Jv/Rangsang Tuban (Hanacaraka)/Kaca 103

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Rangsang Tuban (Hanacaraka) by Ki Padmosoesastro
Kaca 103
Rangsang Tuban kaca103.jpg

Alihaksara[edit]

/kaca 103/

milanipun kula matur ; asil punapa abrangtani tiyang jaler?," "leres ; mila wontĕn tiyang koelheng ; inggih saking paduka ka kung ; ; sarta garwa kula sampun murud: ḍateng jaman kahilangan ; nanging kok kasangeten temen ; jiblesipun" ; sang prabu saya gumujeng kekel sarwi ngandwi,' "pun&a ; saya mokal kakang panḍita ; yen wontĕn titahing dewa,*'wonton: ingkang sami warninipun destun memper punfica ; kulapitqjeng ; ' "oh ; iya dewa ; iya baṭara ; punapa kula dadak mawi upata,' yen wicanten kula punika damel damel ; utawi boten saler esipun?" sang putri rumaos sampun dumugi anggenipuft ; abebiḍung ḍa teng ingkang raka ; sarta rurnaos welas bilih,kedangon karw baḍé ambaḍaraken sarira ; lajĕng ngandika ; "kakaug resi ; sarehning sapunika sampun dalu ; punapa kengink kula ndḍa sipeng wontĕn ing riki?" "kula sakalangkung; ḍangan ; kasipengan sang pangéran: ananging sang pangéran ; punapa kapareng anggalunḍling ngage m kajang sirah ḍumpal kajeng?" ' boten ; dados punapa ; ḍasar sampun ktda kajengakeii ;