Page:Ludwik Młynek - Narzecze wilamowickie (Wilhelmsauer Dialekt. Dy wymmysuaschy Gmoansproch).djvu/26

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


ła yjm gans łetzty Brut, wósy sauwer ny kyna ufgassa. „A czy host du ka Ełdyn ana ka Famillii?“ freta neugierig der Francus. „Ych ho schón myj niemanda“, suatum oder Buw. „A vu wun byst du?“ „Weit vu hynder dan Gybiega“.
 Ydam machta sich uf dy Tien er Schuł ana a Buw wuf ydam klina Battłer a Styckła Brót. Der hyngyrikje Bow nohm myt der Freud dos Bysła Brót ana oss s uf.
 „Czy host du no hojts Mugjaassa ny gygassa?“ — freta der Francuz. „Ych ho no nist boza yta ym Mauł gyhot“. „A wu schływsty?“ „Wusich tryfft, er jeschta besta Hytt oder Schojn“. [1]A vu wos wysty hon hojts Mytagassa?“. „Ych wanist“.
 Der Francuz nohm a uama Buwa y sei Hytt, a go sichjum ozyassa — a wie schón der Buw waggieng myta Wossertropa ufa Auga, dankta sjehr schyjn y dam Kłopa ana kostum dy Hand. Der Francuz suatam wyjder: „Wievułmoł do wyst verhyjn, denkter, do dy do by mir wyst fyndas Owytassa anas Nachjewyrick“.
 Dos verzyhłta nochta y ser Bow, do sy sułłan nahma dan Buwa fje jér agja Kynd — wenna goty Hjerr kana hot gan asu do djefa sy ny gardzau myter uama Was. Dos Kynd błe nochta byjén ana sy ławta łangy Juhn no mytsoma: har, syj ana dar Buw, wyłłer nochta a ganza Majątek hynder jén kriegt.
Der vyluny Suhn.
 A Mensch hot zwyj Syhn. Der jüngjer vuna hot gysuat zym Voter: „Voter! gamer mei Thał vu der Wjetschoft, do yj dos, wu uf myjch kymmt!“
 Der Voter zerhałt nochta dy ganzy Wjetschoft. Y puar Tag nochta nohm ołłys der jungy Suhn myjt, ana fuh weit y dy andyn Łandyn, wua ołłys myt schłechtum Ława hot zyłon.
 A wie a ołłys schun hot verłumpt, wua a grusser Hungjer y dam Łand gywuda. Duch dos wua kumma zy am Wjet ausser dar Gegend, wyłłer go hot gyschockt y sei Duf doa so dy Schwen hita.
 Wie a dut wua kumma, hota ny amoł wułłt Schweinsteig frassa, oder dos hota au no ny gykriegt. Wie a schuns by dam Hjen wua gywast a puar Tag, hotam y syjch sauwer gyment, do by sem Vota wyjł Dienyn besser hon ana do sy Brut hon a au gynuk, ana sy starwa ny vum Hungjer „asu wies y mier wyt kumma“. Y puar Tag spyter hota gysuat zy syjch sauwer, doa wyt gyjn a Voter, yj wer byta, doam ołłys so verzeihn, „do fjem Hymmuł ana fjer dier ho gysyndigt ana ych byj schun ny wat, doch mich so hassa fjer den Sohn, oder nyj mich zy dier wie an Diener“. Wie a dos zy syjch hot gysuat, wua ufgystanda ana wua głeich zy sem Voter ganga, vy wua gykumma.

 Wie a schon ny weit wua gywast, hota schun a Voter gysahn; dy Ham a wua zumum kumma ana hotum gysuat dar Suhn: „Voter verzeihmer, bo ho gysyndigt fjer dier ana fjem Hymmuł. Ych byj schun ny wat, doch so sein dei Suhn, oder a Diener“. Ok der Voter gieng nochta zyn Dienyn ana hota gysuat, do sy behend sułła brengja a Kład oziehna ana dosum sułła gan a Fyngjeła uf dy Hand, ana Schuh uf sei Fyjss: „Brengt a Schof ana

  1. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; brak otwarcia cudzysłowu.