Jv/Sastra Jawa Kuna

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Sastra Jawa Kuna kurang luwih ditulis dikira-kira wiwit abad kaping-9 Masehi nganti abad kaping-14 Masehi, diwiwiti karo Prasasti Sukabumi.

Karya sastra iki ditulis mawa gancaran utawa tembang (kakawin).

Gancaran[edit]

Daftar karya sastra Jawa Kuna sing wujudé gancaran iku:

 1. Candakarana
 2. Sang Hyang Kamahayanikan
 3. Brahmandapurana
 4. Agastyaparwa
 5. Uttarakanda
 6. Kuñjarakarna

Mahābhārata[edit]

 1. Adiparwa
 2. Sabhāparwa
 3. Wirataparwa, 996 Masehi.
 4. Udyogaparwa
 5. Bhismaparwa
 6. Asramawasanaparwa
 7. Mosalaparwa
 8. Prasthanikaparwa
 9. Swargarohanaparwa

Kakawin[edit]

Daftar karya sastra Jawa Kuna sing wujudé tembang gedhé utawa diarani kakawin

 1. Kakawin Tanpa Nama (Prasasti Siwagṛha), 856 Masehi.
 2. Kakawin Ramayana ~ 870 Masehi.
 3. Kakawin Arjunawiwāha, mpu Kanwa, ~ 1030 Masehi. 75%.png
 4. Kakawin Kṛṣṇâyaṇa
 5. Kakawin Sumanasantaka
 6. Kakawin Smaradahana
 7. Kakawin Bhomântaka (Bhomakāwya)
 8. Kakawin Bhāratayuddha, mpu Sedah lan mpu Panuluh, 1057 Masehi.
 9. Kakawin Hariwangsa
 10. Kakawin Ghaṭotkacâśraya
 11. Kakawin Wṛttasañcaya 100%.png
 12. Kakawin Brahmandapurana
 13. Kakawin Kuñjarakarṇa, mpu "Dhusun"
 14. Kakawin Nāgarakṛtâgama, mpu Prapanca 1365 Masehi. 25%.png
 15. Kakawin Arjunawijaya, mpu Tantular
 16. Kakawin Sutasoma, mpu Tantular
 17. Kakawin Pārthayajña
 18. Kakawin Nītiśāstra 100%.png
 19. Kakawin Nirarthaprakreta
 20. Kakawin Dharmasunya
 21. Kakawin Harisraya
 22. Kakawin Banawa Sĕkar Tanakung 100%.png