Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/123

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


i B. Weide, wś, pow. gdański, niedaleko Schie­wenhorst.

Bątki, niem. Bandtken, wś i włość rycerska w pow. kwidzyńskim, pod Kwidzyniem.

Bątlewo Mostowe, B. Andrepy i B. Izy­dory, trzy wioski przyległe sobie, pow. li­pnowski, gm. Czarne, par. Makowo.

Bdanie, jezioro w Wielkiem księstwie Po­znaińskiem, pow. szremskim.

Bebbrow, ob. Bobrowo.

Bebechy, duża wś w pow. latyczowskim, gm. Michałpol; liczy dusz męz. 912; ziemi dworskiej 1654 dz.; ziemi włośc. 879 dz. Mły­nów wodnych 4, przynoszących 2000 rs. Na­leżała do Czartoryskich, póżniej do Czerkasa; dziś Ernesta Sobańskiego.

Bebechy, przysiołek wsi Laszkowa.

Bebelna (właściwie Bębelno), wś powiat włoszczowski, gm. Radków, w lesistej okolicy. Kościół parafialny istniał tu już w XV w. (Dłu­gosz I 19); obecny zbudowany został w 1725 roku. W 1827 liczyła 29 dm. i 274 mk.; obe­cnie ma 82 dm. Par. B. dek. włoszczowskie­go liczy 1593 wiernych. B. Ch.

Beber, strumień, uchodzi do Orzycy w Pru­sach Wschodnich. Por. Porze.

Bebernitz, ob. Wieprznica.

Bebra, Bewern, wś w okr. iłłukszteńskim gub. kurl., paraf. kościól ś. Jana, wzniesiony 1797 przez gen. Zyberga. Parafia katol. de­kanatu semigalskiego: dusz 3297. Filia w Ru­binie.

Bechan, ob. Bechów.

Bechcice, wś i folw., nad Nerem, z lewego brzegu, pow. łaski, gm. i par. Lutomiersk, przy drodze z Konstantynowa do Lutomierska. W 1827 liczyły 31 dm. i 277 mk.

Becherów, węg. Bechero, wieś w hr. sza­ryskiem (Węg.), kościół par. gr. katol., łąki, pastwiska, lasy, 946 mk.

Bechów, niem. Bechau, wś, pow. nissański, par. katol. Nowak.

Bechowo, niem. Beichau, wś, pow. mie]icki, nad rz. Szecką, niedaleko Strabórka i Karnie, w par. katoJ. Strabórek. Według Zarańskiego Bychowa.

Bechy, potok, wypływa na polach gminy Miłkowa, w pow. cieszanowskim, w północnej stronie tejże gminy; płynie w kierunku połu­dniowo-zachodnim przez środek wsi, zabierając obustronnie potoki leśne, między któremi waż­niejszy jest potok Figirowy; w dalszym ciągu płynie przez gminę Mołodycz; przepływa tę wieś i staw mołodycki w kierunku zachodnim, a przybrawszy z prawego brzegu potok Buczal­kę, wpada we wsi Radawie z prawego brzegu do Lubaczówki, dopływu Sanu, po 12 kilome­trach biegu śród łąk i błoni. Br. G.

Beckel, ob. Biekło.

Beckern, ob. Piekary.

Beckersdorf, ob. Bekersdorf.

Beckersitz, ob. Bekierzyce.

Becz. Tak Serbowie, Chorwaci i Węgrzy nazywają Wiedeń.

Beczkany, 1). folw. rządowy w pow. troc­kim, nad Strawą, o milę od st. dr. żel. Zośle. 2). folw. prywatny w pow. trockim, nad stru­mieniem Gorklą, także o milę od Żośli.

Beczuńce, ob. Bełczące.

Beczwa, rz., dopływ rz. Morawy, na Mora­wie, ma żródło w Beskidach a ujście poniżej Ołomuńca. Nad B. leży Rożnów.

Bedersdorf, ob. Biedrowice.

Bedlenko (Bedlno małe), wś i folw., pow. Końskie, gm. Końskie, par. Bedlno. Wspomi­na je Długosz: w 15 w. należała do Mikołaja Korewy Wieniawity i miała trzy folwarki (Długosz I 351). W 1827 r. było tu 25 dm. i 165 mk.

Bedlenko, młyn, pow. świecki, niedaleko Laskowie.

Bedlino, Bidlino, niem. Bedlin, wś, pow. słupski Ziemi pomorskiej.

Bedlne, wś i folw., pow. radzyński, gmina. Biała, par. Ulan, ma obszaru 1873 m., 20 dm. i 239 mk.

Bedlno, 1). wś i folw., pow. opoczyński, gm. Sworzyce, posiada kościół par. murowany. Parafia. istniała tu już w XV w. (Długosz I, 350, 352,596). W 1827 r. liczyła. 18 dm. i 234 mieszk. Lud wiejski zajmuje się wyrobem sukna. Par. B. dek. opoczyńskiego liczy dusz 2905. Por. Belno. 2). B., wś, pow. kutnow­ski, gm. Wojszyce. Leży przy szosie kalis­kiej między Kutnem a Łowiczem, połączona drogą bitą z Żychlinem, posiada kościół par. murowany. Gospodarstwo staranne i postę­powe, własność Jana Blocha. W 1827 roku liczyło 23 dm. i 312 mk. Par. B. dek. kutnow­skiego ma 2973 dusz. W. W.

Bednarka, wieś ruska na prawie wołoskiem, niegdyś królewska, w pow. gorlickim, przy drodze z Gorlic do Zmigrodu; około jej rozsże­rzenia, zaludnienia i uporządkowania zasłużył się Fiedor Mikulicz, sołtys bednarecki, jak świadczy dyplom Zygmunta III z 25 maja 1595 (niedruk.). Obecnie liczy 134 dm., 749 mieszk. przewaznie Rusinów; z tych 371 męż., 378 kobiet. Rozległości 2809 morg n. a. Od Gorlic 12 kil., od Biecza 15 kil. a od Żmigroda niespełna 2 mile. Parafia greko-katolicka w miejscu. M. M.

Bednarki, niem. Bednarken, folw., pow ostródzki, niedaleko Rychnowa.

Bednarów, wieś, pow. stanisławowki, nad rzeczką Łukwą, która wypływa o 6 mil na po­łudnie od Bednarowa pod wsią Krzywice w po­wiecie bohorodczańskim. Przestrzeni obszar dworski posiada: gruntów ornych 127 morg, łąk i ogrodów 93 m., pastwisk 30 m., lasu