Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/6

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭕ 5B]
᭕᭟
ᬭᬶᬢᭂᬗᬳᬶᬂᬧᬲᬶᬄ᭞ᬫᬗᬮᬶᬄᬳᬸᬮᬫ᭄᭞ᬤᬶᬢᬸᬤᬶᬧᬲᬶᬄᬓᬗᬶᬦ᭄᭟᭜᭟ᬦᬾᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬫᬦᬶᬚᬮᬦᬶᬩᬫᬩᬋᬗᬦ᭄᭞ᬓᭂᬫᬮᬸᬯᬲ᭄ᬗᬚᬓ᭄ᬓᬳᬶ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬫᬲᬯᬸᬢ᭄ᬦᬄ᭞ᬕ᭄ᬮᬶ
ᬲᬶᬂᬲᬢ᭄ᬯᬘᬭᬶᬢ᭞ᬲᭂᬫᭂᬂᬩᬯᬸᬕᬮᬂᬓᬗᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬬᬧ᭄ᬭᬧ᭄ᬢ᭞ᬗᬮᬶᬄᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬗᬚᬓᬶᬦ᭄᭟᭜᭟ᬢᬸᬃᬫᬚᬮᬦᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬢᬦ᭄ᬤᭀᬄᬯᬦᬭ᭞ᬢᬦᬸᬘᬧᬦ᭄ᬬᬭᬶᬂᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭞ᬭᬶᬂ
ᬧᬲᬶᬲᬶᬢᭂᬓ᭞ᬲᬵᬕᬭᬦᬾᬳᬲᬢ᭄ᬧᬸᬭᬲ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬬᬫᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬗᬢᭂᬗᬄᬢᭂᬗᬳᬂ᭞ᬗᬮᬶᬄᬳᬸᬮᬫ᭄ᬤᬗ᭄ᬓ᭄ᬭᬓ᭄ᬤᬶᬗ᭄ᬓ᭄ᬭᬶᬓ᭄᭟᭜᭟ᬓᬤᬸᬂᬓᬮᬗᭂᬦᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬫᬶᬯᬄᬦᬭ
᭞ᬤᬾᬦᬶᬂᬳᬸᬮᬫ᭄ᬢᬦᬶᬓᬶᬓᬶᬢ᭄᭞ᬧᬮᬦ᭄ᬤᭀᬄᬗᬢᭂᬗᬳᬂ᭞ᬤᬶᬤᬸᬯᬸᬃᬧᬭᬂᬧᬭᬗᬦ᭄᭞ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬢᬦ᭄ᬲᬸᬫ᭄ᬮᬂᬳᬢᬶ᭞ᬧᬦ᭄ᬩᬶᬲᬗ᭄ᬕᬕᬡ᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬬᬯ᭄ᬭᬶᬦ᭄᭟᭜᭟ᬦᬸ
[᭖ 6A]
ᬮᬶᬗᬸᬘᬧᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬢᬶᬫ᭄ᬧᬮ᭄ᬜ᭞ᬳᬶᬄᬓᬾᬓᬾᬃᬦᬄᬚᬮᬦ᭄ᬫᬸᬮᬶᬄ᭟ᬩᬲᬂᬲᬸᬩᬩᭂᬗ᭄ᬓᬂ᭞ᬧᬲᬗᬾᬲᬸᬩᬫᬭ᭞ᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬫᬮᬸᬧᬲᬯᬸᬢ᭄ᬧᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬩᬾᬦᬾᬗᬮ᭄ᬬᬸᬦᬂ᭞ᬚᬦᬶᬦ᭄ᬢᭀ
ᬳᭀᬜᬂᬤᬶᬦᬶ᭟᭜᭟ᬓᬘᬭᬶᬢᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬩᭂᬗᬶᬮ᭄ᬮᬸᬘᬸᬢᬦ᭄᭞ᬤᬸᬯᬸᬃᬧᬭᬗᬦᬾᬗᬶᬮ᭄ᬕᬶᬮ᭄᭞ᬭᬾᬄᬬᬓᬤᬶᬗᬶᬦᬦ᭄᭞ᬧᬲᬶᬳᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᬘᬂ᭞ᬳᬶᬩᭀᬚᭀᬕ᭄ᬓᬚᭂᬗᬢ᭄ᬓᬚᭂᬗᬶᬢ᭄
᭞ᬤᬸᬯᬸᬃᬩᬢᬸᬦᬾᬦᭂᬕᬓ᭄᭞ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬓᭂᬫᬫᬳᬓᬶᬦ᭄᭟᭜᭟ᬓᭂᬜᬶᬃᬜᭂᬜᭂᬧᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄᭞ᬫᬢᬶᬳᬶᬩᬮᬸᬢᬸᬂᬚᬦᬶ᭞ᬤᬶᬦᬶᬓᬸᬢᬂᬕᭂᬮᬄ᭞ᬳᬶᬩᭀᬚᭀᬕ᭄ᬚᭂᬚᭂᬄ
ᬗᭂᬄᬕᭂᬳᬂ᭞ᬲᬓᬶᬢ᭄ᬚᭂᬗᬄᬬᬭᬶᬂᬳᬢᬶ᭞ᬭᬭᬶᬲᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬕᭂᬫᭂᬲᬶᬩᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬓᬳᬶ᭟᭜᭟ᬫᬢᬫ᭄ᬩ᭄ᬯᬲᬦ᭄‌ᬬᬾᬄᬫᬢᬦᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬫᭂᬫ᭄ᬩᬄ᭞ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬩᬸᬗ᭄ᬓᬸᬢ᭄ᬗᭂᬤᬾᬓᬶᬦ᭄᭞ᬓ