Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/104

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


Łabno, par. Adamowicze. W 1827 r. liczyły 49 dm. i 246 mieszk.

Baranowicze, wś w pow. nowogródzkim gub. mińskiej, mieszk., 150. O wiorstę ode wsi leży stacya B. dr. żel. brzesko-moskiewskiej, między Leśną a Pogorzelcami, o 188 w. od Brześcia.

Baranówka, wś, pow. lubartowski, gmina Łuck, par. Lubartów, leży w nizinie w dolinie rzeki Wieprza, na południe od Lubartowa. W 1827 r. liczyła 22 dm. i 166 mieszk.

Baranówka, 1) mko, pow. nowogradwołyński, nad rz. Słuczą, niżej Miropola, przy dawnym trakcie pocztowym z Nowogradwołyńska do Połonnego; ma zarząd gminny, wło­ścian dusz 488, posiadających ziemi 1755 dz. Ogółem wraz z izraelitami B. ma około 2000 mieszk. W B. jest fabryka porcelany, wła­sność Mezerów, rodziny sprowadzonej z zagra­nicy przez ks. Józefa Czartoryskiego, gdy się zakładała fabryka porcelany w Korcu. Jest tam dużo osiadłych, tokarzy, których wyroby, meble, części do maszyn, zabawki dziecinne, rozchodzą się nietylko po wołyńskiej, ale i po ościennych guberniach. Baranówka z wsiami: Nowosielicą Wielką i Małą, Urlą, Hliboczkiem, Markówką, Kasperówką, Taburami, Żarami, Wolańską osadą, Kotelanką i Barbarówką a ogólnej przestrzeni obywatelskiej ziemi 8902 dzies., stanowiła własność niegdyś Lubomirskich, następnie Walewskich, z których jedna poślubiona ks. Gagarynowi, dobra baranowieckie oddała do tego rodu; od Gagarynowów dobra przeszły na Strogonowów, w któ­rych władaniu są obecnie. W B. jest filia katolickiej parafii Połonne, dekanatu zasławskiego. 2) B. wś, pow. latyczowski, liczy dusz męz. 177, ziemi dworskiej 286 dz., wło­ściańskiej 240 dz.; posiada młyn na Uszycy, przynoszący 1500 rs. Należała do Krasowskich, dziś Baranieckich. 3) B., wś, pow. radomyski, nad rz. Didówką wpadającą do Irszy i do Teterowa, o 11 w. od m. Malina, a o 39 w. od Badomyśla. Mieszk. 608 prawosł., 30 katolików, 8 żydów. Należy do parafiii wsi Porożek. Własność wielu właścicieli. Zie­mi 2413 dz., po większej części pokrytej lasem i błotem. Zarząd gminny i policyjny w m. Malinie. 4) B., ob. Tymków. Kl. Przed.

Baranówka, 1) wieś, pow. brzeżański, niegdyś zaścianek szlachecki, 383 mk., miano­wicie: 193 męz., 190 kobiet, 176 rzym. kat, a 175 gr. kat., 32 izraelitów; obszaru 1024 m austr., na to 559 m. roli ornej, 72 m. łąk, 20 ogrodów, 55 pastwisk, 292 lasów, 18 dróg, 3 wody, 5 innych przestrzeni; należy do parafiii gr. kat. w Szybalinie, zaś łacinnicy do rz. kat. parafii w Brzeżanach. Własność St. hr. Po­tockiego. 2). B., niem. Hirachbach, kol. nie­miecka, pow. łańcucki, o 2 kil. od st. poczt. Sarzyna, z parafią ewangelicką w miejscu; własność hrabiego Alfreda Potockiego.

Baranówka, ob. Isłocz.

Baranówka, potok, w obrębie gminy Wojniłowa w pow. kałuskim w Gralicyi, wypływa lesie „Nabodostowie“ (354 m.); płynie zra­zu na południe na zachodnim brzegu tegoż lasu, poczem zwraca się na wschód przez las, a przybrawszy z lewego brzegu potoczek leśny, płynący od północy, zwraca się znowu na połu­dnie, płynąc debrami leśnemi; koło leśniczówki Baranówka zwanej (281 m.) zwraca się nagle na wschód; tu płynie już łąkami, opływająe południowe stoki wzgórza Pomiarkami zwa­nego i w obrębie gm. Medyni uchodzi z lewego brzegu do Łomnicy. Br. G.

Baranowo, 1). wś, pow. przasnyski, gm. t. n., w lesistej błotnistej okolicy, nad rzeczką wpadającą do rz. Omulew; posiada kościół parafialny drewniany i urząd gminny. W 1827 roku liczyła 61 dm. i 546 mk. B. par. dek. przasnyskiego, 5396 dusz; sąd gm. okr. IV w Parciakach, st. p. Przasnysz, od Przasny­sza wiorst 31; w gminie znajduje się smolarni 4, olejarni 2, ludn. 4,900. 2). B., wś, pow. suwalski, w gm. Kadaryszki, par. Łabowo, odl. o 24 w. od Suwałk, zamieszkała przez filiponów (starowierców), ma 23 dm. i liczy 170 mieszk.; w 1827 r. liczyła 11 domów i 124 mieszk.

Baranowo, okrąg wiejski w gm. Janiszkach, pow. i gub. wileńska, liczy w obrębie swoim wsie: Miłdziuny, Podnejmana, Bara­nowo, Mazurzyszki, Prudziszki; zaścianki: Rudoszelki, Taleje, Jergirdziszki, Wilkosłastyn, Auksztagiry, Szeszkuszki, Sontoka, Grarnis, Płatumy, Rajściuki, Antowiesze, Łusynia, Podpierczokisznia, Judzieniezki, Żejmiejciszki, Postawiszki, Jodapurwisie, Pokierocin, Szołkakłanis, Teodorzyszki, Zabłocie, Pohudoniszki, Posierwy, Żukowszczyzna, Rutkowszczyzna.

Baranowo, 1). wś, pow. śremski; 7 dm.; 57 mk., wszyscy kat., 7 analf. 2). B., olędry, pow. śremski; 24 dm., 158 mk.; 152 ew., 6 kat., 53 analf. 3). B., domin, nad Wartą, pow. śremski, 1374 morg rozl., 6 dm.; 89 mk.; 1 ew., 88 kat.; 1 analf.; st. p. i kol. żel. Mosina o 6 kil. 4). B., wieś; pow. poznański; 11 dm.; 104 mk., 26 ew., 78 kat; 25 analf. 5). B., dominium, pow. inowrocławski; 568 morg rozl., 3 dm., 34 mk.; 2 ew., 32 kat.; 19 analf.; st. p. i gośc. w Kruświcy, o 7 kil.; st. kol. żel. Inowrocław o 21 kil. 6). B., fol., pow. inowro­cławski, ob. Racice. 7). B., wieś, pow. gnie­źnieński; 13 domów; 101 mk., 33 ew., 68 kat., 33 analf.

Baranowo, 1). niem. Barranowen, wś i do­bra, powiat ządżborski, st. p., 582 mk. 2). B., niem. Baranowen, wś, pow. szczycieński, koło st. p. Opaleniec.