1623-1630 წწ. - შენდობის წიგნი ზაქარია კათალიკოზისა ციციშვილებისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 102


საბუთის ტექსტი[edit]

ქ. ჩუენ, ქრისტეს ღმრთისა მიერ კურთხეულმან ქართლისა კათალიკოზმან-პატრიაქმან ზაქარია ესე შენდობისა წიგნი მოგეც შენ, ციციშვილსა ბაადურს, მანუჩარს და შვილთა თქუენთა ნასყიდასა, ასრე და ამა პირსა ზედა, რომე:

შენის განაყოფის სისხლში გარეულიყავ და კათალიკოზისაგან შეუნდობელი იყავით. ასლამაზის სისხლშიგანც გარეულ იყავ.

აწე, ჩუენ სარჯულო მოგეცით და საყდარს კარგი ვენახი დაუდევით სასხორს.

აწე ჩუენგან და ჩუენის სამწყსოს ებისკოპოზისაგან და სვეტის ცხოველისაგან განხსნილ, კურთხეულ და შენდობილ იყავით; და აღგიხოცოს ხელით-წერილი შეცოდებათა თქუენთა უფალმან ჩუენმა იესო ქრისტე ყოვლადი, აწ და მარადის და უკუნისამდი. ამინ. ამინ.

კათალიკოზი

შენიშვნა[edit]

საბუთის ტექსტიდან გამომდინარე არაა გამორიცხული,რომ ციციშვილების განაყოფი და ასლამაზი სხვადასხვა პიროვნებები იყვნენ და ძმები ორივეს სისხლში ყოფილიყვნენ გარეულები.

პუბლიკაცია[edit]