Page:Bali-lontar-gaguritan-lutung-mungil-02-350ppi.pdf/5

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

[᭔ 4B]
᭔᭟
ᬭᬚᭂᬕᬂ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬕᭂᬮᬃᬧᬢᬶᬳᬸᬭᬶᬧ᭄᭞ᬧᭂᬤᬲᬾᬚᬮᬦᬂ᭞ᬫᬢᬦᬾᬤᬤ᭄ᬯᬗᭂᬦᭀᬢᬂ᭞ᬤᬶᬢᬸᬫᬭᬫᬵᬤᬦ᭄ᬚᬵᬢᬶ᭞ᬢᭀᬦᬾᬲᭂᬤᭂᬂᬢᬸᬮᬤ᭄᭞ᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬚᬦᬶᬦᬄᬧᬶᬦ᭄ᬢᭀᬦᬶᬦ᭄
᭟᭜᭟ᬬᬦᬶᬂᬲᬚᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬜᬓ᭄ᬧᬘᬂᬮᭀᬫ᭄ᬧᬂ᭞ᬢᭂᬓᬾᬦᬶᬂᬲᬯᬶᬢ᭄ᬭᬢᬸᬯᬶ᭞ᬦᬾᬦᬾᬓᬲᬸᬰᬷᬮᬦ᭄᭞ᬭᬓᭂᬢ᭄‌ᬭᬸᬫᬓᭂᬢᬶᬂᬢᬺᬱ᭄ᬡ᭞ᬤᬚᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬫᬫᬶᬦ᭄ᬤᭀᬯᬶᬦ᭄᭞ᬲᬸᬂᬳᭀᬮᬲ᭄ᬭᬶᬂ᭠
ᬳᬶᬭ᭞ᬤᬳᬶᬩᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬦᭀᬮᬶᬄ᭟᭜᭟ᬳᬶᬩᬳᬬᬫ᭄ᬓᬤᬾᬦ᭄ᬓᬾᬧᬓᬃᬤ᭄ᬥᬶᬦᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬧᬫᬶᬚᬶᬮᬦ᭄ᬤᬳᬢᬼᬯᬶᬄ᭞ᬧᬦ᭄ᬢᭂᬲ᭄ᬫᬗ᭄ᬮᬭᬂ᭞ᬲᬹᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬓᬧᬭᬫᬃᬣᬦ᭄᭞ᬜᬦ᭄ᬤᬂᬫᬤᭂ
ᬕ᭄ᬯᬶᬓᬸᬍᬯᬶᬄ᭞ᬥᬦᬢᬸᬃᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬓᬲᬸᬂᬲᬸᬂᬩᬳᬦ᭄ᬧᬭᬧᬓ᭄ᬱᬶ᭟᭜᭟ᬚᬦᬶᬳᬶᬭᬫᬓᭂᬦᭂᬄᬜᬶᬯᬶᬭᬶᬂᬳᬶᬩ᭞ᬳᬶᬩᬢ᭄ᬯᬄᬗᬯᬶᬰᬾᬱᬦᬶᬦ᭄᭞ᬲᬲᬳᬶᬮ᭄ᬯᬦᬶᬂᬓ᭄ᬭᬫ᭞
[᭕ 5A]
ᬚᭂᬮᬾᬫᭂᬮᬄᬫᬗᬋᬗᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬳᬶᬭᬧᬘᬂᬕᬶᬗ᭄ᬲᬶᬃ᭞ᬢᬺᬱ᭄ᬡᬜᬶᬯᬶᬢ᭞ᬤ᭄ᬬᬲ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬜᬓᬪᬬᬫᬢᬶ᭟᭜᭟ᬭᬾᬄᬳᬦᬾᬢᭀᬦᬸᬜᬶᬦ᭄ᬜᬦᬾᬳᬶᬯᬦᬭ᭞ᬳᬶᬓᬾᬓᬾᬃᬲᭂᬓ᭄ᬱᭂ
ᬓ᭄ᬫᬶᬦᭂᬳᬶᬦ᭄᭞ᬧᬲ᭄ᬢᬶᬬᬧᬲᬚ᭞ᬲᭀᬓ᭄ᬓᬾᬯᬮᬦ᭄ᬤᬶᬗᭂᬄᬳᭀᬃᬣ᭞ᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬲᭀᬮᬄᬳᬶᬮᬸᬢᬸᬂᬘᬸᬯᬶᬮ᭄᭞ᬲᬸᬚᬵᬢᬶᬢᬦ᭄ᬧᭂᬲᬦ᭄᭞ᬫᬢᬦᬾᬤᬤ᭄ᬯᬗᭂᬦᭀᬢᬶᬦ᭄᭟᭜᭟ᬤᬤᬶ
ᬯᭂᬢᬸᬳᬶᬥᭂᬧ᭄ᬜᬦᬾᬓᬩ᭄ᬬᬧᬭ᭞ᬮᬶᬧ᭄ᬬᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬕᬶᬸᬦ᭄‌ᬰ᭄ᬮᭀᬓᬦ᭄ᬕᬸᬫᬶ᭞ᬩᬶᬩᬶᬳᬾᬓ᭠ᬚᬸᬭᬸᬳᬦ᭄᭞ᬚᬶᬢᬾᬓᬩᬦ᭄ᬢᬶᬮᬦ᭄᭞ᬤᬤᬶᬓᭂᬦᬕᭂᬦ᭄ᬢᬸᬄᬕᭂᬦ᭄ᬤᬶᬲ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬯᬦᬭ᭞ᬢᬸ
ᬫᬸᬮᬶᬳᬗᬸᬘᬧ᭄ᬓᭂᬜᬶᬃ᭟᭜᭟ᬮᬫᬸᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬢᭀᬳᬶᬩᬮᬸᬢᬸᬂᬳᭂᬤᬫᬶᬢ᭄ᬬ᭞ᬳᭂᬮᭀᬂᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬧᬭᬚᬜ᭄ᬚᬶ᭞ᬦᬄᬦᬾᬧᬤᬶᬗᭂᬳᬂ᭞ᬦᬾᬳᬶᬢᬸᬦᬶᬓᬳᬶᬮᬸᬯᬲ᭄᭞ᬫᬓᬓ