Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/103

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


7000 rs. Liczy 1817 mk. i około 200 dm. W 1858 r. ludność wynosiła 1790 mk., w tem 950 żydów. B. był gniazdem rodziny Baranowskich. Istniał tu do początków 17 wieku zbór kalwiński i drukarnia. 3) B. albo Wola Czołnowska, gm. pow. nowo-aleksandryjski, lu­dności 4123, rozległości 13662 mor., należy do s. gm. okr. I w Zyrzynie o 8 w., najbliższa st. p. Rososz. Parana B. dek. nowo-aleksandryjskiego liczy 1960 dusz. 4) B., wś i folw., donacya, nad rz. wpadającą do Iłżanki, pow. iłżecki, gm. i par. Chotcza, leży w dolinie o 3 wiorsty od Wisły i niedaleko od prawego brze­gu Iłżanki. W 1827 r. liczył 32 dm. i 235 mieszk. 5) B., wś rządowa, pow. kielecki gm. i par. Suchedniów, o 1 w. na półn. od Suchedniowa. Istniała tu kuźnica za Augu­sta II. W 1827 r. liczył 36 dm., 246 mk. 6) B., wś, pow. stopnicki, gm. Olganów, par. Dobra-woda, o 4 w. na prawo od drogi z Buska do Stopnicy. Należał do biskupów krakowskich, miała 19 domów kmiecych w XV w. („Lib. Ben.“ t. I, 419). W 1827 r. liczył 29 dm. i 163 mk. 7) B., wś, pow. błoński, gm. Kaski, na prawo od drogi z Wiskitek do Błonia, liczy 355 mk., 48 dm. W pobliżu leżą Baranowskie Holendry (ob.). B. Ch.

Baranów, mko, pow. tarnobrzeski, ma 272 domów, 930 męz., 1035 kobiet, razem 1965 mk., posterunek c. k. żandarmeryi, aptekę, szkołę ludową dwuklasową, st. p. Parafia rz. kat. w miejscu (parafia dek. mieleckiego liczy wier­nych 5484). Kościół nadzwyczaj starożytny, poświęcany w 1440 r. pod wezwaniem Ś-go Jana Chrzciciela męczennika. B. leży w okolicy piaszczystej, niedaleko Wisły, przy drodze kra­jowej z Dębicy do Tarnobrzega, o 58 kil. od Dębicy, ma gorzelnię, ludność trudni się szewctwem. Miejscowość ta ma świetną przeszłość historyczną. Zamek miał być zbudowany przez jeńców pomorskich. Za Bolesława Krzywoustego, około r. 1135, Paweł Gozdawa, podej­mując u siebie Kazimierza W-go, darował mu zamek wraz z włością, którą wnet nadał mo­narcha Pietraszowi z Małochowa, wyniósł wieś do rzędu miast w 1354 r. i ustanowił jarmark na Wszystkich SŚ. Roku 1376 Kiejstut książę trocki, Lubart ks. łucki z Jerzym ks. bełzkim, przemknąwszy się ku Sanowi i Wiśle, straszne poczynili tu spustoszenia. Miejsce to stało się następnie gniazdem rodziny Baranowskich her­bu Grzymała a około 1575 było już w posia­daniu Leszczyńskich. Członkowie wyznania szwajcarskiego i augsburgskiego odprawili w B. w r. 1604 synod, a w r. 1628 założył tutaj Jędrzej Piotrowczyk drukarnię. Han­dlem zboża w owej epoce słynący B. miał wiele śpichlerzów, a mieszkańcy dobrego uży­wali bytu. Karol Gustaw, napadłszy nie­spodzianie na szczupłe siły Pawła Sapiehy woj. wileńskiego 3 kwiet. 1656 r., znaczną mu zadał klęskę. B. z rąk Leszczyńskich przeszedł następnie do rąk ks. Wiszniowieckich i ks. Lubomirskich. Józef Lubomirski marsz. W. K. począł 1695 r. odwieczny w czworogran zbudowany zamek okazale wewnątrz ozdabiać. Zamek ten był do ostatnich czasów zamieszkany i w dobrym stanie utrzymany przez właścicieli hr. Krasickich, i dopiero przed paru laty zgorzał do szczętu. M. M.

Baranów, wieś, pow. buczacki, oddalona od miasteczka Uście zielone o 1 milę, położona w bardzo urodzajnej okolicy, nad rzeką Złotą Lipą; obszar dworski posiada roli ornej 324 mor. austr., łąk 26 m. a., pastwisk 86 na. a., lasu 238 m. a.; włościanie posiadają roli ornej 555 m. a., łąk 112 m. a., pastwisk 272 m. a.; mieszkańców ma rzym. kat. 86 należących do parafii w Uściu zielonem, gr. kat 457 należą­cych do parafii w Krasiejowie, izraelitów 8; razem 551. Własność Jana Starzyńskiego.

Baranów, 1) miasto, powiat ostrzeszowski, położone na południe od Kempna, nad rz. Janicą, poboczną Prosny, śród nizin i łąk; 108 dm., 909 mk.; 54 ew., 815 kat; 141 analf.; mieszkańcy zajmują się głównie rolnictwem. B. należy do obwodu opatowskiego, do sądu okręgowego w Kempnie; ma 2 kościoły ka­tolickie, z których jeden parafialny należy do dekanatu kempińskiego; szkoła elementarna. Cztery jarmarki się rocznie odbywają: kramne, nadto na konie i bydło; od m. pow. Ostrzeszo­wa o 23 kil. oddalone na południe; st. poczt. i koi. żel.. Kempno o 3 kil. Miasteczko to jest gniazdem domu Baranowskich herbu Jastrzę­biec; tu się urodził Baranowski Wojciech, sła­wny arcybiskup gnieźnieński, żyjący w drugiej połowie wieku XVI i na początku XVII, przy­jaciel Jana Zamojskiego. 2). B., wieś, pow. pleszewski; 31 dm.; 272 mk., 28 ew., 244 kat., 91 analf. 3). B., folw., pow. ostrzeszowski, ob. Mroczeń.

Baranówek, wś i folw., nad rzeczką, pow. opatowski, gmina i par. Baćkowice, o 5 w. na północ od Iwanisk. W 15 w. wieś ta zwała się Baranów, była własnością biskupów włocław­skich i posiadała dwa młyny (Długosz I 598 i 624). W 1827 roku liczył 31 dm. i 231 mieszk.

Baranówek, folw., pow. pleszewski, ob. Malinie.

Baranowen, ob. Baronowo.

Baranowice, niem. Baranowitz, wieś, pow. rybnicki, parafia żorawska, z folwarkiem Szczoszów.

Baranowice, ob. Barnowice.

Baranowicze, wś, pow. augustowski, gm.