Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/151

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


zabiera liczne dopływy górskich wód, spływa.- jących z okolicznych stoków, poczem zwraea się na południowy wschód i płynąc między rzadko rozrzuconemi domostwami Krzyworów- ni, dość obszcrną równinką międzyleśną, ucho- uzi po przeszło półtora milowym biegu do Czar- nego Czeremoszu w tejżo wsi. N aj ważniej- szym dopływem z lewego brzegu tego górskie- go potoku jest Sucha Woda. 3.) B., potok, wypływa w obr. gm. Petranki w pow. kału- skim, W południowej stronie, na granicy z gm. Krasną, w parowach zachodniego stoku góry Krasncj (586 m.); płynic parowami na północ, opływając zachodnio stoki wzgórz Bzowacza i Pomiarek (465 m.); przepływa wieś Petran- kę, między Kaniową górą i Rechami (464 m.), przechouzi w kierunku północno-wschodnim obr. gm. Uhrynowa średniego i starego, nastę- pnic płynie przez gm. Bereźnicę, a minąwszy Podmichale, wpada do Łomnicy z prawego brzegu po 3-milowym biegu. Ważniejsze do- pływy z prawego brzegu Gniła, z lewego :Ba- czkan, Solnica i Solanka. Br. G. Beł'eźnice, okolica w pow. bielskim, gub. grodzieńskiej, niedaleko Brańska, na płd. od ]31 al1ska. lłeł'eźllicki uHłjdall, osada, pow, nowo- gradwołyński, gm. horodnicka, czynszowni- ków chat 32; włościan dusz 9, z udziałem zie- mi 44 dzies. Należv do dóbr horodnickich, własn08ć banku pułtawskiego. L. R. Hel'eźlliki, 2.) wieś, pow, nowogradwolYIl- ski, gmina horodnicka, włościan dusz męz.152, z udziałem włoś. zipmi 633 dzies.; llalezy do dóbr horodnickich, własność banku pułtaw- ekiego. L. R. Bereźniki, wś, pow. wileński, w poblizu góra wysoka 124 saż n. p. m. Ber&", po niemiecku "góra"; ztąd w wielu nie- mieckich przezwiskach miejscowości po1skich wyraz ten wchodzi jako czść składowa, np. Berghot, Lem- berg i t. p. Berg, ob. Góra. Bel'gbruch, ob. Liszkowskie oldl'!J' Bergel, ob. Górnik. Bergelau, ob. Czal'nice i Gl'o(lno (Gl'Udlla). lłergcll, ob. Góra i Hory. Bergeuhorst, folw., pow. czal'llkow:oki, ob. Piła. Bel'gensin (niem.), Ba1'(jfein (pol.), wś, pow. lęborski, na Pomorzu. Bergellthal, dobra. ryc., pow. reszelski, sL p., 248 mk. Beł'gfeld. ob. 'l'rzemientówko. lJergfl'eibeit, 1.) kopalnia węgla, kamien- nego pod Bóbrkiem w pow. bytomskim. 2.) B" kolonia, tenże sam puwiat, należy do Łagiew- nik GÓl'llych, o 967 stóp paryskich n. p. m. Bergfl'iede, ob. B(l1'hveda i Berlefreda. (Pod nazwą Bergfriode znane :o na 'Warmii i W ogó- . B!łI'.

lo w Prusiech ilady szańców na pagórkach z epoki krzyżackiego podboju tt!j ziemi). lJergheim, Bergmuhle, ob. Gól'nik. lJel'ghof. Bardzo wiele wsi, majllltków i fol- warków w Kurlandyi nosi to nazwisko. Bm'ghor, po łotew. Kolnamujża, wś w pow. dyneburskim, parafii Dagda, własność Tlzen- hołdów. Bel'hof, folw. należący do wsi Bal>inicy, IJOw.lubliniecki. Beł'ghof, ob. Berkowo. Bm'gkl'ug, ob. Krasnobl'yk. Berglillg, ob. Brzeźno. Bergmuehle, ob. G6rnik. Bergsegen, kopalnia węgla pod Mysłowica- mi, pow. bytomski. Iłergstein, ob. Kamionka tanieclca. Bel'gthal, kopalnia węgla pod Janowem, niedaleko :Mysłowic. Uel'gvOI'weł'k, folw., pow. babimoski, ob. Babimost, dobra szl. Bel'llometh, 1.) wś, pow. Kotzman, na Bu- kowinie, nad Prutem, o 12 kil. od Niepoko- loutz, z parafią grecką nieunicką W miejscu. 2.) B" wś, pow. Wischnitz, na Bukowinie, nad Seretem, z IJrzysiołkiem Łopuszną, ma w miej- scu st. p. i parafią grecką nieunicką. Bel'illdestie, przysiołek wsi Kostiny. Iłerkfl'eda, Ilicm. Ber.ąfriede, dobra i wś, pow. ostródzki, okr. reg. królewiecki, st. p., 682 mk. Berki czy BOl'ki, wś, pow. kijowski, u spły- wu rz. Irpeń z Dnieprem. Berki, ob. Rokiczani. Iłerkischestie, wś, pow. GurahumQra, na. Bukowinie, o 2 kil. od st. p. :Manzanestie, wła- snoŚĆ funduszu religijnego, ma w miejscu pa- rafią grecką nieunicką. Bel'ki}, ob. Rokiczani. Bel'kowice, wś, gub. witebska, nad rz. Obol. Bel'kowo, fol., pow. średzki, ob. Głębokie. lJerkowo, niem. Ber(jhof, wś i dobra, pow. lcoki, st. p. Zelki. Berkowszczyzlla, okrąg wiejski w b'1ll. Kl'ywiczach, pow. wilejski, liczy w swoim obrę- bie wsie: Zarzeczne, Kirzyn, Subycze, Lotki, Borowe, Łozowe, Zadubienie. F. O. Berkozówka, wś, pow. kaniowski, o 5 w. od Tahańezy, śród lesistych gór nad mała, rze- czką wpadająeą, do Rosi. :Mieszk. 1629 pra- woslaw. Cerkiew parafialna i szkółka. Zie- mi 1982 dz., drugorzędny czarnozicm. Vła- sn0ść hl'. Buturlina. Zarząd gminny w Pila- wie, policyjny w Korsuniu. Kl. Przed. Bel'kupi!!!, r;r.., lewy doplyw rz. Rasupis. Berladka, wś, lJow. mohylowski gub. po.;. dolskiej; wraz z wsią Chrzanówkl ma 413 dusz męz., 979 dzieli. ziemi włoic. Do dziedzi'-