1662-1681 წწ. - იადგარის განახლების წიგნი ლევან III დადიანისა ხობის ტაძრისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


შესავალი[edit]

წინამდებარე საბუთი წარმოადგენს ლევან II დადიანის მიერ ხოფის ტაძრისათვის მიცემული იადგარის განახლებასა და დამტკიცებას.

საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები :

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი II - N 68


ქ. როგორათაც ბიძაჩემს ლეუან დადიანს გაერიგებია იადგარი ეს, უნახეთ და ჩვენ, ხელმწიფეს დადიანს ლევანს ასრე გაგვირიგებია, და ჩვენც ასრე დაგვიმტკიცებია და ამ წიგნშიდაც ასრე სწერია: სამი ნავი თათრები რომ მოვიდეს, ორი ჩვენი კაცისას დადგეს და მესამე ხატის ყმისას დადგეს და ჩვენმან მებაჟენმან ასრე გაარიგოს.

ლევან

საბუთის დათარიღება[edit]

თ. ქართველიშვილი: საბუთი უ თ ა რ ი ღ ო ა : დოკუმენტის გამცემი ლევან III დადიანი ოდიშის სამთავროს მართავდა 1662-1681 წლებში, შესაბამისად ამავე წლებით უნდა განვსაზღვროთ საბუთის დათარიღებაც.

პუბლიკაცია[edit]