Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/109

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


tu 15 dm. i 18 mieszk., obecna ludność wynosi 266 dusz. Należały B. długo do dóbr Osiecza. J. Ch.

2.) wś, pow. kolski, gm. Krzykosy, par. Borysławice. W 1827 r. miała 18 dm. i 159 mieszk.

Barłogi, niem. Barlogi, pow. chojnicki: 1.) kolonia, niedaleko Karsina. 2.) Stare B., Alt-B., kol., niedaleko Czerska. 3.) Nowe B., Neu-B, leśnictwo, niedaleko Czerska. 4.) B., niem. B.-Ostrow, Streuort, kol., niedaleko Czer­ska.

5.) B., po niem. Barlogen, wś, pow. kościerski, w parafii Starej Kiszewy.

Barłomino, wielka os. ryc. z 5 folwar­kami, w pow. wejherowskim, par. Luzino, nie­daleko Bożpola i Smazina, o 2 mile od m. pow. Wejherowa, własność Zalewskiego.

Barłożna, 1.) wieś, pow. babimoski, 9 dm., 65 mk., 63 ew., 2 kat., 5 analf. 3.) B., olędry, pow. babimoski, 3dm., 49. mk., 44 ew., 5 kat., 5 analf.

Barłożno, wieś włościańska, pow. starogardzki, st. p. Skurcz; ma ziemi 4630 morgów, ludności 764, katolików 728, ewang. 30, izr. 6, szkoła jest kilkoklasowa. Kościół tutejszy katolicki świadczy o wielkim upadku religij­nym w czasie reformacyi. Dłużej niż 50 lat znajdował się on w ręku innowierców. Staro­sta osiecki Marcin Borzewicz, dawniejszy kan­clerz siedmiogrodzki i dworzanin króla Stefana, utrzymywał tu swojego predykanta, włóki kościelne zabrał. Kiedy w roku 1595 wizyta­tor biskupa Rozrażewskiego przybył do B., zna­lazł wszystko w największem zaniedbaniu. Dopiero kiedy w r. 1597 biskup Rozrażewski po­święcił kościół i oddał go znowu katolikom, roz­budziło się dawniejsze religijne życie w Barłożnie. Kś. F.

Barna, przysiółek do Rudna.

Barniewice, niem. Barnewitz, według Kętrz. Barnowiec, Barnowice, wś, pow. kartuski, o 3 m. od Kartuz, niedaleko Żukowa, par. Materna; dawniej należała do klasztoru oliwskiego. B. lezą nad morzem o 429 stóp.

Barnitz, ob. Bernica.

Barnowice, inaczej Baranowice, wś, pow. nowosądecki, o 10 kil. od N. Sącza, w par. rz. kat. Nawojowa, własność hr. Stadnickich.

Barnowiec, ob. Barniewice.

Barońsk, ob. Ekaterynsztad.

Barowce, okrąg wiejski w gm. Wilejka, pow wilejski, liczy w swoim obrębie wsie: Urzecze, Cincewicze, Barowce; zaśc: Żerstwianka, Poromiecie, Zadroździe. F. O.

Barowski, folw., pow. ryski, parafia Loddiger-Treiden.

Barowueha, st. dr. żel. dynebursko–witebskiej, między Połockiem a Barkowicami, o 108 w. od Witebska.

Barraginn, ob. Baragin.

Barranowen, ob. Baranowo.

Bars, strumień, płynący pod Brahiłowem.

Barschdorf, ob. Bartoszów.

Barschken (niem.), wś, pow. kłajpedzki, niedaleko Kłajpedy.

Barsden (niem.), nazwa kilku wsi w Prusiech Wschodnich. 1.) B., inaczej Barsen, pow. ragnecki. 2.) B., in. Sauskeppen, pow. wystrucki. 3.) B., in. Padambrucken, pow. pilkaleński. 4.) B. in. Wewerischken, pow. kłajpedzki. Prócz tego w pow. szyłokarczemskim Barsdehnen i Barsduhnen: ta ostatnia inaczej Zimmermanischken; oraz w pow. ry­backim Barsnicken i tylżyckim Barsuhnen.

Barska hora, wś, pow. rozbórski, na Szląsku pruskim, po niem. Barutherberg.

Barska Jurydyka, mała osada w pow. mohylowskim, gub. podol., mk. 44 dusz męz. i 61 dz. ziemi; należała do kościoła barskiego, dziś rządowa.

Barsuczyn, wś, pow. wilejski.

Barsuki, wś, gub. witebska, nad rz. Chałujcą.

Barszcz, niem. Borszcz, folw., pow. gli­wicki, należy do Rzeczyc (ob.).

Barszczahówka, ob. Borszczahówka.

Barszcze, wś, nad jez. Dręctwo, pow. szczuczyński, gm. Pruska, par. Rajgród.

Barszcze, wś, pow. mohylewski, gub. po­dolska, gm. Ozarzyńce, ma 100 dusz męz., 151 dz. ziemi włość, a dworskiej 59 dzies. używalnych i 3 nieużytków. Dobra pojezuickie; dziś naleźą do sukcesorów Szautgaja. Dr. M.

Barszczewo, wś, gub. grodz., w dawnej ziemi bielskiej.

Barszczów, wś, pow. brodzki, o 3 kil. od st. p. Szczurowice, w par, rz. kat. Szczurowice.

Barszczowa góra, wieś, pow. suwalski, wchodząca poprzednio, wraz z folwarkiem Olszanka, w skład dóbr narodowych Wigry.

Barszczowce, wś, pow. mohylowski, gub. podol., o 12 w. od Mohylowa, z fabryką cukru 1847 założoną. Ma 380 dusz męz., 1190 dz. ziemi włość, a dworskiej wraz z Kopijówką, 1042 dz. używalnej i 123 nieużyt. Należała do Komarów, dziś Berezowskich. Dr. M.

Barszczowice, wś, pow. lwowski, z przy­siołkiem Chałupki, należy do rz. kat. parafii Jaryczów a jest filią gr. kat. par. Pikułowice. Własność hr. Siemińskiego. W B. jest st. dr. żel. Karola-Ludwika, między Lwowem a Zadwórzem, o 17 kilom. ode Lwowa.

Barszczówka, 1.) wś, w południowej stro­nie pow. rzeczyckiego, na lewym brzegu Prypeci, niedaleko granicy gub. kijowskiej, w gm. sawickiej, w 1 stanie policyjnym brahińskim, w 2 okręgu sądowym łojowskim. Miejsco­wość bardzo nizka, śród moczarów i bagien.

2.) B., wś, pow. homelski, z kaplicą katolicką parafii homelskiej.

Barszczyce albo Jagminopol, mko pryw.,