1655 წ. - წყალობის განახლების სიგელი მარიამ დედოფლისა ოქონის დეკანოზის შვილ მამუკასადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

საბუთი მიწერილია 1582 წ. 03.13. - წყალობის განახლების სიგელი სვიმონ მეფისა ოქონის დეკანოზ ფილიონისადმი საბუთის verso-ს მარჯვენა კიდეზე განივად

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


ქ. ჩუენ, დედოფალთა-დედოფალმა პატრონმა მარიამ, ასულმა დადიანისამა, ესე სადეკანოზო წიგნი გაგისინჯეთ, შენ ოქონის ხატის დეკანოზის შვილს, მამუკას და შენთა შვილთა, ასრე, რომე ძველითგან სამკუიდრო თქვენი ყოფილიყო ოქონის ხატის დეკანოზობა. შეგიწყალეთ და ჩუენცა გიბოძეთ ყოვლის კაცის უცილებლად. გორის მოურაო, მამასახლისო და ერთობილნო გორელნო, თქუენცა ასე დაუმკუიდრეთ, რარიგაცა ამ ძველს სიგელში ეწეროს.

წყეულ, კრულ და შეჩუენებულმცა არს დაუსაბამოს ღმერთისაგან ვინც ამას ოქონის ხატის დეკანოზობა მოუშალოს, და ან ჩუენის საყდრიდამე ის ხატი სხვაგან სადმე წაიღოს და სხვაგან დაასვენოს.

ქორონიკონსა ტმგ (1655)

  • მარიამის ხელრთვა

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთს აქვს თარიღი ქორონიკონი ტმგ (1557), ანუ 1655 წელი.

პუბლიკაცია[edit]