Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/108

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


stacyj. W majątku B. na górze Wiśniowej stał do r. 1811 słynny na całą Litwę dąb Baublis. F. S.

Bardzice, wś i folw., pow. radomski, gm. Gębarzów, par. Skaryszew, posiada urząd gm., od Radomia o 12 w. odl., od Skaryszewa o 6 w. na zach. W 1827 r. było tu 18 dom., 137 mk.

Bardziejów, ob. Bardyów.

Bardzynin, folw. i Bardzyńska Huta ( o 2 w. na półn.), pow. łęczycki, gm. i par. Dalków. B. leży przy drodze z Parzęczewa do Sarnowa i ma 723 morg. obszaru. W 1827 r. liczył 13 dm. i 135 mk.; B. huta zaś 11 dm. i 69 mk. B. Ch.

Barek, wś, nad Ladawą, pow. mohylowski gub. podolskiej, ma 237 dusz męz., ziemi włość. 564 dzies. Należała do starostwa barskiego i była pierwotnie miasteczkiem, z nazwiskiem Dąbrowa, jak świadczy przywilej Zygmunta III z 1615 r. Za Jana Kazimierza zupełnie zni­szczona, a nowa osada zaczęła się już nazywać Barkiem i oddana w dożywocie przez Stani­sława Augusta Hryniewieckiemu. Dziś w B. ma Marya Michalska 213 dzies. używal. ziemi i 9 nieużyt., Karolina Michalska 36 dzies. a hr. Morkow 291 dz. używal. i 12 dzies. nieuży­tków. Dr. M.

Barenberg, pow. kościerski, ob. Niedźwiedź.

Barendt, ob. Boręty.

Bargen, ob. Barkowo i Zbarzewo.

Bargędzino, wś, pow. lęborski ziemi po­morskiej.

Bargłów Kościelny, wś rządowa, B. Dwor­ny, wś i folw. rządowy, i B. cerkiewny, trzy wsie przyległe sobie, pow. augustowski, gm. i par. t. n., przy drodze bitej z Rajgrodu do Augustowa. W 1827 r. B. dworny miał 31 dm. i 158 mieszk.; B. kościelny zaś 47 dm. i 205 m.; dziś B. dworny ma 593 mieszk. i 61 dm. B. kościelny 445 mieszk. i 56 domów. Gm. B. z urzędem we wsi B.-dworny, lud. 5255, rozległości 16338 mórg.; s. gm. okr. I i st. p. w m. Augustowie o 12 w., do Suwałk 40 w. W skład gm. wchodzą: Bargłów-Cerkiewny, B.-dworny, B.-kościelny, Bargłówka, Brzozówka, Czerkiesy, Gorstwiny, Jeziorski, Judziki, Kamionka-Chrustowskich, K.-Dłużewskiego, K.-Niedźwiedzkiego, K.-nowa, K.-stara, Karta, Kukowo, Łabętnik wś i folw., Mamarta, Mły­nek, Nowiny-bargłowskie, N.-stare, Orany, Piekutowo, Pieńki, Pomiany wś i fol, Popowo, Próchniewo, Reszki, Rozalin, Rumejki, Solistówka, wś i folw, Sosnowo, Tobyłka wś, i fol., Uścianki, Wilkowo, Żróbko i Żróbki. Par. B. dek. augustowskiego liczy wiernych 7298. W B. kościelnym jest szkółka elementarna. Jest też tu na ukończeniu nowy kościół muro­wany, wzniesiony ze składek parafian za sumę 50 tys. rs. B. Ch.

Bargłówek, wś, i folw., nad rz. Bargłówką, pow. augustowski, gm. i par. Bargłów, mk. 294, dm. 36, odl. o 4 w. od Bargłowa.

Bargłówka, wś, pow. rybnicki, należy do parafii i majoratu Ruda, ma smolarnię i leśni­czówkę Barach zwaną.

Bargłówka, rz., bierze początek pod wsią Bargłów dworny w pow. augustowskim, pły­nie licznemi zakrętami śród wzgórkowatej oko­licy i o półtorej w. powyżej śluzy Sosnowo łączy się z kanałem augustowskim, a nastę­pnie wpada do Netty z prawego brzegu. L. W.

Bargłowskie Nowiny, o 3 w. ną półn. od Bargłowa; 26 osad rozrzuconych śród ubogiej, wzgórkowatej okolicy.

Bargły, wś, pow. częstochowski, gm. t. n., par. Poczesna, na prawo od drogi z Częstochowy do Koziegłów. Posiada urząd gminny. W 1827 miała 23 dm. i 111 mieszk., obecnie ma 32 domy. Gmina B. należy do s. gm. okr. V w Kamienicy polskiej, st. p. w Częstochowie, odległa od Częstochowy wiorst 12. W gminie znajduje się browar, piec wapienny, młyn wodny z tartakiem, lud. 2216.

Bark, wś, pow. bialski w Galicyi, o 6 kil. od Białej, w par. rz. kat. Komorowice; wła­sność arcyks. Albrechta.

Barka, albo Barki, niem. Barken, wś, pow. kościerski, niedaleko Pogutek.

Barkarówka, inaczej Babczyńce (ob.).

Barkehmen, Barken (niem.), wś, pow. gołąbski, pod Gołąbiem.

Barkenfelde, wś, pow. człuchowski, st. p.

Barki, ob. Barka.

Barki, lub Borok, wś, pow. i gub. nowo­grodzka, st. p. przy trakcie z Nowogrodu do Solców i Starej Rusy.

Barkocin (S. i N.), dwie wsie, pow. ko­ścierski, par. Kościerzyna.

Barkowice, wś rządowa, pow. piotrkowski, gm. Łęczno, par. Sulejów. Leży na wzgórzach zamykających dolinę Pilicy na prawo od drogi bitej z Piotrkowa do Sulejowa. W 1827 r. liczyła 31 dom. i 278 mieszk.

Barkowice, Borkowice, st. dr. dr. żel. dynebursko-witebskiej, między Barowuchą a Smol­ną, o 127 w. od Witebska.

Barkowo (Wielkie i Małe), niem. Gross- i Klein-Bargen, dwie wsie, pow. mielicki, pod Straburkiem. Wielkie B. posiada kościoły pa­rafialne: kat. i ewang. W. B.

Barlewice, niem. Barlewitz, wś, dobra i fol., pow. sztumski, niedaleko Mleczewa, par. Sztum.

Barkweda, niem. Bergfriede, dobra rycer­skie i młyn w pow. olsztyńskim.

Barłogi, 1.) wś, pow. koniński, gm. Rzgów, rozl. morg 560, grunt sapowaty, przeważnie łąki, podlega wylewom Warty, od której leży o półtorej w., od Konina w. 12, od traktu z Konina do Zagórowa 1 w. W 1827 r. było