Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/165

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Drobin, paraf. Lęg; 10 dm. i wiatrak; rozI. 179 morg., gruntu ornego 178. 2.) D., wieś dro- bnej szlachty, w pobl. poprzedzającej, ma. 47 lUk., w tej liczbie męz. 24; 6 dm., rozl. 238 morgów, gruntu ornego m. 167. Ch. Dczarka, wś, pow. myśJenicki, par. Krzy- waczka, o 10 kil. od st. p. Izdebnik, własność Henryka Schmitta. Bczków, wś, pow. kielecki, gm. Górno, par. Leszczyny. W 1827 r. było tu 77 dm. i 413 mk. Dęczkowice, wś i folw., pow. piotrkowski, gm. Ręczno, par. Bęczkowice. Posiada kościół par. drewniany z XVIII w. W 1827 r. było tu 20 dm. i 118 mk. Par. B. dek. piotrkow- skiego liczy 2236 dusz. Dęczkowo, wś, pow. szczuczyński, gm. Szczuczyn, par. "V ąsosz, o 2 w. od granicy pruskiej, na lewo ode drogi ze Szczuczyna do Grajewa, ma 918 m. obszaru. Dczyn i Bf}czynek, dwie wsie, pow. wado- wicki, par. Pobiedro, o 3 kil. od st. p. Brzeź- nica. Ddal'gowo, niem. Bendm'gau, wś I'!zlach. i młyn, pow. wejherowski, niedaleko Smażyna, w parafii Strzepcz; włość B. ma 7 folwarków. Iłdiuha, Bf}diulty, ob. Bendiuha. Ddków, 1.) osada, przedtem mko, nad rz. "V olborką, pow. brzeziński, gm. i par. t. n., w nizinie nadrzecznej, przy drodze z Brzezin do Piotrkowa, na lewo od linii dr. ż. w. w., o 9 w. od stacyi kol. i poczty w Rokicinach. W 15 w.B. był własnością, rodziny Sp inków h. Prus, którzy w 1462 r. podnieśli g'o do rzę- du miast i wznieśli piękny kościół par. murowany, w stylu ostrołukowym. Znajdują się tu jes:wze ruiny lliewykończonego gmachu, który jeden z dziedziców B. Aleksy Dembowski, zamierzył na g'iełdę kupiecką, wystawić, w mniemaniu, że ta mieścina stać sit) może jednym ze środko- wych punktów handlu krajowog'o. Znajduje się tu jeszcze urząd gminny, szkoła, dom przy- tułku dJa starców i kalek (?), 0lojarnia. W r. 1827 B. miał 62 dm. i 479 mk. W 1859 r. 62 dm. i 606 mk., wtem 252 żydów, Obe- cnie ma 1000 mk., 69 dm. Ziemi mieszczań- skiej 471 mOl'g'., dworskiej z fol. Nowiny i młynem Grobla 943 m.; w tem ornej 597. Opis i widok ruin "giełdy" pomieściły "Kło- sy" (VI-208). Par. B. dekanatu brzezińskie- go ma 1580 dusz. Gm. B. należy do s. gm. ok. IV w os. Ujazd, od Brzezin 21 wiorst. W gminie istnieje gorzelnia, olejarnia, 3 mły- ny wodne, cegielnia, torfiarnia; ludno 3069. 2.) D., wś, i Bf}dkowska- Wólka, wś, pow. sieradzki, IIm. Barczew, par. Burzenin. Ma olejarnię. Ddkowice, Bf}tkowice, Bentkowice, Bądko- wice, wś, pow. olkuski, gm. Ojców, par. Biały Kościół. Leży W przecudnej doJillie przerznię- tej przez rz. Będkówkę, o ścianach skalistych, Będ.

pokrytych lascm. Położona blizko Ojcowa (o 6 w.) stanowi cel wycieczek przebywających tam gości i zasługuje na bliższe poznanie, tak dla wielce malowniczej drogi, wiodącej przez tak zwaną, DyabJą bramę (skałę fantastycznie zwieszoną, po nad drogą), jak i dla kontrastu jaki przedstawia zielona, równiutka łąka sta- nowiąca dno doliny z poszarpanemi jej bokami. J estto starozytna osada (wspomina ją Długosz I, 18). W 1827 r. było tu 39 dm. i 274 mk. Dędkówka, Bentkówka, rzeka a raczej stru- miel}. Poczyna się pod wsią, Będkowice, i nie- zadługo przechodzi do obwodu krakowiJkiego w Galicyi, gdzie za wsią Rudawą, uchodzi do Rudawy, ubiegłszy wiorst 6. Br. Ch. Dędlewo, młyn wodny, wś Zgorzelica, pow. namysłowski. Dędomin, 1.) niem. Gross-Bendomin, wś, pow. kościerski; par. Stare Grabowo, niedale- ko Nowej Karczmy. Tu ur. się Józef Wybi- cki. 2.) Bf}dominek, Klein-Bendomin, wś tamże, niedaleko Kościerzyny. 3.) Bf}domińska Pa- piernia, niem. Bendominm'.Papiermuhle, pod Bę- dominkiem. Bdowslift, nitom. Bendawitz, kolonia, pow. wielkostrzelecki, niedaleko Dobrodnia, w pa- rafii Wielki Staryszcz. Będzelin, ob. Benclzelin. BędzCll, Bf}dziml, wieś, pow. lipnowski, gm. Czarne, paraf. Mokowo, połozona 04 w. od zarządu gmin., nad joz. Jeziorki. Gruntów włośc. 664 morg., wtem 585 m. ornych, 31 domów i tyleż budynków mieszkanych, 243 mk., t. j. 118 m. i 125 kb. Na folwarku te goż imienia, liczą,eem 27 morgo (20 ornych), znajduje się młyn wodny i wiatrak. Dędziechów, wś, kol. i folw., pow. turecki, gm. Skarzyn, folwark 14-włókowy, własność Sokołowskiego; koloni8ci posiadają, po 15-20 mórg a wł08cianic 10-20-morgowe gospodar- stwa. I...udność zamożna. W. S. IJędziemin, wieś włośc., pow. mławski, gm. l,ozwozin, par. Lubowidz, 197 mk. (100 męż., 97 kob.), budynków 25, rozl. 125 morg., wtem 48 morgo gruntu ornego. Folw. należy do dóbr Poniatowo, posiada 3 budynki, mieszko 9. D"dziemyśł, W8, pow. ropczycki, par. rz. kat. Sędziszów, o 8 kil. od Sędziszowa. Dł,dziemyski potok, wypływa z południo- wego stoku wzgórza Będziemyśla (358 m.), w obrębie gm. Nockowej, płynie na połud. wśród pól i błoń, poczcm przeżyna wieś w kie- runku zachodnim i po milowym biegu uchodzi z prawego brzegu do potoku Bystrzycy, do- pływu Wielopolki, wpadającej do Wisłoki. N ajwazniejszy dopływ z lewego brzegu tworzy potok Będzienica. Br. G. Dędzienica, potok, wypływa śród lasów Woli głobieńskiej, pow, rzeszowski, na półn.