2012 - საქართველოს ისტორია (ოთხტომეული) - ტომი II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

PDF ვერსია


წიგნის სათაური:

საქართველოს ისტორია - ტომი II

სრული სათაური:

საქართველოს ისტორია - ავტორები: დ. მუსხელიშვილი, ო. ჯაფარიძე, გ. მელიქიშვილი, ა. აფაქიძე, მ. ლორთქიფანიძე, რ.მეტრეველი, მ. სამსონაძე, ნ. ასათიანი, გ. ჯამბურია, გ. ოთხმეზური, მ. ნათმელაძე, ალ.ბენდიანიშვილი, ალ. დაუშვილი - ტომი 2 - საქართველო ქრისტიანობის მიღებიდან თამარ მეფის გარდაცვალებამდე - გამომცემლობა პალიტრა L - თბილისი - 2012


სარჩევი
 • წინათქმა
 • თავი I. საქართველო IV და V ს-ის პირველ ნახევარში
 • ქართლი IV ს-ის პირველ ნახევარში. ქართლის სამეფოს საზღვრები და ტერიტორიული სტრუქტურა
 • ქართლი რომისა და ირანის იმპერიათა შორის
 • მეფე მირიანის საგარეო და საშინაო პოლიტიკა. ქრისტიანობის მიღება
 • ურთიერთობა მთიანეთთან
 • ჰერეთის მოქცევა
 • ქართლი IV ს-ის მეორე და V ს-ის პირველ ნახევარში
 • დიდი ბაკური
 • მეფე არჩილი
 • ეგრისი IV-V ს-ის პირველ ნახევარში
 • აფხაზეთი
 • ეგრისის სტრატეგიული მნიშვნელობა
 • ეგრისის სამეფოს შინაური სტრუქტურა
 • მთისა და ბარის ურთიერთობა
 • ეკონომიკური და კულტურული ვითარება
 • თავი II. საქართველო V ს-ის II ნახევარში
 • ქართლი V ს-ის შუა წლებში
 • ოვსთა დამარცხება და კავკასიონის გამაგრება
 • ეგრისი V ს-ის შუახანისათვის
 • მთისა და ბარის ურთიერთობა. „აღმოსავლური პოლიტიკა“
 • საეკლესიო რეფორმა
 • აჯანყება ირანის წინააღმდეგ
 • კათალიკოსობის დაწესება. დამოუკიდებლობა
 • უჯარმის ბრძოლა. ვახტანგის სიკვდილი
 • თავი III. საქართველო VI-VII ს-ის დასაწყისში
 • ქართლი VI-VII ს-ის დასაწყისში. ერთიანი სამეფოს დაშლის დასაწყისი
 • ბიზანტია-ირანის ომი და ქართლი
 • „საუკუნო ზავი“ და მეფობის გაუქმება ქართლში
 • ეკონომიკური ვითარება
 • ერისმთავრობის დაწყება
 • გუარამ კურაპალატი
 • ქართლის დანაწილება. სტეფანოზ I
 • განხეთქილება სომხებთან
 • ქართლის ეკლესიის გავრცელება
 • ეგრისი VI საუკუნეში. ეგრისის გამოყოფა ქართლისაგან
 • ბიზანტია - ირანის ომი და ლაზიკე
 • ლაზიკის სტრატეგიული მნიშვნელობა
 • დიდი ომი ეგრისში
 • თავი IV. საქართველო VII ს-ის პირველ ნახევარში
 • პოლიტიკური ვითარება
 • ჰერაკლე კეისარი და ეგრისი
 • აფხაზეთის ანექსია
 • თბილისისათვის ბრძოლა
 • ომის შედეგები. ქართლის საგარეო-სავაჭრო ურთიერთობები
 • თავი V. საქართველო VII ს-ის მეორე ნახევარსა და VIII ს-ის პირველ ნახევარში
 • ხაზართა კაგანატის წარმოქმნა. არაბთა ექსპანსია
 • ქართლის დაპყრობა არაბთა მიერ
 • კამბეჩოვანი
 • არასტაბილური ვითარება ამიერკავკასიაში
 • ვითარება დასავლეთ საქართველოში
 • მურვან ყრუს ლაშქრობა
 • თბილისი
 • დემოგრაფიული ვითარება დასავლეთ საქართველოში
 • ქუთაისი
 • ქართული ეკლესიის გავლენა დასავლეთ საქართველოზე
 • აფხაზთა პოლიტიკური ორიენტაციის ცვლილება
 • არჩილის მოღვაწეობა
 • თავი VI. სოციალური განვითარება
 • ფეოდალური ურთიერთობის განვითარება. ადრეფეოდალური საზოგადოების სტრუქტურა
 • სახელმწიფოებრივი წყობა
 • ადრეფეოდალური მონარქიის დაშლა
 • მთისა და ბარის ურთიერთობა
 • თავი VII. საქართველო IX-X საუკუნეებში
 • ახალი სახელმწიფოების წარმოქმნა
 • კახეთი
 • კახეთის სამთავროს ტერიტორია
 • ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის
 • ურთიერთობა არაბებთან
 • ბრძოლა მთავრის ხელისუფლებისათვის
 • კახეთის სამეფოს ადმინისტრაციული სტრუქტურა
 • ჰერეთი. ჰერეთის სახელმწიფოს წარმოქმნა
 • სამთავროს სახელწოდება
 • ჰერთა ეთნიკური კუთვნილება
 • ეკლესია
 • ჰერეთის მთავრები და მეფეები. ადმინისტრაციული დაყოფა
 • ეკონომიკური მდგომარეობა
 • ურთიერთობა არაბებთან, ბიზანტიასთან და მეზობელ სამეფო-სამთავროებთან
 • თავი VIII. ეგრის-აფხაზეთი; „აფხაზთა“ სამეფო
 • ეგრისისა და აფხაზეთის გაერთიანება
 • ტერიტორია, ადმინისტრაციული დაყოფა, მოსახლეობა
 • მთავრები და მეფეები
 • ეკლესია
 • ურთიერთობა ბიზანტიასთან
 • ბრძოლა არაბთა სახალიფოსთან და მაჰმადიანურ საამიროებთან
 • ურთიერთობა ჩრდილოკავკასიელ მეზობლებთან
 • ურთიერთობა ქართულ სამეფო-სამთავროებთან
 • ეკონომიკური მდგომარეობა
 • თავი IX. ქართველთა სამეფო (ტაო-კლარჯეთი)
 • სამეფოს ჩამოყალიბება, ხელისუფლების ორგანიზაცია, ურთიერთობა გარე სამყაროსთან, ქართულ სამეფო სამთავროებთან
 • ხელისუფლების ორგანიზაცია
 • ურთიერთობა ბიზანტიასთან
 • ურთიერთობა არაბებთან
 • დავით III - ტაოს მეფე. ტაოს სამეფო
 • თბილისის (ქართლის) საამირო. განვითარების თავისებურებანი
 • ტაშირ-ძორაგეტის ქართულ-სომხური სამეფო
 • თავი X. ქართული მონარქიის შექმნა შუა საუკუნეებში
 • ბაგრატ ბაგრატიონის გამეფება. მეფობის პირველი წლები
 • შუა საუკუნეების ერთიანი ქართული მონარქიის პირველი მეფე ბაგრატ III (975/78-1014)
 • თავი XI. საქართველოს გაერთიანების თავისებურებანი
 • ქართული ეროვნული თვითშეგნება
 • თავი XII. სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება IX-X სს-ში
 • ეკონომიკური ვითარება
 • მიწისმფლობელობის ფორმები
 • ქალაქები, ვაჭრობა, ხელოსნობა
 • თავი XIII. კულტურა და იდეოლოგია IV-X საუკუნეები
 • ქართული დამწერლობა
 • მწერლობა
 • აგიოგრაფია
 • საერო, საისტორიო მწერლობა
 • აპოკრიფული, ეგზგეტიკური ლიტერატურა
 • ჰიმნოგრაფია
 • სამართლებრივი კულტურის საკითხები
 • ფილოსოფიური აზროვნება
 • სწავლა-განათლება
 • ხელოვნება
 • პოლიტიკური თეორია, მეფის ხელისუფლების იდეოლოგია
 • თავი XIV. XI საუკუნის დასაწყისიდან 80-იან წლებამდე
 • ურთიერთობა ბიზანტიასთან
 • ბიზანტია-ბულგარეთის ომი და საქართველო
 • ბაგრატ IV
 • გიორგი II. „დიდი თურქობა“
 • თავი XV. დავით აღმაშენებელი
 • ღონისძიებები სამეფო ხელისუფლების გაძლიერებისა და ქვეყნის ცენტრალიზაციისათვის
 • ბრძოლა დიდგვაროვან მოწინააღმდეგეებთან და ქვეყნის შემომტკიცება
 • კახეთ-ჰერეთის შემოერთება
 • ერწუხის ბრძოლა
 • გარდაქმნები ეკლესიაში
 • რუის-ურბნისის საეკლესიო კრება
 • ჭყონდიდელ-მწიგნობართუხუცესის თანამდებობის დაწესება
 • საქართველოს საბოლოო შემომტკიცება
 • თავი XVI. დიდგორის ბრძოლა
 • ქართველთა ტოლერანტობა
 • შირვანისა და ანისის გათავისუფლება
 • ეკონომიკური მდგომარეობა
 • სოფლის მეურნეობა
 • საქალაქო ცხოვრება
 • საფინანსო ღონისძიებები
 • თავი XVII. საგარეო პოლიტიკა
 • ურთიერთობა ჯვაროსნებთან
 • თავი XVIII. დავით აღმაშენებლის მემკვიდრენი
 • ორბელთა ამბოხება
 • თავი XIX. მეფე თამარი
 • თამარის გამეფება
 • ყუთლუ-არსლანის გამოსვლა
 • თამარის სახლობის საკითხი
 • თავი XX. შამქორისა და ბასიანის ბრძოლები
 • თავი XXI. სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა
 • ხელოსნობა, ვაჭრობა
 • სამოხელეო წყობის ზოგიერთი საკითხი
 • საქართველოს სახელმწიფო საზღვრები
 • თავი XXII. XI-XII სს.-ის კულტურა
 • განათლება
 • ქართული მწიგნობრობის კერები საზღვარგარეთ
 • ხელოვნება
 • ლიტერატურა
 • ისტორიოგრაფია, ფილოსოფია
 • ილუსტრაციები 1.
 • ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება
 • საქართველოს ეკლესიის სიწმინდეები
 • ძველი ქართული დამწერლობა
 • ილუსტრაციები 2.
 • რუკები
 • სქოლიო