1692 წ. ახლო - წყალობის წიგნი იოანე კათალიკოსისა სახლთუხუცეს რევაზ მაღალაძისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: Ad-1708საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 85


საბუთის შინაარსი[edit]

იოანე კათალიკოზმა უწყალობა სახლთ-ხუცეს რევაზ [მაღალაძეს] ქალაქს ამოწყვეტილი მეჭურჭლე გიორგის სასახლე და ქურა, იმ პირობით, რომ იქ დასახლებული ყოველ წელს სვეტიცხოველს სანთელს მიართმევდა.

საბუთის მოწმეებია: გარეყანიძე ბოქაულთ-ხუცესი ლუარსაბ და გედევანიშვილი დავით

დაიწერა სიგელი ქორონიკონს .

შენიშვნა[edit]

ქართული სამართლის ძეგლებში საბუთი დათარიღებულია 1612 წლით, ხოლო პირთა ანოტირებულ ლექსიკონში კი 1692 წლის ახლო ხანებით.

პუბლიკაცია[edit]