Jv/Kakawin Banawa Sĕkar Tanakung

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
  • (en) Kakawin Banawa Sĕkar Tanakung is an Old Javanese kakawin.
  • (jv) Kakawin Banawa Sĕkar Tanakung iku sawijining kakawin Jawa Kuna.