1913 - ექვთიმე თაყაიშვილი - ჟამ-გულანი N 381

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ექვთიმე თაყაიშვილი
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში

PDF ვერსია

ნაშრომი:
  • ექვთიმე თაყაიშვილი - ჟამ-გულანი N 381 „საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოებისა“ და ისტორიული მინაწერები მისი კვინკლოსისა


კრებული:

1913 - ე. თაყაიშვილი - საისტორიო მასალანი - II


ხელნაწერი:

H-0381