Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/172

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


nami; przez środek wsi przechodzi kolej żela- zna Karola Ludwika. Przestrzeni posiadłość większa obejmuje roli ornej 945, łąk i ogro- dów 166, pastwisk 42, lasu 204 morgo austr.; posiadłość mniejsza obejmuje roli ornej 1198, Iąk i ogrodów 456, pastwisk 8 morgo Ziemia podolska, bardzo urodzajna, położenie wysokie, 1666 stóp nad powierzchnię morza wzniesione. I,udności ma: rzym. kat. 214, gr. kat. 320, iZl'aelit. 212, razem 746. Należy do rzym. kat. parafii w Tarnopolu, gr. kat. parafią ma w miejscu, do której należą także wsie: Czy- stytów z 440 grecko kat. parafian. i Płotycz z 215 duszami; cała parafia ma 975 parafian, należy do dekanatu tarnopolskiego. Kasa po- życzkowa z funduszem zakładowym 244 złr.; browar, własność Samsona Goldenbel'ga i go- rzelnia. B. należała długo do rodziny Turkułłów. 6.) B., także Białe zwana, wieś, pow. przemy- ślański, nad potokiem "Złota I"ipa" zwanym, który w tej wsi bicrze początek, a przepłynąw- szy przez folwark Pisarówka,po pod wsie Re- kszyn, Stryhańcc, Dworce, w Buszczu tworzy stawek, stanowi granicę między Buszczem i Poruszynem, przepływa pod wi,eś SzumIany małe i między wsiami Hirowice i Zuków łączy się z drngim potokiem również" Złota Lipa" zwanym, tworzy bezpośrednio po tem złączeniu się ogromny staw bl'zo<"ański, z którego jako rzeka "Złota Lipa", dalej ku Dniestrowi da,ży. Przestrzeni obejmuje większa posiadłość roli ornej 117, łąk i ogrodów 17, rastw. 55, lasu 564 morg.; posiadłość mniejsza obejmuje roli ornej 1922, łąk i ogrodów 853, past. 173, lasu 53 morg austr.; grunt lichy, moczarowaty, po- łożenie wysokie. Ludności ma rzym. kat. 743, grece kat. 740, izrael. 27, razem 1510 Wieś ta należv do rzym. kat. parafii do oddalonego o /4 mili Dunajowa. Grecko kat.' parafią ma w miejscu, do której należy takie wieś N 0- wosiółka z 541 par<'Lfianami; zatem cała parafia obejmuje 1281 parafian i należy do dekanatu narajowskicgo. Posiadłość większa nalcży do klucza Dunajów, dóbr stołowych arcybiskup- stwa rzym. kat. lwowskiego. 7.) n. (z przy- siołkami: Krzemionką, Podlesiem i Zawieniem), wieś, pow. rawski w GaJicyi, o pół mili od }Ia- gierowa oddalona, nad potokiem. Okolica lesi- sta, piaszczyta i błotnista, wznicsiomt na 1369 Htóp nad powierzchnię morza. Przestrzeni obej- muje obszar dworski roli ornej 314, łąk i ogro- J.ów 60, pastwisk 40, lasu 626 mórg.; mniejsza posiadłość roli ornej 1301, łąk i ogrodów 128, pastwisk 246, lasu 64 morgo IJudności rzym. kat;. 245, gr. kat. 1019, izraelitów 23, razem 1287; należy do rzymsko kat. parafii do odda- lonego o pół mili na wschód Magierowa, gr. kat, parafią ma w miejscu, która należy do dekanatu potylickiego. Wedfe podania w tej lasami okr'lizonej wsi chronili się ludzie w cza- Bia. sic napadów tatarskich w chatkach pobudowa.- nych naokoło cerkwi, przy której znachodzą się metryki od 1785 roku, jeden dzwon z 1599 roku, zapiski od 1618 roku. Właściciel Wil- helm hrabia SiemiIlski Lewicki. 8.) B., wieś, pow. czortkowski. o ćwierć mili od Czortkowa na północny zachód oddalona, przy ujściu poto- czku Biała do rzeki Seretu. Przestrzeni posia- dłość większa obejmuje: roli ornej 1212, łąk i ogrodów 95, pastwisk 43, lasu 2182 morgi; mniejszą posiadłość roli ornej 4111, łąk i ogr. 470, pastwisk 248, lasu 14 morgo Ludność rzym. kat. 323, gr. kat. 2795, izraelitów 75, razem 3193. Nalcży do rzym. kat. parafi w Czortkowie, grecko kat. parafią ma w miej- scu (dusz 2651), nalezącą do dekanatu czort- kowskiego; posiada szkołę etatową. B. R. 9.) B., wś, pow. tarnowski, o 1 kil. od Tarno- wa, w par. rz. kat. Jurków, własność spadko- bierców ks. W. Sanguszki. 10.) D" wś, pow. ezerniowiecki na Bukowinie, o 3 kil. od Czer- ni owiec, w parafii greckiej nieunickiej IJen- czcstie, własność funduszu religijnego. 11.) D., przysiołek Bilska (ob.). Diała, 1.) wieś, pow. czarnkowski, 35 dm., 307 mk., 23 ew., 284 kat., 94 analf. 2.) D., Behle, wieś szlach. i dobra, pow. czal'l1kowski, 17,006 morgo 1'01.1., ordynacya księcia sasko- al!cnbU1'skiego; 2 miejsc: 1) R, 2) osada Ce- gielnia. (Ziegelkrug), 187 dm., 1709 mk., 632 ew., 1051 kat., 26 ydów, 367 analf. W r. 1878 ludności llylo juz 2269. Kościół paraJ. naJezy do dekanatu cr.arnkowskiego. B. ma dwie szkoły elementarne, ew i kat. V miej- scu jest gorzelnia i fabryka sera, ajentura po- cztowa, stac. IJoczt. i kol. zel. Trzcianka o 6 kil., gośc. o G kil. Kościół w R juz istniai w pierw- szej 11OIowie XV wieku, bo w księgach bisku- pich z r. 1445 jest o nim wzmianka. Pierwo- tny, drewniany, pogorzał w XVII wieku i wtcdy ówczesny dziedzic :Franciszek Czarn- kowski, kasztelan poznańi5ki, wystawił nowy r. 1628 murowany. Obecnie w kościele nie ma pomników z wieków ubiegłycll. Na po- czątku h. wieku lladolińscy hyli właścicielami, W okolicy znajdują się zaJe, w których wyko- pano urny, złożone w zbiorach tow. przyj. nauk poznańskiego. 3.) n., Bialasee lub Weis- sensee, leśnictwo, pow. bydgoski; 1 dm., 7 mk., 1 ew., 6 kat., 3 analf. M. St. Iliała, 1.) niem. Gellen lub Biala, wieś czę- ścią szlachecka, ezęścią włościailska, w pow. świeckim, niedaleko Laskowic, lezy nad jezio- rcm; obszaru ma 2078 morgów, mieszkańców 181, z których większość protcstancka. Szkoła miejscowa jest ewang. Niedawno temu zna- leziono pod B. stare, kamienne narzędzia, które służyły do składania ofiar. Kś. F. 2.) B., niem. Bialla, osada i młyn, pow. lubawski, nie. daleko st. p. IJąkorz, w par. kat. Skarlin. 3.)