Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/133

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


urodzajny grunt, piękne łąki, 370 mk. H. M.

Benedykt, kopalnia węgla pod Mysłowi­cami.

Benenard, wś, pow. błoński, gm. Żyrar­dów. W 1827 r. było tu 26 dm. i 163 mk., obecnie 320 mk.

Beneschau, ob. Beniszewo, Bieniszewo.

Beneszów, Bennisch, m. pow. na Szląsku austr., domów 428, ludn. 3023; znaczny wy­rób płótna, drelichu i ćwilichu, któremi prowa­dzi się handel w Bernie, Wiedniu, Peszcie. B. pow. ludn. 17981. Główne gminy: He­raltice (Herrlitz) 1226 mk.; Lichnów (Lichten) 2000 m.; Razowa (Raase) 2173 m.; Leskowiec albo Szpachów (Spachendorf) 2039 m. i Sosno­wa (Zossen) 1000 m.

Beneszyszki, wś, pow. kalwaryjski, gmina i par. Urdomin. W 1827 r. liczyła 17 dm. i 175 mk.

Benglewo, folw., pow. czarnkowski, należy do dóbr Drasko (Dratzig); 1520 morg rozl., 5 dm., 68 mk.; 56 ew., 12 kat., 26 analf.; st. poczt. i kol. żel. Wieleń o 4 kil.; gośc. o 2 kil.

Beniakony, Bieniakony, gmina w pow. lidz­kim, liczy 237 dm., 3305 włościan płci obojej. Zarząd gminny w miasteczku Bieniakonach. Gmina składa się z 4 okręgów wiejskich: Gaj­cieniszki, Wronowo, Bolcieniki, Sokoleńszczy­zna i liczy 39 wsi.

Benica, Bejnica, Bienica mko w powiecie oszmiańskim, nad rz. Morozianką.

Benice (Benitz), 1). wś, pow. krotoszyński, 52 dm.; 401 mk.; 17 ew., 384 kat.; 81 analf.; kościół paraf. należy do dekanatu koźmińskie­go. Wieś należała na początku XIV wieku do Rozdrażewskich i była miasteczkiem. Ko­ściół pierwotnie był drewniany; w wieku XVII Anna Rozdrażewska wystawiła w miejsce daw­nego nowy z cegły palonej. Nagrobek ka­mienny fundatorki znajduje się przed wielkim ołtarzem. 2). B., domin., pow. krotoszyński, należy do dóbr krotoszyńskich; 1575 m. rozl.; 4 dm.; 126 mk. ob. Krotoszyn; st. p., kol. żel. i gośc. w Krotoszynie o 6 kil.

Benice, po węg. Benicze, wioska w hr. lip­towskiem (Węg.), na wzgórzu; w miejscu brak wody; 99 mk.

Beniów, 1.) potok, wypływa z południowo-wschodniego stoku góry Popcowem zwanej (746 m.), śród leśnego jaru w obr. gminy Ci­sowa w pow. stryjskim; płynie głębokiemi pa­rowami w kierunku przeważnie południowo-wschodnim, opłukując północno-wschodnie sto­ki góry Gadzunowej (634 m.) i wpada w Cisowie do Sukiela, dopływu Świcy, z lewego brzegu do jednomilowym biegu. Znaczniejszym jego dopływem lewym jest Rotyczka. 2). B., po­tok, wypływa w północno-wschodniej stronie gm. Zabrzezia w pow. sądeckim 7. południo-wego stoku góry Beniowskiej (694 m.), płynie w kierunku południowo-zachodnim, tworząc granicę między Zabrzeziem i Kamienicą i po przeszło ćwierćmilowym biegu uohodzi z le­wego brzegu do potoku Kamienieckiego, dopły­wu Dunajca. Br. G.

Beniowa, wś, pow. Turka, w górach Karpa­ckich, na samej granicy węgierskiej, nad rzeką Sanem położona; o 1 milę na południe we wsi Sianki jest źródło rzeki Sanu. Przestrzeni większa posiadłość obejmuje: roli ornej 75 m., łąk i ogrodów 39 m., pastwisk 19 m., lasu 2416 m. Mniejsza posiadłość obejmuje roli ornej 534 m., łąk i ogrodów 220 m., pastwisk 295 m., lasu 12 m. Ludności ma 361, w tem rzym. kat. 7, gr. kat. 306, izraelitów 48. Gr. kat. parafią ma w miejscu, do której należy wieś Bukowiec z 200 parafianami i wieś Sian­ka z 214 parafianami; cała więc parafia obej­muje 720 parafian. Parafia ta nalezy do de­kanatu wysoczańskiego. Właściciel Adam Ra­ciborski. B. R.

Benisław, po łotew. Bienisłaus, wś, w pow. lucyńskim, parafii Birźe, z kaplicą filialną. Własność Benisławskich, czasowo Szkulteckich; 678 dzies.

Beniszewo, Bieniszewo, Beneszowo, niem. Beneschau, wś i mko, pow. raciborski, o milę od Hulczyna, z kościołem katolickim. Na cmentarzu olbrzymi pomnik (konny) dziedzica B. (?) z 14 wieku (Czyt. Münzberga „Sagen u. Alterthümer von Schlesien“).

Beniuszowce, po węg. Benyushaza, wieś w hr. liptowskiem (Węgry), 183 mk.

Benjaminsthal, ob. Wiewiórka.

Benkheim, ob. Banie.

Bennisch, ob. Beneszów.

Benowo, Bönhof, wś w pow. sztumskim, par. sztumska. Perwotną nazwą Benowa bało Pszczoli dwór'

Bentkau, Bentke, ob. Bętkowo.

Bentschen, ob. Zbąszyń.

Benz, Baenz, ob. Badanów.

Benzary, wś w pow. bałckim, gm. Ko­rytna, dusz męz. 248. Ziemi włośc. 889 dz.; wś rządową, trzymał ją przez 20 lat wraz z Leśniczówką generał Rosen; obecnie 645 dz. oddano Tajnemu Radcy Hlebowowi.

Benzin, ob. Biczyno.

Beradż, wś i folw. poduchowne, pow. san­domierski, mg. Klimontów, par. Mydłów.

Berau, ob. Biery.

Berbestie (z przysiołkiem Ostrą), wś, pow. Waszkoutz na Bukowinie, o 6 kil. od st. p. Niepokoloutz.

Bercad. Tak dawnej pisano czasami mko Berszadę.

Berchowo, niem. Berghof, dobra w pow. toruńskim, par. Łążyn.

Bercz, przysiołek wsi Płaszczowa.

Berczakiemie, wś, w pow. trockim.