Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/173

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


B., niem Weissjlies lub Weissjlu8s, wieś i dobra, pow. wejherowski, par. Wejherowo. W tym- że pow. inna os. t. n. nalezy do par. Luzyna, po niem. zowie się Louisenhof, lezy blisko Re- dy. 4.) B., os., pow. człuchowski, niedaleko Kramarzyn i Borzyszków. 5.) B., niem. Bialla, wś, pO",V. tucholski, niedaleko st. p. Czersk, w par. Sliwice, nad jeziorem, o którem Długosz wspomina. 6.) B., niem. Bialla, mko w pow. jańsborskim, około 2000 mieszk., trudniących się rzemiosłami, uprawą roli i wyrabianiem płótna. Kościół ewang., st. p., 8 jarmarków na rok. 7.) B., niem Weissenfluss, wś w pow. Ieckim, niedaleko 1'11;. p. Zelki. Według Kę- trzyskiego wś w pow.leckim B. zniemczono na Weissensee a Pańską "Volę na rVdssenfluss. 8.) B., niem. Bialla, wś, dobra i młyn, pow. olecki, niedaleko st. p. :Mieruniszki i Budek. Biała, wś na Szląsku aUBtr., w kat. par. Ja- błonków. Tu urzędowała ezag jakiś rada ge- neralna konfederacyi barskiej. Biała, 1.) niem. Bielau, wś, pow. raciborski, niedaleko Hulczyna, w par. lmtol. Bm;ławice. 2.) B., przysiołek wsi Gorzów w pow. olesiń- skim. 3.),11. Tak według Słownika p. Knie nazywają Slązacy miasto Ziilz, ob. Bialy. 4.) B., praw,dopodobne pierwotne nazwigko wielu wsi na Sląsku pruskim, zwanych dziś Bielc/.1{ a w dawnych aktach Bela, Beala, :Bele, BecI i t. d. Najwazniejsze w pow. lli8sańskim (wś, paraf. katolicka), świdnickim (pal'. Górka) i złotoryjsko-hajnowskim (par. Ilajnów). 8wi- dnickie Bielau nazywane bywa w doku- mentach z XIV w. "Eela polonicale". Biała, węg. UJ-Bela, ob. Nowa-Biala. Biała, rzeka, bierzc początek pod Godziszo- wcm, w pow. janowskim, płynie przez Rataj- ską .Wolę, Rataje, Białę,okolo hnowa i wpada do Bukowny pod Bąkiem. Dług'a 17 w., szer. 6 st., głęboka do 4 sto Dno i brzegi iłowate. 2.) B., 1'1'.., wypływa z jeziora śród piasków w oklicy Białej Przemszy, w pow. olkuskim, na zachód od wsi Klucze i pod N ową Kuzni- ezką wpada z lewego brzegu do Białej Przem- szy. Długa 8 w. Według "Hydrografii m. Krakowa i jego okręgu" przez Franc. Marczy- kiewicza (Kraków, 1847), B. wypływa z ko- palni olkuskich, płynie pod Klucze, Hutki i pod Łazami wpada do Białej Przemszy. 3.) B. lub Biala panieńska, ob. Bawół. Br. Ch. Biała, 1.) rz., lowy dopływ rz. Obszy, w gub. smoleńskiej, ma źródło niedaleko wsi :Bar- barówki, pow. bialskiego; płynie najpierw krę- to, śród lasów, dalej po łąkach, na przestrzeni 21 w. Dopływy: :Nowa, Kamionka, Wuza (Siemienow). 2.) B., rz., dopływ Orlanki, w pow. bielskim, gub. grodz., długa 26 w.; pod Bielskiem Lubczę przyjmuje. 3.) B., rz., lewy dopływ Supraśli. 4.) B., rzeka,ob. ]301t-upie. 5.) B., () kt6rej Siemionow wspo- Bia. j73 mina pod Alulą, że przYJlhuJe d.opływ Alulę, nie jest nawet w jego Słowniku pomieszczoną. Biała, 1.) Rzeka, ob. Biała rzeka. 2.) B., takie Białą wodą i Bieleilską zwany potok; prawy dopływ Raty w obr. gm. Butyn wpow. żółkiewskim. Powstaje na łąkach gminy Tro- ściallCa, pod jego przysiołkiem Krużynami, u zachodniego stoku góry Harcy, na granicy trzech powiatów, jaworowskiego, rawskiego i żółkiewskiego. Płynie zrazu granicą pow. żółkiewskiego i rawskiego, poczem w powiecie rawskim przez gm. Białą i Magierów. Za :Ma- gierowem przepływa na przestrzeni półtorej mili wielkie błotniszcza i mocr.ary magierow- skie, poczem przechodzi w obr. pow. żółkiew- skiego i w kierunku północno-wschodnim pły- nie prr.ez Dobrosin, Biesiady i I,ubellę, śrÓll łąk i pastwisk l.ugami zwanych. Przed uj- ściem (212 111.) rozgałęzia się na dwa ramiona. Długość biegu 5 mil. 3.) Ił., potok w obr. gm. Białej w pow. przemyślańskim. Powsta- je z dwóch strug, z których północny, :Brodek r.wany, wypływa z pod Grzędowej góry (392 m.) w zachodniej stronie tej gminy; południo- wy r.aś z pod Mohiłki (408 m.). OLie si.rngi łączą się we wsi Białej i tworzą potok 13., kt)- ry, płynąc na połud.-wschód wązką do1inką międzywzgórzystą, mija przysiołki dunajew- skio Targ6wkę i PisarówkQ; uchodzi do Złotej J,ipy z pr. brze Długośe biegu 5 ćwierci mili. 4.) B., także JlflY1lrlwhz. zwany potok, powsta- je na łąkach z kilku źródlisk w zachodniej stro- nie gm. Kosowa w pow. czortkowskim, na gra- nicy tegoz powiatu z buczackim. Zrazu pły- nie na południe a koło folw. Sianożętami zwa- nego zwraca się ku południo-wschodowi; prze- pływa w Kosowie dwa stawki, w Chomiaków- ce jeden; następnie gminę Bialy Potok, Siemia- kowce a w Białej wpada z pr. brze do Seretu po 26 kil. biegu. Prr.eważnie płynie wązką doliną, zwartą wzgórzami obustronnie; a od gminy Siemiakowiec płynie, wądołem po pod lasem Mordową zwanym. Zródła leżą 351 m., ujście 220 m. n. p. m. 5.) B., potok górski, powstaje z kilku potoków górskich, spływających z po- łoniny Skupową zwanej (1583 m.) w obr. gm. Hryniawy w pow. kossowskim; płyni krętem korytem ku północy, juz to wądołami i paro- wami leśnemi, już też śród łąk górskich; zrasza łąki gm. Krasnoil1y i tutaj po 1 i pół milo- wym biegu uchodzi do Czarnej, dopływu Czar- nego Czeremoszu. B. przyjmuje liczne dopływy górskie (bezimienne), a przedewszystkiem w obr. gm. Hołowego, spływające z wzgórz i la- sów hołowskich. Koryto kamienistej wody rwące. 6.) B., potok, wypływa na łąkach gm. Gwoźdźca starego w pow. kołomyjskim, płynąc na południe głębokiemi parowami two- rzy granicę gm. Zahajpola i Ko'Jylca; w obr. gm. Zahajp01a uchodzi z lew. brz.qo 'l'U'ki,