Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/152

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


en. należy 1066. dz. używalnej i 15 dz. nieu- llyeh, plóba, dywcl,nów, zegarków, wyrobów ży{'ków; wlasność Januareg'o Sulatyekiego. sb,lowyeh, hrJmzowych. świec woskowych, Bel'leż, Bel'łaź, wś, w połuduiowo-wscho- kart, wyrobów chemicznych, powozów, bl'Y- (}niej stronie pow. ihumeńskiego, niedaleko rz. czek i t. d. Od r. 1875 UM B. doln'()lzynrw Swisłoczy, w głuchej poles1:iej miejscowości, i:!towLl'yszc:lie p,1bkic p. n. Przytulisko. W 8ZY- W gm.omelańskiej, W 2-gim stanie policyjnym, stkieh Polaków w B. licz do 30,000. B. miał w 3-im o1uęgu sdowym. Al. Jel. być z,1.łożouy w r. 1142 przez Albreehta Nie- Berlin, wieś, pow. brodzki, o milę na pół- dźwiodzia, margrabiego brandeburskiego, a po- nocny zachód od Brodów, nad rzeczk Berlin- dług' innych w 1200 przez Albrechta II. Był k/1i, która, wypływając pod Brodami, formuje rezydcmcyą margrabiów od r. 1495, ale pod- między Brodami a Berlinem 2 stawy: jeden nióJ się zn:wznie dopiero za wielkieg'o elektora zwany na przedniej grobli, drugi w samym Ber- Fryderyka Wilhelma (1650). B. zajęty był linie; dalej jeszcze mały stawek, w kOll- przez Austryaków w r. 1757, przez Rossyan cu staw bołdurski we wsi BolU.urach, z którego w r. 1760, przez :FrJ.ncuzów 1806 po bitwie wypływa pod nazwiskiem Bołdm'ki i wpada pod Jeną. do Styru, na przeciwko wsi Hrycowola. Prze- Bel'lineli, fol w., pow. inowroclawski, ob. Lc- strzeni posiada obszar dworski roli ornej 259 lWI'tOWO. m., łąk i c>grodów 256 m., pastwii:!k 112 m., Bel'lincli, niem. Be1'linchen, folw., pow. świe- lasu 4,906 m.; włościanie posiadają roli ornej cki, st. p. Kotomierz, p:.!'. Chdmno. 905 m., łąk i ogrodów 1279, pastwisk 94; lasu Berlinka, ob. Berlin. 5 m. Gleba licha, piasek i bag'niska, las nie- IJerlh'lcc, ob. Burliilce. gdyś piękny, obecnie zniszczony. Ludnośt': UCl'liI'lCC la!>',owe, wś, pow. mohylowski, rzym. kat. 189, gr. kat. 1190, izraelitów 173, gub. podolska, 361 dusz męz., 641 dz. ziemi razem 1552. N alezy do rzym. kat. IJ<1l'afii włośc.; 956 dzies. używalnej i 31 nieużyt w Brodach,g'l'ec. kat. parafią ma w miejscu, nale- należało do Uruskich dziś Sobańskich. Dr. Jl. zącą do dekanatu brodzkiego; ma urząd celny Berlil'lCe palawe, wś, pow. mohylowski, uboczny II klasy, ponieważ leży w okręgu gub. podolska, nad rz. I,adawą, 293 dusz męz.; celnym wolnego miasta Brodów; ma i szkołę 546 dz. ziemi włośc. Ziemi dworskiej 368 etatow/1i. Właściciel Kazimierz Mołodecki. dzies. :Miala przywilej na miasto przez Sb- Berlin, folw., pow. w.ej, herowl'Ski należy do nislawa Augusta dany Dzieduszyckiemu w r. Karlikowa, par. kat. w Zarnowie. 1767; pozostała jednak wsi. Nalcżała do Bel'lin, BeJ'olinum, stolica Prus, leży wprow. Dzierzków, dziś Iżyckich. Dl'. ]l, brandebur., regen. ,Podstąpińskioj, nad Sprową I nel'li . ze, po łot?w. BieJ'Uszy, wś, l;w. ,dy. pod 52 o 30' sz. p. l 31 0 2' dl. w., o 120-150 neburs1a, parafia bJrzagolska, wJasno',l; JO:-lu- st. n. p. m., liczy dziś, w r..kutek znacznego po- [1. Iahllllt;kiego. większenia w ostatnich czasach, do miliona nCl'łatlynka, 1':-1., wLL'(,;'.vi(: flei'lIa!!!jllht (ob.). ludn.; w r. 1651 było ich zaledwie 10,000, Bei'laż, Wś, pow. ihume[d,i, 1MU )Visbcz;!, a jeszcze w 1803 tylko 103,000. Od 1867 od B. spławną, ob. Bależ. przybyło 17 0 10' .Miasto dzieli się na [, cyrku- Bl'łohy, ob. Pel'lohy. łów: właściwy Berlin, Kolonia (Kooln), Bc- BCI'Mwka albo Bel'lowce, wś, 11;)w. olhq- drzyskie wyspy, Neustadt, lub Dorotheenstadt pols1,i, 684 dusz m(:z., 1,590 d:-liOi:!. ziemi wIł.- i Bedrzychów. rosiada 34 mosty, 19 szpitali, ścicioh, a 1366 włościan, naloży do Juryewi- 64 kościołów; kolej żelazną doSzczeeina, lIam- czów. Dr. "ł1. burga, Kolonii, Lipska i t. d. Najpiękniejsze U2I'Iows!ii, potok, wypływa z pod wzgÓ- ulice: :Fryderyka Wilhelma i pod Lipami; rza l'.abiną zwanego (355 m.), w obr. gm. t3h- place: Wilholma, Lipski i Belle-Alliance; lJark bódki, w pow. lmłnskim w lesio; płynie w liie- czyli ogród zoologiczny, katcdra, brama bran- runku poludniowo-wschodnim, zrazu wądołem deburska, zamek królewi:!ki, pałac Bellevue, a potom łąkami i błoniami; odgranier.a gm.

Monbijou, statua Fryderyka W., Schillera, Słobódkę i Przewoziec od l'.abina. U cllOdzi po

Goethego. Słynny uniwersytet, szkoła woj- 5 kilometrach biegu do Łomnicy z lcwugo skowa, instytut głuchoniemych; akademia hó- brzegu. III'. G. lewska nauk, założona w r. 1700 przcz I.JCibni- 1 Bernaciec, ob. Bel'1łatyce. t7.a, akademia i:!ztuk pięknych, akademia nauk Bel'uudthvka, wś, pow. trębowelRki, od- mechanicznych i budownictwa; towarzystwo. dalona o pół mili na połLldniowy zach(,d od naukowe i literackie, gabinety historyi natu-I Strusowa, majtku Vłodzimierza hr, T'.awu- ralnej, medli,. galerya obrazów, po.sąifów, I rowkiego . . , Prr.estrzeni ma:r?li or . ne j 587 111., mUZCUlll egllJskJe, obserwatoryum, blbhote- łąk l ogrodow 63 m., pastwJsk 16; c;1.1y tell ka królewska. Przemysł ożywiony, fabryki I obszar należy do mnic;jszej posiadłości, tylko ukna, porcclny, koronek, galonów zlotych [ jeden mórg ogrodu do większej posiadłości. l srebrnych, materyj jedwabnych, bawełnia- Osada ta leży w b1.J'dm urodzajnej okolicy,