Jv/Serat Asmaralaya

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Serat Asmaralaya  (1908)  by Mangunwijaya
Nederlandsch Bijbelgenootschap (Amsterdam)

[ 1 ]꧋ꦱꦼꦫꦠ꧀ ꦭꦱ꧀ꦩꦫꦭꦪ ꧋ꦲꦤ꧀ꦤꦾꦫꦶꦪꦺꦴꦱ꧀ꦱꦏꦼꦤ꧀ꦧꦚ꧀ꦏꦮꦿꦸꦃꦏꦱꦩ꧀ꦥꦸꦂꦤꦤ꧀ ꦥꦶꦫꦶꦢ꧀ꦢꦤ꧀ꦱꦏꦶꦁꦱꦶꦢꦤ꧀ ꦏꦭꦶꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦝꦠꦼꦁ ꦩ ꦱ꧀ꦔ ꦺ ꦚ ꦲꦶ ꦩ ꦔꦸ ꦤ꧀ꦮꦶ ꧈ ꦲꦧ꧀ꦢꦶꦱꦊꦩ꧀ꦩꦤ꧀ꦠꦿꦶꦝꦶꦱ꧀ꦠꦿꦶꦏ꧀ꦧꦪꦠ꧀ (ꦯꦸꦫꦏꦂꦠ꧈) 1842-1912

꧋ꦏꦮꦼꦢꦭ꧀ꦭꦏꦼꦤ꧀ꦱꦂꦠꦠꦱꦢꦺꦤꦺꦤ꧀ꦤꦶꦁ꧇ ꦡꦤ꧀ ꦓꦸꦤ꧀ ꦯ꧀ꦮꦶ ꦒꦶꦁ꧇ ꦑꦼꦝꦶꦫꦶ 1929 [ 2 ]Page:Serat Asmaralaya.pdf/2 [ 3 ]


꧅ꦚ꧀ꦖ꧅ ꦩꦔꦺꦱ꧀ꦛꦶꦮꦿꦸꦃꦱꦿꦶꦫꦺꦁꦲꦾꦁꦄꦂꦠꦠꦶ꧈​
ꦠꦼꦠꦸꦩꦤꦼꦤ꧀ꦥꦠꦼꦩꦺꦴꦤ꧀ꦮꦂꦠꦚ꧈​
ꦠꦤ꧀ꦥꦥꦤ꧀ꦠꦫꦤ꧀ꦤꦶꦏ꧀ꦩꦠꦺ꧈​
ꦱꦺꦴꦂꦭꦔꦼꦤꦶꦁꦱꦭꦸꦭꦸꦠ꧀
ꦩꦂꦩꦤꦶꦫꦏꦁꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦲꦸꦤꦶꦁ꧈​
ꦏꦱꦠ꧀ꦩꦠꦲꦶꦁꦤꦺꦠꦾ꧈​
ꦱꦸꦩꦺꦃꦱꦼꦩꦸꦤꦶꦥꦸꦤ꧀
ꦲꦪꦼꦩ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦠꦽꦩ꧀ꦲꦤꦫꦶꦩ꧈​
ꦩꦸꦁꦏꦸꦂꦩꦫꦶꦁꦏꦫꦩꦺꦤ꧀ꦩꦸꦁꦲꦩꦭꦠ꧀ꦱꦶꦃ꧈​
ꦱꦶꦲꦶꦁꦲꦾꦁꦱꦸꦏ꧀ꦱ꧀ꦩꦤꦱ꧉​
꧄ ꦔꦸꦚ꧀ꦗꦫꦫꦶꦁꦉꦫꦱꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦲꦫꦶꦱ꧀
ꦱꦤꦶꦠꦾꦱꦱꦸꦁꦱꦽꦥꦶꦁꦱꦱꦩ꧈​
ꦱꦫꦺꦃꦱꦤꦶꦱ꧀ꦏꦫꦤꦶꦁꦫꦺꦃ꧈​
ꦫꦶꦫꦶꦃꦥꦫꦩꦂꦠꦫꦸꦩ꧀
ꦱꦤ꧀ꦠꦧꦸꦢꦾꦱꦸꦱꦼꦠꦾꦺꦁꦏꦥ꧀ꦠꦶ꧈​
ꦏꦠꦼꦤ꧀ꦠꦩꦺꦠꦺꦴꦠꦩꦤ꧀
ꦠꦼꦠꦼꦏ꧀ꦱꦤ꧀ꦠꦺꦴꦱꦠꦸꦭ꧀
ꦱꦏꦶꦁꦠꦾꦱꦺꦮꦸꦱ꧀ꦥꦿꦤꦮ꧈​
ꦲꦤꦫꦮꦁꦩꦤꦿꦸꦱꦶꦁꦥꦿꦩꦤꦮꦼꦤꦶꦁ꧈​
ꦮꦿꦸꦃꦤꦼꦔꦶꦁꦏꦤꦶꦔꦤ꧀꧈​
꧄ ꦮꦶꦮꦫꦤꦶꦁꦮꦫꦤꦏꦁꦮꦼꦫꦶꦠ꧀
ꦏꦶꦤꦮꦿꦸꦲꦤ꧀ꦮꦼꦔꦤꦺꦠꦤ꧀ꦱꦩꦂ꧈​
ꦏꦱꦫꦶꦫꦱꦴꦫꦶꦤꦺ꧈​
ꦮꦿꦸꦃꦫꦲꦪꦸꦤꦶꦁꦭꦸꦪꦸꦠ꧀
ꦪꦶꦠ꧀ꦤꦤꦺꦴꦫꦏꦺꦮꦿꦤ꧀ꦲꦶꦁꦮꦺꦱ꧀ꦛꦶ꧈​
ꦩꦁꦏꦤꦏꦁꦮꦱ꧀ꦏꦶꦛ꧈​
ꦩꦂꦩꦢꦺꦤ꧀ꦲꦁꦒꦪꦸꦃ꧈​
ꦮꦃꦪꦸꦲꦪꦸꦤꦶꦁꦏꦱꦶꦢꦤ꧀
ꦪ꧀ꦮꦏꦠꦸꦁꦏꦸꦭ꧀ꦲꦸꦭꦃꦏꦩꦸꦭꦾꦤꦶꦁꦲꦸꦫꦶꦥ꧀
ꦠꦤ꧀ꦲꦸꦫꦸꦥ꧀ꦏꦶꦤꦸꦉꦥꦤ꧀꧈​
꧄ ꦗꦠꦶꦤꦶꦫꦲꦤꦤꦶꦁꦲꦸꦫꦶꦥ꧀
ꦤꦺꦴꦫꦭꦩꦧꦼꦧꦱꦤꦺ


1. Mangèsthi wruh srirèng Hyang Artati /
têtumanên patêmon wartanya /
tanpa pantaran nikmate /
sor langêning salulut /
marmanira kang sampun uning /
kasat mata ing netya /
sumèh sêmunipun /
ayêm têntrêm anarima /
mungkur maring karamèn mung amalatsih /
sihing Hyang Suksmanasa /
2. ngunjara ring rêrasan tan aris /
sanityasa sung srêping sasama /
sarèh saniskaraning rèh /
ririh paramarta rum /
santa budya susêtyèng kapti /
katênta mètotaman /
têtêk santosatul /
saking tyase wus pranawa /
anarawang manrusing pramana wêning /
wruh nênging kaêningan /
3. wiwaraning warana kang wêrit /
kinawruhan wêngane tan samar /
kasarira saarine /
wruh rahayuning luyut /
yitna nora kewran ing wèsthi /
mangkana kang waskitha /
marma dèn anggayuh /
wahyu ayuning kasidan /
ywa katungkul ulah kamulyaning urip /
tan urup kinurêpan /
4. jatinira ananing aurip /
nora lama bêbasane

[ 4 ]

ꦲꦤ꧈​​ꦲꦩꦸꦁ​ꦱꦒꦼꦧꦾꦫꦶꦁ​ꦕ꧀ꦭꦺꦫꦺꦠ꧀꧈​​ꦥꦼꦠ꧀​ꦠꦸꦩꦸꦭ​ꦮꦁꦱꦸꦭ꧀꧈​​ꦧꦒꦾ​ꦭꦩꦸꦤ꧀​ꦏꦁ​ꦧꦁꦏꦶꦠ꧀​ꦧꦭꦶ꧈​​ꦩꦫꦶꦁ​ꦲꦭꦩꦺ​ꦭꦩ꧈​​ꦏꦁ​ꦭꦸꦮꦶꦃ​ꦭꦶꦤꦸꦲꦸꦁ꧈​​ꦮꦶꦠ꧀​ꦒꦲꦶꦧ꧀​ꦏꦁ​ꦢꦸꦫꦸꦁ​ꦮꦶꦏꦤ꧀꧈​​ꦏꦁ​ꦮꦸꦱ꧀​ꦠꦩ꧀ꦠꦸ​ꦥꦼꦠꦼꦁ​ꦕꦭꦺꦫꦺꦠ꧀​ꦲꦸꦩꦚ꧀ꦗꦶꦁ꧈​​ꦱꦸꦮꦸꦁ​ꦮꦺꦴꦫꦶꦁ​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ꧉​​
ꦪꦪꦃ​ꦊꦧꦸ​ꦏꦠꦶꦪꦸꦥ꧀​ꦲꦶꦁ​ꦲꦔꦶꦤ꧀꧈​​ꦥꦫꦤ꧀​ꦏꦸꦭꦸꦥ꧀​ꦪꦺꦤ꧀​ꦤꦺꦁ​ꦏꦺꦴꦤꦺꦴ​ꦱꦶꦫ꧈​​ꦏꦱꦁꦱꦪ​ꦱꦭꦮꦱꦺ꧈​​ꦲꦮꦶꦠ꧀​ꦮꦼꦮꦫꦲꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​​ꦮꦽꦢꦠꦩ​ꦏꦁ​ꦮꦸꦱ꧀​ꦩꦸꦩ꧀ꦥꦸꦤꦶ꧈​​ꦪꦺꦤ꧀​ꦩꦫꦶꦁ​ꦱꦸꦮꦸꦁ​ꦱꦶꦫ꧈​​ꦩꦸꦁ​ꦥꦼꦠꦼꦁ​ꦠꦶꦤꦼꦩꦸ꧈​​ꦠꦤ꧀ꦥ​ꦠꦼꦥꦶ​ꦏꦠꦼꦩꦲꦤ꧀꧈​​ꦠꦸꦗꦸ​ꦥꦝꦁ​ꦏꦼꦤ​ꦒꦼꦧꦾꦫꦶꦁ​ꦲꦾꦁ​ꦫꦮꦶ꧈​​ꦩꦮ​ꦥꦿꦧꦮ​ꦥꦤꦱ꧀꧉​​
ꦏꦲꦶꦁꦏꦼꦠꦤ꧀​ꦱꦸꦂꦪ​ꦥꦼꦠꦼꦁ​ꦩꦭꦶꦃ꧈​​ꦲꦤ​ꦲꦸꦒ​ꦱꦸꦤꦫꦶꦁ​ꦱꦱꦁꦏ꧈​​ꦤꦔꦶꦁ​ꦩꦸꦁ​ꦱꦮꦠꦫꦤꦺ꧈​​ꦠꦸꦂ​ꦩꦮ​ꦥꦿꦧꦮ​ꦧꦸꦤ꧀꧈​​ꦱꦔꦼꦠ꧀​ꦲꦱꦽꦥ꧀​ꦏꦫꦱꦺꦁ​ꦝꦶꦫꦶ꧈​​ꦪꦺꦤ꧀​ꦱꦶꦫ​ꦩꦿꦶꦁ​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ꧈​​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ​ꦥꦸꦤꦶꦏꦸ꧈​​ꦲꦩꦸꦁ​ꦲꦔꦶꦤ꧀​ꦲꦤꦤꦶꦫ꧈​​ꦮꦺꦴꦂ​ꦲꦭꦸꦱꦶꦁ​ꦥꦺꦴꦤꦁ​ꦠꦶꦂꦠ​ꦭꦮꦤ꧀​ꦲꦒ꧀ꦤꦶ꧈​​ꦠꦸꦂ​ꦲꦸꦒ​ꦩꦏ꧀ꦱꦶꦃ​ꦏꦼꦤ꧉​​
ꦮꦸꦮꦸꦃ​ꦱꦸꦤꦫꦶꦁ​ꦱꦸꦂꦪ​ꦭꦤ꧀​ꦱꦱꦶ꧈​​ꦥꦫꦤ꧀​ꦏꦸꦭꦸꦥ꧀​ꦱꦺꦴꦭꦲꦶꦫ​ꦧꦺꦚ꧀ꦗꦁ꧈​​ꦠꦤ꧀ꦱꦃ​ꦥꦤꦱ꧀​ꦲꦱꦽꦥ꧀​ꦧꦲꦺ꧈​​ꦩꦾꦁ​ꦏꦠꦶꦪꦸꦥꦶ​ꦧꦪꦸ꧈​​ꦲꦔꦭꦪ​ꦔꦸꦧꦼꦔꦶ​ꦭꦔꦶꦠ꧀꧈​​ꦲꦔꦶꦚ꧀ꦗꦼꦁ​

ana | amung sagêbyaring clèrèt | pêt tumulia wangsul | bagya lamun kang bangkit bali | maring alame lama | kang luwih linuhung | wit gaib kang durung wikan | kang wus tamtu pêtêng calèrèt umanjing | suwung woring swasana ||

5. yayah lêbu katiyup ing angin | paran kulup yèn nèng kono sira | kasangsaya salawase | awit wêwarahipun | wrêdatama kang wus mumpuni | yèn maring suwung sira | mung pêtêng tinêmu | tanpa têpi katêmahan | tuju padhang kêna gêbyaring hyang rawi | mawa prabawa panas ||

6. kaingkêtan surya pêtêng malih | ana uga sunaring sasôngka | nanging mung sawatarane | tur mawa prabawa bun | sangêt asrêp karasèng dhiri | yèn sira mring swasana | swasana puniku | amung angin ananira | wor alusing ponang tirta lawan agni | tur uga maksih kêna ||

7. wuwuh sunaring surya lan sasi | paran kulup solahira benjang | tansah panas asrêp bae | myang katiyupi[1] bayu | angalaya ngubêngi langit | anginjêng [a...]

[ 5 ]

​ꦠꦤ꧀ꦥ​ꦱꦺꦴꦠꦾ꧈​​ꦲꦶꦏꦸ​ꦲꦫꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​​ꦏꦂꦱ​ꦔꦸꦁꦱꦶ​ꦔꦼꦤ꧀ꦢꦶ​ꦱꦶꦫ꧈​​ꦠꦿꦶꦭꦺꦴꦏꦪ​ꦏꦼꦧꦏ꧀​ꦏꦭꦶꦩ꧀ꦥꦸꦠꦤ꧀​ꦢꦺꦤꦶꦁ꧈​​ꦲꦶꦁ​ꦱꦸꦮꦸꦁ​ꦩꦾꦁ​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ꧉​​
ꦭꦪꦏ꧀​ꦭꦩꦸꦤ꧀​ꦏꦁ​ꦢꦸꦫꦸꦁ​ꦲꦸꦢꦤꦶ꧈​​ꦲꦂꦱ​ꦩꦉꦩ꧀​ꦤꦺꦁ​ꦱꦸꦮꦸꦁ​ꦏꦺꦮꦭ꧈​​ꦢꦸꦩꦺꦃ​ꦩꦼꦁꦏꦸ​ꦱꦏꦧꦺꦲꦺ꧈​​ꦠꦤ꧀​ꦮꦿꦸꦃ​ꦭꦩꦸꦤ꧀​ꦥꦸꦤꦶꦏꦸ꧈​​ꦥꦼꦠꦼꦁ​ꦏꦼꦩ꧀ꦥꦸꦠ꧀​ꦠꦤ꧀ꦥ​ꦮꦠꦮꦶꦱ꧀꧈​​ꦏꦁ​ꦉꦩ꧀ꦥꦶꦠ꧀​ꦏꦭꦶꦩ꧀ꦥꦸꦠꦤ꧀꧈​​ꦠꦼꦩꦃ​ꦚꦤꦸꦏ꧀​ꦚꦤꦸꦏ꧀꧈​​ꦮꦼꦤꦺꦃ​ꦲꦔꦁꦒꦼꦥ꧀​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ꧈​​ꦢꦸꦩꦺꦃ​ꦲꦭꦸꦱ꧀​ꦲꦔ꧀ꦭꦶꦩ꧀ꦥꦸꦠꦶ​ꦒꦤꦭ꧀​ꦲꦭꦶꦠ꧀꧈​​ꦊꦩ꧀ꦧꦸꦠ꧀​ꦔꦺꦧꦼꦏꦶ​ꦗꦒꦢ꧀꧉​​
ꦤꦔꦶꦁ​ꦠꦤ꧀​ꦮꦿꦸꦃ​ꦪꦺꦤ꧀​ꦲꦶꦏꦸ​ꦠꦿꦶꦩꦸꦂꦠꦶ꧈​​ꦠꦿꦶ​ꦠꦼꦠꦼꦭꦸ​ꦩꦸꦂꦠꦶ​ꦏꦴꦭꦸꦱꦤ꧀꧈​​ꦲꦭꦸꦱ꧀​ꦠꦼꦠꦼꦭꦸ​ꦠꦼꦒꦼꦱꦺ꧈​​ꦭꦶꦫꦶꦁ​ꦲꦭꦸꦱ꧀​ꦠꦼꦠꦼꦭꦸ꧈​​ꦲꦝꦼꦩ꧀​ꦥꦤꦱ꧀​ꦏꦭꦮꦤ꧀​ꦲꦔꦶꦤ꧀꧈​​ꦲꦶꦏꦸ​ꦲꦤꦤꦶꦁ​ꦲꦮ꧈​​ꦔꦸꦤꦶ​ꦲꦱꦭꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​​ꦲꦶꦁꦏꦁ​ꦥꦤꦱ꧀​ꦱꦏꦶꦁ​ꦱꦸꦂꦪ꧈​​ꦲꦶꦁꦏꦁ​ꦲꦱꦽꦥ꧀​ꦲꦱꦭ꧀​ꦱꦏꦶꦁ​ꦱꦶꦠꦉꦱ꧀ꦩꦶ꧈​​ꦲꦔꦶꦤ꧀​ꦱꦏꦶꦁ​ꦠꦿꦁꦒꦤ꧉​​
​ꦠꦠꦤꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦱꦸꦂꦪ​ꦭꦶꦤ꧀ꦠꦁ​ꦱꦱꦶ꧈​​ꦱꦩꦾ​ꦩꦸꦧꦼꦁ​ꦚꦏꦿ​ꦩꦒꦶꦭꦶꦔꦤ꧀꧈​​ꦲꦸꦫꦸꦤ꧀​ꦥꦿꦧꦮ​ꦏꦠꦿꦶꦤꦺ꧈​​ꦮꦺꦴꦂ​ꦢꦢꦾ​ꦱ꧀ꦮꦱꦤꦺꦏꦸ꧈​​ꦩꦁꦏ​ꦮꦿꦤꦤꦶꦫ​ꦃꦪꦁ​ꦮꦶꦢꦶ꧈​​ꦢꦺꦫ​ꦩꦂꦤꦺꦁ​ꦏꦴꦤꦤ꧀꧈​​ꦱꦺꦱꦶꦤꦶꦁ​ꦫꦠ꧀​ꦱꦒꦸꦁ꧈​​ꦢꦸꦩꦸꦤꦸꦁ​ꦩꦿꦶꦁ​ꦱꦸꦮꦸꦔꦶꦫ꧈​​

[...nginjêng] tanpa sotya | iku aranipun | karsa ngungsi ngêndi sira | trilokaya kêbak kalimputan dening | ing suwung myang swasana ||

8. layak lamun kang durung udani | arsa marêm nèng suwung kewala | dumèh mêngku sakabèhe | tan wruh lamun puniku | pêtêng kêmput tanpa watawis | kang rêmpit kalimputan | têmah nyanuk-nyanuk | wênèh anganggêp swasana | dumèh alus anglimputi ganal alit | lêmbut ngèbêki jagad ||

9. nanging tan wruh yèn iku trimurti | tri têtêlu murti kaalusan | alus têtêlu têgêse | liring alus têtêlu | adhêm panas kalawan angin | iku ananing hawa | nguni asalipun | ingkang panas saking surya | ingkang asrêp asal saking sitarêsmi | angin saking tranggana ||

10. tataning kang surya lintang sasi | samya mubêng nyakra magilingan |[2] urun prabawa katrine | wor dadya swasanèku | môngka wrananira Hyang Widi | dera marnèng kaanan | sèsining rat sagung | dumunung mring suwungira |

[ 6 ]

ꦭꦶ​ꦱꦼꦱꦺꦴꦠꦾ​ꦩꦸꦁꦒꦶꦁ​ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦤꦤ꧀​ꦱꦭꦩꦶ꧈​​ꦠꦤ꧀​ꦏꦼꦤ​ꦥꦶꦤꦶꦱꦃꦤ꧉​​
​ꦩꦤ꧀ꦠꦸꦏ꧀​ꦠꦼꦠꦼꦥ꧀​ꦠꦤ꧀ꦥ​ꦏꦂꦠꦶꦤꦺꦏꦶ꧈​​ꦏꦩꦺꦴꦠ꧀​ꦩꦺꦴꦩꦺꦴꦠ꧀​ꦲꦩꦺꦴꦁ​ꦲꦩꦶꦱꦺꦱ꧈​​ꦱꦲꦶꦱꦶꦤꦶꦁ​ꦗꦒꦢ꧀​ꦏꦧꦺꦃ꧈​​ꦧꦸꦩꦶ​ꦧꦫꦸꦤ​ꦏ꧀ꦭꦼꦧꦸ꧈​​ꦤꦺꦴꦫ​ꦩꦿꦺꦴꦗꦺꦴꦭ꧀​ꦱꦏꦶꦁ​ꦠꦿꦶꦩꦸꦂꦠꦶ꧈​​ꦲꦶꦱꦶꦤꦺ​ꦏꦲꦶꦱꦺꦤꦤ꧀꧈​​ꦲꦶꦁ​ꦱꦴꦤꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​​ꦲꦔ꧀ꦭꦶꦩ꧀ꦥꦸꦠꦶ​ꦏꦭꦶꦩ꧀ꦥꦸꦠꦤ꧀꧈​​ꦥꦼꦥꦼꦠ꧀​ꦠꦤ꧀ꦥ​ꦮꦠꦼꦱꦤ꧀​ꦥꦼꦤꦸꦃ​ꦠꦿꦶꦩꦸꦂꦠꦶ꧈​​ꦠꦸꦲꦸ​ꦲꦩꦶꦱꦺꦱꦺꦁ​ꦫꦠ꧀꧉​​
​ꦠꦿꦶꦭꦺꦴꦏꦪ​ꦠꦤ꧀​ꦲꦤ​ꦏꦁ​ꦩꦶꦫꦶꦥ꧀꧈​​ꦭꦶꦂ​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ​ꦥꦿꦤ꧀ꦢꦺꦤꦺ​ꦥꦸꦤꦶꦏ꧈​​ꦩꦏ꧀ꦱꦶꦃ​ꦏꦮꦸꦭ​ꦗꦠꦶꦤꦺ꧈​​ꦏꦠꦤ꧀ꦝ​ꦲꦤꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​​ꦢꦸꦫꦸꦁ​ꦭꦁꦒꦼꦁ​ꦤꦺꦴꦫ​ꦤꦼꦁ​ꦲꦼꦤꦶꦁ꧈​​ꦥꦤ꧀​ꦩꦏ꧀ꦱꦶꦃ​ꦢꦂꦧꦺ​ꦲꦺꦴꦧꦃ꧈​​ꦏꦼꦤ​ꦱꦸꦢ​ꦮꦸꦮꦸꦃ꧈​​ꦠꦼꦠꦼꦥ꧀​ꦩꦸꦁ​ꦧꦁꦱ​ꦥꦶꦫꦤ꧀ꦠꦾ꧈​​ꦢꦢꦶ​ꦢꦸꦢꦸ​ꦲꦤꦤꦺ​ꦏꦴꦤꦤ꧀​ꦗꦠꦶ꧈​​ꦗꦠꦶ​ꦗꦠꦶꦤꦶꦁ​ꦒꦼꦱꦁ꧉​​
​ꦧꦭꦶꦏ꧀​ꦏꦁ​ꦫꦤ꧀​ꦱꦗꦠꦶꦤꦶꦁ​ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀꧈​​ꦱꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶꦤꦺ​ꦩꦼꦤꦼꦁ​ꦤꦺꦴꦫ​ꦲꦺꦴꦧꦃ꧈​​ꦤꦔꦶꦁ​ꦲꦶꦁꦏꦁ​ꦲꦺꦴꦧꦃ​ꦏꦧꦺꦃ꧈​​ꦪꦺꦤ꧀​ꦤꦺꦴꦫ​ꦭꦤ꧀​ꦤꦼꦔꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​​ꦮꦸꦫꦸꦁ​ꦤꦺꦴꦫ​ꦱꦶꦢ​ꦲꦩꦺꦴꦱꦶꦏ꧀꧈​​ꦭꦤ꧀​ꦠꦤ꧀​ꦫꦸꦥ​ꦠꦤ꧀​ꦮꦂꦤ꧈​​ꦤꦔꦶꦁ​ꦗꦠꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​​ꦱꦧꦼꦤ꧀​ꦱꦧꦼꦤ꧀​ꦲꦤ​ꦮꦂꦤ꧈​​ꦥꦤ꧀​ꦮꦸꦱ꧀​ꦭꦮꦤ꧀​ꦫꦸꦥꦤꦶꦫ​ꦏꦁ​ꦱꦗꦠꦶ꧈​​ꦏꦭꦩꦸꦤ꧀​ꦠꦤ꧀ꦥ​

li[3] sêsotya munggwing êmbanan salami | tan kêna pinisahna ||

11. mantuk têtêp tanpa kartinèki | kamot momot among amisesa | saisining jagad kabèh | bumi baruna klêbu | nora mrojol saking trimurti | isine kaisenan | ing saananipun | anglimputi kalimputan | pêpêt tanpa watêsan pênuh trimurti | tuhu amisesèng rat ||

12. trilokaya tan ana kang mirip | lir swasana prandene punika | maksih kawula jatine | katandha ananipun | durung langgêng nora nêng êning | pan maksih darbe obah | kêna suda wuwuh | têtêp mung bôngsa pirantya | dadi dudu anane kaanan jati | jati-jatining gêsang ||

13. balik kang ran sajatining urip | sayêktine mênêng nora obah | nanging ingkang obah kabèh | yèn nora lan nêngipun | wurung nora sida amosik | lan tan rupa tan warna | nanging jatinipun | sabên-sabên ana warna | pan wus lawan rupanira kang sajati | kalamun tanpa [ta...]

[ 7 ]

​ꦫꦸꦥ꧉​​
​ꦪꦠ꧀ꦤꦤꦤ​ꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶ​ꦤꦺꦴꦫ​ꦮꦂꦤꦶ꧈​​ꦮꦂꦤ​ꦫꦸꦥ​ꦤꦺꦴꦫ​ꦧꦶꦱ​ꦥꦶꦱꦃ꧈​​ꦮꦂꦤ​ꦮꦫꦤ​ꦠꦼꦒꦼꦱꦺ꧈​​ꦫꦸꦥ​ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀​ꦱꦠꦸꦲꦸ꧈​​ꦢꦢꦶ​ꦮꦂꦤ​ꦏꦧꦺꦃ​ꦥꦸꦤꦶꦏꦶ꧈​​ꦠꦼꦠꦼꦥ꧀​ꦮꦫꦤꦺꦁ​ꦒꦼꦱꦁ꧈​​ꦏꦁ​ꦩꦶꦱꦺꦱꦺꦁ​ꦱꦸꦮꦸꦁ꧈​​ꦱꦸꦮꦸꦁ​ꦏꦁ​ꦮꦺꦴꦫꦶꦁ​ꦗꦶꦮꦁꦒ꧈​​ꦲꦸꦭꦠꦤ​ꦱꦸꦩꦶꦔꦶꦠꦺ​ꦲꦤꦺꦁ​ꦔꦼꦤ꧀ꦢꦶ꧈​​ꦲꦗ​ꦩꦸꦕꦸꦁ​ꦏꦺꦮꦭ꧉​​  
꧅ꦟ꧀ꦢꦿ꧅
ꦔꦸꦤꦶ​ꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀​ꦔꦼꦔ꧀ꦭꦼꦁ​ꦲꦶꦁ​ꦠꦾꦱ꧀​ꦥꦸꦔꦸꦤ꧀​ꦥꦸꦔꦸꦤ꧀꧈​​ꦔꦸꦢꦶ​ꦲꦤꦤꦶꦁ​ꦲꦾꦁ꧈​​ꦒꦾ​ꦥꦿꦸꦲꦶꦠ​ꦥꦿ​ꦩꦲꦂꦱꦶ꧈​​ꦮꦼꦮꦫꦲꦺ​ꦠꦤ꧀​ꦱꦩ​ꦲꦮꦂꦤ​ꦮꦂꦤ꧉​​
ꦲꦤ​ꦮꦶꦏꦸ​ꦩꦼꦝꦂ​ꦲꦤꦤꦶꦁ​ꦲꦾꦁ​ꦄꦒꦸꦁ꧈​​ꦪꦲꦶꦏꦸ​ꦕꦃꦪꦤ꧀ꦠ꧈​​ꦏꦁ​ꦔ꧀ꦭꦶꦩ꧀ꦥꦸꦠꦶ​ꦮꦺꦴꦫꦶꦁ​ꦝꦶꦫꦶ꧈​​ꦮꦪꦔꦤ꧀ꦚ​ꦢꦸꦩꦸꦤꦸꦁ​ꦤꦺꦁ​ꦤꦺꦠꦿꦤꦶꦫ꧉​​
ꦧꦸꦤ꧀ꦢꦼꦂ​ꦔꦸꦮꦸꦁ​ꦭꦶꦂ​ꦱꦸꦤꦫꦶꦁ​ꦱꦸꦂꦪ​ꦤꦿꦮꦸꦁ꧈​​ꦲꦫꦤ꧀​ꦤꦸꦂ​ꦩꦸꦑꦩꦠ꧀꧈​​ꦪꦺꦤ꧀​ꦥꦿꦥ꧀ꦠ​ꦲꦤ꧀ꦠꦫꦺꦁ​ꦥꦠꦶ꧈​​ꦲꦶꦏꦸ​ꦱꦸꦉꦩ꧀​ꦪꦺꦤ꧀​ꦱꦶꦉꦥ꧀​ꦱꦶꦫ​
ꦩꦂꦩꦤꦶꦥꦸꦤ꧀​ꦪꦺꦤ꧀​ꦮꦸꦱ꧀​ꦱꦸꦫꦸꦠ꧀​ꦲꦸꦫꦸꦥꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​​ꦲꦪ꧀ꦮ​ꦮꦱ꧀​ꦱꦸꦩꦼꦭꦁ꧈​​ꦭꦶꦁ​ꦭꦶꦔꦼꦤ꧀​ꦪ꧀ꦮ​ꦏꦺꦴꦁꦱꦶ​ꦭꦭꦶ꧈​​ꦥꦶꦭꦸꦠꦤꦼꦤ꧀​ꦲꦶꦁ​ꦏꦺꦴꦤꦺꦴ​ꦒ꧀ꦮꦤꦶꦁ​ꦏꦩꦸꦭꦾꦤ꧀꧉​​
ꦲꦤ​ꦩꦸꦮꦸꦱ꧀​ꦮꦺꦴꦱꦶꦁ​ꦒꦼꦱꦁ​ꦱꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶ​ꦮꦸꦱ꧀꧈​​ꦏꦮꦱꦺꦱꦺꦁ​ꦱꦶꦫ꧈​​ꦮꦺꦴꦫꦶꦁ​ꦱꦫꦶꦫ​ꦫꦶ​ꦫꦠꦿꦶ꧈​​ꦲꦶꦪ​ꦲꦶꦏꦸ​ꦫꦱ​ꦭꦤ꧀​

[...npa] rupa ||

14. yatnanana yêkti nora warni | warna rupa nora bisa pisah | warna warana têgêse | rupa urip satuhu | dadi warna kabèh puniki | têtêp waranèng gêsang | kang misesèng suwung | suwung kang woring jiwangga | ulatana sumingite anèng ngêndi | aja mucung kewala ||[4]

2. Pocung

1. nguni ingsun ngênglêng ing tyas pungun-pungun | ngudi ananing Hyang | gya pruhita pra maharsi | wêwarahe tan sama awarna-warna ||

2. ana wiku mêdhar ananing Hyang Agung | yaiku cahyanta | kang nglimputi woring dhiri | wayangannya dumunung nèng netranira ||

3. bundêr nguwung lir sunaring surya nrawung | aran nur Mukhamat | yèn prapta antarèng pati | iku surêm yèn sirêp sira palastra ||

4. marmanipun yèn wus surut urupipun | aywa was sumêlang | ling-lingên ywa kongsi lali | pilutanên ing kono gwaning kamulyan ||

5. ana muwus wosing gêsang sayêkti wus | kawasesèng sira | woring sarira ri ratri | iya iku rasa lan

[ 8 ]

ꦥꦔꦿꦱꦤꦶꦫ꧉​​
ꦮꦺꦴꦂ​ꦱꦮꦸꦗꦸꦢ꧀​ꦤꦺꦁ​ꦤꦥꦱ꧀​ꦲꦤ꧀ꦥꦱ꧀​ꦠꦤ꧀​ꦤꦸꦥꦸꦱ꧀꧈​​ꦥꦿꦠꦤ꧀ꦝꦤꦺ​ꦲꦤ꧈​​ꦪꦺꦤ꧀​ꦤꦥꦱꦶꦫ​ꦮꦸꦱ꧀​ꦲꦤꦶꦱ꧀꧈​​ꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶ​ꦱꦶꦂꦤ​ꦲꦠ꧀ꦩꦤꦶꦫ​ꦱꦏꦶꦁ​ꦫꦒ꧉​​
ꦩꦂꦩꦤꦶꦁꦥꦸꦤ꧀​ꦪꦺꦤ꧀​ꦱꦶꦫ​ꦪꦸꦤ꧀​ꦥꦿꦥ꧀ꦠꦺꦁ​ꦭꦸꦪꦸꦠ꧀꧈​​ꦲꦪ꧀ꦮ​ꦏꦭꦪꦠꦤ꧀꧈​​ꦲꦺꦴꦱ꧀ꦮꦤ꧀ꦠ​ꦫꦕꦸꦠꦼꦤ꧀​ꦤꦸꦭꦶ꧈​​ꦮꦺꦴꦂꦤ​ꦭꦮꦤ꧀​ꦫꦱ​ꦭꦤ꧀​ꦥꦔꦿꦱꦤꦶꦫ꧉​​
ꦥꦔꦿꦱꦺꦏꦸ​ꦲꦤꦤꦺ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦱꦱ꧀ꦠꦸ꧈​​ꦏꦮꦸꦭ​ꦫꦱꦤ꧀ꦠ꧈​​ꦪꦺꦤ꧀​ꦫꦱ​ꦭꦤ꧀​ꦥꦔꦿꦱ​ꦮꦶꦱ꧀꧈​​ꦮꦺꦴꦂ​ꦱꦗꦸꦒ​ꦠꦼꦠꦼꦥ꧀​ꦲꦶꦁ​ꦥꦤꦸꦁꦒꦭꦶꦫ꧉​​
ꦱꦶꦂꦤ​ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀​ꦠꦤ꧀ꦥ​ꦫꦱ​ꦥꦔꦿꦱ​ꦮꦸꦱ꧀꧈​​ꦩꦸꦭꦶꦃ​ꦩꦸꦭꦤꦶꦫ꧈​​ꦢꦸꦏ꧀​ꦱꦶꦫ​ꦢꦸꦫꦸꦁ​ꦢꦸꦩꦢꦶ꧈​​ꦧꦭꦶ​ꦤꦼꦁ​ꦤꦶꦁ​ꦤꦺꦴꦫ​ꦩꦸꦤꦶ​ꦤꦺꦴꦫ​ꦩꦸꦤ꧉​​
​ꦮꦼꦤꦺꦃ​ꦩꦸꦮꦸꦱ꧀​ꦗꦠꦶꦤꦺ​ꦏꦁ​ꦩꦸꦂꦮꦺꦁ​ꦲꦶꦝꦸꦥ꧀꧈​​ꦪꦲꦶꦏꦸ​ꦥꦿꦩꦤ꧈​​ꦏꦁ​ꦩꦱꦺꦱ​ꦲꦶꦁ​ꦱꦏꦭꦶꦂ꧈​​ꦢꦸꦩꦸꦤꦸꦁꦚ​ꦤꦺꦁ​ꦈꦠꦾꦏ​ꦒꦸꦫꦸꦭꦺꦴꦏ꧉​​
​ꦲꦶꦪ​ꦲꦶꦏꦸ​ꦠꦼꦩ꧀ꦧꦸꦁ​ꦄꦫꦧ꧀​ꦧꦺꦠꦭ꧀​ꦩꦏ꧀ꦩꦸꦂ꧈​​ꦠꦤ꧀ꦝꦤꦺ​ꦏꦁ​ꦚꦠ꧈​​ꦲꦤꦺꦁ​ꦒꦼꦧꦾꦫꦶꦁ​ꦥꦔꦺꦏ꧀ꦱꦶ꧈​​ꦭ꧀ꦮꦶꦃ​ꦮꦱ꧀ꦥꦢ​ꦮꦿꦸꦃ​ꦒꦸꦩ꧀ꦭꦫꦶꦁ​ꦲꦭꦩ꧀​ꦢꦸꦚ꧉​​
​ꦪꦺꦤ꧀​ꦥꦸꦤꦶꦏꦸ​ꦊꦉꦩ꧀​ꦱꦶꦫ​ꦤꦸꦭꦶ​ꦠꦸꦫꦸ꧈​​ꦪꦺꦤ꧀​ꦱꦶꦂꦤ​꧈​​ꦩꦸꦭꦤꦺ​ꦲꦺꦱ꧀ꦛꦶꦤꦺ​ꦏꦏꦶ꧈​​ꦩꦸꦁ​ꦥꦿꦩꦤ​ꦏꦁ​ꦧꦶꦱ​ꦤꦸꦤ꧀ꦠꦸꦤ꧀​ꦩꦿꦶꦁ​ꦱ꧀ꦮꦂꦒ꧉​​

pangrasanira ||

6. wor sawujud nèng napas anpas tan nupus | pratandhane ana | yèn napasira wus anis | yêkti sirna atmanira saking raga ||

7. marmaningpun[5] yèn sira yun praptèng luyut | aywa kalayatan | oswanta racutên nuli | worna lawan rasa lan pangrasanira ||

8. pangrasèku anane Gusti saèstu | kawula rasanta | yèn rasa lan pangrasa wis | wor sajuga têtêp ing panunggalira ||

9. sirna sampun tanpa rasa pangrasa wus | mulih mulanira | duk sira durung dumadi | bali nêng ning nora muni nora muna ||

10. wênèh muwus jatine kang murwèng idhup | yaiku pramana | kang masesa ing sakalir | dumunungnya nèng Utyaka Guruloka ||

11. iya iku têmbung Arab Betal Makmur | tandhane kang nyata | anèng gêbyaring pangèksi | lwih waspada wruh gumlaring alam dunya ||

12. yèn puniku lêrêm sira nuli turu | yèn sirna palastra | mulane èsthine kaki | mung pramana kang bisa nuntun mring swarga ||

[ 9 ]

꧇꧑꧓꧇​꧉​​ꦮꦼꦤꦺꦃ​ꦗꦩ꧀ꦲꦸꦂ​ꦲꦩꦂꦤ​ꦏꦁ​ꦩꦲ​ꦫꦸꦲꦸꦂ꧈​​ꦪꦲꦶꦏꦸ​ꦱꦸꦮꦫ꧈​​ꦏꦁ​ꦏꦸꦮꦱ​ꦩꦸꦂꦮꦺꦁ​ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀꧈​​ꦥꦿꦠꦤ꧀ꦝꦤꦺ​ꦭꦩꦸꦤ꧀​ꦱꦶꦂꦤ​ꦱ꧀ꦮꦫꦤꦶꦫ꧉​​
​ꦥꦿꦥ꧀ꦠꦺꦁ​ꦭꦩ꧀ꦥꦸꦱ꧀​ꦩꦼꦤꦼꦁ​ꦤꦺꦴꦫ​ꦧꦶꦱ​ꦩꦸꦮꦸꦱ꧀꧈​​ꦱꦮꦼꦤꦺꦃ​ꦥꦤ꧀ꦝꦶꦠ꧈​​ꦩꦼꦗꦁ​ꦲꦤꦤꦶꦁ​ꦲꦾꦁ​ꦮꦶꦢꦶ꧈​​ꦲꦶꦪ​ꦲꦶꦏꦸ​ꦲꦔꦼꦤ꧀​ꦲꦔꦼꦤ꧀​ꦧꦭꦺ​ꦲꦠ꧀ꦩ꧉​​
​ꦤꦺꦁ​ꦗꦿꦺꦴ​ꦗꦤ꧀ꦠꦸꦁ​ꦗꦼꦤꦏ꧀​ꦗꦼꦚ꧀ꦗꦼꦩ꧀​ꦲꦚ꧀ꦗꦼꦗꦁꦏꦸꦁ꧈​​ꦱꦏꦽꦗꦼꦠꦶꦁ​ꦱꦼꦗ꧈​​ꦫꦱ​ꦥꦔꦿꦱ​ꦕꦶꦥ꧀ꦠ​ꦱꦶꦂ꧈​​ꦥꦚ꧀ꦕꦩꦪ​ꦥꦚ꧀ꦕꦢꦿꦶꦪ​ꦏꦮꦱꦺꦱ꧉​​
​ꦩꦂꦩ​ꦪꦺꦤ꧀​ꦮꦸꦱ꧀​ꦥꦿꦥ꧀ꦠ​ꦲꦤ꧀ꦠꦫꦤꦶꦁ​ꦭꦩ꧀ꦥꦸꦱ꧀꧈​​ꦲꦔꦼꦤ꧀​ꦲꦔꦼꦤꦶꦫ꧈​​ꦤꦼꦁꦤ​ꦲꦪ꧀ꦮ​ꦩꦺꦴꦧꦃ​ꦩꦺꦴꦱꦶꦏ꧀꧈​​ꦫꦱꦤꦶꦫ​ꦱꦶꦂꦤꦏ꧀ꦤ​ꦩꦿꦶꦁ​ꦏꦺꦴꦤꦺꦴ​ꦥꦺꦴꦩ꧉​​
​ꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶ​ꦤꦼꦩꦸ​ꦱꦗꦠꦶꦤꦺ​ꦏꦴꦤꦤ꧀ꦩꦸ꧈​​ꦠꦤ꧀​ꦱꦸꦱꦃ​ꦱꦶꦤꦼꦢꦾ꧈​​ꦥꦤ꧀​ꦮꦸꦱ꧀​ꦩꦁꦒꦶꦃ​ꦱꦮꦂꦒꦢꦶ꧈​​ꦠꦼꦩꦃ​ꦤꦶꦏ꧀ꦩꦠ꧀​ꦩꦸꦥ꦳ꦔꦠ꧀​ꦱꦭꦩꦶꦤꦶꦫ꧉​​
​ꦮꦼꦤꦺꦃ​ꦤꦸꦢꦸꦃ​ꦗꦠꦶꦤꦶꦁ​ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀​ꦢꦸꦩꦸꦤꦸꦁ꧈​​ꦲꦤꦺꦁ​ꦱꦸꦭ꧀ꦧꦶꦤꦶꦫ꧈​​ꦥꦥꦤ꧀​ꦏꦤꦶꦏ꧀ꦩꦠꦤ꧀​ꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶ꧈​​ꦥꦸꦂꦮꦺꦁ​ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀​ꦱꦏꦶꦁ​ꦏꦺꦴꦤꦺꦴ​ꦱꦁꦏꦤꦶꦫ꧉​​
​ꦩꦂꦩ​ꦧꦺꦱꦸꦏ꧀​ꦪꦺꦤ꧀​ꦮꦸꦱ꧀​ꦲꦂꦱ​ꦥꦿꦥ꧀ꦠꦺꦁ​ꦭꦪꦸ꧈​​ꦲꦶꦁ​ꦥꦔꦺꦱ꧀ꦛꦶꦤꦶꦫ꧈​​ꦢꦸꦩꦸꦤꦸꦁꦤ​ꦲꦤꦺꦁ​ꦱꦸꦭ꧀ꦧꦶ꧈​​ꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶ​ꦩꦸꦭꦾ​ꦮꦭꦸꦪ​ꦩꦿꦶꦁ​ꦲꦸꦫꦶꦥꦶꦫ꧉​​
​ꦠꦸꦂ​ꦲꦩꦼꦁꦏꦸ​ꦱꦭ꧀ꦮꦶꦫꦶꦁ​ꦫꦱ​ꦱꦢꦫꦸꦩ꧀꧈​​ꦩꦸꦁ​ꦤꦶꦏ꧀ꦩꦠ꧀​

13. wênèh jamhur amarna kang maha ruhur | yaiku suwara | kang kuwasa murwèng urip | pratandhane lamun sirna swaranira ||

14. praptèng lampus mênêng nora bisa muwus | sawênèh pandhita | mêjang ananing Hyang Widi | iya iku angên-angên bale atma ||

15. nèng jro jantung jênak jênjêm anjêjangkung | sakrêjêting sêja | rasa pangrasa cipta sir | pôncamaya pôncadriya kawasesa ||

16. marma yèn wus prapta antaraning lampus | angên-angênira | nêngna aywa mobah mosik | rasanira sirnakna mring kono poma ||

17. yêkti nêmu sajatine kaananmu | tan susah sinêdya | pan wus manggih sawargadi | têmah nikmat mufangat salaminira ||

18. wênèh nuduh jatining urip dumunung | anèng sulbinira | papan kanikmatan yêkti | purwèng urip saking kono sangkanira ||

19. marma besuk yèn wus arsa praptèng layu | ing pangèsthinira | dumunungna anèng sulbi | yêkti mulya waluya mring uripira ||

20. tur amêngku salwiring rasa sadarum | mung nikmat [nikma...]

[ 10 ]

​ꦩꦸꦥ꦳ꦔꦠ꧀꧈​​ꦱꦭꦩꦼꦠ꧀​ꦱꦭꦩꦶ​ꦭꦩꦶ꧈​​ꦭꦁꦒꦼꦁ​ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀​ꦩꦁꦏ​ꦮꦶꦠꦶꦁ​ꦫꦱ​ꦩꦸꦭꦾ꧉​​
​ꦮꦼꦤꦺꦃ​ꦱꦸꦁ​ꦮꦿꦸꦃ​ꦗꦠꦶꦤꦶꦁ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦮꦸꦱ꧀​ꦏꦫꦸꦃ꧈​​ꦧꦺꦚ꧀ꦗꦁ​ꦭꦩꦸꦤ꧀​ꦱꦶꦫ꧈​​ꦮꦸꦱ꧀​ꦥꦉꦏ꧀​ꦲꦤ꧀ꦠꦫꦺꦁ​ꦥꦠꦶ꧈​​ꦲꦤ​ꦫꦸꦥ​ꦏꦢꦾ​ꦫꦸꦥꦤ꧀ꦠ​ꦥꦿꦶꦪꦁꦒ꧉​​
​ꦏꦁ​ꦲꦏꦺꦴꦤꦸꦱ꧀​ꦱꦏꦶꦁ​ꦏꦩꦤꦸꦁꦱꦤ꧀ꦠ​ꦮꦸꦱ꧀꧈​​ꦱꦥ꧀ꦭꦏ꧀​ꦤꦺꦴꦫ​ꦱꦶꦮꦃ꧈​​ꦲꦩꦸꦁ​ꦩꦮ​ꦕꦃꦪ​ꦥꦸꦠꦶꦃ꧈​​ꦲꦶꦪ​ꦲꦶꦏꦸ​ꦏꦁ​ꦲꦫꦤ꧀​ꦩꦪꦁꦒ​ꦱꦺꦠ꧉​​
​ꦭꦩꦸꦤ꧀​ꦲꦶꦏꦸ​ꦮꦸꦱ꧀​ꦏꦢꦸꦭꦸ​ꦲꦶꦁ​ꦱꦶꦫꦺꦏꦸ꧈​​ꦕꦶꦥ꧀ꦠꦴ​ꦲꦤꦸꦁꦒꦭ꧀꧈​​ꦱꦼꦗꦏ꧀ꦤ​ꦒꦼꦤ꧀ꦠꦶ​ꦲꦸꦩꦚ꧀ꦗꦶꦁ꧈​​ꦢꦢꦶ​ꦠꦼꦠꦼꦥ꧀​ꦮꦫꦁꦏ​ꦩꦚ꧀ꦗꦶꦁ​ꦕꦸꦫꦶꦒ꧉​​
​ꦫꦩ꧀ꦥꦸꦁ​ꦥꦸꦠꦸꦱ꧀​ꦮꦸꦱ꧀​ꦠꦤ꧀​ꦲꦤ​ꦏꦁ​ꦮꦶꦤꦸꦮꦸꦱ꧀꧈​​ꦠꦼꦠꦼꦥ꧀​ꦲꦶꦁ​ꦥꦤꦸꦁꦒꦭ꧀꧈​​ꦥꦤꦸꦁꦒꦭꦶꦁ​ꦏ꧀ꦮꦸꦭ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ꧈​​ꦩꦸꦭꦶꦃ​ꦩꦸꦭꦾ​ꦠꦤ꧀​ꦲꦤ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦏꦮꦸꦭ꧉​​
​ꦮꦼꦤꦺꦃ​ꦮꦶꦏꦸ​ꦔꦏꦸ​ꦮꦶꦏꦤ꧀​ꦏꦁ​ꦲꦩꦼꦁꦏꦸ꧈​​ꦮꦸꦱ꧀​ꦠꦤ꧀ꦥ​ꦮꦼꦮꦺꦏ꧈​​ꦧꦺꦚ꧀ꦗꦁ​ꦩꦺꦃ​ꦥꦿꦤ꧀ꦠꦤꦶꦁ​ꦥꦠꦶ꧈​​ꦲꦤ​ꦕꦃꦪ​ꦱꦺꦠ​ꦥꦿꦥ꧀ꦠ​ꦒꦼꦁ​ꦱꦱꦢ꧉​​
​ꦲꦶꦪ​ꦲꦶꦏꦸ​ꦤꦸꦂ​ꦩꦸꦑꦩꦠ꧀​ꦏꦁ​ꦱꦠꦸꦲꦸ꧈​​ꦲꦸꦫꦶꦥꦶꦁ​ꦩꦤꦸꦱ꧈​​ꦮꦮꦱꦼꦤ꧀​ꦲꦪ꧀ꦮ​ꦒꦸꦩꦶꦱꦶꦂ꧈​​ꦠꦸꦠ꧀​ꦮꦸꦫꦶꦤꦼꦤ꧀​ꦠꦤ꧀​ꦲꦤ꧀ꦠꦫ​ꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶ​ꦩꦸꦏ꧀ꦱ꧉​​
​ꦤꦩꦸ​ꦤꦩꦸ​ꦩꦿꦶꦁ​ꦮꦶꦪꦠ꧀​ꦤꦸꦏ꧀ꦱ꧀ꦩ​ꦢꦸꦩꦸꦤꦸꦁ꧈​​ꦲꦤꦤꦶꦁ​ꦠꦿꦁꦒꦤ꧈​​ꦪꦺꦏꦸ​ꦕꦃꦪ​ꦏꦁ​ꦤꦼꦭꦲꦶ꧈​​ꦲꦶꦁ​

[...t] mufangat | salamêt salami-lami | langgêng urip môngka witing rasa mulya ||

21. wênèh sung wruh jatining Gusti wus karuh | benjang lamun sira | wus parêk antarèng pati | ana rupa kadya rupanta priyôngga ||

22. kang akonus saking kamanungsanta wus | saplak nora siwah | amung mawa cahya putih | iya iku kang aran mayangga seta ||

23. lamun iku wus kadulu ing sirèku | ciptaa anunggal | sêjakna gênti umanjing | dadi têtêp warôngka manjing curiga ||

24. rampung putus wus tan ana kang winuwus | têtêp ing panunggal | panunggaling kwula gusti | mulih mulya tan ana gusti kawula ||

25. wênèh wiku ngaku wikan kang amêngku | wus tanpa wêweka | benjang mèh prantaning[6] pati | ana cahya seta prapta gêng sasada ||

26. iya iku nur Mukhamat kang satuhu | uriping manusa | wawasên aywa gumisir |[7] tut wurinên tan antara yêkti muksa ||

27. namu-namu mring wiyat nuksma dumunung | ananing tranggana | yèku cahya kang nêlahi | ing

[ 11 ]

ꦧꦸꦮꦤ​ꦮꦸꦱ꧀​ꦭꦁꦒꦼꦁ​ꦏꦴꦤꦤꦶꦫ꧉​​
​ꦩꦭꦶꦃ​ꦲꦱꦸꦁ​ꦠꦸꦢꦸꦃ​ꦲꦤꦤꦶꦁ​ꦲꦾꦁ​ꦄꦒꦸꦁ꧈​​ꦕꦃꦪ​ꦩꦪ​ꦩꦪ꧈​​ꦗꦸꦩꦼꦤꦼꦁ​ꦩꦸꦁꦒꦶꦁ​ꦲꦺꦴꦒꦿꦤꦶꦁ꧈​​ꦠꦸꦤ꧀ꦠꦸꦁ​ꦢꦿꦶꦪ​ꦲꦤꦂꦠꦤꦶ​ꦠꦿꦶꦭꦺꦴꦏꦪ꧉​​
​ꦧꦺꦠꦭ꧀​ꦩꦏ꧀ꦩꦸꦂ​ꦧꦺꦠꦭ꧀​ꦩꦸꦑꦫꦩ꧀​ꦏꦠꦼꦭꦸ꧈​​ꦲꦶꦁ​ꦧꦺꦠꦭ꧀​ꦩꦸꦏꦢꦱ꧀꧈​​ꦱꦸꦩꦸꦤꦂ​ꦥꦿꦥ꧀ꦠꦺꦁ​ꦥꦔꦺꦏ꧀ꦱꦶ꧈​​ꦭꦶꦪꦼꦥꦼꦤ​ꦏꦠꦺꦴꦤ꧀​ꦥꦺꦴꦤꦁ​ꦕꦃꦪ​ꦩꦪ꧉​​
​ꦲꦤꦫꦮꦸꦁ​ꦮꦂꦤ​ꦮꦂꦤ​ꦮꦺꦴꦂ​ꦢꦸꦩꦸꦤꦸꦁ꧈​​ꦭꦶꦪꦼꦥꦶꦁ​ꦥꦤꦶꦔꦭ꧀꧈​​ꦧꦺꦚ꧀ꦗꦁ​ꦪꦺꦤ꧀​ꦲꦂꦱ​ꦔꦼꦩꦱꦶ꧈​​ꦕꦃꦪ​ꦲꦶꦁꦏꦁ​ꦏꦏ꧀ꦱꦶ​ꦱꦶꦉꦥ꧀​ꦱꦢꦪ꧉​​
​ꦮꦶꦠ꧀​ꦒꦶꦤꦸꦭꦸꦁ​ꦲꦶꦁ​ꦕꦃꦪ​ꦏꦁ​ꦤꦺꦁ​ꦗꦿꦺꦴ​ꦗꦤ꧀ꦠꦸꦁ꧈​​ꦮꦭꦸꦪ​ꦔꦪꦔꦤ꧀꧈​​ꦤꦸꦏ꧀ꦱ꧀ꦩꦺꦁ​ꦕꦃꦪ​ꦏꦁ​ꦱꦗꦠꦶ꧈​​ꦏꦁ​ꦲꦥꦝꦁ​ꦒꦸꦩꦶꦭꦁ​ꦠꦤ꧀ꦥ​ꦮꦪꦔꦤ꧀꧉​​
​ꦭꦁꦒꦼꦁ​ꦔꦸꦮꦸꦁ​ꦲꦔꦺꦧꦼꦏꦶ​ꦧꦸꦮꦤꦒꦸꦁ꧈​​ꦩꦸꦭꦶꦃ​ꦥꦸꦂꦮꦤꦶꦫ꧈​​ꦢꦸꦏ꧀​ꦢꦸꦫꦸꦁ​ꦠꦸꦩꦸꦫꦸꦤ꧀​ꦩꦫꦶꦁ꧈​​ꦔꦂꦕꦥꦢ​ꦲꦮꦂꦤ​ꦮꦫꦤ​ꦫꦒ꧉​​
​ꦩꦭꦶꦃ​ꦒꦸꦫꦸ​ꦲꦩꦼꦗꦁ​ꦗꦠꦶꦤꦶꦁ​ꦔꦺꦭ꧀ꦩꦸ꧈​​ꦲꦶꦁ​ꦏꦩꦸꦭꦤꦶꦫ꧈​​ꦲꦤꦤꦶꦁ​ꦲꦾꦁ​ꦩꦲ​ꦮꦶꦢꦶ꧈​​ꦲꦩꦸꦁ​ꦱꦧ꧀ꦢ​ꦒꦲꦶꦧ꧀​ꦮꦺꦴꦂ​ꦲꦶꦁ​ꦫꦠ꧀​ꦮꦫꦠ꧉​​
​ꦕꦃꦪꦤꦶꦥꦸꦤ꧀​ꦒꦸꦩꦶꦭꦁ​ꦒꦶꦭꦁ​ꦤꦫꦮꦸꦁ꧈​​ꦠꦤ꧀ꦥ​ꦮꦼꦮꦪꦔꦤ꧀꧈​​ꦤꦼꦭꦲꦶ​ꦱꦺꦱꦶꦤꦶꦁ​ꦧꦸꦩꦶ꧈​​ꦒꦾ​ꦠꦸꦩꦸꦫꦸꦤ꧀​ꦮꦺꦴꦂ​ꦫꦃꦱ​ꦢꦢꦾ​ꦩꦤꦸꦁꦱ꧉​​

buwana wus langgêng kaananira ||

28. malih asung tuduh ananing Hyang Agung | cahya maya-maya | jumênêng munggwing ograning | tuntung driya anartani trilokaya ||

29. Betal Makmur Betal Mukharam katêlu | ing Betal Mukadas | sumunar praptèng pangèksi | liyêpêna katon ponang cahya maya ||

30. anarawung warna-warna wor dumunung | liyêping paningal | benjang yèn arsa ngêmasi | cahya ingkang kaèksi sirêp sadaya ||

31. wit ginulung ing cahya kang nèng jro jantung | waluya ngayangan | nuksmèng cahya kang sajati | kang apadhang gumilang tanpa wayangan ||

32. langgêng nguwung angèbêki buwanagung | mulih purwanira | duk durung tumurun maring | ngarcapada awarna warana raga ||

33. malih guru amêjang jatining ngèlmu | ing kamulanira | ananing Hyang Maha Widi | amung sabda gaib wor ing rat warata ||

34. cahyanipun gumilang-gilang narawung | tanpa wêwayangan | nêlahi sèsining bumi | gya tumurun wor rahsa dadya manungsa ||

[ 12 ]

꧇꧓꧕꧇​꧉​​ꦩꦂꦩ​ꦠꦼꦩ꧀ꦠꦸ​ꦪꦺꦤ꧀​ꦥꦿꦥ꧀ꦠ​ꦲꦤ꧀ꦠꦫꦺꦁ​ꦭꦪꦸ꧈​​ꦲꦤ​ꦕꦃꦪ​ꦥꦿꦥ꧀ꦠ꧈​​ꦒꦸꦩꦶꦭꦁ​ꦥꦶꦤ꧀ꦝ​ꦲꦁꦒꦤꦶꦁ꧈​​ꦠꦶꦂꦠ​ꦩꦸꦁꦒꦶꦁ​ꦫꦺꦴꦤ꧀​ꦭꦸꦩ꧀ꦧꦸ​ꦲꦩꦪ​ꦩꦪ꧉​​
​ꦢꦾꦤ꧀​ꦥꦸꦤꦶꦏꦸ​ꦕꦶꦥ꧀ꦠꦤꦼꦤ꧀​ꦢꦢꦾ​ꦱꦮꦸꦗꦸꦢ꧀꧈​​ꦭꦮꦤ꧀​ꦱꦧ꧀ꦢꦤꦶꦫ꧈​​ꦏꦁ​ꦱꦼꦤꦼꦢꦤ꧀​ꦱꦩꦢꦾꦤꦶꦁ꧈​​ꦔꦼꦤ꧀​ꦲꦔꦼꦤ꧀​ꦠ​ꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶ​ꦮꦭꦸꦪ​ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦂꦤ꧉​​
​ꦩꦸꦭꦾ​ꦮꦁꦱꦸꦭ꧀​ꦩꦿꦶꦁ​ꦲꦱꦭꦶꦫ​ꦫꦸꦩꦸꦲꦸꦤ꧀꧈​​ꦱꦧ꧀ꦢ​ꦒꦲꦶꦧ꧀​ꦧꦧꦂ꧈​​ꦧꦭꦶ​ꦲꦔꦺꦧꦼꦏꦶ​ꦧꦸꦩꦶ꧈​​ꦠꦿꦶꦧꦸꦮꦤ​ꦏꦼꦧꦏ꧀​ꦧꦁꦏꦶꦠ꧀​ꦩꦼꦒꦠ꧀​ꦚꦮ꧉​​  
꧅ꦟ꧀ꦢꦿ꧅
ꦮꦶꦫꦪꦠꦺ​ꦥꦫ​ꦮꦶꦏꦸ​ꦏꦁ​ꦢꦸꦫꦸꦁ​ꦮꦿꦸꦃ꧈​​ꦗꦠꦶꦤꦶꦁ​ꦏꦴꦤꦤ꧀​ꦗꦠꦶ꧈​​ꦏꦪ​ꦏꦁ​ꦏꦮꦃꦪꦺ​ꦔꦪꦸꦤ꧀꧈​​ꦏꦧꦺꦃ​ꦢꦠꦤ꧀​ꦲꦤ​ꦱꦶꦱꦶꦥ꧀꧈​​ꦧꦼꦤꦼꦂ​ꦮꦸꦱ꧀​ꦤꦺꦁ​ꦫꦒ​ꦩꦁꦒꦺꦴꦤ꧀꧉​​
ꦱꦧꦧ꧀​ꦲꦶꦏꦸ​ꦏꦧꦺꦃ​ꦮꦫꦤꦺꦁ​ꦲꦾꦁ​ꦄꦒꦸꦁ꧈​​ꦔꦸꦤꦶ​ꦢꦸꦒ꧀​ꦢꦸꦫꦸꦁ​ꦢꦸꦩꦢꦶ꧈​​ꦪ​ꦏꦼꦏꦼꦠ꧀​ꦫꦏꦼꦠ꧀​ꦠꦤ꧀​ꦏꦸꦩ꧀ꦥꦸꦭ꧀꧈​​ꦥꦭꦶꦏꦼꦠ꧀​ꦤꦺꦁ​ꦤꦸꦏꦠ꧀​ꦓꦲꦶꦥ꧀꧈​​ꦪꦪꦃ​ꦲꦠꦸꦁꦒꦶꦭ꧀​ꦱꦮꦶꦪꦺꦴꦱ꧀꧉​​
ꦏꦢꦾꦁꦒꦤꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ​ꦮꦺꦴꦂ​ꦭꦤ꧀​ꦱꦸꦮꦸꦁ꧈​​ꦤꦸꦁꦒꦭ꧀​ꦫꦱ​ꦱꦺꦗꦺ​ꦮꦽꦤꦶ꧈​​ꦗꦠꦶꦤꦺ​ꦪ꧀ꦮ​ꦱ꧀ꦮꦱꦤꦺꦏꦸ꧈​​ꦏꦁ​ꦩꦤꦸꦏ꧀ꦱ꧀ꦩ​ꦗꦿꦺꦴꦤꦶꦁ​ꦝꦶꦫꦶ꧈​​ꦏꦠꦫꦶꦏ꧀​ꦢꦸꦏ꧀​ꦩꦸꦂꦮꦺꦁ​ꦫꦲꦺꦴꦱ꧀꧉​​
ꦫꦃꦱꦤꦶꦫ​ꦪꦪꦃ​ꦫꦺꦤ​ꦮꦺꦴꦂ​ꦱꦭꦸꦭꦸꦠ꧀꧈​​ꦏꦶꦤꦼꦩꦠ꧀​ꦱꦶꦁ​ꦤꦶꦏ꧀ꦩꦠ꧀ꦤꦺꦏꦶ꧈​​

35. marma têmtu yèn prapta antarèng layu | ana cahya prapta | gumilang pindha angganing | tirta munggwing ron lumbu amaya-maya ||

36. dyan puniku ciptanên dadya sawujud | lawan sabdanira | kang sênêdan samadyaning | ngên-angên ta yêkti waluya sampurna ||

37. mulya wangsul mring asalira rumuhun | sabda gaib babar | bali angèbêki bumi | tribuwana kêbak bangkit mêgat nyawa ||

3. Mêgatruh

1. wirayate para wiku kang durung wruh | jatining kaanan jati | kaya kang kawahyè[8] ngayun | kabèh datan ana sisip | bênêr wus nèng raga manggon ||

2. sabab iku kabèh waranèng Hyang Agung | nguni dug[9] durung dumadi | ya kêkêt rakêt tan kumpul | palikêt nèng nukat ghaip | yayah atunggil sawiyos ||

3. kadyangganing kang swasana wor lan suwung | nunggal rasa seje wrêni | jatine ywa swasanèku | kang manuksma jroning dhiri | katarik duk murwèng raos ||

4. rahsanira yayah rena wor salulut | kinêmat sing nikmatnèki |

[ 13 ]

ꦏꦩꦺꦴꦠ꧀​ꦏꦁ​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ​ꦏꦠꦸꦠ꧀꧈​​ꦏꦴꦤꦤꦺ​ꦏꦁ​ꦱꦗꦠꦶ꧈​​ꦤꦺꦁ​ꦩꦤꦶ​ꦮꦺꦴꦫꦶꦁ​ꦱꦮꦶꦪꦺꦴꦱ꧀꧉​​
ꦲꦶꦪ​ꦲꦶꦏꦸ​ꦥꦸꦂꦮꦤꦶꦁ​ꦲꦾꦁ​ꦩꦲ​ꦄꦒꦸꦁ꧈​​ꦲꦩꦂꦤꦺꦁ​ꦠꦶꦠꦃ​ꦱꦏꦭꦶꦂ꧈​​ꦱꦏꦶꦁ​ꦏꦭꦫꦠꦺ​ꦏꦺꦴꦫꦸꦠ꧀꧈​​ꦏꦼꦏꦼꦠ꧀​ꦤꦺꦁ​ꦩꦤꦶꦁꦏꦼꦩ꧀​ꦤꦸꦭꦶ꧈​​ꦏꦸꦩꦸꦭꦶꦠ꧀​ꦔꦼꦩꦸꦭꦶ​ꦏꦺꦴꦛꦺꦴꦁ꧉​​
ꦠꦤ꧀​ꦲꦤ꧀ꦠꦫ​ꦏꦁ​ꦱꦸꦮꦸꦁ​ꦤꦸꦭꦾ​ꦏꦸꦩꦼꦢꦸꦢ꧀꧈​​ꦏꦠꦸꦠ꧀​ꦏꦁ​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ​ꦏꦺꦴꦱꦶꦏ꧀꧈​​ꦏꦱꦽꦒ꧀​ꦥꦤꦱ꧀​ꦭꦤ꧀​ꦱꦽꦥꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​​ꦏꦸꦩꦫꦶꦔꦼꦠ꧀​ꦠꦿꦶ​ꦱꦸꦠꦺꦁꦱꦶ꧈​​ꦮꦸꦱ꧀​ꦏꦱꦠ꧀​ꦩꦠ​ꦱꦪꦼꦏ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀꧉​​
ꦏꦂꦱꦤꦶꦁ​ꦲꦾꦁ​ꦏꦚꦠꦴꦤ꧀​ꦢꦢꦶ​ꦮꦸꦗꦸꦢ꧀꧈​​ꦮꦸꦗꦸꦢꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦗꦧꦁ​ꦧꦪꦶ꧈​​ꦮꦤꦺꦴꦢꦾ​ꦠꦤꦥꦶ​ꦗꦭꦸ꧈​​ꦭꦮꦤ꧀​ꦏꦁ​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ​ꦩꦏ꧀ꦱꦶꦃ꧈​​ꦲꦤꦺꦁ​ꦗꦿꦺꦴ​ꦢꦢꦶ​ꦥꦶꦫꦤ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀꧉​​
ꦥꦶꦫꦤ꧀ꦠꦶꦤꦶꦁ​ꦩꦤꦸꦁꦱ​ꦏꦁ​ꦲꦭꦸꦱ꧀​ꦲꦭꦸꦱ꧀꧈​​ꦊꦱ꧀ꦠꦫꦶ​ꦩꦤꦸꦏ꧀ꦱ꧀ꦩꦺꦁ​ꦝꦶꦫꦶ꧈​​ꦲꦤꦔꦶꦁ​ꦥꦏꦂꦠꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ​ꦩꦤꦸꦠ꧀​ꦥꦶꦫꦤ꧀ꦠꦶ꧈​​ꦏꦁ​ꦲꦮꦝꦒ꧀​ꦲꦸꦫꦠꦶꦁ​ꦮꦺꦴꦁ꧉​​
ꦏꦂꦱꦤꦶꦁ​ꦲꦾꦁ​ꦥꦶꦤꦺꦫꦁ​ꦢꦢꦶ​ꦠꦿꦶ​ꦗꦸꦫꦸ꧈​​ꦏꦺꦴꦕꦥ꧀​ꦲꦶꦁ​ꦲꦶꦢꦪꦠ꧀​ꦗꦠꦶ꧈​​ꦏꦥꦭ​ꦫꦤ꧀​ꦧꦺꦠꦭ꧀​ꦩꦏ꧀ꦩꦸꦂ꧈​​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ​ꦏꦸꦩꦿꦶꦔꦼꦠ꧀​ꦢꦢꦶ꧈​​ꦠꦶꦂꦠ​ꦩꦪ​ꦤꦺꦁ​ꦗꦿꦺꦴ​ꦥꦤꦺꦴꦤ꧀꧉​​
​ꦲꦶꦪ​ꦲꦫꦤ꧀​ꦠꦶꦂꦠꦩꦂꦠ​ꦏꦩꦤ꧀ꦝꦤꦸ꧈​​ꦥꦂꦢꦶꦏꦤꦺ​ꦧꦚꦸ​ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀꧈​​ꦭꦺꦴꦫꦺꦴ​

kamot kang swasana katut | kaanane kang sajati | nèng mani woring sawiyos ||

5. iya iku purwaning Hyang Maha Agung | amarnèng titah sakalir | saking kalarate korut | kêkêt nèng maningkêm nuli | kumulit ngêmuli kothong ||

6. tan antara kang suwung nulya kumêdud | katut kang swasana kosik | kasrêg panas lan srêpipun | kumaringêt tri sutèngsi | wus kasat mata sayêktos ||

7. karsaning Hyang kanyataan dadi wujud | wujuding kang jabang bayi | wanodya tanapi jalu | lawan kang swasana maksih | anèng jro dadi pirantos ||

8. pirantining manungsa kang alus-alus | lêstari manuksmèng dhiri | ananging pakartinipun | swasana manut piranti | kang awadhag urating wong ||

9. karsaning Hyang pinerang dadi tri juru | kocap ing Hidayat Jati | kapala ran Betal Makmur | swasana kumringêt dadi | tirta maya nèng jro panon ||

10. iya aran Tirtamarta Kamandhanu | pardikane banyu urip | loro

[ 14 ]

ꦗꦿꦺꦴꦤꦶꦁ​ꦗꦗ​ꦏꦱ꧀ꦧꦸꦠ꧀꧈​​ꦲꦶꦁ​ꦧꦺꦠꦭ꧀​ꦩꦸꦑꦫꦩ꧀​ꦲꦶꦱꦶ꧈​​ꦗꦼꦗꦤ꧀ꦠꦸꦁ​ꦲꦶꦁ​ꦗꦼꦫꦺꦴ​ꦏꦺꦴꦛꦺꦴꦁ꧉​​
​ꦩꦸꦁ​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ​ꦤꦺꦁ​ꦔꦿꦶꦏꦸ​ꦩꦤꦸꦏ꧀ꦱ꧀ꦩꦺꦁ​ꦱꦸꦮꦸꦁ꧈​​ꦠꦼꦭꦸ​ꦏꦺꦴꦤ꧀ꦛꦺꦴꦭ꧀​ꦢꦺꦤ꧀​ꦮꦱ꧀ꦠꦤꦶ꧈​​ꦧꦺꦠꦭ꧀​ꦩꦸꦑꦢꦱ꧀​ꦥꦸꦤꦶꦏꦸ꧈​​ꦩꦺꦱꦶ​ꦩꦤꦶ​ꦩꦢꦶ​ꦮꦢꦶ꧈​​ꦪ​ꦲꦶꦱꦶꦱ꧀​ꦮꦱꦤ​ꦏꦺꦴꦛꦺꦴꦁ꧉​​
​ꦲꦩꦁꦱꦸꦭꦶ​ꦥꦏꦂꦠꦶꦤꦶꦁ​ꦏꦩꦤ꧀ꦝꦤꦸ꧈​​ꦠꦤ꧀ꦱꦃ​ꦲꦩꦶꦢꦿꦮꦺꦁ​ꦝꦶꦫꦶ꧈​​ꦤꦸꦫꦸꦠ꧀​ꦲꦶꦁ​ꦢꦫꦃ​ꦭꦤ꧀​ꦧꦪꦸ꧈​​ꦏꦁ​ꦢꦫꦃ​ꦏꦸꦩꦼꦗꦺꦴꦠ꧀​ꦏꦺꦴꦱꦶꦏ꧀꧈​​ꦲꦔꦼꦧꦸꦠ꧀​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ​ꦢꦢꦺꦴꦱ꧀꧉​​
​ꦤꦥꦱꦶꦁ​ꦮꦺꦴꦁ​ꦩ꧀ꦭꦼꦧꦸ​ꦩꦼꦠꦸ​ꦭꦶꦫ​ꦭꦶꦫꦸ꧈​​ꦭꦮꦤ꧀​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ​ꦲꦶꦁ​ꦗꦮꦶ꧈​​ꦢꦢꦶ​ꦠꦼꦠꦭꦶꦤꦶꦁ​ꦲꦶꦝꦸꦥ꧀꧈​​ꦧꦁꦱ​​ꦲꦩꦱ꧀ꦠꦤꦶ꧈​​ꦱꦭꦠ꧀​ꦢꦲꦶꦩ꧀​ꦥꦸꦗꦶꦤꦶꦁ​ꦫꦺꦴꦃ꧉​​
​ꦲꦶꦪ​ꦲꦶꦏꦸ​ꦧꦼꦧꦱꦤꦺ​ꦥꦿ​ꦭꦶꦤꦁꦏꦸꦁ꧈​​ꦱꦸꦮꦸꦁ​ꦩꦼꦁꦏꦸ​ꦲꦤꦤꦺꦏꦶ꧈​​ꦲꦶꦪ​ꦲꦤꦥꦱ꧀​ꦏꦁ​ꦮꦶꦤꦼꦁꦏꦸ꧈​​ꦪꦺꦤ꧀​ꦱꦸꦮꦸꦔꦺ​ꦗꦒꦢ꧀​ꦲꦶꦏꦶ꧈​​ꦩꦼꦁꦏꦸ​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ​ꦲꦶꦁ​ꦏꦺꦴꦤꦺꦴ꧉​​
​ꦏꦫꦺꦴꦚ꧀ꦕꦺꦤꦼꦤ꧀​ꦏꦭꦩꦸꦤ꧀​ꦏꦧꦺꦃ​ꦠꦶꦤꦸꦠꦸꦂ꧈​​ꦭꦶꦂ​ꦭꦪꦁ​ꦲꦶꦢꦪꦠ꧀​ꦗꦠꦶ꧈​​ꦫꦶꦁꦏꦼꦱꦺ​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ​ꦩꦲꦸ꧈​​ꦏꦁ​ꦤꦺꦁ​ꦗꦿꦺꦴꦤꦶꦁ​ꦫꦒ​ꦢꦢꦶ꧈​​ꦥꦶꦫꦤ꧀ꦠꦶ​ꦏꦁ​ꦲꦭꦸꦱ꧀​ꦪꦼꦏ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀꧉​​
​ꦏꦁ​ꦤꦺꦁ​ꦫꦸꦲꦸꦂ​ꦢꦢꦶ​ꦕꦃꦪ​ꦥꦿꦩꦤꦺꦏꦸ꧈​​ꦩꦼꦁꦏꦸ​ꦥꦚ꧀ꦕꦢꦿꦶꦪ​ꦤꦸꦭꦶ꧈​​ꦥꦼꦚ꧀ꦕꦂ​ꦧꦶꦱ​ꦔꦩ꧀ꦧꦸ​ꦔꦿꦸꦔꦸ꧈​​ꦧꦶꦱ​ꦚꦫ​ꦭꦤ꧀​ꦩꦔꦺꦏ꧀ꦱꦶ꧈​​

jroning jaja kasbut | ing Betal Mukharam isi | jêjantung ing jêro kothong ||

11. mung swasana nèng ngriku manuksmèng suwung | têlu konthol dèn wastani | Betal Mukhadas puniku | mèsi mani madi wadi | ya isis wasana kothong ||

12. amangsuli pakartining Kamandhanu | tansah amidrawèng dhiri | nurut ing darah lan bayu | kang darah kumêjot kosik | angêbut swasana dados ||

13. napasing wong mlêbu mêtu lira-liru | lawan swasana ing jawi | dadi têtalining idhup | bôngsa santri amastani | salat daim pujining roh ||

14. iya iku bêbasane pra linangkung | suwung mêngku ananèki | iya anapas kang winêngku |[10] yèn suwunge jagad iki | mêngku swasana ing kono ||

15. karoncènên kalamun kabèh tinutur | lir layang Hidayat Jati | ringkêse swasana mau | kang nèng jroning raga dadi | piranti kang alus yêktos ||

16. kang nèng ruhur dadi cahya pramanèku | mêngku pôncadriya nuli | pêncar bisa ngambu ngrungu | bisa nywara lan mangèksi |

[ 15 ]

ꦏꦁ​ꦲꦤꦺꦁ​ꦠꦼꦔꦃ​ꦏꦮꦲꦺꦴꦱ꧀꧉​​
​ꦲꦶꦪ​ꦢꦢꦶ​ꦥꦚ꧀ꦕ​ꦩꦪ​ꦏꦁ​ꦲꦩꦼꦁꦏꦸ꧈​​ꦫꦱ​ꦥꦔꦿꦱ​ꦕꦶꦥ꧀ꦠ​ꦱꦶꦂ꧈​​ꦧꦁꦏꦶꦠ꧀​ꦔꦁꦒꦶꦠ꧀​ꦔꦶꦫ​ꦤꦸꦗꦸ꧈​​ꦚꦤ​ꦚꦏꦿꦧꦮ​ꦠꦸꦮꦶꦤ꧀꧈​​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ​ꦏꦁ​ꦲꦤꦺꦁ​ꦔꦶꦱꦺꦴꦂ꧉​​
​ꦏ꧀ꦮꦱ​ꦩꦼꦁꦏꦸ​ꦥꦚ꧀ꦕ​ꦲꦱ꧀ꦩꦫ​ꦪꦲꦶꦏꦸ꧈​​ꦮꦶꦠꦶꦁ​ꦏꦱꦼꦁꦱꦼꦩ꧀​ꦱꦉꦱ꧀ꦩꦶ꧈​​ꦱꦏꦶꦁ​ꦥꦚ꧀ꦕꦢꦿꦶꦪ​ꦠꦸꦩꦿꦸꦤ꧀꧈​​ꦤꦸꦏ꧀ꦱ꧀ꦩꦺꦁ​ꦥꦚ꧀ꦕ​ꦩꦪ​ꦠꦿꦸꦱ꧀​ꦩꦿꦶꦁ꧈​​ꦥꦚ꧀ꦕꦱ꧀ꦩꦫ​ꦩꦼꦁꦏꦸ​ꦫꦲꦺꦴꦱ꧀꧉​​
​ꦫꦤ꧀​ꦲꦱ꧀ꦩꦫ​ꦠꦸꦫꦶꦢ​ꦥꦶꦁ​ꦏꦭꦶꦲꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​​ꦲꦱ꧀ꦩꦫꦏꦥꦶꦁ​ꦠꦿꦶ꧈​​ꦏꦥꦠ꧀​ꦲꦱ꧀ꦩꦫ​ꦕꦶꦥ꧀ꦠꦺꦏꦸ꧈​​ꦢꦢꦶꦤꦺ​ꦮꦺꦴꦫꦶꦁ​ꦱꦉꦱ꧀ꦩꦶ꧈​​ꦲꦱ꧀ꦩꦫꦒꦩ​ꦏꦕꦿꦶꦪꦺꦴꦱ꧀꧉​​
​ꦏꦧꦺꦃ​ꦩꦁꦏ​ꦏꦭꦫꦠꦶꦫ​ꦃꦪꦁ​ꦄꦒꦸꦁ꧈​​ꦢꦺ​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ​ꦏꦁ​ꦤꦺꦁ​ꦗꦮꦶ꧈​​ꦢꦢꦶ​ꦏꦴꦤꦤ꧀​ꦱꦮꦼꦒꦸꦁ꧈​​ꦠꦺꦗ​ꦏꦸꦮꦸꦁ​ꦏꦶꦭꦠ꧀​ꦛꦛꦶꦠ꧀꧈​​ꦕꦭꦺꦫꦺꦠ꧀​ꦗꦭꦢꦫ​ꦮꦺꦴꦂ꧉​​
​ꦩꦺꦒ​ꦩꦼꦤ꧀ꦝꦸꦁ​ꦲꦩ꧀ꦥꦏ꧀​ꦲꦩ꧀ꦥꦏ꧀​ꦒꦸꦤ꧀ꦠꦸꦂ​ꦏꦼꦠꦸꦏ꧀꧈​​ꦧꦪꦸ​ꦧꦗꦿ​ꦲꦔꦶꦤ꧀​ꦲꦔꦶꦤ꧀꧈​​ꦲꦩꦸꦤ꧀​ꦲꦩꦸꦤ꧀​ꦢꦫꦸ​ꦥꦸꦭꦸꦁ꧈​​ꦏꦧꦺꦃ​ꦱꦲꦶꦱꦶꦤꦶꦁ​ꦭꦔꦶꦠ꧀꧈​​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ​ꦏꦁ​ꦢꦤ꧀ꦢꦺꦴꦱ꧀​ꦢꦤ꧀ꦢꦺꦴꦱ꧀꧉​​
​ꦧꦸꦩꦶ​ꦧꦚꦸ​ꦮꦽꦏ꧀ꦱ​ꦒꦸꦭ꧀ꦩ​ꦭꦠ​ꦭꦸꦩꦸꦁ꧈​​ꦱꦫꦸꦥꦤꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦏꦸꦩꦼꦭꦶꦥ꧀꧈​​ꦏꦁ​ꦒꦸꦩꦽꦧꦼꦒ꧀​ꦏꦁ​ꦏꦸꦩꦿꦸꦩ꧀ꦥꦾꦸꦁ꧈​​ꦠꦤ꧀​ꦭꦾꦤ꧀​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ​ꦏꦁ​ꦢꦢꦶ꧈​​ꦠꦸꦲꦸ​

kang anèng têngah kawaos ||

17. iya dadi pônca maya kang amêngku | rasa pangrasa cipta sir | bangkit nganggit ngira nuju | nyana nyakrabawa tuwin | swasana kang anèng ngisor ||

18. kwasa mêngku pônca asmara yaiku | witing kasêngsêm sarêsmi | saking pôncadriya tumrun | nuksmèng pônca maya trus mring | pôncasmara mêngku raos ||

19. ran asmara turida ping kalihipun | asmara tôntra kaping tri | kapat asmara ciptèku | dadine woring sarêsmi | asmaragama kacriyos ||

20. kabèh môngka kalaratira Hyang Agung | de swasana kang nèng jawi | dadi kaanan sawêgung | teja kuwung kilat thathit | calèrèt jaladara wor ||

21. mega mêndhung ampak-ampak guntur kêtuk | bayu bajra angin-angin | amun-amun daru pulung | kabèh saisining langit | swasana kang dandos-dandos ||

22. bumi banyu wrêksa gulma lata lumung | sarupaning kang kumêlip | kang gumrêbêg kang kumrumpyung | tan lyan swasana kang dadi | tuhu

[ 16 ]

ꦱ꧀ꦮꦱꦤ​ꦏꦸꦮꦲꦺꦴꦱ꧀꧉​​
​ꦠꦼꦠꦼꦥ꧀​ꦢꦢꦾ​ꦮꦼꦮꦏꦶꦭꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦩꦲꦒꦸꦁ꧈​​ꦏꦮꦱ​ꦩꦸꦂꦮꦺꦁ​ꦱꦏꦭꦶꦂ꧈​​ꦩꦂꦩ​ꦥꦿ​ꦒꦸꦫꦸ​ꦏꦁ​ꦠꦤ꧀​ꦮꦿꦸꦃ꧈​​ꦲꦤꦤꦶꦁ​ꦏꦴꦤꦤ꧀​ꦗꦠꦶ꧈​​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ​ꦏꦁ​ꦱꦭꦶꦤ꧀​ꦲꦼꦁꦒꦺꦴꦤ꧀꧉​​
​ꦤꦸꦭꦶ​ꦥꦝ​ꦢꦺꦤ꧀​ꦲꦁꦒꦼꦥ꧀​ꦏꦁ​ꦩꦲ​ꦄꦒꦸꦁ꧈​​ꦥꦶꦤꦔꦿꦤ꧀​ꦥꦶꦤꦸꦤ꧀ꦝꦶ​ꦥꦸꦤ꧀ꦝꦶ꧈​​ꦏꦪ​ꦏꦁ​ꦏꦮꦃꦪꦺꦁ​ꦥꦸꦕꦸꦁ꧈​​ꦠꦤ꧀​ꦮꦿꦸꦃ​ꦪꦺꦤ꧀​ꦲꦶꦏꦸ​ꦠꦿꦶꦩꦸꦂꦠꦶ꧈​​ꦱꦭꦶꦤ꧀​ꦒꦺꦴꦤ꧀​ꦱꦭꦶꦤ꧀​ꦊꦭꦒꦺꦴꦤ꧀꧉​​
​ꦱꦭꦶꦤ꧀​ꦲꦱ꧀ꦩ​ꦭꦤ꧀​ꦱꦭꦶꦤ꧀​ꦥꦔ꧀ꦮꦱꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​​ꦭꦩꦸꦤ꧀​ꦩꦤꦸꦏ꧀ꦱ꧀ꦩꦺꦁ​ꦩꦿꦶꦁ​ꦕꦕꦶꦁ꧈​​ꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶ​ꦩꦸꦁ​ꦩꦁꦏꦼꦉꦠ꧀​ꦩꦸꦭꦸꦂ꧈​​ꦪꦺꦤ꧀​ꦩꦤꦸꦏ꧀ꦱ꧀ꦩꦺꦁ​ꦮꦭꦁ​ꦧꦁꦏꦶꦠ꧀꧈​​ꦩꦶꦧꦼꦂ​ꦩꦊꦠꦶꦏ꧀​ꦩꦚ꧀ꦕꦺꦴꦭꦺꦴꦠ꧀꧉​​
​ꦪꦺꦤ꧀​ꦩꦚ꧀ꦗꦶꦁ​ꦮꦺꦴꦁ​ꦧꦶꦱ​ꦔꦁꦒꦶꦠ꧀​ꦧꦶꦱ​ꦔꦶꦢꦸꦁ꧈​​ꦠꦼꦂꦏꦝꦁ​ꦧꦶꦱ​ꦲꦸꦢꦤꦶ꧈​​ꦩꦫꦶꦁ​ꦱꦗꦠꦶꦤꦶꦁ​ꦲꦶꦝꦸꦥ꧀꧈​​ꦮꦿꦸꦃ​ꦱꦁꦏꦤ꧀​ꦥꦫꦤꦶꦁ​ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀꧈​​ꦥꦔꦿꦏꦶꦠꦶꦁ​ꦫꦺꦃ​ꦠꦤ꧀​ꦏꦺꦫꦺꦴꦤ꧀꧉​​
​ꦩꦂꦩꦤꦶꦫ​ꦏꦧꦺꦃ​ꦥꦔꦁꦒꦼꦥꦶꦁ​ꦒꦸꦫꦸ꧈​​ꦏꦁ​ꦥꦝ​ꦩꦔꦺꦫꦤ꧀​ꦩꦫꦶꦁ꧈​​ꦫꦱ​ꦥꦔꦿꦱ​ꦕꦃꦪ​ꦤꦸꦁ꧈​​ꦩꦔꦿꦤ꧀​ꦩꦿꦶꦁ​ꦥꦿꦩꦤ​ꦠꦸꦮꦶꦤ꧀꧈​​ꦩꦔꦿꦤ꧀​ꦱ꧀ꦮꦫ​ꦕꦶꦥ꧀ꦠꦺꦁ​ꦧꦠꦺꦴꦱ꧀꧉​​
​ꦏꦪ​ꦲꦶꦁꦏꦁ​ꦏꦮꦃꦪ​ꦲꦶꦁ​ꦱꦼꦏꦂ​ꦥꦸꦕꦸꦁ꧈​​ꦱꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶ​ꦧꦺꦚ꧀ꦗꦁ​ꦲꦸꦩꦚ꧀ꦗꦶꦁ꧈​​ꦩꦿꦶꦁ​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ​ꦩꦺꦴꦫꦶꦁ​ꦱꦸꦮꦸꦁ꧈​​ꦲꦂꦱ​ꦔꦸꦁꦱꦶ​ꦩꦫꦶꦁ​ꦔꦼꦤ꧀ꦢꦶ꧈​​ꦔꦂꦱ​ꦮꦸꦫꦶ​ꦝꦸꦮꦸꦂ​ꦔꦶꦱꦺꦴꦂ꧉​​

swasana kuwaos ||

23. têtêp dadya wêwakiling Kang Mahagung | kawasa murwèng sakalir | marma pra guru kang tan wruh | ananing kaanan jati | swasana kang salin ênggon ||

24. nuli padha dèn anggêp Kang Maha Agung | pinangran pinundhi-pundhi | kaya kang kawahyèng pucung | tan wruh yèn iku trimurti | salin gon salin lêlagon ||

25. salin asma lan salin pangwasanipun | lamun manuksmèng mring cacing | yêkti mung mangkêrêt mulur | yèn manuksmèng walang bangkit | mibêr malêtik mancolot ||

26. yèn manjing wong bisa nganggit bisa ngidung | têrkadhang bisa udani | maring sajatining idhup | wruh sangkan paraning urip | pangrakiting rèh tan keron ||

27. marmanira kabèh panganggêping guru | kang padha mangeran maring | rasa pangrasa cahya nung | mangran mring pramana tuwin | mangran swara ciptèng batos ||

28. kaya ingkang kawahya ing sêkar pucung | sayêkti benjang umanjing | mring swasana moring suwung | arsa ngungsi maring ngêndi | ngarsa wuri dhuwur ngisor ||

[ 17 ]

꧅ꦟ꧀ꦢꦿ꧅
ꦗꦧ​ꦗꦼꦫꦺꦴ​ꦏꦧꦼꦏꦤ꧀꧈​​ꦲꦶꦁ​ꦱ꧀ꦮꦱꦤ​ꦱꦤꦢꦾꦤ꧀​ꦏꦁ​ꦠꦤ꧀​ꦔꦺꦭ꧀ꦩꦶ꧈​​ꦲꦶꦪ​ꦩꦤꦸꦏ꧀ꦱ꧀ꦩꦺꦁ​ꦩꦿꦶꦁ​ꦱꦸꦮꦸꦁ꧈​​ꦏꦮꦸꦂ​ꦲꦶꦁ​ꦠꦮꦁ​ꦠꦺꦴꦮꦁ꧈​​ꦤꦺꦴꦫ​ꦧꦺꦢ​ꦭꦮꦤ꧀​ꦲꦶꦁꦏꦁ​ꦲꦃꦭꦶ​ꦔꦺꦭ꧀ꦩꦸ꧈​​ꦏꦭꦩꦸꦤ꧀​ꦤꦺꦴꦫ​ꦮꦱ꧀ꦥꦢ꧈​​ꦢꦸꦤꦸꦔꦶꦁ​ꦏꦴꦤꦤ꧀​ꦗꦠꦶ꧉​​
ꦱꦗꦠꦶꦤꦶꦁ​ꦲꦸꦫꦶꦥꦶꦫ꧈​​ꦏꦁ​ꦮꦸꦱ꧀​ꦲꦮꦺꦴꦂ​ꦠꦤ꧀​ꦥꦶꦱꦃ​ꦱꦶꦪꦁ​ꦫꦠꦿꦶ꧈​​ꦱꦗꦿꦺꦴꦤꦶꦁ​ꦏꦸꦂꦄꦤ꧀​ꦏꦱꦼꦧꦸꦠ꧀꧈​​ꦩꦶꦤ꧀ꦏꦶꦧꦫꦶꦭ꧀​ꦮꦫꦶꦠ꧈​​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦄꦭ꧀ꦭꦃ​ꦫꦏꦼꦠꦤ꧀​ꦭꦤ꧀​ꦫꦱꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​​ꦭꦶꦫꦺ​ꦮꦸꦱ꧀​ꦲꦮꦺꦴꦂ​ꦱꦫꦱ꧈​​ꦫꦱ​ꦱꦗꦿꦺꦴꦤꦶꦁ​ꦔꦲꦸꦫꦶꦥ꧀꧉​​
ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀​ꦲꦶꦁꦏꦁ​ꦩꦮ​ꦗꦶꦮ꧈​​ꦗꦶꦮꦤꦶꦫ​ꦩꦁꦏ​ꦮꦫꦤ​ꦗꦠꦶ꧈​​ꦗꦠꦶꦤꦶꦁ​ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀​ꦥꦸꦤꦶꦏꦸ꧈​​ꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶ​ꦠꦤ꧀​ꦔꦁꦒꦺꦴ​ꦚꦮ꧈​​ꦤꦺꦴꦫ​ꦚꦫ​ꦤꦺꦴꦫ​ꦒꦤ꧀ꦢ​ꦤꦺꦴꦫ​ꦢꦸꦭꦸ꧈​​ꦤꦺꦴꦫ​ꦩꦸꦤ​ꦠꦤ꧀​ꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏ꧈​​ꦠꦤ꧀ꦥ​ꦫꦱ​ꦥꦔꦿꦱ​ꦤꦶꦂ꧉​​
ꦲꦩꦸꦁ​ꦤꦼꦁ​ꦲꦼꦤꦶꦁ​ꦢꦾꦠ꧀ꦩꦶꦏ꧈​​ꦤꦺꦁ​ꦏꦴꦤꦤ꧀​ꦲꦤꦤꦶꦫ​ꦥꦿꦶꦧꦢꦶ꧈​​ꦤꦔꦶꦁ​ꦏꦧꦺꦃ​ꦏꦁ​ꦏꦢꦸꦭꦸ꧈​​ꦲꦥꦤ꧀​ꦮꦸꦱ꧀​ꦏꦲꦸꦤꦶꦔꦤ꧀꧈​​ꦏꦁ​ꦏꦫꦸꦔꦸ​ꦮꦸꦱ꧀​ꦏꦥꦾꦂꦱ​ꦲꦶꦁ​ꦲꦾꦁ​ꦄꦒꦸꦁ꧈​​ꦏꦁ​ꦏꦴꦩ꧀ꦧꦸ​ꦮꦸꦱ꧀​ꦏꦒꦤ꧀ꦢ꧈​​ꦏꦁ​ꦚꦫ​ꦏꦱꦧ꧀ꦢ​ꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶ꧉​​
ꦏꦁ​ꦲꦔꦿꦱ​ꦮꦸꦱ꧀​ꦏꦫꦃꦱꦤ꧀꧈​​ꦲꦶꦤꦭꦺꦴꦲ​ꦲꦸꦮꦱꦩꦶꦔ꧀ꦮꦭ꧀​ꦔꦭꦶꦩ꧀꧈​​ꦄꦭ꧀ꦭꦃ​ꦲꦶꦏꦸ​ꦗꦼꦩ꧀ꦧꦂ​ꦲꦒꦸꦁ꧈​​ꦲꦸꦤꦶꦔ​ꦱꦤꦶꦱ꧀ꦏꦫ꧈​​ꦤꦺꦴꦫ​ꦱꦩꦂ​ꦪ​ꦤꦸꦏꦠ꧀​

4. Pangkur

1. jaba jêro kaèbêkan | ing swasana sanadyan kang tan ngèlmi | iya manuksmèng mring suwung | kawur ing tawang towang | nora beda lawan ingkang ahli ngèlmu | kalamun nora waspada | dununging kaanan jati ||

2. sajatining uripira | kang wus awor tan pisah siyang ratri | sajroning Kur'an kasêbut | minkibaril warita | Gusti Allah rakêtan lan rasanipun | lire wus awor sarasa | rasa sajroning ngaurip ||

3. urip ingkang mawa jiwa | jiwanira môngka warana jati | jatining urip puniku | yêkti tan nganggo nyawa | nora nywara nora gônda nora dulu | nora muna tan ngandika | tanpa rasa pangrasa nir ||

4. amung nêng êning dyatmika | nèng kaanan ananira pribadi | nanging kabèh kang kadulu | apan wus kauningan | kang karungu wus kapyarsa ing Hyang Agung | kang kaambu wus kagônda | kang nywara kasabda yêkti ||

5. kang angrasa wus karahsan | inaloha huwasamingwal ngalim | Allah iku jêmbar agung | uninga saniskara | nora samar ya nukat [nu...]

[ 18 ]

​ꦓꦲꦶꦥ꧀ꦧꦸꦭ꧀ꦒꦸꦪꦸꦥ꧀꧈​​ꦭꦶꦫꦶꦁ​ꦮꦶꦗꦶ​ꦥꦼꦥꦶꦔꦶꦠꦤ꧀꧈​​ꦱꦸꦩꦶꦔꦶꦠ꧀​ꦲꦶꦁ​ꦫꦃꦱꦤꦺꦏꦶ꧉​​
ꦤꦔꦶꦁ​ꦥꦶꦭꦶꦃ​ꦏꦁ​ꦲꦸꦤꦶꦔ꧈​​ꦭꦩꦸꦤ꧀​ꦲꦺꦴꦫ​ꦭꦮꦤ꧀​ꦥꦶꦠꦸꦢꦸꦃ​ꦗꦠꦶ꧈​​ꦭꦥ꦳ꦭꦺ​ꦭꦪꦸ​ꦑꦪꦥꦸ꧈​​ꦠꦤ꧀​ꦏꦼꦤ​ꦏꦪ​ꦔꦥ꧈​​ꦲꦤꦤꦶꦫ​ꦱꦩꦂ​ꦠꦤ꧀​ꦏꦼꦤ​ꦒꦶꦤꦪꦸꦃ꧈​​ꦪꦺꦤ꧀​ꦲꦺꦴꦫ​ꦭꦤ꧀​ꦮꦃꦪꦸꦤꦶꦁ​ꦲꦾꦁ꧈​​ꦤꦔꦶꦁ​ꦮꦗꦶꦧꦸꦭ꧀​ꦮꦸꦗꦸꦢꦶ꧉​​
ꦭꦶꦫꦺ​ꦮꦗꦶꦧ꧀​ꦮꦸꦗꦸꦢꦶꦫ꧈​​ꦲꦶꦪ​ꦲꦫꦤ꧀​ꦏꦪꦸꦤ꧀​ꦲꦶꦭ​ꦧꦶꦫꦏꦶꦤ꧀꧈​​ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀​ꦠꦤ꧀ꦥ​ꦗꦶꦮꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​​ꦩꦸꦁ​ꦢꦪ​ꦥꦿꦧꦮꦚ꧈​​ꦲꦔꦸꦫꦶꦥꦶ​ꦱꦺꦱꦶꦤꦶꦁ​ꦧꦸꦮꦤ​ꦱꦒꦸꦁ꧈​​ꦤꦼꦔꦺ​ꦧꦶꦱ​ꦏꦂꦪ​ꦲꦺꦴꦧꦃ꧈​​ꦏꦪꦸꦤ꧀​ꦲꦶꦭ​ꦥꦶꦤ꧀ꦢꦫꦺꦤꦶ꧉​​
ꦧꦶꦱ​ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀​ꦫꦺꦴꦁ​ꦥꦁꦒꦺꦴꦤꦤ꧀꧈​​ꦭꦶꦫꦺ​ꦲꦸꦫꦶꦥ꧀​ꦤꦺꦁ​ꦔꦭꦩ꧀​ꦏꦧꦶꦂ​ꦱꦲꦶꦂ꧈​​ꦏꦧꦺꦃ​ꦩꦸꦁ​ꦥꦿꦶꦧꦢꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​​ꦲꦶꦁ​ꦏꦺꦤꦺ​ꦏꦤ​ꦲꦤ꧈​​ꦲꦶꦪ​ꦏꦤ​ꦏꦺꦤꦺ​ꦠꦤ꧀​ꦲꦤ​ꦚꦏꦸꦛꦸ꧈​​ꦩꦸꦁ​ꦱꦮꦶꦗꦶ​ꦤꦺꦴꦫ​ꦲꦺꦴꦮꦃ꧈​​ꦭꦁꦒꦼꦁ​ꦲꦶꦁ​ꦱꦭꦩꦶ​ꦭꦩꦶ꧉​​
ꦲꦤ​ꦱꦱ꧀ꦩꦶꦠꦤꦶꦫꦺꦁ​ꦲꦾꦁ꧈​​ꦩꦸꦚꦺꦁ​ꦏꦶꦠꦧ꧀​ꦢꦑꦲꦶꦏꦸꦭ꧀​ꦄꦑꦲꦶꦏ꧀꧈​​ꦝꦶꦔꦶꦤ꧀​ꦤꦶꦠꦲꦏꦼꦤ꧀​ꦏꦪꦸ꧈​​ꦱꦗꦫꦠꦸꦭ꧀​ꦪꦏꦶꦤ꧈​​ꦠꦸꦮꦸꦃ​ꦲꦤꦺꦁ​ꦗꦿꦺꦴꦤꦶꦁ​ꦲꦭꦩ꧀​ꦲꦢꦩ꧀​ꦩꦏ꧀ꦢꦸꦩ꧀꧈​​ꦲꦗꦭꦶ​ꦲꦧꦢꦶ​ꦲꦶꦏ꧈​​ꦠꦼꦒꦼꦱꦺ​ꦒꦼꦱꦁ​ꦱꦗꦠꦶ꧉​​
​ꦠꦸꦩꦸꦮꦸꦃ​ꦲꦤꦺꦁ​ꦧꦸꦮꦤ꧈​​ꦪ​ꦢꦸꦏ꧀​ꦩꦏ꧀ꦱꦶꦃ​

[...kat] ghaipbulguyup | liring wiji pêpingitan | sumingit ing rahsanèki ||

6. nanging pilih kang uninga | lamun ora lawan pituduh jati | lafale layu khayapu | tan kêna kaya ngapa | ananira samar tan kêna ginayuh | yèn ora lan wahyuning Hyang | nanging wajibul wujudi ||

7. lire wajib wujudira | iya aran kayun ila birakin | urip tanpa jiwanipun | mung daya prabawanya | anguripi sèsining buwana sagung | nênge bisa karya obah | kayun ila pindarèni ||

8. bisa urip rong panggonan | lire urip nèng ngalam kabir sahir | kabèh mung pribadinipun | ing kene kana ana | iya kana kene tan ana nyakuthu | mung sawiji nora owah | langgêng ing salami-lami ||

9. ana sasmitanirèng Hyang | munyèng kitab Dakhaikul Akhaik | dhingin nitahakên kayu | sajaratul yakina | tuwuh anèng jroning alam adam makdum | ajali abadi ika | têgêse gêsang sajati ||

10. tumuwuh anèng buwana | ya duk maksih [ma...]

[ 19 ]

​ꦮꦁ​ꦔꦸꦮꦸꦁ​ꦱꦺꦴꦚꦫꦸꦫꦶ꧈​​ꦱꦸꦮꦸꦁ​ꦲꦶꦁ​ꦱꦭꦩꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​​ꦲꦤꦺꦁ​ꦏꦴꦤꦤ꧀​ꦏꦶꦠ꧈​​ꦭꦃ​ꦥꦸꦤꦶꦏꦸ​ꦲꦸꦭꦠꦤ​ꦢꦺꦤ꧀​ꦏꦥꦁꦒꦸꦃ꧈​​ꦠꦏꦺꦴꦏ꧀ꦤ​ꦩꦿꦶꦁ​ꦥꦿ​ꦥꦤ꧀ꦝꦶꦠ꧈​​ꦏꦁ​ꦥꦸꦤ꧀ꦝꦸꦃ​ꦥꦶꦤ꧀ꦝꦤꦶꦁ​ꦥꦠꦶ꧉​​
​ꦥꦿꦤ꧀ꦢꦺꦤꦺ​ꦏꦁ​ꦮꦸꦱ꧀​ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦂꦤ꧈​​ꦲꦶꦁ​ꦥꦔꦮꦿꦸꦃ​ꦠꦤ꧀​ꦱꦩꦂ​ꦮꦺꦴꦫꦶꦁ​ꦝꦶꦫꦶ꧈​​ꦏꦁ​ꦔꦭꦶꦔꦶ​ꦮꦸꦱ꧀​ꦏꦢꦸꦭꦸ꧈​​ꦩ꧀ꦭꦺꦭ​ꦠꦤ꧀​ꦏꦭꦩꦠꦤ꧀꧈​​ꦮꦿꦸꦲꦶꦁ​ꦥꦿꦤ​ꦥꦩ꧀ꦧꦸꦏꦤꦺ​ꦠꦤ꧀​ꦏꦭꦶꦫꦸ꧈​​ꦗꦿꦺꦴ​ꦭꦶꦪꦼꦥ꧀​ꦭꦪꦥ꧀​ꦏꦫꦱ꧈​​ꦱꦏꦶꦁ​ꦥꦿꦤ​ꦥꦿꦤꦮꦤꦶꦁ꧉​​
​ꦏꦁ​ꦩꦁꦏꦺꦴꦤꦺꦴ​ꦮꦶꦤꦱ꧀ꦠꦤꦤ꧀꧈​​ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀​ꦥꦤ​ꦤꦸꦁꦏꦸ​ꦥꦸꦢꦾ​ꦱꦼꦩꦺꦢꦶ꧈​​ꦩꦭꦢꦶꦤꦶꦁ​ꦲꦶꦁ​ꦥꦤꦼꦏꦸꦁ꧈​​ꦩꦸꦤꦶ​ꦱꦗꦿꦺꦴꦤꦶꦁ​ꦏꦸꦂꦄꦤ꧀꧈​​ꦲꦤ꧀ꦠꦩꦸꦠꦸ​ꦏꦧ꧀ꦭꦭ꧀​ꦩꦲꦺꦴꦠ​ꦥꦸꦤꦶꦏꦸ꧈​​ꦭꦶꦫꦶꦁ​ꦩꦠꦶ​ꦗꦿꦺꦴꦤꦶꦁ​ꦒꦼꦱꦁ꧈​​ꦲꦶꦪ​ꦒꦼꦱꦁ​ꦗꦿꦺꦴꦤꦶꦁ​ꦥꦠꦶ꧉​​
​ꦏꦁ​ꦩꦁꦏꦤ​ꦱꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶꦚ꧈​​ꦥꦶꦭꦶꦃ​ꦗꦤ꧀ꦩ​ꦏꦁ​ꦧꦁꦏꦶꦠ꧀​ꦲꦔ꧀ꦭꦏꦺꦴꦤꦶ꧈​​ꦱꦏꦶꦁ​ꦲꦔꦺꦭ꧀​ꦱꦏꦭꦁꦏꦸꦁ꧈​​ꦏꦭꦩꦸꦤ꧀​ꦢꦸꦫꦸꦁ​ꦲꦼꦏꦱ꧀꧈​​ꦥꦔꦼꦏꦼꦱꦶꦁ​ꦲꦶꦏ꧀ꦠꦺꦏꦠ꧀​ꦱꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶ​ꦠꦏꦸꦠ꧀꧈​​ꦲꦺꦮꦢꦺꦤꦺ​ꦏꦼꦤ​ꦲꦸꦒ꧈​​ꦒꦶꦤꦸꦭꦔ​ꦩꦸꦫꦶꦃ​ꦭꦤ꧀ꦠꦶꦃ꧉​​
​ꦢꦺꦤꦺ​ꦠ​ꦥꦸꦂꦮꦺꦁ​ꦥꦔꦫꦃ꧈​​ꦫꦃ​ꦲꦫꦲꦼꦤ꧀​ꦱꦼꦱꦶꦫꦶꦃ​ꦱꦧꦼꦤ꧀​ꦲꦫꦶ꧈​​ꦲꦚꦼꦚꦸꦢ​ꦲꦮ​ꦤꦥ꧀ꦱꦸ꧈​​ꦪꦺꦤ꧀​ꦮꦸꦱ꧀​ꦔꦿꦱ​ꦏꦮꦱ꧈​​ꦏꦭꦩꦁꦱ​ꦱꦶꦉꦥꦶꦁ​ꦮꦺꦴꦁ​ꦭꦶꦁꦱꦶꦂ​

[...ksih] wang nguwung sonyaruri | suwung ing salaminipun | anèng kaanan kita | lah puniku ulatana dèn kapangguh | takokna mring pra pandhita | kang pundhuh pindhaning pati ||

11. prandene kang wus sampurna | ing pangawruh tan samar woring dhiri | kang ngalingi wus kadulu | mlela tan kalamatan | wruhing prana pambukane tan kaliru | jro liyêp layap karasa | saking prana pranawaning ||

12. kang mangkono winastanan | sampun pana nungku pudya sêmèdi | maladining ing panêkung | muni sajroning Kur'an | antamutu kablal maota puniku | liring mati jroning gêsang | iya gêsang jroning pati ||

13. kang mangkana sayêktinya | pilih janma kang bangkit anglakoni | saking angèl sakalangkung | kalamun durung êkas | pangêkêsing iktekat sayêkti takut | ewadene kêna uga | ginulanga murih lantih ||

14. dene ta purwèng pangarah | rah-arahên sêsirih sabên ari | anyênyuda hawa napsu | yèn wus ngrasa kawasa | kalamôngsa sirêping wong lingsir [ling...]

[ 20 ]

​ꦢꦭꦸ꧈​​ꦔꦸꦁꦱ​ꦒꦺꦴꦤ꧀​ꦏꦁ​ꦥꦿꦪꦺꦴꦒ꧈​​ꦥꦥꦤ꧀​ꦏꦁ​ꦥꦏꦤ꧀ꦠꦸꦏ꧀​ꦱꦼꦥꦶ꧉​​
​ꦤꦸꦭꦾ​ꦔꦿꦕꦸꦠ꧀​ꦥꦚ꧀ꦕꦢꦿꦶꦪ꧈​​ꦏ꧀ꦮꦱꦤꦶꦫ​ꦱꦶꦂꦤꦏ꧀ꦤ​ꦪ꧀ꦮ​ꦭꦸꦩꦫꦶꦱ꧀꧈​​ꦤꦺꦠꦿ​ꦭꦶꦪꦼꦥꦼꦤ꧀​ꦲꦤꦸꦗꦸ꧈​​ꦒꦿꦤꦶꦁ​ꦲꦂꦒ​ꦠꦸꦂ​ꦱꦺꦤ꧈​​ꦥꦿꦩꦤꦤ꧀ꦠ​ꦮꦺꦴꦂꦤ​ꦭꦶꦪꦼꦥꦶꦁ​ꦥꦤ꧀ꦢꦸꦭꦸ꧈​​ꦩꦸꦭꦠ꧀​ꦭꦸꦩꦏ꧀ꦱ​ꦤꦺꦁ​ꦲꦺꦴꦱ꧀ꦮ꧈​​ꦢꦺꦤ꧀​ꦱꦤ꧀ꦠꦺꦴꦱ​ꦪ꧀ꦮ​ꦒꦸꦩꦶꦁꦱꦶꦂ꧉​​
​ꦢꦾꦤ꧀​ꦤꦠ​ꦭꦏ꧀ꦱꦶꦠꦺꦁ​ꦲꦺꦴꦱ꧀ꦮ꧈​​ꦩꦃꦪ​ꦩꦚ꧀ꦗꦶꦔꦶꦫ​ꦢꦺꦤ꧀​ꦱꦫꦺꦃ​ꦫꦶꦫꦶꦃ꧈​​ꦮꦶꦤꦮꦱ꧀​ꦪ꧀ꦮ​ꦏꦺꦴꦁꦱꦶ​ꦮꦺꦴꦂ​ꦱꦸꦃ꧈​​ꦮꦺꦴꦂ​ꦭꦶꦪꦼꦥꦶꦁ​ꦥꦤꦶꦔꦭ꧀꧈​​ꦢꦺꦤ꧀​ꦒꦸꦩꦺꦴꦭꦺꦴꦁ​ꦊꦔꦶꦁ​ꦠꦾꦱ꧀​ꦠꦤ꧀ꦠꦫ​ꦠꦩ꧀ꦠꦸ꧈​​ꦫꦱꦤꦶꦁ​ꦲꦁꦒ​ꦏꦫꦱ꧈​​ꦗꦿꦺꦴ​ꦫꦺꦴꦱ꧀​ꦫꦺꦴꦱꦤ꧀​ꦏꦺꦁꦱꦼꦂ​ꦏꦺꦴꦱꦶꦏ꧀꧉​​
​ꦏꦠꦫꦶꦏ꧀​ꦤꦼꦔꦶꦁ​ꦥꦶꦫꦤ꧀ꦠꦾ꧈​​ꦠꦤ꧀​ꦲꦤ꧀ꦠꦫ​ꦒꦸꦩꦽꦩꦼꦠ꧀​ꦩꦫ​ꦩꦫꦶꦁ꧈​​ꦩꦫꦏ꧀​ꦮꦺꦴꦂ​ꦲꦺꦴꦱ꧀ꦮ​ꦫꦸꦩꦱꦸꦏ꧀꧈​​ꦪ꧀ꦮ​ꦮꦱ꧀​ꦢꦺꦤ꧀​ꦠꦼꦠꦼꦏ꧀​ꦱꦶꦫ꧈​​ꦱꦼꦫꦶꦁ​ꦫꦱ​ꦏꦫꦱ​ꦠꦿꦸꦱꦶꦁ​ꦱꦼꦱꦸꦁꦱꦸꦩ꧀꧈​​ꦱꦩꦤ꧀ꦠꦫ​ꦫꦱꦤꦶꦫ꧈​​ꦮꦺꦴꦫꦶꦁ​ꦥꦔꦿꦱ​ꦱꦶꦂꦤꦤꦶꦱ꧀꧉​​
​ꦏꦫꦶ​ꦏꦭꦫꦠꦶꦁ​ꦲꦠ꧀ꦩ꧈​​ꦮꦺꦴꦫꦶꦁ​ꦮꦂꦤ​ꦫꦸꦥ​ꦮꦸꦱ꧀​ꦩꦸꦭꦾ​ꦠꦸꦁꦒꦶꦭ꧀꧈​​ꦠꦸꦁꦒꦶꦭ꧀​ꦲꦶꦁ​ꦏꦴꦤꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​​ꦲꦤꦤꦶꦁ​ꦏꦤꦶꦔꦤ꧀꧈​​ꦏꦺꦴꦤꦁ​ꦲꦺꦴꦤꦁ​ꦩꦺꦤꦏ꧀​ꦲꦶꦁ​ꦏꦤꦶꦏ꧀ꦩꦠꦤ꧀​ꦤꦸꦁ꧈​​ꦲꦶꦁ​ꦏꦺꦴꦤꦺꦴ​ꦱꦏꦂꦱꦤꦶꦫ꧈​​ꦢꦺꦫ​ꦩꦿꦶꦃ​ꦏꦂꦏꦠꦶꦁ​ꦏꦥ꧀ꦠꦶ꧉​​
​ꦱꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶ​ꦮꦸꦱ꧀​

[...sir] dalu | ngungsia gon kang prayoga | papan kang pakantuk sêpi ||

15. nulya ngracut pôncadriya | kwasanira sirnakna ywa lumaris | netra liyêpên anuju | graning arga tur sena | pramananta worna liyêping pandulu | mulat lumaksa nèng oswa | dèn santosa ywa gumingsir ||

16. dyan nata laksitèng oswa | mahya manjingira dèn sarèh ririh | winawas ywa kongsi wor suh | wor liyêping paningal | dèn gumolong lênging tyas tantara tamtu | rasaning angga karasa | jro ros-rosan kèngsêr kosik ||

17. katarik nênging pirantya | tan antara gumrêmêt mara maring | marak wor oswa rumasuk | ywa was dèn têtêk sira | sêring rasa karasa trusing sêsungsum | samantara rasanira | woring pangrasa sirnanis ||

18. kari kalarating atma | woring warna rupa wus mulya tunggil | tunggil ing kaananipun | ananing kaêningan | konang-onang menak ing kanikmatan nung | ing kono sakarsanira | dera mrih karkating kapti ||

19. sayêkti wus [wu...]

[ 21 ]

​ꦏꦠꦫꦶꦩ꧈​​ꦏꦁ​ꦤꦫꦶꦩ​ꦲꦤꦤꦶꦫ​ꦥꦿꦶꦧꦢꦶ꧈​​ꦮꦶꦠ꧀​ꦮꦸꦱ꧀​ꦥꦮꦺꦴꦫꦶꦁ​ꦱꦮꦸꦗꦸꦠ꧀꧈​​ꦫꦺꦴꦫꦺꦴ​ꦫꦺꦴꦫꦺꦴꦤꦶꦁ​ꦠꦸꦁꦒꦭ꧀꧈​​ꦠꦸꦁꦒꦭꦶꦫ​ꦩꦏ꧀ꦱꦶꦃ​ꦏꦼꦏꦭꦶꦃ​ꦥꦸꦤꦶꦏꦸ꧈​​ꦩꦂꦒ​ꦭꦒꦶ​ꦥꦤꦸꦁꦒꦭ꧀ꦚ꧈​​ꦱꦗꦿꦺꦴꦤꦶꦁ​ꦩꦢꦾ​ꦥꦸꦤꦶꦏꦶ꧉​​
​ꦢꦸꦫꦸꦁ​ꦠꦸꦁꦒꦭ꧀​ꦲꦶꦁ​ꦮꦱꦤ꧈​​ꦩꦂꦩꦤꦶꦫ​ꦩꦏ꧀ꦱꦶꦃ​ꦮꦁꦱꦸꦭ꧀​ꦏꦼꦏꦭꦶꦃ꧈​​ꦭꦶꦂ​ꦏꦽꦱ꧀ꦤ​ꦏꦭꦮꦤ꧀​ꦮꦶꦱ꧀ꦤꦸ꧈​​ꦭꦩꦸꦤ꧀​ꦏꦽꦱ꧀ꦤ​ꦏꦠꦶꦔꦭ꧀꧈​​ꦱꦁ​ꦲꦾꦁ​ꦮꦶꦱ꧀ꦤꦸ​ꦱꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶꦤꦺ​ꦠꦤ꧀​ꦏꦢꦸꦭꦸ꧈​​ꦪꦺꦤ꧀​ꦮꦶꦱ꧀ꦤꦸ​ꦤꦺꦁ​ꦱꦸꦫꦭꦪ꧈​​ꦧꦛꦫ​ꦏꦽꦱ꧀ꦤ​ꦠꦤ꧀​ꦏꦺꦏ꧀ꦱꦶ꧉​​
​ꦤꦔꦶꦁ​ꦏꦽꦱ꧀ꦤ​ꦲꦶꦪ​ꦏꦽꦱ꧀ꦤ꧈​​ꦮꦶꦱ꧀ꦤꦸꦤꦶꦫ​ꦮꦶꦱ꧀ꦤꦸ​ꦱꦗꦠꦶ꧈​​ꦧꦺꦢ​ꦥꦩꦺꦴꦫꦶꦁ​ꦔꦭꦸꦪꦸꦠ꧀꧈​​ꦏꦽꦱ꧀ꦤ​ꦱꦶꦂꦤ​ꦮꦭꦸꦪ꧈​​ꦥꦸꦭꦶꦃ​ꦮꦶꦱ꧀ꦤꦸ​ꦔꦪꦔꦤ꧀​ꦱꦭꦩꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​​ꦩꦂꦩ​ꦥꦤꦸꦁꦒꦭꦶꦁ​ꦩꦢꦾ꧈​​ꦩꦸꦁ​ꦲꦫꦤ꧀​ꦒꦩ꧀ꦧꦸꦃ​ꦲꦶꦁ​ꦮꦶꦢꦶ꧉​​  
꧅ꦟ꧀ꦢꦿ꧅
ꦪ​ꦱꦶꦁ​ꦒꦠꦸꦁꦒꦭ꧀​ꦭꦒꦸ꧈​​ꦥꦤꦼꦏꦸꦔꦤ꧀​ꦏꦁ​ꦏꦺꦴꦕꦥ꧀​ꦲꦶꦁ​ꦥꦁꦏꦸꦂ꧈​​ꦭꦤ꧀​ꦥꦔꦸꦏꦸꦠ꧀​ꦥꦔꦿꦕꦸꦠ꧀​ꦥꦠꦿꦥꦶꦁ​ꦥꦠꦶ꧈​​ꦩꦸꦁ​ꦧꦺꦢ​ꦩꦱꦺꦱ​ꦲꦶꦏꦸ꧈​​ꦮꦶꦤꦱꦺꦱ​ꦥꦿꦥ꧀ꦠꦺꦁ​ꦭꦪꦺꦴꦤ꧀꧉​​
ꦢꦺꦤꦺ​ꦥꦠꦿꦥꦶꦁ​ꦭꦩ꧀ꦥꦸꦱ꧀꧈​​ꦮꦱꦶꦠꦤꦺ​ꦥꦿ​ꦮꦶꦏꦸ​ꦏꦁ​ꦥꦸꦠꦸꦱ꧀꧈​​ꦥꦮꦂꦠꦶꦤꦺ​ꦲꦤ꧀ꦠꦫ​ꦏꦸꦫꦁ​ꦠꦿꦶ​ꦱꦱꦶ꧈​​ꦫꦱꦤꦶꦁ​ꦫꦱ​ꦮꦸꦱ꧀​ꦱꦸꦫꦸꦠ꧀꧈​​ꦱꦸꦉꦩ꧀​ꦱꦸꦩꦶꦫꦠ꧀​ꦲꦶꦁ​ꦫꦲꦺꦴꦱ꧀꧉​​
ꦤꦸꦤ꧀ꦠꦸꦤ꧀​ꦏꦂꦏꦠꦶꦁ​

[...s] katarima | kang narima ananira pribadi | wit wus paworing sawujut |[11] roro-roroning tunggal | tunggalira maksih kêkalih puniku | marga lagi panunggalnya | sajroning madya puniki ||

20. durung tunggal ing wasana | marmanira maksih wangsul kêkalih | lir Krêsna kalawan Wisnu | lamun Krêsna katingal | Sang Hyang Wisnu sayêktine tan kadulu | yèn Wisnu nèng Suralaya | Bathara Krêsna tan kèksi ||

21. nanging Krêsna iya Krêsna | Wisnunira Wisnu sajati |[12] beda pamoring ngaluyut | Krêsna sirna waluya | pulih Wisnu ngayangan salaminipun | marma panunggaling madya | mung aran gambuh ing Widi ||

5. Gambuh

1. ya sing gatunggal[13] lagu | panêkungan kang kocap ing pangkur | lan pangukut pangracut patraping pati | mung beda masesa iku | winasesa praptèng layon ||

2. dene patraping lampus | wasitane pra wiku kang putus | pawartine antara kurang tri sasi | rasaning rasa wus surut | surêm sumirat ing raos ||

3. nuntun karkating [kar...]

[ 22 ]

​ꦏꦭ꧀ꦧꦸ꧈​​ꦱꦩꦸꦧꦫꦁ​ꦏꦁ​ꦏꦩ꧀ꦧꦃ​ꦏꦴꦩ꧀ꦧꦸ꧈​​ꦏꦼꦩ꧀ꦧ​ꦏꦼꦩ꧀ꦧ​ꦏꦸꦩꦩ꧀ꦧꦁ​ꦠꦤ꧀​ꦩꦭ꧀ꦧꦺꦁ​ꦧꦸꦢꦶ꧈​​ꦩꦿꦶꦁ​ꦏꦧꦸꦢꦪꦤ꧀​ꦠꦸꦩꦩ꧀ꦧꦸꦃ꧈​​ꦲꦧꦼꦂ​ꦧꦺꦫꦮꦤꦶꦁ​ꦧꦠꦺꦴꦱ꧀꧉​​
ꦪꦺꦤ꧀​ꦮꦸꦱ꧀​ꦩꦁꦏꦺꦴꦤꦺꦴ​ꦠꦩ꧀ꦠꦸ꧈​​ꦲꦤ꧀ꦠꦫ​ꦫꦶ​ꦱꦿꦤ꧀ꦢꦸꦤꦶꦁ​ꦲꦁꦒꦩꦸ꧈​​ꦲꦤ​ꦲꦶꦁꦏꦁ​ꦏꦿꦱ​ꦭꦫ​ꦱꦭꦃ​ꦱꦶꦏꦶ꧈​​ꦲꦼꦩ꧀ꦧꦸꦃ​ꦥꦶꦊꦏ꧀​ꦮꦠꦸꦏ꧀​ꦔꦼꦭꦸ꧈​​ꦩꦸꦊꦱ꧀​ꦭꦸꦁꦏꦿꦃ​ꦠꦾꦱ꧀​ꦏꦊꦱꦺꦴꦤ꧀꧉​​
ꦪꦺꦤ꧀​ꦮꦸꦱ꧀​ꦩꦁꦏꦺꦴꦤꦺꦴ​ꦏꦸꦭꦸꦥ꧀꧈​​ꦲꦪ꧀ꦮ​ꦲꦸꦭꦥ꧀​ꦏꦸꦩꦼꦭꦧ꧀​ꦲꦶꦁ​ꦏꦭ꧀ꦧꦸ꧈​​ꦏꦧꦺꦃ​ꦧꦫꦁ​ꦏꦁ​ꦢꦢꦶ​ꦠꦿꦶꦱ꧀ꦤꦤꦶꦁ​ꦲꦠꦶ꧈​​ꦩꦾꦁ​ꦱꦭ꧀ꦮꦶꦫꦶꦁ​ꦏꦉꦩꦩꦸ꧈​​ꦧꦶꦫꦠꦼꦤ꧀​ꦲꦪ꧀ꦮ​ꦏꦠꦺꦴꦁꦠꦺꦴꦤ꧀꧉​​
ꦩꦭꦃ​ꦤꦸꦭꦾ​ꦩꦿꦶꦃ​ꦭꦏꦸ꧈​​ꦲꦤꦶꦂꦤꦏ꧀ꦤ​ꦏꦧꦺꦃ​ꦲꦮ​ꦤꦥ꧀ꦱꦸ꧈​​ꦭꦶꦫꦶꦁ​ꦲꦮ​ꦏꦧꦺꦃ​ꦥꦼꦥꦺꦔꦶꦤꦤ꧀​ꦏꦏꦶ꧈​​ꦤꦼꦥ꧀ꦱꦸ​ꦢꦼꦢꦸꦏ​ꦥꦸꦤꦶꦏꦸ꧈​​ꦏꦭꦩꦸꦤ꧀​ꦧꦁꦏꦶꦠ꧀​ꦩꦁꦏꦺꦴꦤꦺꦴ꧉​​
ꦏꦮꦂꦠꦶ​ꦮꦸꦱ꧀​ꦠꦂꦠꦩ꧀ꦠꦸ꧈​​ꦠꦤ꧀​ꦏꦫꦱ​ꦫꦱꦤꦶꦁ​ꦭꦫꦩꦸ꧈​​ꦩꦸꦁ​ꦏꦫꦱ​ꦱꦿꦶꦫ​ꦊꦱꦃ​ꦱꦮꦠꦮꦶꦱ꧀꧈​​ꦠꦼꦩꦃ​ꦮꦱ꧀ꦥꦢꦺꦁ​ꦥꦤ꧀ꦢꦸꦭꦸ꧈​​ꦠꦤ꧀​ꦮꦱ꧀​ꦥꦩꦮꦱꦶꦁ​ꦧꦠꦺꦴꦱ꧀꧉​​
ꦱꦏꦶꦁ​ꦉꦱꦶꦏ꧀​ꦠꦾꦱꦶꦥꦸꦤ꧀꧈​​ꦩꦿꦶꦁ​ꦥꦼꦥꦸꦠꦺꦴꦤ꧀​ꦩꦤ꧀ꦠꦼꦥ꧀​ꦠꦤ꧀​ꦠꦸꦩ꧀ꦥꦁ​ꦱꦸꦃ꧈​​ꦢꦾꦤ꧀​ꦲꦪ꧀ꦮ​ꦱꦃ​ꦔꦺꦱ꧀ꦛꦶ​ꦮꦺꦴꦫꦶꦁ​ꦏ꧀ꦮꦸꦭ​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ꧈​​ꦭꦶꦂ​ꦏꦗꦂꦮꦺꦁ​ꦱꦼꦏꦂ​ꦥꦁꦏꦸꦂ꧈​​ꦩꦿꦶꦃ​ꦪ꧀ꦮ​ꦏꦺꦫꦺꦴꦤ꧀​ꦥꦿꦥ꧀ꦠꦤꦶꦁ​ꦢꦺꦴꦤ꧀꧉​​
ꦪꦺꦤ꧀​ꦮꦸꦱꦶꦁ​ꦏꦺꦏ꧀ꦱꦶ​

[...kating] kalbu | samubarang kang kambah kaambu | kêmba-kêmba kumambang tan malbèng budi | mring kabudayan tumambuh | abêr berawaning batos ||

4. yèn wus mangkono tamtu | antara ri sranduning anggamu | ana ingkang krasa lara salah siki | êmbuh pilêk watuk ngêlu | mulês lungkrah tyas kalêson ||

5. yèn wus mangkono kulup | aywa ulap kumêlab ing kalbu | kabèh barang kang dadi trisnaning ati | myang salwiring karêmamu | biratên aywa katongton ||

6. malah nulya mrih laku | anirnakna kabèh hawa napsu | liring hawa kabèh pêpenginan kaki | nêpsu dêduka puniku | kalamun bangkit mangkono ||

7. kawarti wus tartamtu | tan karasa rasaning laramu | mung karasa srira lêsah sawatawis | têmah waspadèng pandulu | tan was pamawasing batos ||

8. saking rêsik tyasipun | mring pêputon mantêp tan tumpang suh | dyan aywa sah ngèsthi woring kwula gusti | lir kajarwèng sêkar pangkur | mrih ywa keron praptaning don ||

9. yèn wusing kèksi [kè...]

[ 23 ]

​ꦏꦺꦴꦤꦸꦱ꧀꧈​​ꦏꦩꦤꦸꦁꦱꦤꦶꦫ​ꦱꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶ​ꦮꦸꦱ꧀꧈​​ꦱꦪ​ꦥꦉꦏ꧀​ꦥꦿꦥ꧀ꦠꦤꦶꦁ​ꦲꦤ꧀ꦠꦫꦺꦁ​ꦥꦠꦶ꧈​​ꦢꦺꦤ꧀​ꦥꦠꦶꦠꦶꦱ꧀​ꦥꦩꦮꦱ꧀ꦩꦸ꧈​​ꦮꦮꦱꦼꦤ꧀​ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀​ꦮꦱ꧀ꦥꦲꦺꦴꦱ꧀꧉​​
​ꦲꦶꦏꦸ​ꦩꦁꦏ​ꦥꦤꦸꦤ꧀ꦠꦸꦤ꧀꧈​​ꦱꦱ꧀ꦩꦶꦠꦺꦁ​ꦲꦾꦁ​ꦲꦶꦁꦏꦁ​ꦩꦲ​ꦄꦒꦸꦁ꧈​​ꦲꦪ꧀ꦮ​ꦒꦶꦁꦒ​ꦒꦸꦭꦔꦼꦤ꧀​ꦒꦸꦭꦸꦔꦤꦺꦏꦶ꧈​​ꦧꦺꦚ꧀ꦗꦁ​ꦪꦺꦤ꧀​ꦮꦸꦱ꧀​ꦥꦿꦥ꧀ꦠꦺꦁ​ꦭꦩ꧀ꦥꦸꦱ꧀꧈​​ꦲꦶꦏꦸ​ꦩꦭꦶꦃ​ꦱꦥꦠꦼꦩꦺꦴꦤ꧀꧉​​
​ꦪꦺꦤ꧀​ꦮꦸꦱ꧀​ꦊꦱꦃ​ꦲꦁꦒꦩꦸ꧈​​ꦒꦾ​ꦥꦱꦿꦲ​ꦩꦥꦤ꧀​ꦏꦁ​ꦥꦏꦤ꧀ꦠꦸꦏ꧀꧈​​ꦭꦶꦂ​ꦩꦤꦼꦏꦸꦁ​ꦏꦪ​ꦏꦁ​ꦏꦮꦃꦪꦺꦁ​ꦔꦂꦱꦶ꧈​​ꦔꦿꦏꦼꦠ​ꦤꦼꦔꦶꦁ​ꦥꦔꦸꦏꦸꦠ꧀꧈​​ꦩꦾꦁ​ꦥꦔꦿꦕꦸꦠ꧀​ꦲꦪ꧀ꦮ​ꦏꦺꦫꦺꦴꦤ꧀꧉​​
​ꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶ​ꦠꦤ꧀ꦠꦫ​ꦢꦔꦸ꧈​​ꦱꦸꦉꦩ꧀​ꦱꦼꦱꦸꦤꦫꦶꦁ​ꦥꦿꦩꦤꦩꦸ꧈​​ꦏꦠꦸꦠ꧀​ꦢꦺꦤꦶꦁ​ꦏꦱꦠꦶꦁ​ꦏꦁ​ꦠꦶꦂꦠ​ꦮꦼꦤꦶꦁ꧈​​ꦲꦶꦪ​ꦠꦶꦂꦠ​ꦏꦩꦤ꧀ꦝꦤꦸ꧈​​ꦲꦶꦁ​ꦏꦺꦴꦤꦺꦴ​ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀​ꦩꦶꦫꦤ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀꧉​​
​ꦲꦺꦩ꧀ꦥꦏ꧀ꦤ​ꦥꦼꦥꦸꦤ꧀ꦠꦺꦴꦤ꧀ꦩꦸ꧈​​ꦥꦔꦿꦏꦶꦠꦶꦁ​ꦔꦸꦏꦸꦠ꧀​ꦪ꧀ꦮ​ꦏꦭꦶꦩ꧀ꦥꦸꦠ꧀꧈​​ꦱꦉꦔꦤ​ꦥꦼꦠꦶꦁ​ꦥꦿꦩꦤ​ꦢꦺꦤ꧀​ꦲꦒ꧀ꦭꦶꦱ꧀꧈​​ꦥꦸꦥꦸꦠ꧀​ꦮꦸꦱ꧀​ꦭꦪꦸ​ꦑꦪꦥ꦳ꦸ꧈​​ꦠꦼꦭꦱ꧀​ꦮꦱꦶꦠꦤꦶꦁ​ꦩꦲꦺꦴꦠ꧀꧉​​
ꦠꦩꦠ꧀꧉​

[...ksi] konus | kamanungsanira sayêkti wus | saya parêk praptaning antarèng pati | dèn patitis pamawasmu | wawasên dipun waspaos ||

10. iku môngka panuntun | sasmitèng Hyang ingkang Maha Agung | aywa gingga[14] gulangên gulunganèki | benjang yèn wus praptèng lampus | iku malih sapatêmon ||

11. yèn wus lêsah anggamu | gya pasraha mapan kang pakantuk | lir manêkung kaya kang kawahyèng ngarsi | ngrakêta nênging pangukut | myang pangracut aywa keron ||

12. yêkti tantara dangu | surêm sêsunaring pramanamu | katut dening kasating kang tirta wêning | iya Tirta Kamandhanu | ing kono dipun mirantos ||

13. empakna pêpuntonmu | pangrakiting ngukut ywa kalimput | sarêngana pêting pramana dèn aglis | puput wus layu khayafu | têlas wasitaning maot ||

Tamat.

[ 24 ]Page:Serat Asmaralaya.pdf/24