Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/126

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


od Cycowa, pow. chełm8ki, gm. i par. Olcho­wiec.

Bekieszowa góra, pod Wilnem, nad Wi­lejką.

Bekowo, wś, pow. serdobski, gub. saratow­ska, st. p., o 12 w. od sosnowskiej st. dr. żel. tambowsko-saratowskiej,

Beksztany, wś, pow. trocki.

Béla, ob. Biała Węgierska.

Belchau, ob. Białochowo.

Belczące, Beczuńcze, niem, Belczonszen, wś, pow. jańsborski, niedaleko Białej. Por. tez Bełcząc.

Belebej, miasto powiatowe w gubernii ufimskiej, 1891 wiorst od Petersburga, a 168 od miasta gubernialnego odległe. Ma bank, stacyą pocztową i 23368 mk.

Belejoc, wioska w hr. szaryskiem (Węg.), kościół filial. gr. katol., pastwiska, lasy, 26 mk.

Belejów, wś, pow. doliniański, par. gr. kat. Turza Wielka, o 19 kil. od Bolechowa. Czę­ściowa własność łacińskiej kapituły lwowskiej.

Belęcin, 1.) wieś, pow. babimoski, 21 dm., 139 mk., 81 ew., 58 kat., 31 analf. 2.) B., domin. i wieś szlach., pow. babimoski, 4359 morg. rozl., 12 dm., 183 mk., 58 ew., 125 kat., 80 analf.; st. poczt. i kol. żel. Zbąszyn o 8 kil. 3.) B., gmina, pow. wschowski, 2 miejsc: B. i osada Wygoda, 36 dm., 254 mk., 10 ew., 244 kat., 72 analf. 4.) B., domin. i wieś szl., pow. wschowski, 3 miejsc.: 1) B., 2) folw. Góruszki, 3) Trzebiec; 4202 morg. rozl., 14 dm., 182 mk., 13 ew., 169 kat., 76 analf.; stac. p. Garzyń o 5 kil., gośc. o 1 kil., stac. kol. żel. Leszno o 18 kil. Własność Mieczkowskiej. M. St.

Belgard, ob. Białogród, Białogarda.

Belgoszcz, ob. Wolgast.

Beliczek, niem. Silberhof, kolonia, pow. choj­nicki, niedaleko Śliwie.

Beliczek, ob. Bieliczek.

Belina, folw. pow. ostrzcszowski, ob. Bo­brownik.

Belitz, ob. Bielice.

Belk, ob. Bełk.

Belków, niem. Belkau, wś, pow. nowotar­ski na Szląsku, niedaleko Urazu, ma wielką, cegielnię.

Bellgard, ob. Białogarda.

Bellschwitz (niem.), właściwie Bałoszyce, wś szlach. i folw., pow. suski; niedaleko miasta Susz.

Bellwitz, folw., pow. babimoski, 814 morg. rozl., 1 dm., ] 2 mk., 11 ew., 1 kat., 2 analf.; stac. p., kol. żel. i gośc. w Babimoście o 8 kil.

Belmont, 1.) dwór pryw., nad jaz. Dry­światy, pow. nowoaleksandrowski, gub. kow., o 64 w. od Nowoaleksandrowska. Kościół pod wazw. Jezusa Chrystusa, wzniesiony 1768 ko­sztem Hylzenów, filialny brasławski. Kaplicę murowaną Zbawiciela wystawił tu 1858 hr. Plater. F. S. 2.) B., przedmieście Mińko­wiec w pow. uszyckim. Był tu piękny letni pałac uczonego dziwaka hr. Jana Ścibora. Mar­chockiego, którego pamięć na Wołyniu przecho­wuje się dotychczas. Dr. M.

Belmonty, ob. Bohiń.

Belmsdorf, ob. Balnowice.

Belmach, niem. Biehlen, wś, pow. wojrowi­cki, na Górnych Łużycach, nad Czarnym Hal­sztrowem, niedaleko Rugtanu.

Belnianka, rzeka (zwana także Makoszanka i Stykana), bierze początek z lasów między Orłowinem a Lechońkiem, na zachód od Lagowa w p. opatowskim, płynie przez Makoszyn i Bełno. Pod Napienkowem łączy się z nią kilka strumie­ni, wypływających z pasma Łysogór od wsi Po­rąbek, Kakowina, Belin, Huty nowej i starej, następnie przez Smyków i Danków, zdąża do Daleszyc, gdzie według mapy woj. topogr. (XXI A.) wpada Jo Czarnej Nidy a raczej daje jej początek w połączeniu z kilku strumie­niami. Tymczasem według Lud. Wolskiego płynie B. jeszcze przez Słopiec, Borków i Ka­­czyn i dopiero pod Mażyszem wpada do Czar­nej Nidy z prawego brzegu (Enc. Pow. III, 108) choć znowu w tejże Encyklopedyi (T. VI str. 154) czytamy, że Czarna Nida płynie od Da­leszyc przez Słopiec i Marzysz. Długość B. wynosi około 3 mil, szerókość od 8 do 24 stóp, głębokość od 1 do 5 st., dno piaszczyste, bieg nieregularny z powodu wielu młynów i fry­szerek. Br. Ch.

Belno, 1.) (właściwie Bedlno), wś, pow go­styński, gm. Rataje, par. Sokołów. Wieś ta wraz z folw. Pomarzanki, będąc przed 20 laty własnością Jana Leszczyńskiego, znakomitego agronoma, słynęła jako wzór postępowego go­spodarstwa na niewielkim stosunkowo obszarze (740 m.). Założył on tu cukrownię, gorzelnię, wzorową owczarnię, poprawny inwentarz, sta­ranne i racyonalne gospodarstwo rolne. Z przej­ściem w obce ręce wszystko to się zmieniło. Obecnie istnieje tu cukrownia Urszulin. Liczy teraz 28 dm., 62 mk., w tem 23 izrael. Ziemi ornej 784 morg., lasu morg. 40, ogrodu morg. 5. W. W. 2.) B., wś poduchowna, nad rz. Belnianką, śród Lysogór, pow. kielecki, gm. Samsonów, par. Zagdańsk, o 10 w. na półn.-zach. od Łagowa. W 1827 r. miała 19 dom. i 116 mk.

Belno, wieś rycerska, pow. świecki, liczy obszaru ziemi 2462 morg., mieszkańców 162, pomiędzy którymi katolików 138, znajduje się obecnie w ręku polskicm. W pobliżu B., w lesie królewskim, leży kamień, który na szcze­gólną zasługuje wzmiankę. Jest to ogromny głaz granitowy, z północnych krain zapewne tu przeniesiony, wysoki przeszło 8 stóp, w ob­wodzie ma 28 stóp, po stronach jest kunszto­wnie wygładzony. Nie ulega wątpliwości, że