1634 წ. - წყალობის წიგნი ევდემოზ კათალიკოზისა მაღალაძეებისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 106


საბუთის შინაარსი[edit]

ქართლის კათალიკოზმა ევდემოზმა უწყალობა მაღალაძეებს ხუციას და იოვანეს და მათ შვილებს პაპუასა და პაპუნას ძველადვე მათივე ნაქონი არმაზი.

მოწმეები არიან: ბოქაულთუხუცესი დიასამიძე ლუარსაბი, შალიკაშვილი როჭიკა, გედევანისშვილი დავით და ქარსიძე თამაზი.

დაიწერა სიგელი ქორონიკონს ტკბ.

საბუთს ამტკიცებს როსტომ მეფე

პუბლიკაცია[edit]