnych czasach znowu go posiadaj iI po- gańscy Prusacy. W r. 1237 zdobyli zamek