Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/171

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


o 12 w. na zachód Radzynia. W 1827 r. było Ludność, w znacznej części znicmczona, jest tu 51 dm. i 343 mk. Posiada sąd gminny okr. bardzo zamozna i nie trudno tutaj spotkać zna- IV i urząd g'minny; st. p. Radzyń; w gminie czne majątki. Samo miasto miało z końcem istnieją: 2 gorzelnie, 1 browar, 4 młyny wo- ]877 r. 319,548 złr. w. a. majątku, a w r. dne, 3 cegielnie; 5089 mk. 10.) Ił., wś, folw. 1877 złr. 41188 dochodu. Pod względem donacyjny (do majoratu ł,ęck naleząćy) i kol. przemysiu i handlu stoi B. na pierwszom mioj- rządowa, pow. płocki, gm. Brwiluo, nad rzokfłl scu w Galicyi. Istnieją tutaj następujące za- Vierzbicą, posiada kościół parafialny murowa- kłady przemysłowe: warsztaty tkacklO, rafi- ny, świeżo wystawiony w 1878 r. na miejsce Ilerya spirytusu, cegielnia parowa, gorzelnia, dawnego drewnianego. V 1827 r. B. wieś młyn parowy, fabryka krochmalu, fabryka miała 37 dm. i 408 mk., kolonia zaś 21 dm. machin, fabryka zapalek, fabryka chemika- i 147 mk. Folw. liczy dziś 187 mk., 11 dm., liów i kilka fabryk sukna. Kasa zaliczkowa a wraz z folwarkami: Brwilno, Draganie, Trze- robi znaczne obroty pieniężne. B. ma do roku }Jowo i osadą karczemn1 Moszewo, należąccmi 4 jarmarki i 2 targi tyg'odniowe. VV ynieio- do tegoż samego majoratu, zajmuje rozległości na została do rzędu miast przywilejem Augu- 2,719 m. (2198 m. gruntu ornego). Wieś sta II, wydanym na korzyść Jakuba Zygmunta włoHc. zajmuje powierzchni 1240 m., liczy 323 z Rybna Rybińskiego, wojow. chełmińskiego mk., 40 dm. Kolonia n. ma rozl. 1166 morg.; i starosty lipnickiego, pozwalającym kaz.:icmu w tej liczbie 1146 m. gruntu ornego; liczy 285 domy stawiać, ogrody i sady zakładać, łaźnie lIlk. i 32 dm. BI'. Ch. i jatki budować. Przywilcj ten rozszerzony Biała, 1.) wś, pow. kamieniecki, ma 525 został w r. 1757 przez Augusta III. Przy lu- dusz męz., 991 dz. ziemi włok Do Lachowi- stracyi miasta w r. 1765, dochól miejski po- cza należy 178 dz., do Radziejowskiego i Fa- dany jcst na 39,604 złp. 8 gl'. Pod B. kopal- reilholcowej 202 dz., do :Farenholca Necha- nie żelaza arcyksięcia Albrechta. Okolicę m. jewa i :Machnickiego 552 dz., do Huberta Głę- Biały zbadał pod względem wyniesienia nad boekiego Gl dz., do Waleryana Głęboekiego poziom prof. Karol Kolbenhayer (Sprawozd. 85 dz. i do Justyny Głębockiej 240 dz. ziemi Kom. fizyogr. t. IX, i III). Parafia rz. kat. używal. Jest tu kamień wapienny. 2.) Ił., bielska, dawnicj część lipnickiej, ma 6009 kat., wś rządowa, pow. jampolski, ma mieszko 528. 1490 ew., 300 izr. Dek bielski dyec. tarnow- Ziemi 1162 dzies. Należała do starostwa skiej, liczy 12 parafij: Bestwina, Biała, Danko- jaruskiego. Dr. M, wice, Hałcnów, Jawiszowice, Komorowice, Li- Biała, 1.) m. powiatowe w Galicyi, polozo- pnik, Kozy, Międzybrodzie, P;sarzowice, Sta- ne pod 36° 9' szer. póln. i 49° lO' dług. wsch. rawieś, Willamowice. Ogółem liczy 33087 od Ferro, zajmuje 44 n. a,. morgów rozl., ma kat., 2733 ew., 1437 izr. Powiat bielski ma

349 domów, liczy 32J9 męz., 3286 kob., razem 3 miasta, 1 mko, 67 gmin wiejskich, 22 t. z.

t>635 ludności, z której 4906 rz. katolików, "przełozeństw obszarowych", razem jednostek 1458 ewang., 2 gr. kat., 260 izraelito Siedzi- administracyjnych 93. Rozległości 11'42 mil ba, starostwa, sądu pow., urzędu podatkowego, kw. austr. Ludności 81664. :Miasta: B., Kę- llotaryatu, posterunku żandarmeryi, urzędu po- ty i Oświęcim; mko Willamowice. 2.) B., cztowego i telegraficznego, rady powiatowej. czyli Białka, wś, pow. myślenicki, 11 kil. od Rz. kat. urząd dekanalny i parafialny w miej- Zawoi, ma 1977 morgów rozl., 203 domów, scu; kościół parafialny w miejscu, poświę- 1153 dusz, parafia łacińska w :Makowic, szkoła eony przez biskupa tal'llowskiego, Floryana ludowa filialna, położenie górskie, tartak pa- Janowskiego w r. 1786. tJuperintendcntura rowy; ludnoHć trudni się wyrobami z drzewa. i probostwo ewangelickie, szpital powsze- .Własność Mauryccgo hr. Genois. 3.) B., wś, pow. ehny, założony w r. 1846, fimdacya ks. rzeszowski, o 4 kil. od Tyczyna, ma 1279 m. Bakowskiego dla ubogich. Szkoła wydzia- rozl., 1911 domów, 1155 mieszk.; parafia łacilI. łowa 8-klasowa z dyrektorem i 10 pro fe- w Słocinie a gr. kat. w Zalesiu; szkoła ludo- Borami, 5 lekarzy, 2 apteki. :Miasto lezy wa-filialna, kasa pożyczkowa gminna, browar nad rz. Bi<1hh która rozgranicza Galicyą od fabryczny; lezy przy gościńcu powiatowym Szląska austr., na równinie, w położeniu ma- z Rzeszowa do Błażowy. 4.) B., wyina i lIiilla, lowniczem, u stóp zachodniego Beskidu. 'vV B. dwic wsie, pow. grybowski, mają 3188 morg'. rozpoczyna się gościniec rządowy, zwany środ- rozl., 246 domów, 1641 mieszk.; parafia łacill- kowym galicyjskim, wybudowany w prze- ska w Grybowic, szkoła ludowa filialna w JJia- szłym wieku zaraz po zajęciu Galicyi-istnieje ły niżnej, tartak parowy i wodny. B. Idy także st. kol. zel., będącej odnogą kolei, pół- przy kolei żelaznej tarnowsko-Ieluchowskiej, nocnej Oesarza Ferdynanda z Dziedzic do Zyw- o parę kil. od Grybowa, przy gościńcu kraj 0- ca. B. nalezy do najokazalszych miast w Ga- wym do Bobowy. M. M. 5.) B., wieś, pow. licyi, ma piękne place, regularne ulice, wspa- tarnopolski, o pół mili na północ od Tarnopola, niale budowane domy i oświetlel1.ie gazowe.. nad stawem tarnopolskim i tegoż wierzchowi-