Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/168

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Biaduczek, 1.) folw. należlcy do dóbr Rup- hm w pow. rybnickim. 2.) B., były folwark należą'cy do GOg'ołowy Górnej W tymżc po- wiecie. Biadaczów, ob. Biadacz. Bia(laszka, niem. Peetdau8chke lub Pia- d<t118Ch1ce, wś, pow. mielicki, par. ]'rejno, z wiel- ką cegielnią,. Biadaszki, dwie wsie t. n., pow. wielUl1ski, jcdna w gm. Kurów, par. Chotów, drug'a w gm. Galewice, par. Cieszęcin. B. w par. Cieszęcin miały 1827 r. 15 dm. i 107 mko Dia(laszki, 1.) wś, pow. ostrzeszowski; i35 dm.; 253 mk.; 1 ewang" 252 kat.; 54 analf. 2.) B., pustkowie, pow. odolanowski, ob. Octo- lanów. 3). B., pustkowie, pow. odolanowski, ob. Gliśnica. łf. St. Biadauschke (niem.), Gl'088- i Klein-, dwie wsie, pow. trzebnicki, par. katol. Kotzerko, niedaleko rzeczki Szecki. Por. Bieda8,kowo. Bladki, wieś, pow. krotoszY{lski, 227 morg, rozl.; 56 dm.; 499 mk.; 90 ew., 409 kat.; 94 analf.; stac. poczt. i kol. żel. Krotoszyn o 8 kil.; g'ościniec w miejscu. :AJ. St. Biadoliny, 1.) B. radłowskio, wś., pow. brze- ski w Galicyi, o 7 kil. od Wojnicza, ma 2661 n. a. mor. rozl.; w tcm 1387 m. lasu, 153 dm., 922 dusz; parafia w Wojniczu; szkoła ludowa jcdnoklasowa; kasa pożyczkowa gminna. B. lo- żą przy samej kolei zelaznej Karola I...udwika, której stanowią stacyą, między Słotwiną, a Bo- gIlmiłowicami, o 60 kil. od Krakowa. 2.) B. szlacheckie, wś, pow. brzeski w Galicyi, w par. kat. Dębno. Bjal.... BiaI... Miejscowości, których nlLzwy zaczynają: si w ten sposób, bardzo są liczne: w nie- których atoh okolicach miejscowe narzecza nadajn. im odmienne bl'zmienie, np. białoruskie Biel... lub ma loruskie Bil... i dla tego w razie pominięcia pod Bial... pewnej nomenklatury prosimy () poszukanie .i"j J;1od BiL lub. Bil;.. a nawet Bet... (slowackie) l Bjat... BJel... (łuzycklC). Biala (niem.), ob. Biala. Bialablott, ob. Bialebloto. Bialachowo, ob. Bialoclwwo. Bialałliess, leśnictwo, pow. czarnkowski, ob. Nothwendig. Hialasee, ob. Biala i Bialejedv/'o. Bialcz, ob. Bialcz. Bialek, ob. Bialek. JJialellsitz, ob. BialIJżyce. Bialigl'lIlld, ob. BialY!/I'ąd. Bialiki, wś szlach. i włośe., pow. szczuezyń- ski, gm. Grabowo, par. IJachowo. Bia'ke, ob. Bialka. JJiaJkell, ob. Białki. Bialla, ob. Biala i Budki. BiaJlagol'l'a, ob. Bialagóra. BiaJlebl'zegi, ob. Białobl'ze.'/i. Biallojahllell, ob. Bialojany. BiaJoblott, ob. Bialobloto i BicI/obloty. Bia. Bialowiesz (niem.), ob. Bialowicie. Binlska wola, ob. Biała. Bialski I,owint, ob. Biala i Biały. Bialskie jezioro, pow. gostY{lski, o 8 w. na półn. wschód od Gostynina, leży pomiędzy jcziorami: LUColl, Drześno i Sumin; brzegi ma wyniosłe, bczlene. Długie od zachodu ku wschodowi na 3 w., szerokie trzy ćwierci wior- sty. Obszaru ma 1,3 w. kw. Rzeka Skrwa odprowadza wody .ieg'o do Wisły. Por. Biale. Binlntten, ob. Bialuty. Hiala. najpowszechniejsza z nazw miejscowoci w obrębie całej słowiańszczyzny: góry, rzeki, jeziora, morza, osady, zarówno u zachodnich jak wschodnich i poludniowych slowian, nosz=! to miano. maIn, por. Biale, Bietlka i t. p. Biała, 1.) (ltadziwiłowska, książęca, Allw, ducalis), miasto powiatowc gubernii siedle- ckicj, w języku urzędowym Bieła zwanc, Jeży nad l'I. Krzną" pod 52° 1',6" szerokości i 40° 47' długości geograficznej względcm Ferro; odległc od I.ublina mil 16, od Warszawy 21 mil, da.wne województwo i pow. brzeski. Obc- cnie B. posiada. kilka zakładów naukowych, przeznaczonych dla ludności rusińskicj: jak gi- mnazyum męzkic, seminaryum nauczycielskie, dwie szkoły lloczątkowe męzka i żeńska. Zwhdz rządowych znajduje tu się zarz1d po- wiatu, zarząd akcyzy IV okręgu, zjazd sędziów pokoju i sąd pokoju III okręgu dla B. i Te- respola. Szpital ś. Karola na 25 łóżek i dwie ochrony lIa 14 i 30 dzieci, stacya dr. żel. "Yal'. Teresp., :st. poczt. i telep'. W 1827 r. B. li- czyła 309 dm. i 3386mk.; 1858 r. 323 dm. (57 murowanych) i 3786 mk. (w tem 2394 izrael.). W 1878 r. było i350 dm. i 7112 mk. Do mia- sta należy 2825 morgów ziemi. Przed zbudo- waniem kolei łą,czyła się z Warszawą głównym traktem pocztowym brzeskim (Biała, :Między- rzec, Zbuczyn, Siedlce, 1iIingosy, Kałuszyn, Mińsk, Miłosna): mil 20 i pół. ltzym. katol. par. bialska dekanatu t. n. liczy wiernych 2750. Założycielem miasta był Piotr Jano- wicz Biały, woj. trocki, pierwszy het. W. Lit. (um. 1498), dzicdzic Ołyki, Nieświeża. W XVI w. była własnością Illiniczów, od których nabył ją 1568 r. Radziwiłł Sierotka. Starożytna ta osada była miejscem ubronncm, jak się okazuje I z wałów wyniosłych i rowów głębokich, ota- czahcych zamek. "V ysoka i mocna wieża stoi dotąd nicnaruszol1a, na 52 łokcie wysoka, opa- trzona zegarem. Radziwiłł, zwany Sierotka, zbudował ten piękny zamek. Gimnazyum tu- tejsze, a raczej, jak je nazywano, akademia, była filią krakowskiej i w r. 1628, za Aleksan- dra Ludwika Radziwiłła, otrzymała od dzie- dziców fundusz na utrzymanic ubogich uczniów. W r. 1633 Wilski, oficyał podlaski, pomnożył tcj szkoły fundusze i sprowadził z Krakow1t J)l'ofesorów gramatyki, retoryki, poctyki i filozofii. Kościół farny, fundowany w r. 1520