Molaotheo wa Rephaboliki ya Afrika Borwa/Shejulu 1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Molaotheo wa Rephaboliki ya Afrika Borwa (1996)
Kgaolo 14: Dipehelo ka Kakaretso
291743Molaotheo wa Rephaboliki ya Afrika Borwa — Kgaolo 14: Dipehelo ka Kakaretso1996

1. Folakga ya naha e motopo o kgutlonnetsepa mme e bolelele bo fetang bophara ka halofo.
2. E ntsho, kgauta, tala, tshweu, bokgubedu ba tjhilisi le botala ba lehodimo.
3. E na le motako o motala wa sebopeho sa tlhaku ya Y, oo bophara ba ona bo nkang karolo ya bonngwe bohlanong. Mela e hare ya motako e qala hodimo le tlase dintlheng haufi le palo ya folakga, mme e kopane bohareng ba moeding o se nang letho.
4. Motako o motala o dikilwe ka hodimo le ka tlase ke bosweu, mme ho leba nqeng ya palo ya folakga, ke wa kgauta. Mebala ena e dikile nngwe leshomeng le metso e mehlanong ka bophara ba folakga.
5. Kgutlotharo e haufi le palo ya folakga e ntsho.
6. Motako o ka hodimo o tshekaletseng o bokgubedu ba tjhilisi, mme bo ka tlase bo botala ba lehodimo. Metako ena e na le bophara ba bonngwe borarong jwalo ka ba folakga.  • Black – Botsho
  • Gold – Kgauta
  • White – Bosweu
  • Green – Botala
  • Red – Bokgubedu
  • Blue – Botala ba lehodimo