Markus(lr)11-16

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

TOBA Index


11[edit]

Eba nu Yesos du Yerusalus – 1Ami ey nenen ga Yerusalus, mini Betfagus i Betanyus, tu puka nu Duydas, e keken ji heldas 2i ken: “Les kurla ki fu i zai su ebe niner kink’ihala kukì lori oyon. Bretes i games ne. 3In ai ada ker: Vidi a pe sa? Bukes: Pia dake, ni lukeker zai”. 4Es len i ninen ihala kinki neni gema, hebi ku fela, i breten. 5Ni timi ada ken: “Ki pe, su brete s’ihala?”. 6In ey buken gu pia ken. I puron pe. 7Es gamen ihala tu Yesos i hyen gi svolas ku in e oyen. 8I bis gavel svolas ku fela i mitas stifas zakun du gresas. 9Tas lel fu i tas bu wakel:

Osanna! Goyki k’ale pu Tuman aka! 10Goyki yoka ki ale, nyon mapa Davidos! Osanna du mu huni hu boras! 11In e eben Yerusalus, du muda. I su niten emya boli, fui nemi asa, heben su Pijik tu Betanyus.

Miwi suvya – 12Ivasa ixi, su hebe Betanyus, e kedden. 13I su sen nai suvya ki del bladas, nenen ga se ai ninel ani jaba; ni su hegen pu, ninen pli bladas. Eki mi ta yeva nu suvyas. 14I ken: “nwi maus kre ya jabas”. I heldas lapen.

Yesos trate bodadas yu muda – 15Egi ey len Yerusalus. I su eben muda e anden trate tas sityel i tiskel du; sbyen dolkas nu bizzas i nu vapans sityakas 16i mi label bas kapo smu muda. 17I mitrel su ke: “Mi frun: Yo meg’aor leran mega vu emi fora? Adi a twi pen hola nu klepas!”. 18Babi tivudas i fratas lapen i lenel gâ dorape ne. Eki ey zavel ne dai fora su šubun yu ye mirra. 19Am’imala ey heben mara. 20Hel’ivasa ey su mele sen suvya rirun tis futas. 21Igi Petros su tayten ken: “Dyadi, nites: suvy’a reyken ga riren”. 22I Yesos ken: “Des toa vu Tuma! 23Drimi o ke: ai ko tu si puka: hunes i hyes ga du tala, misu keme dugà ni su toe ta ko meyer, sa sunor. 24Sovi o ke: emb’a epe du lera, des toa giden i sunor. 25Ami a ande lere, ai spina vemi ada, abyes, su ei ya Mapa ka du bor’abyes ya ribas” [26].

Kolaykan eppa – 27Luli ey len Yerusalus. In e su bole lu muda, babi tivudas, fratas i grumis ga nenen i ken: 28“Vru ki pug’a pe si bas? Ri ka ven an puga pe?”. 29Ni Yesos ken: “Ei o per epa in ai a buker o ker vru ki mâ o pe. 30Kolâ nu Yoyos alel bora ri peas? Bukes”. 31In ey qerel hugà su ke: “Ai oy buke ‘bora’ e ker: Igi vidi a mi toen en? 32Igi oy kes ‘peas’”. Ni zavel tupa, ema su pleve Yoyos gu drim’iska. 33Igi ven tu Yesos si buka: “Os mi lume”. I Yesos ken: “Eni o ke vru ki puga pe si bas”.

12[edit]

Reyi logakas – 1Yesos anden bl’ens vru gublas: “Pea fihen logipa, paten hufra boli, rotamkrepapa, tallen vuna, ixi neken tu logakas i len nai. 2Ami pa e keken hada toyge logipan jabas. 3Ni ey su dripen golken i lukeken ne su smi kiras. 4Luli e keken miti hada: ey šuten ei ta ku kopa i bai preken. 5Lwi keken miti in ey doryen ne; i bi mitis e lwi keken, ada golkon ada doryon. 6E del lwi pi, balub’ipa; keken gu mepi su ke: ey der katoma vu yo ipa! 7Ni ti logakas ken hugà: Sa galfi; oy doryes i gafa yos. 8I su dripen doryen i hyen ne hebi logipa. 9Igi domma ki per hensi logipa? Aler i dadorer ti logakas i ver logipa tu mitis. 10A mi tren si frea: Tekla tallakas pumyen mon kopa kupan; 11yu Pia sa pon i mizzi vu yon neas”? 12Igi ey enen klempe ne ni zaven tupa; eki neten e ken si gubla vemi nes. I su puren len.

Vlika tu Kesaros – 13Ni ey keken en Farisyis in Erodis gai name ne lu qara. 14I su alen ey ken: “Dyadi, oy lume a drimaka i dele mèa; eki mi smô yu peas, ni vyu drima mitre Tuman fela. Ve vlika tu Kesaros mayri? Ako ve ri mi?”. 15Ni e su lute yen munsa ken: “Vidi a dedye no? Klapes tliga gai o se”. 16In ey kapen. Igi e ken: “Kan si mea i tifra?”. ey buken: “Nu Kesaros”. 17Yesos ken: “Ves tu Kesaros ta nu Kesaros i tu Tuma ta Tuman”. In ey nakon yuné.

Sadukyis i lusama – 18alen en Sadukyis ka ke mi lusama i sdeken su ke: 19“Dyadi, Mosos puren frun ai pin nipa dore i pure velva misu ipas, nipa twi klapes velva gai ve widis vu nipa. 20Pa melun gli nipas: isa den velva i doren su pure mi wida; 21igi ja den va ni doren su pure mi wida; i semi dya 22i mèa huglì puren wida. Mand’ixi ema ei vena doren. 23Ami ey lusamer, vena stomer ka? Gli su den gu velva”. 24Yesos esi buken: “A mi misse misu lute Freas ismi Tuman droa? 25Eki ami ey lusamer yu doris mi der velva ri velpa, ni gu iplas du boras. 26Smoi hensi doris ka lusamer a mi tren du fula nu Mosos, hensi fixupa, Tuma gu blen su ke: O Tuma nu Abramos, Tuma nu Isakos i Yakobos? 27Mi Tuma nu doris ni samis! Mami a misse”. Isa hu stahas – 28Igi pi hu fratas ka lapen qera ga nenen i su sen gu e goi buken, epen: “K’isa hu emi staha?”. 29Yesos buken: “Isa: Lapyes, Isralyus, yon Pia Tuma bli Pia; 30igi a luber Pia Tuma su dai sula, dai hipa i dai dra. 31I ja sa: “A luber ka neni gu imi na. Mi miti staha mui vizi gu sa”. 32Igi frata ken: “Goi a ken, Dyadi, i vyu drima E bli i mi miti moi ne; 33lube su dai sula i dai hipa i dai dra i lube ka neni gu imi ga sye mui gu emi raun numa i husta”. 34Yesos su s’e lumi buken, ken: “A mi nai yu Tuman yoka”. In ema nwi del masda sdeke.

Yesos ipa nu Davidos – 35Yesos ludel ble su mitre du muda: “Vidi ana fratas ke Mesyos ipa nu Davidos? 36Ek’imi Davidos ken, tun yu Hari Huma: Pea ken tu yo Pia: Kates yo jemi, tis o pate ya parris gu kyata tu takas. 37Imi Davidos ae ne Pia: igi gu ma’e ye ipa?”. I piddi tupa lapyel gussi ne. 38E kel su mitre: “Ses tu fratas ka lube vule su vri storas, bede huas du šoras, 39de isa katas du sinagas in isa upas ami skrupas. 40Es makre megas nu milvas i lakae pe vri leras; beder mui tazi stera”.

Milvan numala – 41I su katen fu niza, gumel gu tupa hyel tligas du niza. I bi zizis hyel bis. 42Ni mizi milva su alen hyen loi tingas, somi p’ili chi. 43Igi su aen heldas ken: “Drimi o ke: si milva hyen du niza mui gu ema miti. 44Ema su ven gi bini, adi va, su gi miza, paten gi emya, emya va del vu same”.

13[edit]

Isika nu mudan gaka – 1E su hebe muda, helda ken: “Dyadi, nites ki teklas i tallas!”. 2Yesos buken: “A se si mami tallas? Mi tekla ku tekla loner ki mi makkor”. 3E su kate puka nu Duydas fu muda, Petros, Yakos, Yoyos in Andros sdekel tu apa: 4“Kes, ami sa meyer i ki zila si emya mer ga manter?”. 5Yesos anden ke: “Ses tu mèa vyades na! 6Bis aler pu yo aka su ke: ‘Sa no’, i vyader bis. 7I su laper hensi trakas mi ga stapes; eki ako sa meye ni mi lwi manda. 8Eki fema vemi fema traker in yoka vemi yoka; gravas ku grâ i malotas. S’anda nu rayas.

Isovun rillas – 9Ni ses tu imi ga! A dapor tu sinedros, šutor du sinagas, šunò meher fu stekudas in dias vu skese funés. 10N’isi dake Lilya mayko tu emi fora. 11In ami a gamor nai dapo, mi ga tides ki aker ke, ni kes ki t’ika vor an: misu a ka bler, ni Hari Huma. 12Nipa daper nipa tu dora, mapa ipa in ipas ler vemi vomas i doryer. 13A fesor yu ema šu yo aka, ni ka dummer tis manda hemor.

Uša nu Yudyus – 14Ami a ser ušan traza tai upi mi salo, ka tre netes, igi ka du Yudyus deves ku pukas; 15ka ku qema mi uyes ebe klape aba du mega; 16ka du gresa mi lwales klape svola. 17Mukas vu ebili venas i tas memer ti vasas! 18Leres sa mi meye lu kuta; 19su ti vasas rada gu lori yu kajan anda, pun yu Tuma, tis savasi ismi lori mer. 20Ai Pia mi mive ti vasas, mi pea heme ga. Ni vu adavuns e lipen, miven ti vasas. 21Igi ai ada ker: ‘Sai, Kristos sai, sai e tai’, mi toes; 22midri kristos i midr’iskas su vaser i per zilas i madadas vu vyade, ai masi, ei adavuns. 23Ni deles! O isken emya.

Lwala nu pean Ipa – 24Ti vasas ixi ti rada, faha klofer ga i doma nwi ver gi fuha 25i fyas ander we yu bora i droas ki du boras bregor. 26Igi sor pean Ipa ale ku poas su mami droa i šila. 27In e keker iplas i suter gi adavuns yu chi hofas, yu grân banâ tis boran banâ. 28Yu suvya vekes si gubla: ami ye stifa ši mo lall’i pe bladas, a lume hafa neni; 29esi ei a ami ser meye si bas, lumes e neni, tu gemas. 30Drimi o ke: si kyula mi meler isi emi sa meyen. 31Bora i grâ meler, ni yo blas mi meler. 32Ixi, hensi ti vasa ri t’ika, mèa lute, en’iplas du bora, en’Ipa, ni pli Mapa. 33Deles, hankes, misu lume ami stai ika. 34Gu ka elnen vu tela su puren gi mega i ven mâ tu hadas, ema gi peya, i stepen genda se tu. 35Igi ses tu, misu lume ami megan domma lwaler, ai imala ri ramala ri ami kikiran lisa r’ivasa, 36gai mi hege zazi su nine planyi na. 37Ta o ke an, ke tu ema: hankes!”.

14[edit]

Rasta nu sinedros – 1Egi ji vasas isi Lusampa in Azimos i babi tivudas i fratas lenel gu domme ne su vyade gai dorye. 2Eki kel: “Mi pai lilla, gai foran šota mi meye”.

Dulma nu Betanyus – 3Yesos du Betanyus du mega nu spifi Simos. Su e kropa, vena hegen su alabi bulala tui su vuda gyi su byi gifra mami sya; kaken alabi bulala in awen vuda ku ye kopa. 4Ada hullen hunès: “Vidi si šala nu gyi vuda? 5Si vuda maol sitye mui gu dijek tlikas i ve tu mizis!”. I svassi vemi va. 6Igi Yesos ken: “Pures va; vidi gene? Va manten en goi yanka; 7eki mizis bari sunà in a ma’gotye nes ami ge, adi mi bari de no. 8Va pen ki gi mâ su issi svude yo vua vu grua. 9Drimi o ke mupi dai rava, upi Lilya sovor, ei vu vi tayta blakor ki va pen”.

Foda nu Yudos – 10Igi Yudos Iskaryos, pi hu Pijik, len babi tivudas, vu dape Yesos. 11Es su lape sumen i siken ve tlika. In e lenel mamsi masga vu dape.

Ista nu mepi dulma – 12Isa vasa nu Azimos, ami Lusampa hustol, heldas ken en: “Upi a ge oy le iste gai a ma’kre Lusampa?”. 13Igi e keken ji heldas su ke: “Les mara i pea aler su wala su lâ; heles 14in upi e eber, kes tu megan domma: Upi yo tepa gai tai kre Lusampa su yo heldas? 15Oli megada e kanyer mami teba su chefas, š’isti; tai istes ons”. 16Heldas len i su eben mara ninen gu e ken in isten vu Lusampa.

Kyonun fodaka – 17Imala su alen e hegen su Pijik. 18Su ey kropa i kre, Yesos ken: “Drimi o ke, pi hunà, ka kre sunò, foder no”. 19Igi ey anden ga glae i ke p’ixi pi: “Ta no?”. 20In e ken: “Pi hu Pijik, ka slude sunò du taya. 21Pean Ipa le, gu frun hensi ne, ni mukas vu ti pea yukà pean Ipa fodo! Gimi vu ti pea ai lori kyuvel!”.

Lanka nu Bahari Ewkarista – 22Pai kr’e klapen kna i su gyenen goyka, sten i ven ens su ke: “Klapes, sa yo vua”. 23Ixi klapen glipa i vuben, ven in ema glen. 24In e ken: “Sa yo kluma, kluma sindan, awun vu bis. 25Drimi o ke o nwi gler jaba logyan tis vasa o gler luli du Tuman yoka”.

Pura nu heldas – 26In ey su lisen halisa heben tu puka nu Duydas. 27Yesos ken: “Ema loner pofun su frun: O šuter babada i bablas vuhor. 28N’ixi lusama o iser na du Galilyus”. 29Igi Petros ken: “Ei ai ema pofor o mi”. 30Yesos ken: “Drimi o ke: deni a savasi du s’imi mala, isi kikira liser ji las, spuler no di las”. 31Ni e mami dummi kel: “Ai ei aker dore sunà, mi spuler”. Semi ei mitas kel.

Tu Yetsemus – 32Egi ey hegen magr’aun Yetsemus in e ken tu heldas: “Kates sai, o su lere”. 33Klapen sugà Petros, Yakos i Yoyos in anden mede zava i teda. 34Yesos ken: “Yo hia glai tis dora. Lones sai i hankes”. 35Ixi su len wi fu, hyen ga tagya i lerel ai masi mele ti asa yugà. 36I kel: “Abbà Mapa! Emb’an masi, naes si glipa yunò! Ni mi ta o ge, ni t’a ge”. 37Su lwalen ninen nes plany’i ken tu Petros: “Simos, plane? Mi ganen hanke pli pi asa? 38Hankes i leres gai mi buno; huma isti ni klaka šagi”. 39Luli su ga naen lerel su ke imi blas. 40Su lwalen ninen nes planyi, yen neas su ga paplen i mi lumel ki buke. 41Dya l’alen in e ken: “Fui planes i blanes! Gonsi, as’alen: sai, pean Ipa dapo tu kiras nu ribakas. 42Hunes ga, oy les! Sai, ka fode no neni”.

Klempa nu Yesos – 43I zai e su lwi ble, Yudos hegen, pi hu Pijik, i suné tupa su glevas i golkas kekun yu babi tivudas, fratas i grumis. 44Ka fodel ne ven si zila: “Ka o deyer, ta ne; tindes i games ne nai su goi binta”. 45Igi nenen ga su ke: “Rabbi” i deyen ne. 46Es dripen i tinden ne. 47Pi hu timis, su hollen gleva, teten hada nu babi tivuda i zaken lapa. 48Igi Yesos ken: “Gu vemi rona su glevas i golkas a alen klape no. 49Emi vasa o hunà mitre du muda in a mi tinden. Igi Freas ga mantes!”. 50Igi ema su pure ne deven. 51Ni lukala helel pli storun su svafa in ey staken ne. 52Ni e su puren svafa stami deven.

Yesos fu sinedros – 53Igi Yesos gamon babi tivuda i tai emi pima nu tivudas, grumis i fratas ga suten. 54Petros helen yu nai tis du svara nu babi tivuda; in e kati hu hadas su hufe ga fu râ. 55Egi pimas nu tivudas i dai sinedros lenel skesa vemi Yesos gai pate tu dora, ni mi ninel. 56Eki bis skasel midri vemi ne in esi skesas mi sevi. 57Ni ada hunen ga skese midri vemi ne su ke: 58“Os lapen e su ke: O makker si muda pun yu pean kiras in ebi di vasas manger miti mi pun yu pean kiras”. 59Ni eni hensi sa skesa sevi. 60Igi babi tivuda su hunen ga du suta, sdeken Yesos su ke: “A buke mia? Ki ey skese vemi na?”. 61Ni e heyel i bukel mia. Luli babi tivuda sdeken su ke: “A Kristos, Ipa nu Goyki Tuma?” 62Yesos buken: “O ta! In a ser pean Ipa Kati jemi Droan In ale su boran poas”. 63Igi babi tivuda su foše ga storas ken: “Vidi lwi dako skesis? 64A lapen ranka; ki tie?”. Ema droken e doran engi. 65Igi ad’anden kode vemi, sval’en papa, rete in en ke: “Etes”. Egi hadas šutel ne.

Mias nu Petros – 66Su Petros pu du svara, va-had’alen nu babi tivuda 67i su se Petros hufe ga, spaken i ken: “Ei a su Nazareti, su Yesos”. 68Ni e mien: “O mi lume i mi nete t’a ge ke”. Imi heben svara i kikira lisen. 69I va-hada su se lwanden ke tu timis: “E hutàs”. 70Ni e luli mien. Ixi wi timis luli ken: “A ski hutàs su a Galilyi”. 71Ni e anden rable i trite: “O mi lute ti pea a ke”. 72Ja la kikira lisen. Igi Petros tayten ti bla Yesos ken: “Isi kikira liser ji las a spuler no di las”. I vunden nele.

15[edit]

Yesos fu Pilatos – 1Ivasa babi tivudas su grumis, fratas i dai sinedros, ixi pen lika, lingen Yesos, gamen i dapen tu Pilatos. 2Igi Pilatos anden sdeke: “A dia nu Yudyis?”. In e buken: “A ke sa”. 3Egi babi tivudas dryel bi revas. 4Pilatos luli sdeken: “A buke mia? Se maki bas a revo!”. 5Ni Yesos nwi buken, sovi Pilatos lonen nakun. 6Vu lilla e kaddi himel tilvaka koli yen epa. 7Pi aun Barabos du tilva sui skapis ka pai šofa pen droda. 8Tupa su zai hegen anden epe ki e bari label. 9Igi Pilatos buken ens: “A ge o hime dia nu Yudyis?”. 10Eki lumel babi tivudas dapen šu gruka. 11Ni babi tivudas rašen tupa gai adi e hime Barabos. 12Pilatos dilyen: “K’igi o pen tukà a ae dia nu Yudyis?”. 13I luli ey waken: “Stetes!”. 14Ni Pilatos kel: “E pen ki rea?”. Igi ey waken mui dri: “Stetes!”. 15I Pilatos su ge gole bia himen Barabos i su šakapen Yesos dapen ne gai steto.

Valsya su tukas – 16Igi trekas gamen ebi svara, somi Pretoros, i sawen dai chinda. 17Svalen ne su slasa i su ninken tuki valsa paten ku kopa. 18Ixi anden hue ne: “Ho, dia nu Yudyis!”. 19I šutel ye kopa vru siha, kodel vemi in evel fu. 20Su bullen, stamen yu slasa i lupaten ye storas, ixi gamen hebi vu stete.

Rayi fela – 21Igi ey deken pi ka melel, Simos yu Kirenus k’alel yu oba, mapa nu Alexandros i Rufos, kape stena. 22Igi gamen Yesos t’upa Golgotus, ki geke bogan upa, 23i numen ula šosi su murya, ni e mi klapen.

Yesos stetun – 24Ixi ey steten ne i nanen storas hugà su en’enta ta em’akel klape. 25Xi asa ivasan ami ey steten ne: 26i tifra su steran spina kel: Dia nu Yudyis. 27Ei ji klepas steton sui ne, pi jem’i pi lemi. [28]. 29Kas melel prekel ne i, su zue kopa, kel: “Ah, a ka makke muda i lumange ebi di vasas, 30hemes imi na s’uye stena!”. 31Semi ei babi tivudas sui fratas su bulle kel: “Hemen mitis, mi ma’heme imi ga! 32Kristos, dia nu Isralyus, sopi uyes stena gai oy se i toe”. In ei kas sui stetun prekel ne.

Šeda i dora – 33Su ravas’alen, klopa mon ku dai rava tis hisman di asa. 34Di asa Yesos waken su dri kâ: Eloì, Eloì, lema sabactàni?, ki geke: Yo Tuma, yo Tuma, vidi puren no? 35Ada hu timis su lapen kel: “Sai, e ae Elios!”. 36Pi pelen floge dofa su grula i su paten ku siha vel gle su ke: “Vipes, oy ses ai Elios ale mye ne yu stena”. 37Ni Yesos su mami waka doren. 38Swa mudan kozen du ji stas, yu huni tu muni. 39Igi pajaka ka funé, su sen dor’esi, ken: “Drimi si pea Tuman Ipa!”. 40Tai ei ani vena ka gumel yu nai, hukàs Maryus nu Magdalus, Maryus mava nu kuyi Yakos i Yosos i Salomos, 41ka helel i hadel ne ami lwi du Galilyus i bi mitis oyun Yerusalus suné.

Grua – 42Imala su fui hegen su e Paraskevus somi zivan yasa, 43Yusepos nu Arimatyus, pugi chika nu sinedros ka ei vipel Tuman yoka, masdi len Pilatos epe vua nu Kristos. 44Pilatos ga naken e ši dori i su aen pajaka sdeken ai dori yu bai. 45Su spunon yu pajaka laben dorpi vu Yusepos. 46Igi e su tisken svafa puyen ne yu stena i su bayen du svafa buren du dorpa roti du tekla. Ixi dumbapen vokla fu dorpan eba. 47Egi Maryus nu Magdalus i Maryus mava nu Yosos mel gume upi e burol.

16[edit]

Lusama nu Yesos – 1Ziva su melen Maryus nu Magdalus, Maryus nu Yakos i Salomos tisken yuyi vudas vu le trupe Yesos. 2Mat’ivasa isa vasa ixi ziva ey len dorp’ami kyufa. 3Kel hugà: “Ka dumber vokla yu dorpan eba?”. 4Ni su nite sen vokla ši dumbun nai, enai bai mami. 5Su ebe dorpa sen luki kati jemi vavi storun i zaven. 6Ni e ken: “Mi zaves! A lene Yesos Nazareti, ta stetun. E lusamen, e mi sai. Sai upi buron. 7Sopi les, kes tu ye heldas i Petros e ise du Galilyus. Tai a ser, gu e ken”. 8In ey su heben deven dorpa su ey zavun i zatun. I ken mia tu aska su zavel. Smeas – 9E su lusamen am’ivasa isa vasa ixi ziva isi mehen fu Maryus nu Magdalus yukà traten gli hasas. 10Va len sove tu ye helekas ka du dorga i nelâ. 11Ni ey su lapen e sami i son yuvà mi gen toe. 12Ixi sa e mehen fu ji hunés su miti mida ey su fele tu oba. 13Ei ey lwalen sove tu mitas; ni gen toe eni ens.

Kenka nu Hildas – 14Mandi mehen fu Pipik su ey kropa i reken šu yen mitoa i sulan tata ey su mi toen kas sen ne lusami. 15Yesos ken: “Les dai rava i ketes Lilya vu emi ma. 16Ka toer i kolaor e hemi, ni ka mi toer steror. 17I sa zilas ki suyer kas toe: pu yo aka trater hasas, bler luli tegas, 18klaper vissas du kiras in ai gler ani kunka mi rakor; burer kiras ku rewis i sas gower”.

Olta nu Yesos – 19Pia Yesos su blen ens olten tu bora i katen Tuman jemi. 20Igi ey elnen i keten embi, Pia su yanke sui nes in awke bla vru nimyas ki suyel.