Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/163

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


i 2 szelągów. Pozostaja.ł one dotąd w posiada- ścicieli; zarząd gminny we wsi Wołczyńczach, niu rodu Łopacińskich, z opłatą roczną zna- policyjny W Machnówce. Kl. Przed. cznie zwiększoną do skarbu Państwa i stano- Bezimienna, rz., powl5taje vr okol. m. Wasyl- wią obecnie własneść Ignacego, prawnuka kowa, w pow. wasylkowskim, płynie w ki e- w prostej linii Mikołaja ŁopaciIlskiego. Sku- runku południowym, wpada do rz. Miry ata tkiem Najw. manifestu z dnia 19 lutego (3 do rz. Horochowatki. E. R. marca) 1861 r., wydzielono z tej majętności Bezimienne, błoto w pow. kijowskim, mię- i nadano włościanom z dawien dawna tam za- dzy wsią Kozarowicze a Hlebówką, 3 w. dł., mieszkałym około 400 dzies. gruntów. Lu- 250 saz. szer. (Fund. "Gub. kij. Ci) dność ich, według ówczesnego popisu, wyno- Bezine, ob. Bzinne. siła 184 osób obojej płci, wyznania rzym. kat. Bezlesie, ob. Rundany. Oprócz tego w obrębie dóbr B., w jednej fer- Bezławki, niem. Beeslack, W8, pow. l'astem- mie, jednej wsi i kilkunastu zaściankach, na borski na Warmii. Według Kętrzyńskiego jest 600 dzies. gruntów ornych i łąk, zamieszkuje to jedna z dwóch na cały pow. rastemborski ze 20 rodzin szlacheckiego przeważnie pocho- parafij polskich. (lzenia i wyznania rzym. kat., w charakterze Bezmichowa, 1). B. górna, wś, pow. Li- dzierżawców tych osad rolnych. Reszta ziem- sko, o 7 kil. od Liska, w par. rz. kat. Lisko, nego obszaru, około 5000 dzies., pokryta jest a gr. kat. Manasterzec. Właściciel baron Bees. puszczą sosnową, w której jeszcze na początku 2). B. dolna, wś, pow. Lisko, o 6 kil. od Li- b. stulecia drzewa na maszty okrętowe gęsto ska, w par rz. kat. Lisko, a gr. kat. Manaste- porastały. O puszczy tej wspominają w swych rzec. Własność hr. Krasickich. poezyach Sarbiewski ("Quales Lucisci vel Ne- Beznillchy, wś, gub. witebska, nad rzeką Jllencini lucus Udumve ]3ezdani nęmus" I Ep.) Niszczą. i Naruszewicz, który, jak wiadomo, był pro- Beznoskowce, wś, pow. kamieniecki, 265 boszczcm niemenczYIlskim (Patrz jego Oda dusz męz., 63 jodnodw. Ziemi włośc. 545 dz. VII, Niemenczyn). Do Rakowskich 632 dz., do Szydłowskich 751 Bezdół, niem. Beesdau, folwark załozony dzies. nalezy. Dr. M. 1854 roku w powiecie toruliskim , parafia Bezodnia, rz., poczyna się w pow. kijow- Dźwierzno. skim, płynie pod wieś Leśniki i wpada do rz. Bezdziedowicze, wieś w powiecie lepel- Wety ata do Dniepru. E. R. skim, z kaplicą katolicką par. Zahacze. Bezów, wś, pow. bocheński, o 5 kil. od Bezdzież, mko, pow. kobryński, o 6 w. od Uścia solnego, w parafii Cerokiew, własno8ć Ch omska ku płd. zach., nad błotami, które ota- Grabczyńskich. czają jez. sporowskie, w dawnem województwie Bezowłllk, ob. Buzułuk. brzeskiem (pow. piński), Okolica płaska, obfi- BeZI)ieczna, wś, pow. humański, nad rz. tuje w lasy, bagna, pastwiska. Grunt W daw- Horskim Tykiczem, o półtorej wiorsty. od m. nej parafii katol. B. dek. kobrYIlskiego: czar- Koneły a o 5 w. od m. Sokołówki (tej samej noziem, margiel, piasek, glina (Lachnicki). w której podług mylnych mniemań miał umrzeć W okolicy rzeki J asiołda, Ossownica, I...inijka, St. Czarniecki), przy wielkiej drodze handlowej Dewianica. Dziś w B. jest dekanat prawo sław- z Humania do Piatyhor, Skwiry i dalej. Mie- ny, obejmuje 12 parafij a liczył 1857 r. 16488 szkańców 680 prawosł. Cerkiew parafialna po- dusz. Pod B. d. 8 września 1771 stoczoną by- unicka, zbudowana w 1755 r. (Wizyty Hu- la wielka bitwa przez ks. Michała. OgiIlskiego mańskiego Dziekanatu" z roku 1761). Ziemi z generałem Albiszewem. F. S. 1656 dzies., pierwszorzędnego czarnoziemu, Bezednia, przysiołek wsi Sidorowa. naJdy do Susalinej. Zarząd polic. w Humaniu. Bezek, wś i folw., pow. chełmski, gm. Staw, gminny w m. Koneła. Kl. Przed. lezy w okolicy wzgórzystej i błotnistej, na 10- Bezl'adycze, Bezradzieze, stare i nowe, łącz- wo od szosy z Chełma do Lublina. Posiada ne prawie z sobą, wś, pow. kijowski, po lewej cerkiew rusińską, młyn parowy, cegielnię. stronie rz. Stulmy. W Starych B. na górze W 1827 r. było tu 53 dm. i 322 mk. Obecny dość wyniosłej i stromcj znajduje się prastare obszar gruntów dworskich 2722 m.; włości ań- horodyszcze, od ludu Torcz nazywane, od któ- skich 1168 m. N. K. rego w niewielkiej odleglości na dwóch prze- Bezgołówn8, ob. Z/uw. ciwnych krańcach wsi wznoszą się jeszcze dwa Bezimienna, wś, pow. bel'dyczowski, nad inne horodyszcza. U nowych zaś B., w bliz- małą rzeczką wpadającą do Hnyłopiata, o 5 w. kości brodu na rz. Stuhnie, mnóstwo znajduje ad m. Machnówki, o 12 od Berdyczowa. Mie- się mogił. Horodyszcze nazwane Torcz zaj- szkaIlCów prawosławnych 527, katolików 14, muje do 3 dziesięcin ziemi, opasane wałem dwa izraelitów 11: razem 552. Cerkiew parafialna sążnie wysokim, mieści w swoim obrębie ślady zbudowana w 1799 r. Ziemi 1241 dzies., pier- zarzuconej głębokiej studni. Byłto prawdopo- Wszorzędny czarnozitnn. Należy do kilku wła-! dobnie znany z kroniki Nestora gród Torczesk.