Markus(lr)1-5

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

TOBA Index

A. 1[edit]

St Marc -Loisel.jpg
Lilyau anda nu Yesus Kristus, Tumau Ipa.

2 Gu fran iska Isayus du: Sai, o keke kekida yo funà, E ister an fela.
3 Kâ kau wake mifora du: Istes Piyu fela, Pikes filyas ye,
4 Yoyus timen ga kolae mifora du, su kete bityau kolâ vu abya ribasu.
5 Dai stada Yudyusu en ale in emi megeka Yerusalusu. In ey kolaepe ga yuné du ša Yordanus, su drike ribas gi.
6 Yoyus storan jigau nyas su, su debri bapa boli apas, kre trimpas i firi siga
7 i kete: “Yai no k'ale mui dri gunò i vukà o mi pavi wune brete nigas nye chatas.
8 O kolaen na su lâ, ni E kolaer Hari Huma su”.
9 Vasas ti Yesus alen Nazaretus Galilyusu i kolaon du Yordanus u Yoyus.
10 I su hebe lâ e sen boras bete ga i Huma uye kuné gu vapa.
11 I kâ yu bora lapon: “A mub’Ipa yo, o golen ga dunà”.
12 Zai yai Huma dremen ne mifora du
13 in e lonen tai chek vasas, buni yu hasa; e su trokas in ivlas hade ne.
14 Yai Yoyus tindan, Yesus len Galilyus su kete Tumau lilya i ke:
15 ”Pa manton i Tumau yoka neni; bityes i toes lilya”.
16 E su mele lu tala Galilyusu sen Simus in Andrus, nipa Simonusu, ey su hye šasas tala du; eki ey huldas.
17 Yesus ken ens: “Heles no, o mopyer huldas peasu”.
18 I zai, su puren šasas, ey helen ne.
19 E su le loi moi sen ku sufa ei Yakus Zebedyusu i Yoyus nipa ye su lurune šasas.
20 Aen nes. In ey su puren mapa Zebedyus ku sufa su kipakas helen ne.
21 Es len Kafarnaus i Yesus su eben deni ziva sinaga anden mitre.
22 In ey rakkan u mirra ye e su mitre gu ka de puga i mi fratas gu.
23 Igi pea ka sinaga du, undan u jafi huma, anden wake:
24 ”A heri ki sunòs Yesus Nazareti? Alen gake nos! O lume ka na: hari Tuma”.
25 I Yesus breken: “Heyes! Hebes pea ti”.
26 I jafi huma, su bareye ne i dri wake, heben ne.
27 Ema zaven, esdi epe pitì: “E k’ana? Luli mirra pugi mitran. E sbi stepe jafi humas in ey šule!“.
28 Bala ye mupi šeen boli Galilyusu.
29 In ey su heben sinaga zai len mega nu Simus in Andrus, suyi su Yakus i Yoyus.
30 Vima Simusu havi ku plapa i zai en blon hensi va.
31 E su tanen hunen va su klape kira; hava puren i v'anden hade nes.
32 Imala su alen, yai fahau dorfa, en kapo emi rew’in elassi.
33 Dai mara sutan gema fu.
34 E gowen bi garyi tas su mansi rewas i traten bi hasas; ni mi labe hasas ble, ey su lute ne.
35 Ivasa e hunen ga lwi su klopa i su heben mega toygen ga du mifori upa i tai lere.
36Ni Simus i tas suné len lu zulas ye
37 i su ninen ken en: “Ema lene na!”.
38 E ken ens: “Oy les mipi lu neni kurlas gai o ket’ei tai; vusà eki o alen!“.
39 I len lu dai Galilyus su kete sinagas du yen i trate hasas.
40 Igi spifi ta alen tuné: evan balere ne i ke: “Ai a ge, ma’gowe no!”.
41 E su glare gaven kira, pamen ne i ken: “O ge, gowes!”.
42 Zai spifa mimyen in e gowen.
43 I su tatti kame keken ne i ken:
44 “Ses tu ke mia tu aska, ni les, times ga tu tivuda i numes vu byata ya ta Mosus stepen, ens gu skesa”.
45 Ni e su naen g'anden mayke i vokye kea, esdi Yesus nwi fovi mae ebe mara, ni lonen hebi, mifori upas du in alo tuné yu mupi.

A. 2[edit]

1 I luli eben Kafarnaus yai ani vasa. Lumon e du mega
2 i bi das suten ga esdi nwi upa ei gema fu, in ens e sove bla.
3 Alon tuné su bumi ta kapan u chi das.
4 Ni misu mao kape fu, tupa šu, ogga svadon du ina e tai i, beta su pon, plapala puyon kukì bumi ta lahe.
5 Yesus su sen toa yen ken bumi tu: “Ipa, ribas y'abyo”.
6 Tai kati fratas ka tie dugà:
7 “Vidi es sa ble? Ranke! Ka ma’abye ribas nimi Tuma pli?”.
8 Ni Yesus su zai luten du huma gi ey es tie, ken ens: “Vidi es a tie dunà?
9 Ki mui lei: ke tu bumi ta: ribas y'abyo ri ke: hunes ga, klapes plapala ya i feles?
10 Ni gai a lume peyu Ipa de mâ ku grâ abye ribas,
11 an o stepe – ken tu bumi ta – hunes ga, klapes plapala ya i les mega”.
12 Ta hunen ga, klapen plapala g'i len fu ema in ema nake ga i goke Tuma su ke: “Oy vyu sen vami ba!”.
13 E luli heben tala lu; dai tup’ale tuné in e dyade.
14 Su mele sen Levus, ip'Alfyusu, kati dulka bu lekasu i ken en: “Heles no”. E su hunen ga helen ne.
15 Didi Yesus du kropa du mega ye, bi lekidas i ribakas len kropa sui Yesus i heldas ye; eki bi kas hele ne.
16 Igi fratas nu Farisyi tasu trama su se e kre su ribakas i lekidas, ke tu heldas ye: “Vidi e kre i gle sui lekidas i ribakas?”.
17 Yesus su lapen ken ens: “Mi gowi tas dake vyaka, ni rewi tas; o mi alen ae sni tas ni ribakas“.
18 Yoi heldas Yoyusu i Farisyi tasu me pe mikra. Igi lon Yesus i ken: “Vidi heldas Yoyusu i Farisyi tasu mikre, adi heldas ya mi mikre?”.
19 Yesus ken ens: “Mimi rufan tas tu vepa ma’mikre ami velpa sunés? Tis sugà de velpa ey mi ma’mikre.
20 Ni vasas aler ami velpa myor ens in igi ey mikrer.
21 Mèa seke staša su sonki kilka grumi stora ku; aymi luli staša koze grumi ta i muri yeka sage.
22 I mèa awe luli ula grumi glodas du, aymi ula zoker glodas in ula i glodas adyor, ni luli ula luli glodas du”.
23 Du zivau vasa Yesus mele lu bikau gresas i heldas su fele anden yeke fuas.
24 Farisyi tas ken en: “A se, vidi ey pe ziva ta mi labo?“.
25 Ni e buken: “A vyu tren Davidus pen ami ninen ga dake i keden, e i sundas gi?
26 Gu eben Tumau mega, pu babi tivuda Abyatarus, i kren numau knas pli vu tivudas mayri kre i ven ei tu sundas gi?”.
27 In ens ke: “Ziva pon pea vu i mi pea vu ziva!
28 Sovi peyu Ipa ei zivau pia”.

A. 3[edit]

1 Luli eben sinaga. Tai pea riran kira su
2 i gumo se ai gowe ne zivau vasa du gai yai reve ne.
3 E ken tu pea riran kira su: “Pates ga ru!”.
4 Yai epen ens: “Mayri du zivau vasa goa ri rea po, sama hemo ri myo?”.
5 Ni ey heye. I su se nes boli hulli, glayn u tata nyen sulas, ken tu pea ti: “gaves kira!”. E gaven i kira gi gowon.
6 I Farisyi tas zai heben su Erodi tas i pen lika vemi ne vu dorape.
7 Egi Yesus toygen ga tala tu su heldas g'i bi tupa helen ne Galilyus un.
8 Yu Yudyus i Yerusalus in u Idumyus i Transyordanus in u stea Tirusu i Sidonusu mami tupa su lape ki e pe len ne.
9 Igi e epen tu heldas gi de sufa, tupa šu, gai mi drumo.
10 Eki e me gowen bis, esdi tas de ani rewa hye ga tuné vu pame.
11 Jafi humas ami se ne hye ga takas tu su wake: “A Tumau Ipa!”.
12 Ni e tatti breke nes gai mi enye.
13 Yai e oyen puka, gan aen tas e gen in ey len ne.
14 E twi handen Pijik ka suné
15 in ei vu keke kete i gai ey de mâ trate hasas.
16 Igi e handen Pijik: Simus vukà stalen aka Petrus;
17 yai Yakus Zebedyusu i Yoyus nipa Yakusu, vukàs ven aka Boanergus somi rabau ipas;
18 in Andrus, Filipus, Bartolomus, Matyus, Tomus, Yakus Alfyusu, Tadyus, Simus Kanani
19 i Yudus Iskaryus, ta yai foden ne.
20 E eben mega i bi tupa luli suten ga boli ne, eši eni mae kre.
21 Igi kas ye su lapen sa heben le klape ne, su ke: “E hebi ga”.
22 Ni fratas uyan Yerusalus ke: “E undan u Belzebus i trate hasas yopa vru hasasu”.
23 Ni e su aen nes ke gublas su: “Satanus gu ma’trate Satanus?
24 Ai yoka nani dugà, yoka ti mi ma’kye ga;
25 ai mega nani dugà, mega ti mi ma’kye ga.
26 Semi ai Satanus skape vemi ga i nani, mi ma’hanne ni me mander.
27 Mèa ma’ebe mega nu dri pea i klupe bas ye ai isi mi kinken dri pea ti; igi klover twi mega.
28 Drimi an o ke: emi rib’abyor vu peasu ipas in ei emi ranka ki kor;
29 ni ka ranker vemi Hari Huma mi abyor malli: engi nu malli resa”.
30 Ey su ke: “E undun u jafi huma”.
31 Mava ye i nipas hegen i su hebi keken ae ne.
32 Tupa kati dai boli i ken: “Sai mava ya, nipas ya i nivas heb’i lene na”.
33 Ni e buken: “Ka mava yo i ka nipas yo?”.
34 Su bole nita tu kas kati boli, ken: “Sai mava yo i nipas yo!
35 Ka mante Tumau sga ta nipa yo, niva i mava”.

A. 4[edit]

1 Luli anden mitre lu tala. I boli ne mambi tupa suten ga eši e oyen sufa i tai lonen kati, su tala du, adi tupa grâ ku lu seta.
2 E mitre bi bas su gublas in ens ke du mirra gi:
3 “Lapyes. Sai, kikida heben kike.
4 E su kike, sta wen lu fela i vyas alen i makren.
5 Mita wen hu klas upi mi bi grâ i zai heplen misu duni tagya;
6 ni ami faha vasen ta lonen rayn i riren misu de futa.
7 Mita wen hu tukas; tukas somen, hamyen sa in e mi jaben.
8 Mita wen ku lili grâ, pen jaba ki heplen i somen i gellen dek yai zek yai pijek u pi”.
9 I ke: “Ka de lapas vu gube gubes!”.
10 Ami e yai pli, kas boli ne sui Pijik sdeke hensi gublas. In e ken ens:
11 “Foha nu Tumau yok’an yomen; adi vu kas hebi emya tyato su gublas,
12 gai: es nites ni mi ses, lapyes ni mi gubes, gai mi ga bityes in abyos ens“.
13 Luden su k’ens: “Ai a mi nete gubla si, gu maer nete emi miti gubla?
14 Kikida kike bla.
15 Tas lu fela dukàs bla kiko; ni ami lapye sa, zai Satanus ale i kape nai bla kikan dunés.
16 Semi kas bede kika tlas ku ami lapye bla zai sumi kube,
17 ni mi de futa dugà, ey milefi in igi ami ani muka ri rilla hege bla šu, zai maze ga.
18 Mitas ka bede kika hu tukas: kas lapyen bla
19 ni ravau tidas i zizau vyada hege in emi miti sgoma, hamye bla i sa lone misu jaba.
20 Mandi kas bede kika ku lili grâ, lapye bla, kube ne i kape jaba su voa dek ri zek ri pijek u pi”.
21 Ens ke: “Fupa kapo vu pate buba pu ri plapa pu? Ri deki vu pate famba ku?
22 Eki oman mia ki mi ako enye in omi mia ki mi ako pate fa du.
23 Ai do lapas vu gube, gubos!”.
24 Ens ke: “Deles ki a lape: su imi vo’a voe ei a imi voor; tyi vor ans mui.
25 Su vu ka de vor i vu ka mi de ei ta do myor”.
26 E ke: “Tumau yoka gu pea ka hye kika grâ du;
27 ai plane ri hanke, mala ri vasa, kika lufihe i some; gu, e imi mi lume.
28 Grâ su amyi yepe isi puba, yai fua, yai tui spita du fua.
29 Ami jaba isti, zai sirra klapo, bikiza su alen”.
30 E ke: “Tukì oy ma’vave Tumau yoka ri su ki gubla oy ma’frepe?
31 E gu glirau bikala ki, ami kiko du grâ, mu ili hu emi kika grâ ku;
32 ni su kikon some i mo mui mami gu emi grimpa i pe stifas mami eši borau vyas ma’noke ga pu mifa ye”.
33 Su bi vami gublas ens e sove bla nyu ta ey ma’gube.
34 Misu gublas ens e mi ble; ni osi tu heldas gi kun'emya.
35 Imi vasa ti, min’imala, e ken ens: “Oy meles tu miti seta”.
36 I su puren tupa ey klapen n’es sufa du. Ei miti sufas suné.
37 Egi hofau mami brom’anden i hye sivas sufa ku, eši fui tui.
38 E ku tayfa ku slapa i plane. Igi hakon i kon en: “Dyadi, an mi vize oy dore?”.
39 Su haken ga e breken hofa i ken tala tu: “Heyes, šuves ga!“. Hofa manden i mami šuv’alen.
40 Yai ken ens: “Vidi es zavi? Mi lwi de toa?“.
41 In ey bai zaven i ke pitì: “Igi ka sa, tukà ei hofa i tala šule?”.

A. 5[edit]

1 Egi ey hegen talau miti seta, du stada nu Gerasi kas.
2 E su uyen sufa tuné yu dorpas pea alen undan u jafi huma.
3 E de mega gi dorpas du in ema nwi gane kye kinki ei lingas su,
4 e bi las su kinkon kolkas i lingas su, ni bari sten lingas i kaken kolkas in ema nwi gane yube.
5 Ludi, mala i vasa, hu dorpas i pukas ku, e wake i šute ga su teklas.
6 Su sen Yesus u nai e zapi alen, hyen ga takas tu
7 i su dri wake ken: “A de ki heri sunò, Yesus, Ipa nu bahuni Tuma? O balere na, pu Tumau aka, mi gipes no!”.
8 Eki ke: “Jafi huma hebes pea si!”.
9 In epen en: “A ki aka?”. “Aka yo Leyona, buken, su oy bis”.
10 In anden balere dummi gai e mi trate hebi u stada ti.
11 Tai ku puka piddi tama grofasu ki frue.
12 I humas baleren: “Kekes nos tu grofas ti, gai oy ebe nes”.
13 E laben. I jafi humas heben in eben grofas i tama myaen ga yu myâ du tala; ey mini jidek i drulen pi yai pi du tala.
14 Igi trogas deven, kapen vosa mara in oba du i fora ten ga se ki meyen.
15 Su hegen Yesus ey sen elassi ta kati, storan i goi hipa, ne ka undan u Leyona, in ey zaven.
16 Kas sen emya kunen ki meyen tu elassi ta i hensi grofas.
17 In ey anden lere ne le yu stada gi.
18 E su lwoye ku sufa ta man elassi lere labe lone suné.
19 E mi laben ni ken: “Les mega ya, lubi tas ya, soves ens ki Pia pen an i glata e kaden”.
20 E len in anden mayke lu Dekapolus ki Yesus pen en in ema nakan.
21 Yesus su luli melen tu miti seta, bi tupa suten ga boli ne in e lu tala.
22 Len ne ka hu sinagau pimas, aka ye Yairus, ka su sen ne hyen ga takas tu
23 i dummi lere: “Ivala yo me dore; ales bure kiras gai va gowo i same”.
24 Yesus len suné. Bi tupa hele i nue boli ne.
25 Vena ka yu pijik milas de klulâ
26 i bai raden bi vyakas šu su tlye emi goa gi misu liba, tyi mure su,
27 su lapen ble hensi Yesus, alen hu tupa, bu tašas ye, i pamen svola. Eki ke:
28 “Ai o ganer pame pli svola gowor”.
29 I zai klumau yila stakon i va meden vua du gowon u rewa.
30 Ni zai Yesus su meden droa heban ugà bolen ga tupa tu su ke: “Ka pamen svola yo?”.
31 Heldas ken: “A se tupa ki nue ga bol’in a ke: ka pamen no?”.
32 Egi e nite boli se va-ka pen sa.
33 I vena zavan i su veve, su lume ki meyen gun, alen, hyen ga fu i ken dai drima.
34 Yesus buken: “Iva, toa ya hemen na. Les su moha i gowos u rewa”.
35 E lwi su ble yu mega nu sinagau pima alon ke: “Iva ya dori. Vidi lwi ange Dyadi?”.
36 Ni Yesus su lapen ki ko ken tu sinagau pima: “Mi zaves, pli ludes de toa!”.
37 I laben mèa hele nimi Petrous, Yakus i Yoyus, nipa Yakusu.
38 Ey hegen mega nu sinagau pima in e sen bega i fora ka nele i drake.
39 Su eben ken: “Vidi a p’es vona i nele? Ivya mi dori ni plane”.
40 In ey bulle ne. Ni e su traten ema hebi klapen ivyau mapa i mava i kas suné in eben up’ivya.
41 Su klapen ivyau kira ken: “Talita kum!”, ki geke: “Ivya, an o ke, hunes ga!”.
42 Zai ivya hunen ga i anden fele; va pijik milas. ey mami rakken ga.
43 Yesus dummi dlemen mèa lume i stepen ve kra vun.