Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/124

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


131 m.; włościanie posiadają: gruntów ornych 905 m., łąk i ogrodów 798 m., pastwisk 148 morg, lasu 51 m.; mieszkańców 1129 gr. kat. mających parafią w miejscu, dekanatu halic­kiego. Grunt leśny, górzysty, mokry, glinko­waty, przy uciążliwej uprawie tylko niepewne i nieobfite wydaje plony w zbożu; zato wszel­kie trawy doskonale się udają; cała okolica obfituje w tłuste pastwiska; bydło jest tu głów­nym majątkiem rolnika, i głównie bywa ho­dowane. Lasy nie miały przedtem wartości pomimo murowanego gościńca, prowadzącego z Kałusza do Stanisławowa środkiem Bedna­rowa; dopiero od czasu wybudowania kolei że­laznej Arcyksięcia Albrechta, idącej ze Lwowa na Stryj, Kałusz do Stanisławowa, która ma dworzec we wsi Bednarów, drzewo nabrało więcej wartości. Wioska ta oddaloną jest od miasta Stanisławowa o mil 2, od miasteczka Kałusza również o 2 mile. B. słynnym jest klęską zadaną tu Tatarom w 1442 roku, którzy podczas gdy Władysław Warneńczyk przeby­wał w Węgrzech spustoszyli Ruś czerwoną aż po Lwów, kusząc się nadaremnie o zdobycie tego warownego grodu, po czem w odwrocie uprowadzając wielkie łupy i do 10,000 jeńca samych młodych dziewcząt i chłopców, zostali pod B. przez Windykę starostę gliniańskiego dogonieni i po zaciętej walce pobici na gło­wę. Właściciel Ryszard hrabia Rozwadowski.

Bednarówka, 1). wś, pow. proskurowski, nad rz. Uszką, gm. i par. Szarawka, 142 dusz męz., 329 dz. ziemi włośc., 517 dz. dworskiej w tej liczbie 56 dz. lasu; młyn na rz. Uszce, kamień wapienny i do budowli. Wieś ta nale­żała do klucza Szarawieckiego Pretficzów, póź­niej do Dulskich, Beczków, dziś Maryańskich. 2). B., wś nad Zbruczem, pow. kamieniecki, gm. Olchowiec, 327 dusz męz., w tej liczbie 56 jednodworców na czynszu. Ziemi włośc. 263 dz. Należała do Starzyńskich; dziś Bu­ckiewiczów 685 dz. używ. ziemi i Korecińskie- go 17 dz. Jest tu duzy młyn i kamień wa­pienny. Dr. M.

Bednarówka (z Suhodołem i Trojanówką), wieś, pow. husiatyński, o pół mili od tego mia­steczka oddalona, leży nad rz. Zbrucz, stano­wiącą granicę między Galicyą i rossyjskiem Podolem, w okolicy bardzo urodzajnych wyso­kich pagórków, które nad brzegiem Zbruczu wapiennemi kończą się zboczami i urwiskami. Obszar dworski posiada ról ornych: 1004 m., ogrodów 90 m., pastwisk 8 m., lasu 98 m. Włościanie posiadają: gruntów ornych 738 m., łąk i ogrodów 101 m., pastwisk 30 m., lasu 2 morgi. Ludności ma ta wieś rz. kat. 297, gr. kat. 515, izraelitów 110: razem 922. Należy do rzym. kat. parafii do oddalonego ćwierć mili Sidorowa, gr. kat. parafią ma w miejscu, nale­żącą do dek. husiatyńskiego. Ma szkołę filial­ną w Suhodole i kasę pożyczkową z kapitałem 500 złr.: własność Seweryna Korytki.

Bednarówka, przysiołki wsi Kleparowa i Majdana średniego.

Bednary, wś rządowa i kolonia, nad rzeką Bzurą, pow. łowicki, o 8 w. na wschód od Ło­wicza. Wieś B., zamieszkana przez ludność pol­ską, posiada kościół parafialny murowany (erek­cya z r. 1425), szkołę wiejską, liczy 214 mk., kolonie zaś niemieckie liczą 113 mk.; w 1827 r. było tu 63 dm. i 349 mk.; kolonie te posiadają też szkołę osobną, fabrykę bibuły i tektury. Ludność zaopatruje okolicę w wyborne masło; par. katol. B. dek. łowickiego, liczy 1815 dusz.

Bednary, 1). wieś, pow. średzki; 13 dm., 81 mk., 7 ew., 74 kat.; 32 analf. 2). B., do­minium, pow. średzki, 2031 morg rozl.; 11 dm., 166 mk., 51 ew., 115 kat., 83 analf.; st. p. i kol. Pobiedziska o 8 kil. M. St.

Bednarzówka, wś i folw., pow. włodawski, gm. Dębowa-Kłoda, par. Parczew, ma obszaru 1437 m.

Bedoń, wś i folw., w pobliżu Bedońskie bu- dy i huty, pow. brzeziński, gm. Gałkówek, par. Moleszki, pomiędzy drogą, bitą z Łodzi do Ujaz- du a linią dr. żel. fabr. łodzkiej. W 1824 r. istniała tu huta szklana; w 1827 r. B. miał 24 dm. i 275 mk., B. budy 50 dm. i 503 mk., B. huty zaś 16 dm. i 144 mk. Obecnie ma Bedoń 440 mk., 43 dm., ziemi włośc. 393, fa­brycz. 30 m., dworskiej wraz z folw. Andres­pol i 6 os. karczmarskiemi we wsiach: Eufemi­nów, Hulanka, Jordanów, Justynów, Janówko i Ludwików ogólnej przestrzeni 1268 morg., w tem 583 ziemi ornej.

Bedrykowce, wś, pow. proskurowski, nad rz. Smotryczem, blisko ujścia Smotryczówki, gm. Kuźmin, paraf. Gródek, dusz męz. 294. Ziemi włośc. 745 dz.; należy do Erhardów zie­mi używalnej 392 dz. i do Spanowskich 202 dzies. Jest tu duży młyn. Dr. M.

Bedrykowce (z Żerawką), wieś, pow. zale­szycki, nad rzeczką Dupą, o milę na północ od Zaleszczyk. Obszar dworski posiada: gruntów ornych 929 m., łąk i ogrodów 12 m., pastwisk 7 m., lasu 1613 m.; włościanie posiadają grun­tów ornych 743 m., łąk i ogrodów 147 m., pastwisk 68 m. Ludności ma rz. kat. 141, gr. kat. 1010, izraelitów 64: razem 1215. Należy do rz. kat. parafii w Zaleszczykach, gr. kat. par. ma w miejscu. należącą do dek. zaleszczyc­kiego; do tej parafii nalezy także wieś Żyraw­ka, mająca 1215 gr. kat. parafian. Bedrykowce mają kasę pożyczkową z kapitałem 286 złr. Właściciel Seweryn baron Brunicki.

Bedrzychów, niem. Friedrichsstadt, i Bedrzy­ckie Wyspy, niem. Friedrichswerder, dwa przed­mieścia Berlina, stolicy Niemiec.

Bedzenek, os. i młyn w pow. świeckim, par. Jeżewo.