1955 - ქართლის ცხოვრება - ტომი I - ს. ყაუხჩიშვილის რედაქციით

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ქართლის ცხოვრება - ტომი I - ს. ყაუხჩიშვილის რედაქციით

 • http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/cauc/ageo/kcx1/kcx1.htm

 • წიგნის სარჩევი

  წინასიტყვაობა - გვ. 05-06
  შესავალი - გვ. 07-054
  გამოყენებულ ნუსხათა სია - გვ. 2
  ტექსტი - გვ. 1-386

  საძიებლები და ლექსიკონი - გვ. 387-461
  შინაარსი - გვ. 462-463