1621 წ. - დავთარი კუჭუხიძეთა საკათალიკოზო ბეგრისა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: 1448-1536საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 109


საბუთის შინაარსი[edit]

საბუთი წარმოადგენს ფარცმანაყანევის მცხოვრებ საკათალიკოსო გლეხების გამოსაღების ნუსხას. ხატის ბეგარის გადამხდელები არიან: ჟუჟუა ანდრიაძე; ზაქარია კუჭუხიძე; მეორე ზაქარია კუჭუხიძე; იოვანე კუჭუხიძე; ხახუტა კუჭუხიძე, წყალობა კუჭუხიძე და მახუა კუჭუხიძე.

საბუთს აქვს მალაქია კათალიკოსის ხელრთვა.

საბუთის სათაურია verso-ზე: "დავთარი კუჭუხიძისა ბეგრის ნუსხა".

შენიშვნა[edit]

საბუთი დათარიღებულია პირთა ანოტირებული ლექსიკონის მიხედვით.

პუბლიკაცია[edit]