Page:Bali-lontar-paparikan-sarasamuscaya-300ppi.pdf/79

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭗᭘ 78B]
᭗᭘
ᬚᬲᭂᬗ᭄ᬓᬮᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬳᬲᬶᬂᬧᬭᬦ᭄᭞ᬳᬾᬮᬄᬢ᭄ᬯᬭᬩᬶᬱᬧᬮᬶᬂ᭟᭕᭒᭓᭟ᬲᬂᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢᬤᬳᬢ᭄ᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭄ᬫᬯᬶᬯᬾᬓ᭞ᬭᬶᬂᬲᬮ᭄ᬯᬶᬭᬶᬂᬤᬶᬕᬸᬫᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬓᬳᬶᬮᬗᬂ᭞ᬦᬾᬦᬾᬓᬤᭀᬂᬲᬸᬩᬮᬶᬯᬢ᭄᭞ᬭᬧᬚᬳᭂᬦ᭄ᬕᬸᬡᬩ᭄ᬘᬶᬓ᭄
᭞ᬢ᭄ᬭᬱ᭄ᬡᬦᬾᬳᬶᬮᬂ᭞ᬲᬶᬦᬄᬢ᭄ᬯᬭᬳᬮᬂᬳᬾᬮᬶᬂ᭟᭔᭒᭔᭟ᬬᬦᬶᬂᬳᬤᬳᬦᬓ᭄‌ᬩ᭄ᬮᬲ᭄‌ᬢ᭄ᬓᬾᬦᬶᬂᬲᭀᬫᬄ᭟ᬳ᭄ᬦᬸᬳᬶᬗᭂᬢ᭄‌ᬢᬺᬱ᭄ᬡᬳᬲᬶᬄ᭞ᬢᬸᬭᬶᬂᬫᬗᬶᬗᭂᬢᬂ᭞ᬢ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬦᬸᬦᬲᭀᬮᬄᬲᭀᬫᬄ᭞ᬲᬶᬦᬄᬫᬭᬦᬾᬓᬧᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬤᬸᬄᬓᬢ
ᬫ᭄ᬧᭂᬤᬂ᭞ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬳᬾᬭᬂᬢᬦ᭄ᬲᬶᬦᬶᬧᬶ᭟᭔᭒᭕᭟ᬓᬧᬢᬢᬾᬤᭀᬱᬳᬮᬦᬾᬳᬶᬗᭂᬢᬂ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬧᬶᬦᭂᬳᬶᬦ᭄ᬲᬵᬳᬶ᭞ᬢᬺᬧ᭄ᬡᬦᬾᬢᭀᬓᬸᬢᬂ᭞ᬲᬶᬦᬄᬢ᭄ᬯᬭᬓᬤᬸᬄᬓᬶᬢᬦ᭄᭞ᬓᬾᬢᭀᬓᬦ᭄ᬤᬦ᭄‌ᬫ᭄ᬕᬢ᭄ᬳᬰᬶᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬦᬾᬤᬶᬤ᭄ᬥ᭞
ᬫᬗ᭄ᬕᬸᬳᬂᬉᬢ᭄ᬢᬫᬚᬵᬢᬶ᭟᭕᭒᭖᭟ᬳᬶᬮᬳᬶᬮᬬᬦᬶᬂᬢᬸᬭᬹᬦᬾᬩᬲ᭄ᬮᬶᬯᬢ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬭᬚᬄᬢᬫᬄᬫᭂᬡ᭄ᬝᬶᬓ᭄᭞ᬮ᭄ᬬᬸᬤᬤᬶᬳᬶᬧ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬫᬫᬗᬸᬦᬂᬳᬮ᭞ᬤᬤᬶᬭᬸᬫ᭄ᬩᬂᬤᬤᬶᬧᬮᬶᬂ᭞ᬳᬶᬧ᭄ᬬᬦᬾᬍᬫᬄ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬭᬚᬄᬢᬫᬄᬰ
[᭗᭙ 79A]
ᬓ᭄ᬢᬶ᭟᭔᭒᭗᭟ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬶᬤᬵᬲᬂᬫᬫᬾᬢ᭄ᬳᬬᬸᬭᬶᬂᬚᬕᬢ᭄᭞ᬪ᭄ᬬᬸᬤᬵᬬᬫᬳᬰᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬶᬯᬄᬓᬦᬶᬰ᭄ᬭᬾᬬᬦ᭄᭞ᬳᬮᬓᬩᬯᭀᬲᬂ᭞ᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬭᬶᬓᬮᬯ᭄ᬗᬶ᭞ᬢᬸᬤᬹᬭᬳᬶᬦᬵ᭞ᬳᬶᬮᬓᬳᬸᬘᬧ᭄ᬭᬶᬂᬗᬚᬶ᭟᭕᭒᭘᭟ᬢ᭄ᬯᬭᬤᬤᬶᬗ᭄ᬫᬃᬗᭂᬓᭀᬄ
ᬫᬓ᭄ᬦᭂᬳᬦ᭄᭞ᬫᬲᬗ᭄ᬕᬫᬭᬶᬂᬭᬩᬶ᭞ᬳ᭄ᬤᬩᬲ᭄‌ᬦᬼᬩᬂ᭞ᬳ᭄ᬤᬲᬭᬢ᭄‌ᬗᬶᬦᬹᬫ᭄᭞ᬲᭀᬮᬄᬭᬸᬲᬸᬄᬢ᭄ᬯᬭᬤᬤᬶ᭞ᬫᬸᬲ᭄ᬢᬶᬲᬭᬢᬂ᭞ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬦᬾᬜᬦ᭄ᬤᬂᬳᬺᬢᬶᬦ᭄᭟᭕᭒᭙᭟ᬢ᭄ᬯᬄᬳᬶᬫᬦᬄᬳᬧᬂᬧᬶᬬᭂᬃᬫᬗ᭄ᬤᬾᬲᬚᬵ᭞ᬬ
ᬦ᭄ᬤᬶᬫᬦᬄᬢᬦ᭄‌ᬳᬺᬢᬶᬦ᭄᭞ᬫᬓ᭄ᬭᬡᬫᬗ᭄ᬮᬶᬫ᭄ᬩᬓ᭄᭞ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬤᬤᬶᬘᬨᬮ᭞ᬳᭀᬲᭀᬮᬄᬧ᭄ᬭᬶᬓᭀᬱᬤᬤᬶ᭞ᬯᬶᬱᬬᬤᬹᬱ᭄ᬝ᭞ᬤᬸᬄᬓᬮᬭᬦᬾᬓᬢᬫ᭄ᬧᬶ᭟᭔᭓᭐᭟ᬬᬦ᭄ᬢᬸᬳᬸᬢᬂᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬᬫᬶᬯᬄᬯᬶᬱᬬ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬩᬶᬱ
ᬳᭀᬜᬲᬵᬳᬶ᭞ᬲᬢᬢᬓᬸᬯᬗᬦ᭄᭞ᬢᭀᬩᬶᬦ᭄ᬧᬶᬤᬦ᭄ᬫᬤᭂᬕ᭄ᬤᭂᬕᬦ᭄᭞ᬓᬤᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬬᬦ᭄ᬳᬸᬧᬫᬶ᭞ᬫᬲᬦᬶᬂᬧᬦᬲ᭄᭞ᬦᬸᬢᬸᬕ᭄ᬲᬶᬓᭂᬧ᭄‌ᬗᬮᬶᬄᬧ᭄ᬢᬶᬲ᭄᭞᭔᭓᭘᭟ᬳᬶᬲ᭄ᬫᬭᬢ᭄ᬯᬭᬳ᭄ᬫᭂᬤ᭄‌ᬬᬜ᭄ᬚᬮᬦᬂ᭞ᬳᬲᬶᬂᬓᬢᬕᬶᬄ