Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/150

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


drodze wiodą.cej ze Stolino. do Dawidgródka, Dniepru, o 6 w. od m. Moszen. Mieszk. 547, w gm. stolińskiej, w 3-im stanie policyjnym wyznania prawosławnego. Ziemi 2913 dzies., (płotnickim), w 3-im okręgu 8ą.dowym. Dobra nadzwyczaj piaszczystej, prawie zupełnie po- należą do Czarneckich i mają obszaru 2332 krytej sosnowym pięknym lasem; ztąd mie- m6rg. Al. Jel. szkancy trudnia, się przewaznie leśnym prze- Bereżyńce, wś, pow. ostrqgski, na połua- mysłem. Własność hr. Branickiego. Zarząd niowym skraju tego pow., na pięknej równinie, gminny we wsi Kumejkach, policyjny w Mo- o 60.w. od Ostroga. Należała kiedyś do ks. sznach. Kl. Przed. 4.) B., wś, pow. wileński. Ostl:ogskich, potem Jabłonowskich i Sapiehów, Bm'cźuica, 1.) B. wyższa, wś, pow. Lisko, a w 1809 r. przeszła do rąk obywatela Łoziń- o 7 kil. od Ba1igrodu, w parafii rz. kat. Woł- skiego i dotąd w ręku jego spadkobierców zosta.je. kowyja, z parafią gr. kat. w miejscu (filia gr. Na polach Berezyniec jest kilkanaście mogił, kat. par. Bereska). Tu się urodził powieścio- powstałych z czasów hajdamaczyzny, jak o tem pisarz Zygmunt Kaczkowski. 2.) B. niisza. świadczy doniesienie gubernatora klucza 111.- wś, pow. Lisko, o 13 kil. od Liska, w parafii chowieckiego do ks. Jabłonowskiego, znajdn- rz. kat. Uherce a gr. kat. Myszkowce. jące się w archiwum ks. Jabłonowskich. Bereźnica. przysiołek wsi Wasylkowic. Ziemia wszędzie czarnoziem, lasu niema, grunt Bereźnica, ob. Bereinica. pszenny 2 klasy. Wieśniacy uprawiają, rolę Bereźuica, 1.) rzeka, wypływa na granicy i trudnią się zimową porą furmankami; jest tu gmin Cisowa i Taniawy w pow. dolińskim, cerkiew parafialna i szkółka wiejska; graniczy w leśnych debrach i głębokich parowach, po- z powiatem starokonstantynowskim. Z. Rói. między lesistemi wzgórzami Jawornikami (585 Bereźce.Bereśce, 1.) wś. w p.mozyrli1kim, nad m.) a Borsukowcm (542 m.) Następnie two- Stwihą. 2.) B., okolica w pow. pińskim, śród rzy granicę między Wołoską wsią i Tania.wl. błot prawego brze Prypeci, u zbiegu Styru mija Pochersdorf, przysiołek Taniawy; znowu z Prypecią. tworzy granicę gm. Lisowic i Nieniowa górne- Bereżce, rzeczka, nad którą, wś Berezówka, go; tu płynie wązką, dolinką (357 m.) między w pow. radomyskim, uchodzi do rz. Myki wzgórzami Grabnikiem (365 m.) a Pańską górą w tymże powiecie. E. R. (395 m.); pod Banią" przysiołkiem Li&owic, Bereźne. mko. pow. rówieilski, nad rz. dolina jej znacznie się rozszerza; tutaj przerzyna Słuczą, dawniej Jędrzejów, stacya handlowa kolej stryjską, a kierunek północno-wschodni na szlaku z Wołynia do Piilszczyzny, ma 2500 zamienia na północny; płynie ustawicznie łą- mk., 9 jarmarków rocznie, handel drzewem kami podleśnemi przez gminy Morszyn (już i smołą (Czyt. "Tyg. m." z r. 1871, Nr. 169). w pow. stryjskim) i Bereżnicę, odtąd znOWli Paraf. kościół katol. ś. Szczepana, z muru, wznie- w kier. północno-wschodnim, przez ł.otatniki, siony przez obyw. Korzeniowskiego 1813. Par. Jaroszyce, Oleksice, Daszawę, Juseptycze (w katol. dek. rówieńskiego: dusz 1288. Kaplice: pow. żydaczowskim). Poniżej J uscptycz rozgałę- Mokwin, Druchowa, Chotyń, Kamienna i Sechy zia się Bereznica na rozliczne ramiona, które czyli Tomaszpol. W parafii B., w rzece Bóbr, okrążają g'm. Hanowce i w końcu zlewają się dotąd trafiać się mają bobry. w dwa ramiona; jedno zdąża ku północy bło- Bereźnia, wś, gub. kijowska, u zbiegu rz. niami od Rudy przez Kochawinę i Hnizdyczów Bereżanki z Rosią. do prawego brzegu Stryja; drugie zaś ramię, Bereźnia, rz., dopływ Prypeci, pow. słucki. właciwa Bereźnica, toczy swe wody do Ru- Porówn. &wicze. dy ku wschodowi przez Zabłotowce, Bereżnicę Bereżniaki, 1.) wś, pow. kaniowski, nad królewską i pod Iłyniskami rozlawszy się na rz. Szondrą, wpadającą do Rosi, o 12 W. od obszerne błotniska naddniestrzańskie, uchodzi Kaniowa. Mieszk. 761, wyznania prawosła- z prawego brzegu do Dniestru. Długość biegu wnego. Cerkiew parafialna. Ziemi 1156 dzies., aż do tego ujścia czyni 6 i pół mil. Wazniej- wyborny ozarnoziem. Zarząd gminny we wsi sze dopływy jej z praw. brzegu są: Droszowski Szondrze, policyjny w Kamionce. W r. 1789 potok, Wiedernica, Basiówka; z lewego zaś było tu 380 mieszk.; wówczas należała do Po- potoki Hyczy i Czeresi. 2.) B., potok górski, lliatowskich, obecnie do Monastyrskiego. 2.) wypływa. w obr. gm. Zabiego w pow. kossow- B., wś, pow. czerkaski, po obu stronach rz. skim, we wschodniej jej stronie, z kilku źródlisk Ta.śminy, o 9 W. od m. Smiły i w takiejże od- znachodzących się na połoninach Bubok zwa- ległości od W. Kamionki, stacyi chwastowskiej nych, na. wschodnich stokach pasma górskiego, dr. żel. .Mieszk. 1779, wyznania prawosła- ciągnącego się tutaj w kierunku z północy na wnego, cerkiew paraf. i szkółka. Ziemi 5933 południe, a odznaczającego się szozytami Hcg ies., drugorzędnego czarnoziemu. Należy do gaboryońską (1442 m.), :Bubokiem (1462 m.). wielu właściqieli. Zarząd gminny w tejże wsi, Białą kobyłą (1473 m.). Płynie głęboką gór- 'p9licyjny wSmile. .3.) B. piaszczyste, wś, pow. ską doliną przez połoniny "Pod Białą.kobyłą" na czerkaski, nad niewielką rzeką wpadająeą, do południe, następnie przez obr. gm. Krzywor6wni;