Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/125

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.Beek, ob. Kaliska.

Beel (Neu-), ob. Nowa Biała.

Beelitz, ob. Bielice i Bielsko.

Beerberg, wś, pow. lubański, nad Kwejsą, naprzeciw m. Leśnej.

Beerenkrug, ob. Solec (Silz).

Beerwalde, ob. Niedźwiedź.

Beeslack, ob. Bezławki.

Begomla, wś z zarządem gminnym, w pół­nocnej stronie pow. borysowskiego, na zejściu się dróg z Dokszyc i Berezyny do Mściża wio­dących. B. lezy w 3-cim stanie policyjnym i 4-tym okręgu sądowym (dokszyckim); ma szkółkę gminną i cerkiew parafialną. Gmina be­gomelska składa się z 34 wiosek i liczy 1498 mieszk. płci męz. Al. Jel.

Beharowce, węg. Beharocz, wieś w hr. spi­skiem (Węg.), kościół katol. filial., młyn wo­dny, 333 mk.

Beharowice, węg. Beharfalva, wieś w hr. liptowskiem (Węg.), gleba nieurodzajna, go­rzelnia, browar, obszerne lasy; mieszkańcy w liczbie 207 wyrabiają w znacznej części in­strumenta muzyczne, szczególniej skrzypce.

Behle, ob. Biała.

Behrendt, ob. Kościerzyna.

Behrse, 1.) lub Berza, rz., największy lewy dopływ kurlandzkiej Aa, powstaje zjez. Sebbern i 3 źródeł w parafiach Auz i Neuenburg, a wpa­da do Aa w parafii mitawskiej. 2.) B. lub Berza, Berże, rz., dopływ Dźwiny, ma źródło w kurlandzkiej parafii Baldohn, przy wsi Pik­ste, ujście w Inflantach przy wsi Behrsemüde. (W. Pol).

Beichau, ob. Bechowo.

Bejdy, wś, i folw., pow. siedlecki, gm. Mordy, obszarn morg 1752. W 1827 r. było tu 18 dm. i 87 mieszk. B. są gniazdem rodu Rzewuskich z przydomkiem Bejda.

Bejnarów, dwór pryw., pow. poniewieski, nad rz. Julis, o 21 w. od Poniewieża.

Bejnaryszki, wś rządowa, pobazyliańska, nad Dubisą i Deglą, gub. kowieńska.

Binica, ob. Benica.

Bejsagoła, po żm. Bejsogała, mko i dwór w pow. szawelskim, nad rz. Kirszyną, 048 w. na płd. od Szawel, otrzymało prawa miejskie 1791 od Stan. Augusta. Ma dom przytułku, szkołę początkową, w 1858 r. miała 2453 mk. Jest też tu paraf. kościół katol. św. Trójcy, 1539 wzniesiony z drzewa przez Zygmunta I. Parafia katol. dekanatu krockiego, dusz 7533. Filie w Pacunelach i Połanach. Kaplice w Wołotkańcach i Skiemach. W A. jest st. dr. żel. Koszedary-Libawa, na przestrzeni Kosze­dary-Radziwiliszki, międ­zy Datnowem a Ra­dziwiliszkami, o 23 w. od Radziwiliszek. Do­bra B. należą do Komarów, mają 286 dzies. rozl., gospodarstwo 11-polowe. F. S.

Bejsce, wś, pow. pińczowski, gm. i par t, n., leży w górzystej okolicy na lewo od drogi z Koszyc do Korczyna. Posiada kościół par. murowany z 1621 r., z grobami fundatorów Firlejów, szkołę początkową o 3 oddziałach, go­rzelnię wielką, cegielnię, kopal. torfu. W po­czątkach b. stulecia B. przeszły w ręce Mar­­cina Badeniego, ministra sprawiedliwości w Król. Polsk., który urządził tu wzorowe gospo­darstwo i upiększył wiele swą siedzibę, wzno­sząc dom z napisem: „Praca dała spoczynek“. W 1827 r. było tu 112 dm. i 690 mieszk. Par. B. dek. pińczowskiego, istnieje od 1313 r. i liczy 3055 par. Wspomina ją wielokrotnie. Długosz (I, 222, 253, 254, 613). Gmina na­leży do s. gm. okr. IV w Koszycach, gdzie tez i st. poczt. odl. od Pińczowa 35 wiorst. Rozle­głość gminy 7538 morg., ludn. 3539. Br. Ch.

Bejsztroki, okrąg wiejski w gm. Żyżmory, pow. trocki, ze wsią t. n.

Bejwidzie, okrag wiejski w gm. Szyrwin­ty, pow. wileński, liczy nast. wsie: Bejwidzie, Bohatery, Limańce, Sudaki, Karoliszki, Hur­sztany, Łukiany, Skrzypiaty, Tomaszyszki, Tałucie; zaścianki: Poresza, Międyniszki, Re­kienie, Wiesiołówka.

Bejzymy (Stare i Nowe), dwie wsie w pow. zasławskim, nad rz. Chomorem, własność nie­gdyś Bejzymów, którzy do dziś dnia (1863) utrzymują N. Bejzymy. Była tu kapl. katol. parafii św. Józefa w Zasławiu.

Bejżany, folw. i wś, pow. trocki.

Beka, folw. i chat kilka, należących do pos. ryc. Osłanina w pow. wejherowskim, o 2¾ mil od Wejherowa, przy ujściu rz. Redy do zat. puckiej i w par. Puck. Słynny połów łososi. P. R.

Bekern, Beckern, ob. Piekary.

Bekersdorf, kolonia niemiecka, wieś, pow. podhajecki, nad rzeczką Koropiec, o milę austr. na północny wschód od Podhajec. Obszar dworski nie ma tu żadnych gruntów, gdyż ta osada należy do wsi Nowosiółka, od której ją tylko rzeczka oddziela; koloniści posiadają grun­tów ornych 1449 m., łąk i ogrodów 49 m., pastwisk 189. Ludności ma ta wieś 610, sa­mej njemieckiej, wszyscy są łacińskiego ob­rządku i nalezą do rzym. kat. parafii w Pod­hajcach. Położenie wysokie, zimne, grunt czar­noziem, lecz pod spodem glina, więc nieprze­puszczalny, wilgotny, moczarowaty; żyto, owies i kartofle doskonale się udają. Koloni­ści pracowici, gospodarni, trudnią się rol­nictwem i chowem koni po rządowych stadni­kach; kartofle kolonistów z Bekersdorfu są na targach bardzo poszukiwane. Wieś ta ma szkołę filialną. B. R.

Bekierzyce, Beckersitz, dawniej Piekary, wś, pow. świecki.

Bekiesza, osada leśna, o 2 w. na wschód