Dat grote Höög- und Häwel-Book/De tofräd'ne Buursmann

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- An Tryna Dat grote Höög- und Häwel-Book De Minschenfründ -->

(Naa dem Oolddüüdschen van Ign. Felner.)

   Grote Herren, grote Sorgen!
Denn vam Awend bet to'm Morgen
Sitten see by Fleesch nn Fisch
Jümmers achter'm vullen Disch.

   Mag jüm Wyn in'm Bäker blinken;
Ick doh frisch koold Water drinken.
Frisch koold Water deiht my good,
Jagt my ook keen Gäscht in't Blood.

   Stadlüüd hevt woll mehr as Buren,
Syden Kleeder, Ringen, Uhren;
Awerst froh in Hart un Sinn
Sünd see nich, as ick et bün.

   Seht myn' Jungens, wo see springen,
Hüppen, danzen, juuchen, singen,
Un drückt my leev Wyv an't Hart,
Kenn'ck nich Nood, nich Sorg, nich Smart.

   Ryker is woll männig Junker,
Man nich Freud bringt syn Geflunker;
Freud wahnt man in Burenbost,
Is keen syn Mann's Alldaagskost.

   Dee üm nicks as Rykdaag bäden,
Vaken mit my tuuschen däden;
D'rüm bekaam jüm Geld un Good:
Kwält see sick, bün ick vull Mood.

   Prysen will ick God in'm Häwen,
Dee keen Rykdaag my däd gäwen;
Denn my givt myn Burenstand
Lust un Juchhei allerhand.

   Hoh! de Burenstand schall läwen,
Wyl hee Schott un Stüür mütt gäwen;
Denn dee gäwen deiht, dee is
Ryker, as dee nimmt — förwiß!