2012 - საქართველოს ისტორია (ოთხტომეული) - ტომი III

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

PDF ვერსია


წიგნის სათაური:

საქართველოს ისტორია - ტომი III

სრული სათაური:

საქართველოს ისტორია - ავტორები: დ. მუსხელიშვილი, ო. ჯაფარიძე, გ. მელიქიშვილი, ა. აფაქიძე, მ. ლორთქიფანიძე, რ.მეტრეველი, მ. სამსონაძე, ნ. ასათიანი, გ. ჯამბურია, გ. ოთხმეზური, მ. ნათმელაძე, ალ.ბენდიანიშვილი, ალ. დაუშვილი - ტომი 3 - ლაშა-გიორგის მეფობიდან საქართველოს ანექსიამდე - გამომცემლობა პალიტრა L - თბილისი - 2012

სარჩევი
 • წინათქმა
 • თავი I. ლაშა-გიორგის მეფობა
 • კონფლიქტი დიდგვაროვნებთან
 • რინდები
 • საგარეო პოლიტიკური ვითარება
 • თავი II. მონღოლთა ვინაობა და მათი პირველი ლაშქრობა საქართველოში
 • მონღოლთა საზოგადოებრივი წყობა და სამხედრო ორგანიზაცია
 • მონღოლების პირველი ლაშქრობა საქართველოში
 • თავი III. რუსუდანის გამეფება და ჯალალ ედ-დინის შემოსევები
 • საქართველო ჯალალ ედ-დინის შემოსევების წინ
 • გარნისის ბრძოლა
 • თბილისის აღება
 • ხვარაზმელების ბრძოლები საქართველოს დასაპყრობად
 • ჯალალ ედ-დინის დაღუპვა. მისი ლაშქრობების შედეგები
 • რუმელი თურქების შემოსევა სამხრეთ საქართველოში
 • თავი IV. საქართველოს დაპყრობა მონღოლთა მიერ
 • მონღოლთა ლაშქრობის დაწყება
 • ქართველ დიდებულთა პოზიცია
 • ევროპასთან და რუმთან დაკავშირების ცდა
 • ქოსე-დაღის ბრძოლა
 • რუსუდანის დაზავება მონღოლებთან
 • თავი V. მონღოლური მმართველობის შემოღება საქართველოში
 • საქართველოს დროებითი ადმინისტრაციული მოწყობა და კოხტასთავის შეთქმულება
 • დავით გიორგის ძის ურდოში გაგზავნა და საქართველოს მეფის დამტკიცების საკითხი
 • ორმეფობა საქართველოში და 1249 წლის აჯანყება
 • თავი VI. საქართველოს აღწერა მონღოლთა მიერ და მონღოლური საგადასახადო სისტემა. დავით ულუს აჯანყება
 • მონღოლთა მიერ დაპყრობილი ქვეყნების აღწერა
 • ილხანთა სახელმწიფოს წარმოქმნა და ბრძოლა დასავლეთ საქართველოს დასამორჩილებლად
 • დავით ულუს აჯანყება
 • თავი VII. კვლავ ორმეფობა და დავით ულუს შერიგება მონღოლებთან
 • მდგომარეობა დასავლეთ საქართველოში
 • დავით ულუს შერიგება მონღოლებთან
 • ბრძოლა ოქროს ურდოსა და ილხანებს შორის და საქართველო
 • თავი VIII. მეფე დემეტრე II თავდადებული სადუნ მანკაბერდელი
 • დემეტრე II-ის მოღვაწეობა
 • დემეტრე II-ის თავგანწირვა
 • თავი IX. საქართველო XIII საუკუნის ბოლოს
 • მეფე ვახტანგ II, დავით ნარინის ძე
 • დავით VIII-ის გამეფება
 • დავით VIII-ის აჯანყება ყაზან ყაენის წინააღმდეგ
 • მონღოლთა ბრძოლები დავით VIII-ის დასამორჩილებლად
 • თავი X. საქართველო XIV საუკუნის პირველ ნახევარში. გიორგი ბრწყინვალე
 • მრავალმეფიანობა XIV საუკუნის დასაწყისის საქართველოში. გიორგი V-ის ერთპიროვნული გამეფება
 • ოსთა განდევნა შიდა ქართლიდან. საქართველოს ერთიანობის აღდგენა
 • საქართველოს გათავისუფლება მონღოლთა ბატონობისაგან და ქვეყნის მმართველობის მოწესრიგება
 • ეკონომიკა
 • საგარეო-პოლიტიკური ურთიერთობანი
 • თავი XI. საქართველო XIV საუკუნის მეორე ნახევარში. თემურლენგის შემოსევები
 • გიორგი V ბრწყინვალის მემკვიდრეები
 • თემურ-ლენგი
 • თემურ-ლენგის პირველი და მეორე ლაშქრობა საქართველოში
 • თემურ-ლენგის მესამე და მეოთხე შემოსევა საქართველოში 1394 წელს
 • თემურ-ლენგის მეხუთე და მეექვსე შემოსევა საქართველოში შვიდწლიანი ლაშქრობის დროს
 • თემურ-ლენგის მეშვიდე ლაშქრობა. ზავის დადება
 • თემურ-ლენგის მერვე ლაშქრობა
 • თავი XII. საქართველო XV საუკუნის პირველ ნახევარში
 • გიორგი VII და კონსტანტინე I
 • ალექსანდრე I (დიდი)
 • აღდგენითი სამუშაოები. ეკლესიის მდგომარეობა
 • თავი XIII. საქართველო XV საუკუნის შუა წლებში
 • ვახტანგ IV. გიორგი VIII-ის მეფობის პირველი პერიოდი
 • კონსტანტინოპოლის დაცემა და თურქ-ოსმალთა წინააღმდეგ კოალიციური ლაშქრობის მოწყობის ცდა
 • თავი XIV. საქართველოს სამეფო-სამთავროებად დაშლის სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური პირობები
 • საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა XV საუკუნეში
 • ცვლილებები საზოგადოებრივი კლასების მდგომარეობაში. ყმა-გლეხთა ექსპლუატაციის ზრდა
 • სათავადოთა სისტემის აღმოცენება
 • თავი XV. საქართველოს დაშლა სამეფო-სამთავროებად
 • შინაფეოდალური ბრძოლა XV საუკუნის 60-იანი წლების საქართველოში და მისი შედეგები
 • კახეთის დამოუკიდებელი სამეფოს წარმოქმნა და იმერეთი XV საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოსა და 70-იანი წლების დასაწყისში
 • ცვლილებები კახეთის სახელმწიფოებრივ წყობილებაში
 • თავი XVI. აყ-ყოინლუს თურქმანთა შემოსევები
 • უზუნ-ჰასანის ლაშქრობანი საქართველოში
 • საქართველოს საშინაო-პოლიტიკური ვითარება XV საუკუნის 70-80-იანი წლების მიჯნაზე და იაყუბ-ყაენის შემოსევები
 • საქართველოს დაშლის იურიდიული გაფორმება
 • თავი XVII. ქართული სამეფო-სამთავროების საგარეო პოლიტიკური ურთიერთობანი XV საუკუნის ბოლოს
 • ქართული სამეფო-სამთავროების საგარეო-პოლიტიკური კურსი XV საუკუნის ბოლოს
 • ურთიერთობა რუსეთთან
 • ურთიერთობა დასავლეთ ევროპასთან
 • თავი XVIII. ქართული კულტურა XIII-XV საუკუნეებში
 • თავი XIX. ქართლის სამეფო XVI საუკუნის პირველ მეოთხედში
 • დავით X-ის გამეფება. ბრძოლა იმერეთისა და კახეთის შემოტევის წინააღმდეგ
 • სამხედრო-ადმინისტრაციული რეფორმები ქართლში
 • ავ-გიორგის დამარცხება და ბრძოლა კახეთის დაუფლებისათვის
 • თელეთის ბრძოლა და თბილისის აღება შაჰ ისმაილის მიერ
 • ქართლის გათავისუფლება ყიზილბაშთაგან და დავით მეფის ბერად აღკვეცა
 • თავი XX. იმერეთის სამეფო და სამცხე-საათაბაგო XVI საუკუნის პირველ ნახევარში
 • ოსმალთა შემოტევის დაწყება
 • ბაგრატ მეფის ბრძოლა სამცხის დაუფლებისათვის
 • ბაგრატ იმერთა მეფის შინაპოლიტიკური ღონისძიებანი
 • თავი XXI. ქართლის ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის XVI საუკუნის 40-50-იან წლებში
 • შაჰ თამაზის პირველი ლაშქრობა ქართლში
 • შაჰ თამაზის მეორე ლაშქრობა
 • შაჰ თამაზის მესამე ლაშქრობა (1551 წ.)
 • შაჰ თამაზის მეოთხე ლაშქრობა
 • ქართლი ამასიის ზავის შემდეგ. გარისის ბრძოლა
 • ქართლის ბრძოლის მნიშვნელობა
 • თავი XXII. სიმონის მეფობის პირველი პერიოდი
 • მარცხი ციხედიდთან. შაჰის კარის ახალი პოლიტიკა
 • ფარცხისის ბრძოლა და სიმონ მეფის დატყვევება
 • თავი XXIII. კახეთის სამეფო ლევანის მეფობის დროს
 • კახეთის სამეფო კარის საგარეო პოლიტიკა XVI საუკუნის 50-იან წლებამდე
 • კახეთის სამეფო ამასიის ზავის შემდეგ. ურთიერთობა ირანთან
 • კახეთის საშინაო მდგომარეობა XVI საუკუნეში
 • თავი XXIV. ირან-ოსმალეთის მეორე ომი და საქართველო
 • ქართული სამეფო-სამთავროები ირან-ოსმალეთის მეორე ომის წინ
 • ირან-ოსმალეთის მეორე ომის დასაწყისი და საქართველო
 • ახალციხის საფაშოს დაარსება
 • ქართველი ხალხის ბრძოლა ოსმალო დამპყრობლების წინააღმდეგ სიმონ მეფის მეთაურობით
 • კახეთის შესვლა რუსეთის მფარველობის ქვეშ
 • თავი XXV. საქართველო XVI საუკუნის ბოლოს
 • ქართლის ბრძოლა ოსმალო დამპყრობლების წინააღმდეგ XVI საუკუნის 90-იან წლებში
 • სამცხე-საათაბაგოს ინკორპორაცია თურქ-ოსმალთა მიერ
 • თავი XXVI. ქართველი ხალხის ბრძოლა უცხოელ დამპყრობთა წინააღმდეგ XVII საუკუნის პირველ მესამედში
 • ირან-ოსმალეთის ახალი ომი და ქართლ-კახეთის სამეფოები
 • ტაშისკარის ბრძოლა
 • შაჰ აბასის შემოსევები საქართველოში
 • ქართლ-კახეთის აჯანყება და ყიზილბაშთა გაწყვეტა მარტყოფში
 • მარაბდის ბრძოლა
 • ბაზალეთის შინაომი და გიორგი სააკაძის მარცხი
 • თეიმურაზ I ბაზალეთის ომის შემდეგ
 • დასავლეთი საქართველო და სამცხე-საათაბაგო XVII საუკუნის პირველ მესამედში
 • თავი XXVII. აღმოსავლეთ საქართველოს პოლიტიკური ვითარება XVII საუკუნის 30-50-იან წლებში
 • კომპრომისი ირანისა და ქართლის ურთიერთობაში. როსტომ ხანის გამეფება
 • ბრძოლა თეიმურაზსა და როსტომ ხანს შორის
 • ურთიერთობა რუსეთთან. როსტომის მეფობის ბოლო წლები
 • სახალხო აჯანყება კახეთში 1660 წელს
 • თავი XXVIII. დასავლეთ საქართველო XVII საუკუნის 30-50-იან წლებში
 • ფეოდალური შინაომები. ლევან II დადიანი
 • დასავლეთ საქართველო ლევან II დადიანის გარდაცვალების შემდეგ
 • თავი XXIX. ვახტანგ V და საქართველოს გაერთიანების ცდები. ფეოდალური ანარქია დასავლეთ საქართველოში (60-90-იანი წლები)
 • ვახტანგ V შაჰნავაზი
 • მდგომარეობა დასავლეთ საქართველოში და იმერეთის შემოერთების ცდა
 • ქართლ-კახეთი XVII საუკუნის ბოლოს
 • იმერეთი და სამცხე XVII საუკუნის ბოლოს
 • თავი XXX. მმართველობის სისტემა და აპარატი
 • საქართველოს სამეფო-სამთავროებში XVI-XVII საუკუნეებში
 • ცენტრალური მმართველობა
 • ადგილობრივი მმართველობა
 • თავი XXXI. ქართული კულტურა XVI-XVII საუკუნეებში
 • განათლება
 • მხატვრული ლიტერატურა და ხალხური სიტყვიერება
 • ხელოვნება
 • თავი XXXII. საქართველო XVIII საუკუნის პირველ მეოთხედში
 • კავკასიის სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული ცენტრი
 • ვახტანგი VI-ის პირველი ნაბიჯები ქართლის სამეფოს სათავეში
 • სამეურნეო ხასიათის ღონისძიებები
 • სახელმწიფო და სამართლის საკითხების მოწესრიგება
 • ერის სულიერი კულტურის ამაღლება
 • ვახტანგ VI და საქართველოს ისტორია
 • ვახტანგ VI და ქართული კულტურა
 • ქვეყნის გაერთიანების საკითხის იდეოლოგიური მომზადება
 • ქართლის ტახტის დაკავების საკითხი
 • ევროპაში სულხან-საბა ორბელიანის ელჩობის მიზნები
 • ვახტანგის მიერ რჯულის ფორმალური შეცვლის პოლიტიკური მიზანი
 • საგარეო ორიენტაციის შეცვლა
 • ვახტანგ VI-ის ღონისძიებები ქართლის ტახტის დაკავების შემდეგ
 • კახეთის შემოერთების ცდა
 • პეტრე I და საქართველოს გაერთიანების პრობლემა
 • ირანის საშინაო ვითარება XVIII საუკუნის დასაწყისში
 • პეტრე I და ვახტანგ VI ერთობლივი მოქმედების გეგმა
 • გაერთიანებული ლაშქრობის ჩაშლა. ქართველთა მდგომარეობის გართულება
 • გამაერთიანებელი პოლიტიკის მარცხი
 • ვახტანგ VI-ის პოლიტიკური კურსის შეფასება
 • თავი XXXIII. დასავლეთ საქართველო XVIII საუკუნის პირველ ნახევარში
 • ზოგადი მიმოხილვა
 • გიორგი VI-ის გამეფება იმერეთში
 • მეფე ალექსანდრე V
 • ალექსანდრეს ცდები ქვეშევრდომთა ფაქტობრივად დასამორჩილებლად
 • ალექსანდრეს ძმის გიორგის იმერეთში გამეფება
 • სამხრეთ საქართველო XVIII საუკუნეში
 • თავი XXXIV. აღმოსავლეთ საქართველოს გაერთიანება
 • ოსმალთა ბატონობა ქართლ-კახეთში
 • ყიზილბაშობის აღდგენა აღმოსავლეთ საქართველოში
 • მოძრაობა ირანელ დამპყრობთა წინააღმდეგ
 • თეიმურაზ II კახეთის ტახტზე
 • თეიმურაზის და თამარ დედოფლის საშინაო პოლიტიკა
 • ქართლში კახ პოლიტიკოსთა პოზიციების განმტკიცება
 • საამილახვროს შემოერთება
 • თეიმურაზ II ქართლის ტახტზე
 • ქართლ-კახეთის ფაქტობრივი გაერთიანების დასრულება
 • თავი XXXV. ქართლ-კახეთის საშინაო და საგარეო მდგომარეობა XVIII საუკუნის შუა ხანებში
 • ქართლ-კახეთის ძალაუფლების განმტკიცება და გაფართოება
 • ქართულ-სომხური სახელმწიფოს შექმნის სურვილები
 • საქართველოს ბარში მთიელთა ჩამოწოლის პროცესი და მისი შედეგები
 • ქართული სამღვდელოების სამისიონერო მოღვაწეობა ჩრდილოეთ კავკასიაში
 • ლეკთა საკითხის სირთულეები
 • რუსეთში 1752 წლის ელჩობის მომზადება. ქართველთა გეგმები
 • რუსეთის მდგომარეობა და განწყობა ამიერკავკასიის საქმეების მიმართ
 • წინააღმდეგობა ელჩობაში
 • ქართლ-კახეთის გაერთიანების იურიდიული აღიარების და მემკვიდრეობის საკითხი
 • ბაქარ ვახტანგის ძის ცდები ქართლის სამეფოს მემკვიდრეობის აღსადგენად
 • ქართლ-კახეთის გაერთიანების სამართლებრივი ცნობის პრობლემა
 • ურთიერთობა ამიერკავკასიის პოლიტიკურ ერთეულებთან
 • ლეკთა შემოსევების ხასიათი, მათ წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები
 • ქართლ-კახეთის განადგურების გეგმის ჩაშლა. მჭადიჯვრის ბრძოლა
 • ყვარლის ციხის გმირული დაცვა
 • თავი XXXVI. აღმოსავლეთ საქართველოს პოლიტიკური მდგომარეობა XVIII საუკუნის 60-70-იან წლებში
 • ქართლ-კახეთის მემკვიდრეობის საკითხი
 • მეფე თეიმურაზის რუსეთში ელჩობის საკითხი
 • საქართველოს საშინაო სირთულეები ელჩობის წინ
 • ელჩობის გამგზავრება და რუსეთის პოზიცია
 • ელჩობის ჭეშმარიტი მიზნები
 • თეიმურაზის გარდაცვალება. ელჩობის შედეგები
 • თავი XXXVII. ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხასიათი XVIII საუკუნეში
 • ტრადიციები
 • ვაჭრობა
 • მანუფაქტურის ტიპის საწარმოების გაჩენა
 • სახელმწიფო და კერძო, შედარებით მსხვილი, საწარმოების მოწყობის ტენდენცია
 • ზრუნვა სოფლის მეურნეობის და გლეხთა მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე
 • ცვლილებები სამხედრო და სახელმწიფო წყობაში
 • დასავლეთ საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა
 • ქვეყნის განვითარების წინააღმდეგობრიობა
 • თავი XXXVIII. რუსეთ-თურქეთის 1769-1774 წლების ომი და საქართველო
 • სოლომონ I
 • "ტყვეთა სყიდვის" აკრძალვა
 • რუსეთთან ურთიერთობის განახლება
 • ქართლ-კახეთის ღონისძიებები საქართველოს გაერთიანების მოსამზადებლად
 • პაატა ბატონიშვილის შეთქმულება
 • ქართლ-კახეთის პოზიცია რუსეთ-თურქეთის ომში მონაწილეობასთან დაკავშირებით
 • რუსეთ-თურქეთის 1769-1774 წლების ომი და ქართველ პოლიტიკოსთა გეგმები
 • ერეკლესა და ტოტლებენის შეხვედრა. რუსთა პირველი ღონისძიებები
 • რუსეთის იმპერიის საბოლოო მიზნების გამჟღავნება
 • 1772 წლის ელჩობა რუსეთში
 • ქართლ-კახეთის დიპლომატიური ნაბიჯის არსი
 • ერეკლესა და სოლომონის შეთანხმება და ახალციხეზე გალაშქრების ცდა
 • თავი XXXIX. ვითარება საქართველოში რუსეთ-თურქეთის ომის დამთავრების შემდეგ. დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს გაერთიანების ცდა
 • თურქეთის და ირანის მდგომარეობა
 • საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობის გაციება
 • ქართლ-კახეთის საგარეო ორიენტაციის კორექტირების ცდა
 • ცვლილებები დასავლეთ საქართველოსადმი თურქეთის დამოკიდებულებაში
 • მხარეთა ინტერესები
 • რუსეთის, იმერეთის და ირანის პოლიტიკოსთა კონტრზომები ქართლ-კახეთისა და ოსმალეთის შეთანხმების საპასუხოდ
 • ორ ქართულ სამეფოს შორის ურთიერთობის უკიდურესი გამწვავება
 • ბესარიონ გაბაშვილის ელჩობა ირანში. კოალიცია ერეკლეს გამაერთიანებელი ღონისძიებების წინააღმდეგ
 • ალექსანდრე ბაქარის ძე იმერეთში და ერეკლეს საწინააღმდეგო ბრძოლის დაწყება
 • რუსეთის გააქტიურება
 • თავი XXXX. საქართველოში რუსეთის ექსპანსიის გაძლიერება. 1783 წლის ხელშეკრულება
 • რუსეთსა და თურქეთს შორის ურთიერთობის გამწვავება
 • რუსეთის ინიციატივა მფარველობითი ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე
 • ტრაქტატის გაფორმება. მისი მნიშვნელობა
 • თავი XXXXI. ქართლ-კახეთის სამეფო რუსეთის იმპერიის „მფარველობაში“ (1784-1787 წწ.)
 • იმერეთის სამეფოს საკითხი
 • გეორგიევსკის ტრაქტატი და თურქეთი
 • ტრაქტატი და მაჰმადიანური გარემოცვა
 • მზადება გენერალური შეტევისთვის
 • ომარ ხანის შემოსევა საქართველოში
 • რუსეთ-თურქეთის ომი და ვითარების რამდენადმე განმუხტვა
 • თავი XXXXII. დასავლეთი და აღმოსავლეთი საქართველო 80-90-იან წლებში. ქვეყნის გაერთიანების საკითხის დაყენების არსი
 • ერეკლესა და ფათალი ხანის კავშირი
 • სოლომონის და ერეკლეს 1784 წლის შეთანხმება
 • ვითარება იმერეთში სოლომონ პირველის გარდაცვალების შემდეგ
 • სოლომონის და ერეკლეს შეთანხმება საქართველოს მომავალი გამგებლის თაობაზე
 • დავით გიორგის ძე იმერეთის სამეფოს სათავეში
 • იმერეთის მდგომარეობა და დაინტერესებულ საგარეო ძალთა პოზიცია
 • მეფე ერეკლეს აქტიური პოლიტიკა იმერეთში
 • დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს შეერთების საკითხის დაყენება
 • იმერელ ფეოდალთა ჭეშმარიტი მიზნები
 • კონფედერაციული გაერთიანების შესახებ
 • თავი XXXXIII. აღა-მაჰმად ხანის 1795 წლის თავდასხმა
 • ქართლ-კახეთის საშინაო მდგომარეობა შემოსევის წინ
 • მერყეობის ტენდენცია საგარეო ორიენტაციაში
 • ქართლ-კახეთში ერეკლეს პოლიტიკისადმი უკამყოფილების ზრდა
 • ზომები მოახლოებული საფრთხის წინ
 • გულგრილობა და ღალატი ქართლ-კახეთში
 • აღა-მაჰმად ხანის გეგმები
 • ქართველთა წინასაბრძოლო თათბირი სტრატეგიის კორექტირებისთვის
 • პანიკა ქალაქში
 • დაპირისპირებულ მხარეთა განლაგება
 • ერეკლეს ცდები ჯარის შესამატებლად
 • სპარსთა შეტევა
 • თბილისის აოხრება
 • სპარსელთა უკუქცევა
 • რუსი ხელისუფლების ცდები სპარსელთა „დასასჯელად“
 • რუსის ჯარის უკან გაწვევა
 • სპარსელთა ხელმეორედ თავდასხმის საშიშროება
 • ქართლ-კახეთის მეფის სიკვდილი
 • დასაფლავება
 • თავი XXXXIV. ქართული კულტურა XVIII საუკუნის მეორე ნახევარში
 • განათლება
 • მეცნიერება
 • ბეჭდვითი საქმის განახლება
 • ფილოსოფიური და სამართლებრივ-პოლიტიკური აზრი
 • მხატვრული ლიტერატურა
 • ხელოვნება
 • თავი XXXXV. გიორგი XII-ის მეფობა
 • გიორგი მეფე მფარველის ძიებაში
 • რუსეთის გეგმები საქართველოს მიმართ. მფარველობის ახალი ტრაქტატი
 • ვითარება ახალი ტრაქტატის გაფორმების შემდეგ
 • ურთიერთობა ბატონიშვილებს შორის. სპარსეთის პოზიცია
 • სპარსელთა თავდასხმის საშიშროება
 • რუსეთთან კავშირის გაღრმავება. სუვერენიტეტის დათმობა
 • ახალი ხელშეკრულება რუსეთსა და საქართველოს შორის
 • ახალი ხელშეკრულება რუსეთთან და საზოგადოებრივი აზრი
 • ქვეყანაში შექმნილი ვითარება
 • მჭადიჯვრის (ნიახურას) ომი
 • გიორგი მეფის უკანასკნელი დღეები
 • ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმების დასრულება
 • ქართლ-კახეთის რუსეთთან შეერთების თაობაზე პავლე I-ის მანიფესტის გამოცხადება
 • დავით ბატონიშვილი დამპყრობთა სამსახურში
 • ახალი იმპერატორის მოჩვენებითი ლიბერალიზმი და „სამართლიანობა“
 • საქართველოს დელეგაცია პეტერბურგში და მისი აზრის სრული იგნორირება
 • მანიფესტის გამოქვეყნება
 • ილუსტრაციები 1.
 • ილუსტრაციები 2.
 • რუკები
 • სქოლიო