Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/155

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


wiQksza obejmuje: ról ornych 192, łąk iogro- dów 21, pastwisk 6, lasu 167 m. a. Posiadłość mniejsza obejmuje: roli ornej 503, łąk i ogro- dów 63, pastwisk 16 morg austr. Ludności ma rz. kat. 7, gr. kat. 505, izraelitów 7: razem 519. N&leży do gr. kat. parafii w DziewiQtni- kach, filia Dziewiętnik (660 dusz). Właściciel większej posiadłości Leon Stobiecki. B. R. BeruIi, BierU1l, niem. Berun, mko, powiat pszczyński, o 15 mil od Opola, należy do ma- joratu pszczyński£'go, ma pal'af. kościół katol. ś. Bartłqmieja i kaplicę cmentarną, z zapisu księdza Zycbonia odnowioną. W 1'. 1840 mia- ła 1210 mk. (1096 kat., 103 izr., 11 ew.), 116 dm.; ma 7 jarmarków. W pobliżu góra B., wys. 731 st. paryzkich n. p. m. Berllli-Zabrze, niem. Neu Berun, wś, pow. pszczyński, o pół mili od Berunia, przy drodze ku Oświęcimowi, na samej granicy austrya- ckiej, należy do dóbr Kopciowice. :Ma st. dr. ze1. między Oświęcimem a Mysłowicami, o 4 kil. od Oświęcima. Bel'wąłd, m. w pow. szczecińskim na Po- morzu, po niem. Baerwalde, 5tacya poczt., 2229 mieszko Derwiailka, rzeka, dopływ Łochwicy, do- plywu Pyrry, w puszczy grodzieńskiej. Berwicha, wieś w powiecie sokólskim, gub. grodzieńska, o 17 wiorst od Sokółki, chat 50. Berwienciszki, okrąg wiejski w gm. Po- lanach, pow. oszmiański; liczy w swym obrę- bie wsie: Berwienciszki, Krakówka, Lej łubka, Prackowszczyzna, Ciechany, Szaski, Czarna Łą- ka, Ożalej, Borciele, Wieczkojnie, Dukojnie, Pietrule, SieJiszcze, Ciechany inaczej Ambro- Zow8zczyzna. Del'winka, Bierwinka, rz., lewy dopływ Bo- bra, przyjmuje Stackę i Kropiwnę. Derwinkowa, WII, p. kossowski, w głębokich górach karpackich nad rzeką Czeremoszem, na- lrzeciwko ujścia rzeczki Putyla do Czeremoszu, któren stanowi tutaj granicę między Galicyą a Bukowiną; wieś to czysto górska, śród gór i lasów położona, oddalona od Kut w linii powie- trznej o milę, drog'ą zaś o 4 i pół mili, nie ma zadnej komunikacyi z powodu skalistego poło- żenia, licznych potoków i rzeczek górskich wpadających do Czeremoszu. Przestrzeni zaj- muje posiadłość większa las11 160 m. a. Po- 8iadłość mniejsza roli ornej 51, łąk i ogrodów 95, pastwisk 137, lasu 24 m. a. Ludności ma gr. kat. 261, izralitów 7: razem 268. Gr. kat parafią ma w miejscu, do której należy także sąsiednia gmina Uścieryki, z 499 para- fianami; cała parafia. ma 760 dusz i nalezy do deka.na.tu kossowskiego. B. należy do dóbr rządowych, tak zwanych kameralnych. B. R. Berwiszeze, wś, w południowej stronie pow. ihumeńskiego, nied:1Jeko mka Uzdy i dro- Ber. ló5 gi wiodącej z mka Łoszy, po l!3wej stronie; w gminie uzdzieńskiej, w 1 stanie policyjnym użdzieńskim, w 4 okręgu sądowym. Miojsco- wość lesista., gleba lekka, uboga. ..al. f_l. BerYIła, rz., wpada do Tykicza uhorskiego w pow. humańskim. Berysław, b. miasto pow. w gub. chersoń: skiej, 8078 mk., 1739 wioI'8t od Peter8burg a 69 od miasta gubernialnego odległe, st!l,cya pocztowa. . Beryzki, wś rządowa w pow. b&ł:okim, dusz męz. 286, ziemi 1614 dz. W 1810 roku oddana na lat 12 generałowi ks. Oboleń- skiemu. Berza, ob. Behrse. Berzenke, ob. Bzenów. Berzowica, Brezowica, po węg. BerztJuiu" mko w hr. szaryskiem (Węg.), nad rz.Tory- szą i u stóp góry Fekelehegy, o milę od Lipian (Siebenlinden), kościół katolicki para.fialny, młyny wodne, tartaki i papiernia, jarmarki, 1684 mk. Berzygał, po łotew. Bierzgalś, wś i dobra niegdyś bardzo rozległe, 34,000 dzies., na Ło- twie katolickiej, w pow. rzeżyckim połozone, których część główna stanowi dotąd 080bułł parafią berzygalską dekanatu rzezycko - rat- nie11skiego; sam zaś B. zajmuje obecnie tylko 1241 dz. i jest własnością Ant. Wejttko. Do- bra B. w roku 1468 przez mistrza krzyżackie- go Jana de :Mengede Jakóbowi de Kock nada- ne, od 1687 - 1830 utrzymywały się. stale w ręku polskoinflanckiej gałęzi :Manteufflów, dziedziczącej z czasów mistrza krzyżackiego Hazenkampa (r. 1546) w tejże części kraju do- bra Duksztygał stary, Rezenmujżę, Apsal, Ramlen i inne. Jeszcze 'tV wieku bieżącym w skład klucza B. wchodziły majętności: Auer- hof(Medenmujża), Maryental, Józefpol, Tarnów, Iwanówka, Pustopol, Annenhof, Karlhof (Po- doI) i i.; w wieku zaś XVII, do tegoż klucza należały dzisiejsze Sarkanie, Zaleś z Poznaniem i część Cyrmy nad obszeruem jeziorem tegoż imienia. Połozenie wsi B., oddalonej o 1 milę od stacyi kolei Iwanówki a zaledwie o ćwierć mili od samej kolei Pet. Warsz., jest prawdzi- wie urocze. Leży on na obszernem wzgórzu, ocieuionem drzewami najl'ozmaitszemi i. okolo- nem dwoma podłużnemi w kształcie szerokich rzek rozściełającemi się jeziorami, z kt.y.ych kaZde ma z parę wiorst obwodu a brzegi iwy. spy gajami porosłe. Nad tą piękną okolicą do r. 1832 wznosił się pałac okazały, na8tępnie zburzony przez rodziców teraźniejszego wła- ściciela Ant. Wejttko, ktory atoli w r. 1878 zbudow!1ł sobie dom wcale ładny. Kościół pod wezw. S. Anny, w 1787 przez Fryd. Mikołaja Manteuffla-Szoege we włoskim stylu tu wznie- siony, odznaczał się pięknemi wysmukłemi wie- żami, któr:e jeduQcz68nie z pa.łaoem zbite i niz-