Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/149

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


lat 12 gen. Kniaźninowi darowana. :Młyn 631, rzym. kat. 12, gr. kat. 600, izraeli- woJny. 2). B., ob. Domaninka. tów 19. Należy do rz. kat. parafii w Czukw IJcl'cżauli8, wieś, pow. borszczowski, leży do grec. kat. par. w Kable starem. 2.) B., llctJ rzeczką Zbrucz, na samej granicy; rzeka wieś, pow. zydaczowski, o milę na południowy wije się tak krętem korytem, że wieś ta leży zachód od stacyi kolei żelaznej lwowsko-czer- na pólwyspie wchodzącym w rossyjskie Podole. niowieckiej w Bortnikach oddalona. Przestrze- Przestrzeni posiada obszar dworski: roli ornej ni posiadłoić większa obejmuje: roli ornej 509, 166 m., lasu 76 m.; wlościanic posiadają roli ląk i ogrodów 172, pastwisk 52, lasu. 509 ornej 540 m., łąk i og'rodów 26 m., pastwisk morgów austr. Posiadłość mniejilza obejmuje: 48 m. Gleba urodzajna choc:aż wzgórzysta, roli ornej 449, łąk i ogrodów 309, pa8twisk brzegi Zbrucza strome, grunt czarnoziem głę- 47 m. a. Ludności ma 559; z tego rzym. kat. boki, wszelkie rodzaje zboża oraz ty tui l udają 102, g'l'. kat. 44?, izrfLelitów 15. Należy do się dobrze w calej okolicy. Należy do rz. kat. rzym. kat. parafii do Zydaczowa, gr. kat. par. p[Lrafii w Skale, oddalonej o milę, do gr. kat. ma w miejscu, która należy do dekanatu roz- parafii w Iwankowie o milę (fllia tej ostatniej dólskiego, z filią Rogóżno, dusz 700. Do B. w 13.) Ludności rz. kat. ma 79, gr. kat. 400, należy przysiołek Zuraków. 3). B. królew- izraelitów 39: razelll 518. WłasnoM Agenora ska, wieś, pow. stryjski, nad potokiem .Bereźni- hr. Gołuchowskiego. cą,; sama wieś między górami i lasami znajdu- Hm'cżanka, Berezianka, 1). dopływ rzeki je się. Przestrzeni większa posiadłość obejmuje ltosi, wpada do Rosi między rzokami Rubczen- roli ornej 189, łąk i ogrodów 59, pastwisk 16, ką i Skwirką, u wsi nereźnej a poczyna się lasu 9'76 morgów austr. Posiadłość mniejsza kolo wsi Bereźanka w pow. skwirskim. 2). n., obejmuje roli ornej 464, łąk i ogrodów 98, ob. Tykicz Górny. 3). n., doplyw IIory- pa::;twisk 236, lasu 9 morgów austr. Ludności nia (ob,) ma 472 t. j. rz. kat. 106, gr. kat. 316, izraeli- Hel'eźawica, jez. i struga w gub. witeb- tów 50. Należy do rzym. kat. parafii do skiej, spływają do jez. Nieezeryce. Stryja; gr. kat. par. ma w miejscu, do której Bm'ciek, wieś, pow. Turka, leży przy go- należy wieś Jotatniki z 74 parafianami; ogólna fcińcu rządowym idącym z Sambora do Turki, ilość dlldZ gr. kat. 487; parafia ta należy do wieś to górska, nad Dniestrem, który opół mili dekanatu stryjskiego. Ma szkołę filialna;. 4.) na poludniowy zachód wc wsi Dniestrzyk Du- B. szlachecku., wieś, pow. kałuski, nad Be- bowy ma swojc źródło. Przestrzeni posia- reźnicą. o milę od Kałusza, rz. Bereźnica ma dłość większa obejmuje: roli ornej 16, pastwisk swoje źródŁo o półtorej mili na południe od 4, lasu 81 m. a. Posiadłość mniejsza obejmuje wsi B. szlachecka, we wsi Petranka, i wpada do roli Ol'llcj 380, hk i ogrodów 33, pastwisk 41 Łomnicy o milę na północ od tej wsi za wsilł morgo austr. I,udności ma 212. Z tych 6 rz.. Podmiehale. B. szlachecka leży w ślicznej oko- kat., 193 gr. kat., 13 izraelitów. NalcZY do licy na PoLlgórzu karpackicm; widać stąd do- rz. kat. parafii do o,ddalonej o 3 mile Tmki, do skonale dwie najwyzsze w tych stronach góry: gr. kat. parafii w Zukotynie. Własność spólki Popadię, pod którą rzeka Łomnica ma źródło, handlowej dla plodów leśnych. B. R. i Bystrę, z pod której Bystrzyca wypływa. Hea'eżn8, ob. Be/'czna. Przestrzeni obszar dworski posiada: roli ornej Bel'eżnica, W8 i t'olw., pow. hrubieszowski, 131m., hk i ogrodów 118, pastwisk 9 m., la- gm. i par. Horodło. 1827 r. liczyła 32 dm. su 77 m.; włościanie posiadają roli ornej 464, i 174 mIc łąk i ogroLlów 605 m., pastwisk 24 m., lasu 1 Bereżnica, mko, pow. rówiOliski, mko na morg austr. Ziemia nieurodzajna, kamienista, Polesiu "V ołYJiskiem, przy zbiegu Bere:anki na, gliniastym pokładzie, nieprzepuszczalna; im z Horyniem. Cer. prawm;l. urewnia,lla, go1.r-1 wyzt3ze położenie tem bardziej moczarowata, harnia, 16J3'mk. Nalezała dawniej do Czac- tylko pasza wszclkiego rodzaju doskonale się I,ich, od 1831 rz:dowa. Paraf. kociól katol udajc; głównem też bogactwem rolnika jest

,. Rafała Arch., wzniesiony z muru 1726 przez bydło. Ludność rzym. kat. 242, gr. kat 860,

Bohu8bwa Skirmunta. rarafia kat. dekanatu izraelitów 25: razem 1127; rz kat: par. w Ka- luckiego: dusz 969. Kaplice w Horodźcu, Ku- łuszu; gr. kat. par. ma w miejliJcu, do której ras":u' Sarnach i Niemowiezach. należy także wieś Uhrynów Stary, mająca 482 lłel'eżl)ica, ob. Bel'eźnica. gr. kat.; razem ma ta parafia gr. kat. 1378. Iłcl'ezuir,a, 1.) wie, pow. samborski, nad Mieszkańcy są w wielkiej części szlacht!/; za- Dniestrem, o 10 kil. na, południowy zachód od grodową, zkąd i nazwisko wsi pochodzi. Gmi- Ha.mbora oddi1lorm. l)rzCIitrzeni większa posia- na ta ma, s":kołę filialną do szkoły w Kałl1szu. dlość obnjmujc: roli ol'llej 23, łąk i ogrodów 10, Właściciel: Nathan Schcffel, izraelita. pastwisk 2 mors'i austr. Posiadłość mniejsza lJereżno, wś i dobra we wschodniej stro- obejmuje: roli ornej 842, łąk i ogrodów 59, nie pow. pińskiego, nad rz. Horyniem, który pastwisk ..377 lIlo)'guw all8t1'. Ludności ma o 3 w. poniżej B. d,zieli się na 2 odnoi, przy