Page:Ludwik Młynek - Narzecze wilamowickie (Wilhelmsauer Dialekt. Dy wymmysuaschy Gmoansproch).djvu/25

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


dy Weissół under Zator neifäłłt. Y dar Stodt sein zwyj Ryng, aner yj der Hauptryng an der ander yj wyjder „ufs Gytrad“. Uf dam andyn yj dy Post anas Byzirk. Ufum jeschta Ryng sein łauter Judagywöłn. Zwyscha dan Gywöłn yj bjeta a kathołyschys Gywöłn. Uf ar Seit, djy ym Mugja łeit, styjt dy Kjéch, die schón sjehr ałt ausschaut. Hyna er Kjéch ys gynug schyjn. S sein dót a Hefa Ähyn, Beichstühłn ana zwu Uguln. Uf dar Kjech yj ok a Thum, uf wyłłum yj a grussy błächjera Bania myt am schwauza Krojz. Uf dem Thum yj a Segjer, wyłłer ut drei Seita rausgyjt. Nowar Kjech yj der Fuarruw uf an Stock hoch. Y dar Stodt sein smest Drowa, Studanta ana Byamty.
 Zy Wadowitz gyhjen no ołły bałd Djefyn, djy ymsrod łyjgja. Duch Wadowitz gyjt dy Käserstross boza uf Lemberg ana no weter. Hynder Wadowitz, wenn sich gyjt duchja Guata, yj der Bahnhof Ber Skawa nyweit yj a Popierfabryk. Vjer Wadowitz hon wyjder dy Juda ihry Bóżnic. Die Stodt wächst woamół sjehner, a masein wyts boza dam kumma, doss a grussy Stodt wyt wada.
Beispieln.
 Dy Kjych yj a Gottyshaus. Ołły Łojt uf dar Wełt mussa ata. Yn nymuachja Puscha sein wyłdy Vjych. Muan wan wir yn Pusch gyjn. Dy Kjéch yj myt Łynda ymsrod ymgan. Gott yj ynser Voter. Dy Buam sein hoch, ana schyjn. Wadowice yj a gróssy ana a schyjny Stodt. S Gółt anas Syłwer sein asser Ad Ołły Fygiln (Fygułn) ława y der Łoft Itłikjer Wuan hot Rodyn. Y Wadowitz gyjn a Hefa Buwa ys Gimnasyum. Ołły Łojt, wyłły uf der Wełt ława, djefa y an Gott gluan ana yjhn gan hon. Nymuachja Łojt sein reich, nymuachja uam. S Wosser gyfrojst ym Wynter. Der Schyjn yj weiss, der Inkaus schwauz. S Głos yj duchsychtig. Der Tyjsch yj gruss ana gyschockt. Ny itłikjer Mensch kona łasa, schreiwa ana rächyn. Nymuachja Hojsyn sein sjehr hóch, ana schyjn oder duchdos schwach. Wir suchta gjestyn duchja ganza Tag, vum Mugja bozam Owyta vyluna Schłyssuł, oder doch kunndwera ny fynda.
Jan Łaffreh
 Jan Łaffreh, a Franzus, wyłłer y puan Kriegja wua gywast, duft duch a Ran, wyłły yn Fuss sy hot gykriegt, yn Ham gyjn. Dy Ham verwawa sich nochta ana ławtum styłł uf sem Stykła Fełd. A hot au an Guata, vu wyłłuma au ychta kunnd derata. As fahłta nok zym Gyłyck, bo sy hotta ka Kyndyn, duch dufta sy nist ny ata für niemanda, bo sy hotta ny fjerwan.
 An Tag ym Wynter, ym Juhr a-tuasyt-a-hundyt-dreza (1813) socha zaus uf der Schwełł vu ser Hytt ufa Schnyj ana uf dy Wyntwywa – y dam socha nyweit vur Schuł a klina Buwa, wyłłer ganz wua derfrun. Wiea dar hot gyfret, uf wana dut huart, suata, doa dy Buwa huart auser Schuł, wył-