1894 - ე. თაყაიშვილი - Сигель грузинского царя Баграта IV

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა



საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა




Pdf ვერსია

წიგნის სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - Сигель грузинского царя Баграта IV

სრული სათაური:

ექვთიმე თაყაიშვილი - Сигель грузинского царя Баграта IV (1027-1072) - СанктПетербургъ - 1894

ცალკე ამონაბეჭდი კრებულიდან: Записки Восточного отделения Императорского русского археологического общества ЗВОИРАО - т. 9 - СПб - 1893 - გვ.59-68

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/4914

შინაარსი[edit]