Page:Bali-lontar-paparikan-sarasamuscaya-300ppi.pdf/80

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭗᭙ 79B]
᭗᭙
ᬢᬸᬳᬸᬓᬶᬦ᭄᭞ᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬤᬶᬬᬦᬕᬶᬳᬂ᭞ᬳᬫᬸᬦ᭄‌ᬓᬺᬗᬾᬗᬫᬳᬂ᭞ᬲᬬᬦ᭄ᬫᭀᬫᭀᬳᭀᬬᬦᬕᬶᬄ᭞ᬬᬦᬶᬂᬳᬸᬧᬫᬵ᭞ᬓᬤᬶᬕ᭄ᬦᬶᬢᬶᬩᬾᬦ᭄‌ᬍᬗᬶᬲ᭄᭟᭕᭓᭒᭟ᬤᬾᬦᬶᬂᬮᬶᬯᬢ᭄ᬳᬕᬸᬂᬲ᭄ᬫᬭᬓᬦ᭄ᬧᬤᬵ᭞ᬮᬶᬬᬸᬦᬾᬦᬾᬓᬤ᭄ᬫᭂᬦᬶᬦ᭄᭞ᬦᬄ
ᬚᬦᬶᬧᬶᬦᭂᬳᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬶᬢᭀᬲᬂᬳᬤᬮᬾᬦᬦ᭄᭞ᬳᬦᬓ᭄ᬮᬸᬄᬧᬮᬶᬂᬍᬯᬶᬄ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᬯᬾᬧᬧ᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬤᬸᬄᬓᬶᬢᬦᬾᬢᬫ᭄ᬧᬶ᭟ᬳᬦᬓ᭄ᬮᬸᬄᬰᬢ᭄ᬭᬸᬯᬶᬰᬾᬱᬭᬶᬂᬚᬕᬢ᭄᭞ᬧᬦᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬳᬮᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬓᬾᬯᭂᬄᬫᬗᬮᬳᬂ᭞ᬓ᭄ᬭᬡ
ᬳᬶᬤᬲᬂᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢ᭞ᬦᬗᬸᬦ᭄ᬩ᭄ᬭᬢᬢᬦ᭄ᬧᬭᬡᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬶᬦᭂᬳᬂ᭞ᬉᬢᬫᬦ᭄ᬳᬦᬓᬾᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭟᭕᭓᭔᭟ᬓ᭄ᬭᬡᬚ᭄ᬦᭂᬓ᭄ᬫᬦᭀᬗᭀᬲ᭄ᬢᬦ᭄ᬲᬄᬤᬶᬚᬸᬫᬄ᭞ᬲᬂᬓᬶᬂᬧᬗᭂᬤᭂᬂᬲᬂᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬍᬓᬶᬕ᭄ᬦᬗᬸᬦ᭄ᬢᬧ᭞ᬫᬯᬶᬄᬳᬲᬶᬂᬮᬓ᭄ᬱᬡᬬᬂ᭞ᬲᬶ
ᬤ᭄ᬥᬮᬦ᭄ᬢᬸᬤ᭄ᬲᬓᬶᬂᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬫᬗᬯᬾᬭᬡ᭄ᬥᬢ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬡᬳᬮᬫ᭄‌ᬩᬸᬮᬓ᭄ᬩᬸᬮᬓ᭄ᬩᬮᬶᬓ᭄᭟᭕᭓᭕᭟ᬦᬾᬳᬶᬫᬢᬶᬫᬶᬯᬄᬳᬗᬶᬦ᭄‌ᬓᬧ᭄ᬭᬘᬡ᭄ᬥᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬗ᭄ᬓᬸᬭᬮᬶᬦᬸᬲ᭄ᬢᬭᬶᬓ᭄᭞ᬫᬶᬯᬄᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬵᬮ᭞ᬢ᭄ᬓᬦᬶᬂᬩᬤᬯᬂᬦᬮ᭞ᬳᬶ
[᭘᭐ 80A]
ᬚᬭᬦ᭄ᬫᬩᬸᬮᬸᬕ᭄ᬦᬶ᭞ᬲᭀᬭᬶᬂᬧᬢᬮ᭞ᬧᬤᬫᬗᬗᭀᬩᬶᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭟᭕᭓᭖᭟ᬳ᭄ᬦᬾᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄‌ᬯᬶᬱ᭄ᬬᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬵᬮᬓᬸᬝᬵᬬ᭞ᬳᬶᬯ᭄ᬬᬮᬲᬃᬧ᭄ᬧᬫᬮᬶᬄ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬳᬧᬶᬤᬸᬫᬶᬮᬄ᭞ᬢᬸᬭᬸᬦ᭄ᬳᬶᬤᬫᬓ᭄ᬚᬂ᭞ᬫᬜᬸᬚᬸᬃᬭᬶᬂᬳᬦᬓ᭄ᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬲᬶᬦᬮᬶᬄ
ᬢᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬯᬶᬱ᭄ᬬᬦ᭄ᬜᬦᬾᬫᬜᬓᬶᬢᬶᬦ᭄᭞᭕᭓᭗᭟ᬳᬦᬓ᭄ᬮᬸᬄᬬᬦ᭄‌ᬢᬺᬱ᭄ᬡᬳᬶᬦ᭄‌ᬬᬲᬬᬦ᭄ᬢᬺᬧ᭄ᬡᬵ᭞ᬢᬺᬱ᭄ᬡᬦ᭄ᬜᬦᬾᬲᬬᬦ᭄ᬫᬸᬗᬶᬮ᭄᭞ᬧᬢᬸᬄᬩᬸᬓᬮᬯᬢ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬯᬓᬾᬧᬶᬤᬩ᭄ᬤᬩ᭄᭞ᬮᬯᬢᬾᬫᬯᬸᬯᬸᬄᬩ᭄ᬘᬶᬓ᭄᭞ᬓ᭄ᬮᬸᬓᬸᬄ
ᬲᬸᬮᬫ᭄᭞ᬫᬯᭂᬯᭂᬄᬢ᭄ᬓᭂᬓ᭄‌ᬢᬸᬃᬕᬶᬦ᭄ᬢᬶᬮ᭄᭟᭕᭓᭘᭟ᬩᬦ᭄ᬩᭂᬮᭀᬕᬾᬫᬜᬮᬦᬂᬇᬓᬵᬫᬫᭀᬳ᭞ᬲ᭄ᬫᬭᬦᬾᬫᬜᬓᬶᬢᬶᬦ᭄᭞ᬳᬸᬧᬫᬶᬬᬂᬧᭂᬜ᭄ᬘᬃ᭞ᬫᬗᭂᬚᬸᬓ᭄ᬩᬾᬦᬾᬫᬓ᭄ᬚᬂ᭞ᬢᭀᬓᬸᬤ᭄ᬬᬂᬚᬦᬶᬗ᭄ᬮᬶᬤᬶᬦ᭄᭞ᬳᬧᬂᬜᬶᬤᬬᬂ
᭞ᬗ᭄ᬮᬾᬲᬂᬳᬶᬢᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄ᬚᬭᬶᬂ᭟᭕᭓᭙᭟ᬢᬦ᭄ᬧᬢᬸᬢᬵᬗᬮᬶᬄᬫᬲᬶᬄᬓᬧᬭᬦᬦ᭄᭞ᬬᬦᬶᬂᬲᬸᬩᬓᬧᬭᬦᬶᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬂᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬳᬶᬦᬸᬘᬧ᭄᭞ᬩᬕᬸᬲ᭄‌ᬩᭀᬘᭀᬓ᭄ᬢ᭄ᬯᬭᬢᬯᬂ᭞ᬢ᭄ᬯᬩᬚᬂᬢᬦ᭄ᬓᬶᬢᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬓᬲ᭄ᬫᬭᬦ᭄᭞ᬧᬢᬸᬄ