Page:Akhriski Fududa.djvu/3

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

2

Mariya han marabo. Kuwas haga yalin, yanraba. Kuwas mariya sidee? Mariya usuban mariya fian. Mariya han dusughle way. Mafiano. Mariya dahira anraba. Mariyahi anug gan dahir way. Mariya haga dahir maoho? Dusugh keli way anug gan. Mariya han gunto. Mariya han ad beyudahir yihin. Mariya han wausuban yihin. Hida dan wagaban tahay, mafiano. Hida das maus laha malki yaway? Ti anug gan way. Bes iskasi. Adiga gunto mariya haga. Awey hida dadha? Tan tisi somaaha? Maya tisi maaha, ti anugi yara ogabna way. Intes joga wil kan gaban? Hage jira. Uyer, mariya hisa si. Gunto mara dan fian. Hida disa wagabanta. Ken bida das inta. Si kan hida dan labat. Tan madher tahay. Tan dhera ad beyufian tahay. Hada wil kan gaban mara kadher bughaba. Ka tag, hakudelin. Haturin mar kale.

4.

Abahan waamelhun yahay. Musbah dan wawen tahay. Shughul kis waadag yahay. Ghorahda manta waku- lush ahay. Ghof kas ma habar tadha? Dad kan wafifian yihin. Narjin tadha wamaan tahay. Dawa dis wakulush ahay. Kan wayo? Ghof kadha way. Figh narjinta. Ged kan waengegen yahay. Biya han wayar yihin. Meshan yeykufian tahay. Narjin tas engegen. Hared biya ad uwa- naksan way. Biya inta yalin. Mindido isi. Darbaha ku- dufo. Hadalko keli way. Dagaho yar. Dad kas wawanak- san yihin. Magaa? Maga eyga Ali balayeraha. Dig gisa. Biya kulul isi. Maga isa mahu yahay. Malki dadka. Da- wadi dadka. Bun kaga. Biya han, biyahey way. Shekadi ayeyadey. Shah ken. Chabada kudufo. Ken dora das. Nin kas dora disa si.

5.

San kaga wadherya. San kisa wagaban yahay. Biya kushub inta. Abe his kor bujira. Aba haga kor bufuley.