Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/187

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


pływu Wisłoka. Długość biegu mila. Br. O. Białka, strumień na Szląsku austr., dopływ Wisły (ob.). Białka, rz., ob. Białki i Biełkct. Białki, 1.) w, pow. siedlecki, gm. '.i- szniew, par. Siedlce, ma 230 mk. 2.) B. dol- ne i górne, ,dwie wsie, pow. garwolillski, gm. Ułęż, par. Zabianka; w 1827 r. było tu 31 dm. i 218 mk.; obecnie 350 mk. Białki, 1.) wś, pow.skwirski, nad rzeką Irpeniem; (w samej wiosce wpadają do Irpenia dwie rzeczki: Biełka i lfochnaczka), o 19 w. od Kożanek, st. kijowsko-odeskiej dr. żelaznej. Mieszkańców 902 prawosł., 22 katol. Cer- kiew parafialna i szkółka. Ziemi 1338 dzies. nadzwyczaj urodzanej. B. są bardzo staro- zytną osadą; już w 1454 r. Olelko ks. kijowski zatwierdził ich nadanie przez ojca swego Wło- dzimierza Michałowi Połowcowi ; świadczy takZe o starożytności wioski wał i mogiła zwana Rozkopaną. Na początku teraźniejszego wieku, wioska była we władaniu Proskurów, później do r. 1836 Berezowskiego, obecnie na- leży do wielu właścicieli. Zarząd policyjny W Pawołoczy, gminny w Korninie. 2). B., wś, pow. lipowiecki, nad rz. Biełką, wpada- jącą do Bobu, o 9 w. odległa od m. Liniec. }Iieszk. 703 prawosławnych i 11 katolików. Cerkiew parafialna. Ziemi 1255 dzies., nad- zwyczaj górzystej, lecz pierwszorzędnego czar- noziemu. Należy do Syroczyńskiego. Zarząd gminny we wsi Jurkowcach, policyjny w Liil- cach. Kl. Przed. Białki, niem. Bialken, wś, folw. i młyn, pow. kwidzyński, niedaleko Kwidzynia. Białków, wś rządowa, pow. kolski, gminy Kościelec, par. Białków. Posiada kościół par drewniany, zbudowany na nowo w 1809 r. W 1827 r. było tu 28 dm. i 290 mk. Par. B. dek. kolskiego ma 800 dusz. Białkowce, 1.) wieś, pow. zloczowski, o półtorej mili na północ od Jezierny, nad po- tokiem Wosuszką, dopływem Strypy. Położe- nie wysokic, ziemia czarna lecz zimna i wil- gotna, zboże rodzi się obficie na słom, skąpo wydając ziarna. Przel5trzeni posiadłość wię- ksza zajmuje roli ornej 404, łąk i ogrod. 62, pastwisk 1 mórg ausi!'.; posiadłość mniejsza roli ornej 789, łąk i ogrodów 94, pastwisk 27 mórg anstr. Ludności rzym. kat. 87, gr. kat. 320, izrael. 7: razcm 414. Należy do rz. kat. parafii w Jezierny; grece kat. parafią ma w miejscu, doktól'ej należy wieś Bogdanówka a 240 parafianami; cała parafia liczy 560 para- fian, należy do dekanatu zborowsldego. Wieś h1 posiada szkołę etatową. Właściciel wię- kszej posiadłości Hieronim Sikora. 2.) B., wś, pow. tarnobrześki, w par. rz. kat. Gorzyce, 020 w. od st. p. Rozwadów. Białkowice, wś, pow. piotrkowski, gm. Bo- gusławice, par. Wolbórz. W 1827 r. było tu 18 dm. i 121 mk. Białkówka, wś, pow. krośnieński, w par. gr. kat. Szebnie. Właściciel posiadłości tabu- larncj Ludwik Gorajski. Białkowo, 1.) wieś włośc., nad rzeczką Ro- sicą, pow. płocki, gm. Rogoźno, parafia Mi- szewko Strzałkowskie, powierzchni zajmuje 460 morO"ów, mieszkańców liczy 175, posiada 19 domÓw mieszk., ewangelicki dom mo- dlitwy, młyn wodny i wiatral{, 2.) H., wś, pow. rypiński, nad rz. Drwęcą. Mk. koło 100. Gorzelnia, piwowarnia. Białłoz..., ob. Białoz... Białłozoryszki, 1.) wś, pow. wiłkomirski, paraf. siesicka, niegdyś własność rodziny Biał- łozorów obecnic Przyałgowskich. 2.) B., wś, pow. roieński, parafia rynkiska, własność ro- dziny Bialłozorów. Blałobereska, wieś, pow. kossowski. na samej o'ranicy Galicyi i Bukowiny, o 15 ki1. od Uścleryk, przy 11jściu potoku :Młyńskiego do Prutu, o 3 i pół mili na południe od Kut; wioska to górska, w Karpatach, niedaleko gra- nicy węgierskiej leżąca. Przestrzeni ma wę- ksza posiadłość: lasu 1464 morg austr.; posIa- dłość mniejsza roli ornej 240, łąk i ogrodów 1750, pastwisk 879, lasu 276 morgo austr: , Lu- dność rzym. kat. 2, gr. kat. 997, lzraelItow 9; razem 1008. Należy do rz. kat. parafii w Ku- tach; gr. ka.t. parafią ma w miejscu, ,do tó- rej na leży wieś Choroszowa; cała parafia lIczy 1317 głów i należy do dekanatu kOBsow- skiego. Wieś ta ma szkołę filialną. Posia- dłość więlsza nalezy do dóbr kameralnych. Białobiel, wś, pow. ostrołęcki, gm. i par. Ostrołęka, zostaje pod administracya, rostra- tu ro. Ostrołęki, ludno 171, rozI. morgów 562. Białobłockie, okolica w pow. sokólskim, gub. grodz., o 9 W. od Sokółki. . Białobłoto,niem. Bialoblott, wś, pow. lu- bawski, niedaleko st. p. :Mątowo. Por. Biał- błoto. Białobłoty, 1.) kol., pow. słupecki, gm. Grodziec, par. Królików. Obszaru ma 1896 ro. W 1827 r. było tu 100 dm. i 788 mk., obecnie 1314 rok. 2.) B., wś, pow. suwalski, gm. Andrzejewo, o 22 wiorst od Suwałk, liczy 15 dom. i 140 rok. Białobłoty i Białobłotko, niem. 01'088- i Klein-Bialoblott, dobra i folw., pow. grudzią- ski, niedaleko st. p. Jabłonowa, par. Rywald. Białoboki, wś, pow. łańcucki, o 9 kil. od Przeworska, rozI. 1083 m., 81 dom., 481 mk., parafia łaciń. w U rzejowicach, kasa pożyczko- wa gminna. Obszar dworski należy do ordy- nacyi przeworskiej. ks. Lubomirskich. M. M. Białoborek, ob. Balden!JuJ'.ą. Białobożnica, 1.) wś, pow. czortkowski, o półtorej mili na zachód od Czortkowa. Prze..