Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/132

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


nych 130, ulic 10 (w 1858 miał 1793 mk., domów 211 (?), dochód kassy miejskiej rs. 363 według Enc. Org.). Ma rząd gm., sąd gm. II okr., kasę wkładowo-zaliczkową, stacyą po­cztową przy trakcie z Lublina do Urzędowa. Ludność trudni się bednarstwem i wyrabianiem kożuchów. Z fabryk istnieją tu: 2 garbarnie. Rozległość gruntów osady wynosi 1660 mor­gów. Sklepów i kramów 42. Jarmarków 6. Mają być połączone B koleją żelazną z Jarosła­wiem. Odl. od Warszawy 155 w. (Rękopis Wł. K. Zielińskiego; Verdum str. 115). Par B. dek. lubelskiego liczy 3397 dusz. Gmina B. należy do s. gm. okr. II, ma 5607 ludno Prze­mysł fabryczny koncentruje się w os. B. Br. Ch.

Bem..., Ben... Wyrazów pisanych niekiedy przez te sylaby szukać też trzeba pod Bę....

Bembło, ob. Bębło.

Benczarka, ob. Bęczarka.

Benczyn, wś, nad rz. Urzędówką., pow. ja­nowski, gm. Dzierzkowice, o 2 w. na zach.-połd. od Urzędowa, liczy 77 dm. (opuszczona u Zinberga). Por. Bęczyn.

Bendargau, ob. Będargowo.

Bendawitz, ob. Będowska.

Bendery, m. pow. gub. bessarabska, 4625 mieszk., przystań na Dniestrze, sklepów 68, fabryka świec i cegielnie. Handel głównie drzewem, spławianem do Budziaku. Twierdza na. prawym brzegu Dniestru, st. pocz, st. telegr. międzynarodowa, o 2 w. od miasta st. dr. żel. kiszyniewsko-jasskiej, między Tyraspolem a Bulboką, o 120 w. od Odessy, o 283 w. od Galaczu. Słynne jako schronienie Karola XII w 1709 r. R. 1812 przyłączone do Rossyi. Do miasta należy 2475 dz. ziemi. Powiat ma 5402 w. kw. rozl.

Bendig, kilka wsi w Prusach Wschodnich, w pow. klajpedzkim, szyłokarczemskim, tyl­życkim.

Bendikocz, ob. Benedykowce.

Bendiucha, wś, pow kowelski. Filia parafii katol. Luboml.

Bendiucha, Bediuchy, Bendziucha, przysio­łek do Poturzyc, gm., pow. sokalskiego. Obszar dworski posiada: roli ornej 8 m., łąk i ogrod. 18 m., pastwisk 4 m.. lasu 215 m.; włościanie posiadają: roli ornej 89 m., łąk i ogrod. 63 m., pastwisk 31 m.; ludności ma 103. Należy do rzym. kat. i gr. kat. parafii w Krystynopolu (o 3 kilometry). Właściciel Włodzimierz hr. Dzieduszycki. B. R.

Bendiuha, potok dziś nieznaczny, w obrębie gminy Bachowa, w pow. przemyskim, spły­wający z zachodniego stoku góry Wróblikiem zwanej (417 m.), uchodzi po krótkim biegu wprost do Sanu z prawego brzegu w tejże wsi. Potoczek ten wspominany w dawnych doku­mentach wsi Bachowa. Br. G.

Bendlewo, Będlewo, wś, pow. poznański; 40 dm.; 350 mk., 14 ew., 336 kat.; 104 analf. 2). B., domin. i dobra szlach., pow. poznański; 3 miejsc.: 1) B.; 2) folw. Bolesławiec i 3) Zamysłowo; 5144 morgo rozl., 22 dm.; 347 mk.; 136 ew., 211 kat.; 154 analf.; st. p. i gość. w Stęczewie o 2 kil.; st. kol. żel. Mosina o 7 kil. Wraz z Wronczynem własność Bole­sława Potockiego. M. St.

Bendomin, ob. Będomin.

Bendorzyn, wś, pow. sierpecki, gm. Lisze­wo, par. Bożewo. W 1827 r. było tu 18 dm. i 107 mk.

Bendry, wś, pow. trocki.

Bendry, dobra, pow. sejneński, gm. i par. Mirosław. W skład ich wchodziło miasteczko Mirosław. B. folw., piękna owczarnia.

Bendugen, ob. Binduga.

Bendusz, wś i folw., pow. będziński, gmina Pińczyce, par. Mrzygłod, o 4 w. na zachód od st. dr. żel. W. W. w Myszkowie. Należy do dóbr Mijaczów. B. wraz z sąsiedniemi wsiami: na Studzówce 11 domów i Potasznia 24 domy oraz przysiołkami Gabryś i Pustkowie liczy 1405 mk., 117 dm.; ziemi włośc. 916 morgo W 1827 r. było tu 72 dm. i 578 mk.

Bendzelin, lub Będzelin, wś rządowa, pow. brzeziński, gm. Mikołajów, par. Łaznów, leży śród lasów, na lewo od linii kolei War. Wied. między stacyami Koluszki i Rokiciny. W 1827 roku liczyła 34 dm. i 204 mk.

Bendziemyśł, ob. Będziemyśl.

Bendzieszyna, ob. Będzieszyna.

Bendzin, ob. Będzin.

Bendzitówka, folw., pow. inowrocławski, ob. Bendzitowo.

Bendzitowo, 1) wieś, pow. inowrocławski, 14 dm.; 109 mk., 16 ew., 93 kat., 64 analf. 2). B., domin. i wieś szlach., pow. inowrocławski; 4 miejsc.: 1) B.; 2) folw. Bendzitówko; 3) Ignacewo; 4) Julianowo; 5590 morg. rozl.; 41 dm.; 431 mk.; 63 ew., 368 kat.; 213 analf.; st. poczt. Barcin o 7 kil., gośc. o 7 kil; st. kol. żel. Inowrocław o 21 kil. Własność E. Trzebińskiego. M. St.

Bendzmirowicz, ob. Będzimirowicze.

Bendzyń, wś i os. leśna, pow. noworadom­ski, gm. Masłowice, par. Bąkowa-góra, należy do dóbr Masłowice, ma 16 dm., 160 mk.; ziemi włośc. 285 morg.

Benedikthof, folw., do dóbr Stodoły nale­żący. pow. rybnicki.

Benedyków, wieś w hrab. orawskiem, (Węg.). u podnóża góry Dulowej, 418 mk.; wtem 337 Polaków. H. M.

Benedykowa, po węg. Benedekfalva, wieś w hr. liptowskiem (Węgry); w pobliżu zdrój alkalicznej wody szczawiowej, skutecznej w wie­lu chorobach żołądka; 340 mk. H. M.

Benedykowce, po węg. Bendikocz, wieś w hr. szaryskiem (Węg.), kościół paraf. gr. katol.,