Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/7

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭖ 6B]
᭖᭟
ᬳᬶᬫᬕᬕᬸᬬ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬳᭂᬤᬦ᭄ᬤᬾᬦ᭄ᬲᬗᭂᬢ᭄ᬜᭂᬩᭂᬢᬂ᭞ᬧᬶᬮᬶᬄᬧᬶᬮᬶᬳᬶᬦ᭄‌ᬫᬦᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬉᬘᬧᬾᬤᬤ᭄ᬯ᭞ᬢᭂᬍᬩ᭄ᬕᬸᬬᬸᬦᬾᬳᬶᬗᭂᬢᬶᬦ᭄᭟᭜᭟ᬚᬮᬦ᭄ᬫᬸᬮᬶᬄᬦᬾᬩᬢᬶᬲ᭄ᬕᭂᬮᬳᬾ
ᬕᬶᬲᬶᬬᬂ᭞ᬕᭂᬮᬄᬫᬗᭂᬩᭂᬭᬂᬘᬳᬶ᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬕᬃᬚ᭄ᬚᬶᬢ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬫᬦᬾᬗ᭄ᬓᭀᬮᬾᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬤᬶᬩᬢᬶᬲ᭄ᬓᬾᬓᬾᬭᬾᬦᬸᬗ᭄ᬕᬶᬂ᭞ᬫᬓᭂᬚᬶᬢ᭄ᬗᬶᬜ᭄ᬘᬂ᭞ᬩᬸᬗᬸᬢ᭄ᬦᬾᬓᬫᬓ᭄ᬫᬓ᭄ᬓᬫᬶᬓ᭄ᬫᬶ
ᬓ᭄᭟᭜᭟ᬕ᭄ᬮᬶᬲᬶᬂᬘᬭᬶᬢᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬦᬫ᭄ᬩᬸᬂᬫᬗ᭄ᬮᬬᬂ᭞ᬭᬶᬂᬚᬮᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬓᬯᬶᬦᬃᬡ᭄ᬦᬶ᭞ᬭᬶᬂᬧᬲᬶᬲᬶᬓᭀᬘᬧ᭄᭞ᬓᬼᬲᭀᬓᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬫᭂᬜ᭄ᬘᭂᬕᬦ᭄᭞ᬤᬶᬩ᭄ᬬᬲᬾᬓᬩᭂᬦᭂᬗᬶᬦ᭄᭞ᬢᬸᬃᬫᬧᬗ᭄ᬲᭂ᭞
ᬕᬦ᭄᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬬᬫᬘᭂᬍᬗᬶᬢ᭄᭟᭜᭟ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬗᬸᬘᬧᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄᭞ᬦᬄᬓᬾᬲᬸᬩᬢᬸᬯᬸᬦ᭄ᬘᬳᬶ᭞ᬳᭂᬦᬾᬲᬸᬩᬩ᭄ᬬᬲ᭄᭞ᬳᬶᬩᭀᬚᭀᬕ᭄ᬗᬶᬲᬶᬦᭂᬓᭂᬓᬂ
[᭗ 7A]
᭞ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬫᬫᬸᬜᬶ᭞ᬳᭂᬦᬾᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦᬶᬩ᭞ᬮᬸᬢᬸᬂᬤᭀᬂᬮᬾᬩᬗᬶᬦ᭄ᬓᬳᬶ᭟᭜᭟ᬳᬶᬯᬦᬭᬫᬗᬶᬲᬶᬲᬬᬦ᭄ᬦᭂᬓᭂᬓᬂ᭞ᬩᬢᭂᬲ᭄ᬜᬦᬾᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬧᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬓᬳᬶ
ᬫ᭄ᬧᬸᬲ᭄ᬫᬓᬤᬤ᭄ᬯ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬫᬸᬜᬶᬦᬾᬩᬗ᭄ᬭᬲ᭄᭞ᬳᬶᬄᬳᬶᬄᬓᬾᬓᬾᬃᬫᬢᬶᬚᬦᬶ᭞ᬢᬸᬃᬓᬩᬺᬓ᭄ᬱᭂᬓᬂ᭞ᬩᬸᬮᬸᬦ᭄ᬜᬦᬾᬓᬩᬸᬢ᭄ᬩᬸᬢᬶᬦ᭄᭟᭜᭟ᬬᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬗᬭᬲᬭᬶᬂᬓᬪᬬᬵᬦ᭄ᬢᬓ᭞
ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬾᬓᭀᬧᬬᬲᬦ᭄ᬥᬶ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬾᬲᬶᬤ᭄ᬥᬮᬸᬯᬃ᭞ᬢᭂᬓᬾᬦᬶᬂᬪᬬᬅᬦ᭄ᬢᬓ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄‌ᬬᬵᬫᭂᬥᭂᬫ᭄ᬗᬸᬮᬶᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄᭞ᬗᬶᬥᭂᬫᬂᬫᬢ᭞ᬳᬸᬮᬢ᭄ᬫᬶᬭᬶᬩ᭄ᬲᬸᬩᬫᬢᬶ᭟᭜᭟ᬤᬶᬲᬸᬩᬦᬾᬩᬸᬮᬸ
ᬦ᭄ᬜᬦᬾᬢᭂᬮᬄᬮᬕ᭄ᬮᬕ᭄᭞ᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬓᭂᬤᬾᬓ᭄ᬫᬗ᭄ᬭᬶᬓ᭄ᬕᬶᬓ᭄᭞ᬢᬸᬃᬫᬸᬤᬂᬫᬤᬶᬗᬂ᭞ᬳᬶᬳᬶᬳᬶᬓ᭄ᬦᬾᬲᬸᬩᬓᭂᬤᬲ᭄᭞ᬓᬮᬶᬄᬳᬶᬩᬲᬸᬩᬫᬢᬶ᭞ᬚᬦᬶᬳᬶᬭᬮᬸᬯᬲ᭄᭞ᬫᬗᬮᬶᬳᬂᬳᬶᬩᬳᬧᬶ᭟᭜᭟